Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky

Částka 12/1983
Platnost od 15.06.1983
Účinnost od 04.02.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. dubna 1983

o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky


Dne 15. září 1982 byla v Havaně podepsána Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 4. února 1983.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Guayanské kooperativní republiky,

vedeny přáním rozvíjet styky a spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k prohloubení přátelských vztahů mezi oběma státy,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, umění, filmu, školství, vědy, tisku, rozhlasu a sportu a mezi společenskými organizacemi obou států.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi kulturními a uměleckými organizacemi svých států, a to zejména:

a) pořádáním různých výstav na území smluvních stran,

b) pořádáním koncertů, divadelních představení a jiných vystoupení umělců,

c) překládáním a vydáváním literárních a vědeckých děl,

d) výměnou knih a jiných publikací z oblasti kultury, vědy a umění,

e) umožňováním výměn odborníků z oblasti kultury a umění,

f) umožňováním výměn a uváděním filmů na obchodním i neobchodním základě,

g) umožňováním vzájemných návštěv filmových štábů.

Článek 3

Smluvní strany budou umožňovat v souladu s platnými předpisy svých států přístup do archívů, knihoven, muzeí a galerií.

Článek 4

Smluvní strany budou usnadňovat účast představitelů států druhé smluvní strany na kongresech, konferencích, festivalech a jiných akcích s mezinárodní účastí pořádaných na území jedné ze smluvních stran.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi vzdělávacími organizacemi svých států, a to zejména:

a) podporováním styků mezi vysokými školami a vědeckými institucemi,

b) umožňováním vzájemných návštěv krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru univerzitních profesorů a učitelů odborných a vědeckých zařízení,

c) výměnou informací o životě ve státech smluvních stran za účelem šíření objektivních informací v učebnicích a učebních osnovách.

Článek 6

Smluvní strany budou v souladu se svými možnostmi poskytovat stipendia studentům a postgraduantům ke studiu na svých vysokých školách a jiných vzdělávacích zařízeních, jakož i umožňovat účast na technických kursech v příslušných institucích, např. z oblasti kinematografie nebo animace.

Článek 7

Smluvní strany budou zkoumat možnosti, jak zajistit vykonaným studiím, složeným zkouškám a získaným diplomům na území jedné ze smluvních stran částečnou nebo úplnou platnost také na území druhé smluvní strany. Budou-li to považovat za nezbytné, uzavřou o tom zvláštní dohodu.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat navázání spolupráce svých tiskových agentur a rozvíjet spolupráci rozhlasových organizací svých států. Budou rovněž umožňovat vzájemné návštěvy pracovníků hromadných sdělovacích prostředků.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a mezi organizacemi mládeže svých států.

Článek 10

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat na určitá období programy spolupráce, které budou zahrnovat dohodnuté akce, jakož i jejich finanční podmínky.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů států smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany písemně oznámí toto schválení.

Článek 12

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a poté bude mlčky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Havaně dne 15. září 1982 ve dvou vyhotoveních v jazyku českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

M. Vojta v. r.

Za vládu

Guayanské kooperativní republiky:

C. S. Pilgrim v. r.

Přesunout nahoru