Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice

Částka 7/1983
Platnost od 28.04.1983
Účinnost od 18.11.1982
Zrušeno k 18.07.2008 (47/2008 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. prosince 1982

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice


Dne 14. dubna 1982 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 18. listopadu 1982.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky,

vedeny přáním pokračovat v rozvoji spolupráce v oblasti vědy a vzdělání na základě Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci ze dne 10. dubna 1978,

vycházejíce z Úmluvy o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů, podepsané v Praze dne 7. června 1972,

dohodly se takto:

Článek 1

Doklady o vzdělání vydané v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice o získání základního vzdělání nebo o úspěšném ukončení základní školy se uznávají za rovnocenné; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé získali vzdělání v rozsahu vyžadovaném v obou státech pro studium na všech typech středních škol.

Článek 2

Doklady o vzdělání vydané v Československé socialistické republice po ukončení dvouleté nebo tříleté přípravy nebo studia na středních odborných učilištích, odborných učilištích, odborných školách a učňovských školách a v Bulharské lidové republice po ukončení dvouleté nebo tříleté přípravy nebo studia na odborných technických školách a učňovských školách se uznávají za rovnocenné; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé splnili kvalifikační požadavek vzdělání pro výkon určitých povolání.

Článek 3

Doklady o vzdělání vydané v Československé socialistické republice po ukončení gymnázií a v Bulharské lidové republice po ukončení středních všeobecně vzdělávacích (polytechnických) škol se uznávají za rovnocenné; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé získali vzdělání v rozsahu vyžadovaném v obou státech pro studium na vysokých školách, jakož i pro výkon určitých povolání.

Článek 4

Doklady o vzdělání vydané v Československé socialistické republice po ukončení čtyřletého studia na středních odborných učilištích a po ukončení studia na středních školách pro pracující a v Bulharské lidové republice po ukončení středních odborných technických škol v příslušných oborech a odborně-vzdělávacích středisek se uznávají za rovnocenné; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé splnili kvalifikační požadavek vzdělání pro výkon určitých povolání a získali vzdělání v rozsahu vyžadovaném v obou státech pro studium na vysokých školách.

Článek 5

Doklady o vzdělání vydané v Československé socialistické republice po ukončení středních odborných škol, konzervatoří a hudebních a tanečních škol a v Bulharské lidové republice po ukončení středních odborných škol, středních uměleckých škol, středních pedagogických škol se uznávají za rovnocenné; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé splnili kvalifikační požadavek vzdělání pro výkon určitých povolání a získali vzdělání v rozsahu vyžadovaném v obou státech pro studium na vysokých školách.

Článek 6

Doklady o vzdělání vydané v Československé socialistické republice po ukončení pomaturitního studia na středních školách poskytujících úplné střední vzdělání a v Bulharské lidové republice po ukončení nástavbových středních škol se uznávají za rovnocenné; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé splnili kvalifikační požadavek vzdělání pro výkon určitých povolání. Doklady o ukončení nástavbových středních škol vydané v Bulharské lidové republice potvrzují, že jejich držitelé získali vzdělání v rozsahu, vyžadovaném v obou státech pro studium na vysokých školách.

Článek 7

Doklady o vzdělání vydané v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice po ukončení vysoké školy se uznávají za rovnocenné; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelům se dostalo vysokoškolského vzdělání v příslušném studijním oboru v rozsahu vyžadovaném pro výkon určitých povolání a pro přijetí do výchovy nových vědeckých pracovníků.

Článek 8

Doklady o udělení vědeckých hodností "doktor věd" nebo "kandidát věd" vydané v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 9

Doklady o udělení vědeckopedagogických nebo uměleckopedagogických titulů "profesor" nebo "docent" vydané v Československé socialistické republice a doklady o udělení vědeckých titulů "profesor" nebo "docent" vydané v Bulharské lidové republice se uznávají za rovnocenné.

Doklady o udělení vědeckých titulů "odborný vědecký pracovník I. stupně" a "odborný vědecký pracovník II. stupně" vydané v Bulharské lidové republice se uznávají v Československé socialistické republice.

Článek 10

Příslušné státní orgány Československé socialistické republiky a Bulharské lidové republiky si budou vyměňovat srovnávací tabulky druhů dokladů uvedených v této dohodě, jakož i vzory vydávaných dokladů.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících její schválení.

Tato dohoda bude platit, dokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví v jednoroční lhůtě.

Dáno v Praze dne 14. dubna 1982 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:
Milan Vondruška v. r.
ministr školství ČSR

Za vládu Bulharské lidové republiky:
Alexandr Fol v. r.
ministr lidové osvěty BLR

Přesunout nahoru