Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky

Částka 10/1983
Platnost od 30.05.1983
Účinnost od 08.01.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. března 1983

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky


Dne 28. srpna 1980 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem 8. ledna 1983.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Zambijské republiky, vedeny přáním zlepšit vztahy mezi oběma státy spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a umění, se rozhodly uzavřít tuto dohodu a dohodly se na tomto:

Článek 1

V rámci této dohody smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti vědy, školství, umění, literatury, tisku, filmu, rozhlasu, televize, tělesné výchovy a sportu a zdravotní péče včetně výměny delegací a jednotlivců.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi kulturními, školskými, vědeckými, zdravotnickými a uměleckými institucemi svých států především:

a) podporováním vzájemných návštěv univerzitních profesorů a učitelů odborných a vědeckých ústavů;

b) organizováním uměleckých, kulturních a informativních výstav na území obou smluvních stran;

c) pořádáním koncertů, divadelních a jiných představení umělců na území obou smluvních stran;

d) překládáním, vydáváním a zpřístupňováním literárních a vědeckých prací obou smluvních stran příslušným organizacím a institucím obou smluvních stran;

e) výměnou knih, časopisů, názorných instrukčních pomůcek výuky a jiných publikací kulturní a vědecké povahy;

f) výměnou tiskového, rozhlasového a televizního materiálu v souladu s vnitrostátními předpisy obou smluvních stran;

g) podporováním vzájemné spolupráce v oblasti filmové tvorby a zpřístupňováním druhé smluvní straně filmů z oblasti vědy a školství na jejím území;

h) zvaním pozorovatelů druhé smluvní strany na kongresy, konference, semináře a jiná mezinárodní setkání v oblasti uvedené v článku 1 Dohody, jež se budou konat na území druhé smluvní strany za předpokladu, že to dovolují předpisy a řády těchto setkání.

Článek 3

Každá smluvní strana umožní poskytování stipendií studentům obou smluvních stran studovat na příslušných školských institucích podle vzájemně dohodnutých podmínek.

Článek 4

V souladu se svými vnitrostátními předpisy každá smluvní strana bude uznávat diplomy a akademické hodnosti udělené v druhém státě.

Článek 5

Smluvní strany dovolí vědcům a výzkumným pracovníkům přístup do knihoven, archivů, muzeí, galerií a jiných kulturních a vědeckých ústavů v souladu se svými vnitrostátními předpisy.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat v nejvyšší možné míře sportovní soutěže mezi státními příslušníky svých států a výměnu sportovců, výchovných odborníků a sportovních družstev.

Článek 7

Za účelem provádění této dohody smluvní strany dohodnou prováděcí plány vždy na určitá časová období, ve kterých budou zpřesňovat konkrétní akce spolupráce včetně finančních podmínek.

Článek 8

Tato dohoda bude platit po dobu pěti let, na konci tohoto období bude považována za prodlouženou na další období pěti let s tím, že jedna ze smluvních stran může vyjádřit úmysl ukončit ji písemnou výpovědí předloženou druhé smluvní straně nejméně šest měsíců před uplynutím tohoto období.

V případě oznámení zaslaného podle odstavce 1 tohoto článku povedou smluvní strany konzultace s cílem dosažení dohody o krocích, které budou podniknuty za účelem splnění všech závazků přijatých podle této dohody, které mohou dále trvat v den skončení platnosti této dohody.

Článek 9

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót, kterými smluvní strany potvrdí, že Dohoda byla schválena nebo ratifikována v souladu s jejich příslušnými ústavními předpisy.

Dáno v Praze dne 28. srpna 1980 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyku.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

ministr zahraničních věcí

Za vládu

Zambijské republiky:

Wilson Chakulya v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru