Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP

Částka 9/1983
Platnost od 23.05.1983
Účinnost od 02.10.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 15. února 1983

o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP


Dne 4. července 1982 byla v Neubrandenburgu podepsána Dohoda o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP.


Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XV dnem 2. října a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP

Smluvní strany vycházejíce z principů spolupráce členských států RVHP a úkolů vyplývajících z Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP, jakož i úkolů zajištění jednotnosti měření v členských státech RVHP za účelem zvýšení efektivnosti práce národních metrologických služeb, snížení nákladů při výměně zboží, rozšíření a urychlení obchodní výměny měřící techniky se dohodly na dále uvedeném:

Článek I

Smluvní strany v souladu s touto dohodou uznávají výsledky typových zkoušek a úředního ověření měřidel, která jsou předmětem výměny zboží mezi členskými státy RVHP a podléhají těmto úkonům podle právního řádu smluvních stran.

Vzájemné uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel se v případech, že neexistují normy RVHP, provádí na základě ujednání mezi členskými státy RVHP.

Článek II

Smluvní strana státu - dovozce měřidel uznává výsledky typových zkoušek měřidel při dodržení těchto podmínek:

- existují normy RVHP technických podmínek nebo normy RVHP technických požadavků na měřidla na měřidla a normy RVHP metod a prostředků ověření měřidel;

- typové zkoušky měřidel se provádějí v souladu s požadavky norem RVHP a měřidla podrobená typovým zkouškám vyhovují požadavkům norem RVHP;

- na měřidlech, jejichž typ byl schválen na základě provedení typových zkoušek a (nebo) v technické (provozní dokumentaci, je značka schválení typu.

Článek III

Smluvní strana státu - dovozce měřidel uznává výsledky úředního ověření měřidel při dodržení těchto podmínek:

- byly uznány výsledky typových zkoušek měřidel;

- úřední ověření je provedeno v souladu s požadavky norem RVHP metod a prostředků ověření;

- ověřená měřidla vyhovují požadavkům norem RVHP;

- na měřidlech je národní ověřovací značka s uvedením roku ověření nebo existuje dokument o úředním ověření měřidel.

Článek IV

Typové zkoušky měřidel v souladu s ustanovením této dohody provádí smluvní strana státu - výrobce nebo jiná smluvní strana po dohodě se smluvní stranou státu - výrobce.

Schválení typu měřidel provádí smluvní strana státu - výrobce.

Úřední ověření měřidel provádějí orgány státu - výrobce nebo orgány jiných smluvních stran této dohody, které mají oprávnění k ověřování v souladu se zákonodárstvím těchto států.

Článek V

Měřidla, jejichž typy byly schváleny na základě typových zkoušek provedených v souladu s podmínkami této dohody, a (nebo) provozní dokumentace měřidel se označí národní značkou schválení typu státu - výrobce. Informace o těchto značkách schválení typu měřidel jsou uvedeny v příloze k této dohodě.

Článek VI

Měřidla, úředně ověřená v souladu s podmínkami této dohody, se označí národní ověřovací značkou nebo se k nim přiloží dokument o provedení úředního ověření v souladu se zákonodárstvím státu - výrobce.

Článek VII

Smluvní strany nejpozději 3 měsíce po podpisu této dohody si vymění informace o tvarech a způsobech značení národní ověřovací značkou. Smluvní strany se ve tříměsíční lhůtě navzájem informují o všech změnách tvaru a způsobu značení národní ověřovací značkou.

Článek VIII

Pro účely této dohody se smluvní strany navzájem informují o měřidlech, která byla podrobena typovým zkouškám v souladu s touto dohodou a na žádost zainteresované smluvní strany jí zašlou dokumenty osvědčující schválení typu měřidel.

Smluvní strana, která přijala rozhodnutí o uznání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel, informuje o tom smluvní stranu státu - výrobce a dává souhlas k jejímu dovozu a používání v souladu se svým zákonodárstvím.

Článek IX

Smluvní strana, která uznala výsledky typových zkoušek a úředního ověření měřidel, při zjištění, a to i provedením opakovaných zkoušek ve svém státě, že tato měřidla nevyhovují požadavkům pro ně platných norem RVHP, může změnit své rozhodnutí, informujíc o důvodech smluvní stranu - výrobce.

Článek X

Spory vznikající při uplatňování této dohody se řeší po dohodě mezi zmocněnci smluvních stran.

Článek XI

Smluvní strana státu - výrobce informuje smluvní strany o všech případech změny rozhodnutí o schválení typu měřidel.

Článek XII

Smluvní strany přihlížejí ve své činnosti k usnesením stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace v otázkách, které se vztahují k předmětu Dohody.

Článek XIII

Tato dohoda může být měněna jen se souhlasem všech smluvních stran. Návrhy na změny může předkládat kterákoli smluvní strana. Tyto návrhy se zasílají depozitáři.

Článek XIV

Tato dohoda se odevzdá do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude vykonávat funkci depozitáře této dohody. Depozitář zašle ověřené kopie této dohody všem smluvním stranám a informuje je též o všech oznámeních a prohlášeních, která obdržel.

Článek XV

Tato dohoda vstupuje v platnost mezi smluvními stranami, které ji podepíší bez výhrady schválení, 90 dní po jejím podpisu. Pro smluvní strany, které podepíší bez výhrady schválení, vstupuje Dohoda v platnost 90 dní poté, co oznámily depozitáři schválení dohody.

Článek XVI

Tato dohoda je uzavřena na neomezenou dobu. Každá smluvní strana může odstoupit od této dohody její výpovědí. Výpověď nabývá platnosti pro smluvní stranu, která učinila prohlášení o výpovědi, po uplynutí dvanácti měsíců ode dne předání tohoto prohlášení depozitáři.

Článek XVII

K této dohodě mohou přistoupit se souhlasem smluvních stran kompetentní orgány jiných států, které souhlasí s jejími cíli a principy a převezmou závazky vyplývající z této dohody.

Kompetentní orgány jiných států, které chtějí přistoupit k této dohodě, to sdělí písemně depozitáři. Podmínky přistoupení se stanoví po dohodě mezi smluvními stranami a orgánem, který zaslal prohlášení o přistoupení, a uvádějí se v příslušném protokolu.

Dáno v Neubrandenburgu (NDR) dne 4. července 1982 v jednom vyhotovení v ruském jazyku.

Za Státní výbor pro vědu a technický pokrok

Bulharské lidové republiky

N. Kalčev

Za státní úřad pro metrologii Maďarské

lidové republiky

M. Gacsi

Za Státní úřad pro normalizaci, metrologii

a jakost Vietnamské socialistické republiky

Hoang-minh-tuan

Za Úřad pro normalizaci, metrologii

a zkoušení zboží Německé demokratické republiky

H. Lilie

Za Státní výbor pro normalizaci Rady ministrů

Kubánské republiky

A. Henríquez

Za Státní výbor cen a norem Mongolské

lidově demokratické republiky

D. Cedendorž

Za Polský výbor pro normalizaci, měření

a jakost

B. Adamski

Za Státní výbor Svazu sovětských socialistických

republik

A. Nikiforenko

Za federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

Československé socialistické republiky

T. Hill

Příloha

Informace o značkách schválení typů měřidel členských států RVHP

1. Tvar a rozměry značky schválení typu měřidel Bulharské lidové republiky.

Grafická úprava značky odpovídá obr.1 a 2

obr. 1 - Tvar a rozměry měřidel

obr. 1 - Tvar a rozměry měřidel

Poř. čís. Jmenovité rozměry, mm
a b h c k e H s d
1 10 5 5 7,8 1,8 0,25 2,5 0,25 1,8
2 14 7 7 9,8 2,4 0,35 3,5 0,35 2,5
3 20 10 10 16,0 3,4 0,5 5,0 0,5 3,5
4 28 14 14 22,4 4,8 0,7 7,0 0,7 5,0
5 40 20 20 32,0 6,8 1,0 10,0 1,0 7,0
6 58 28 28 44,8 . 9,5 1,4 14,0 1,4 10,0
7 80 40 40 64,0 13,6 2,0 20,0 2,0 14,0

obr. 2 - Tvar a rozměry měřidel

obr. 2 - Tvar a rozměry měřidel

Poř. čís. Jmenovité rozměry, mm
a b h c k e H s d
1 10 5 5 7,8 1,8 0,5 5 0,5 3,0
2 14 7 7 9,8 2,4 0,7 7 0,7 4,2
3 20 10 10 16,0 3,4 1,0 10 1,0 6,0
4 28 14 14 22,4 4,8 1,4 14 1,4 8,4
5 40 20 20 32,0 6,8 2,0 20 2,0 12,0

2. Informace o značce provedení typových zkoušek měřidel Maďarské lidové republiky.

Značka provedení typových zkoušek měřidel MLR se skládá z písmenově-číselného označení, obsahujícího:

písmena Th a čtyři číslice pro měřidla, která podléhají povinnému ověření;

písmeno T a čtyři číslice pro měřidla, která nepodléhají povinnému ověření;

3. Tvar a rozměry značky schválení typu měřidel Německé demokratické republiky.

Jmenovité rozměry H se volí z řady: 8; 12; 25; 40 mm.

Grafická úprava a způsob sestrojení značky odpovídá obr.3.

obr. 3 - Tvar a rozměry měřidel

obr. 3 - Tvar a rozměry měřidel

× - pořadové číslo měřené veličiny; y - zkratka pro Německou demokratickou republiku

z - registrační číslo

4. Informace o značce schválení typu měřidel Polské lidové republiky.

Značka schválení typu měřidel PLR se skládá z písmenově-číselného označení a obsahuje 3 části

PRL - zkratka názvu státu;

T - zkratka slova "typ"

písmenově-číselné nebo číselné označení typu

Dvě první části značky schválení typu jsou společné pro všechna měřidla, třetí část - obsahuje označení typu měřidel.

První část značky se píše kurzívou a ostatní - obyčejným písmem.

Velikost značky schválení typu se nestanoví.

Příklady značky schválení typu některých typů měřidel PLR:

PRL T A14 - analytické váhy, sklonné s vestavěným závažím a se stálým zatížením;

PRL T 302 - kompenzátor stejnosměrného proudu

5. Tvar a rozměr značky schválení typu měřidel Svazu sovětských socialistických republik.

Jmenovité rozměry H se volí z řady 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 mm.

Grafická úprava a způsob sestrojení značky pro rozměr H = 100 mm odpovídá údajům na obr.4.

obr. 4 - Úprava a způsob sestrojení

obr. 4 - Úprava a způsob sestrojení

6. Informace o značce schválení typu měřidel Československé socialistické republiky.

Značka schválení typu měřidel ČSSR se skládá z písmenově-číselného označení v podobě

kde:

ČS - písmenové označení názvu státu;

a - číselné označení oblasti měření;

b - číselné označení měřené veličiny;

c - číselné označení konkrétního typu měřidel;

d - poslední dvojčíslí roku schválení typu měřidel;

e - registrační číslo.

Přesunout nahoru