Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 37/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací

Částka 6/1983
Platnost od 13.04.1983
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 21. ledna 1983

o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. a zákonem č. 165/1982 Sb. stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a jiných plnění placených z investičních prostředků 1) mezi socialistickými organizacemi. 2)

(2) Vyhláška se vztahuje i na fakturování a placení poddodávek

a) pro technologickou a stavební část stavby,

b) projektových prací pro investiční výstavbu, i když jsou placeny z provozních (neinvestičních) prostředků. Nevztahuje se však na fakturování a placení poddodávek výrobků, 3) pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

(3) Podle této vyhlášky se fakturují a platí i dodávky průzkumných prací pro investiční výstavbu včetně dodávek geologických 4) a geodetických prací.

(4) Vyhláška dále upravuje způsob převodů nákladů financovaných z provozních (neinvestičních) prostředků 5) u investic prováděných organizacemi ve vlastní režii, popřípadě u jednotných zemědělských družstev svépomocí.

§ 2

Faktury a splátkové listy

(1) Dodávky se fakturují fakturou. V případech uvedených v části druhé, s výjimkou ustanovení § 6, a v části třetí této vyhlášky mohou faktuře předcházet splátkové listy.

(2) U investic prováděných organizacemi ve vlastní režii, popřípadě u jednotných zemědělských družstev svépomocí 5) se vystavují vnitropodnikové faktury, popřípadě vnitropodnikové splátkové listy, podle ustanovení této vyhlášky.

(3) Částka vystavené faktury a splátkových listů musí odpovídat objemům skutečně provedených dodávek. Ceny uvedené ve faktuře a splátkových listech musí být v souladu s cenovými předpisy. 6)

(4) Ve vystavené faktuře je dodavatel povinen odečíst od celkové částky faktury zaplacené splátky, které uvede jednotlivě s bližšími evidenčními údaji splátkových listů (číslo a částka, datum odeslání). Jsou-li splátky vyšší než je celková částka faktury, vzniká dnem odeslání (odevzdání) faktury právo na vypořádání přeplatku. Přeplatek je dodavatel povinen vypořádat do 14 kalendářních dnů po odeslání (odevzdání) faktury.

§ 3

Náležitosti faktur a splátkových listů

(1) Organizace jsou povinny ve faktuře uvést podle povahy závazku:

a) označení, že jde o fakturu za dodávky pro investiční výstavbu, místo a datum vystavení,

b) číslo faktury,

c) adresy dodavatele a odběratele, dodavatelovo spojení s peněžním ústavem, číslo jeho účtu u peněžního ústavu a dále identifikační číslo jeho organizace podle Jednotného číselníku organizací ČSSR 7) a číselný kód agregace pro státní plán, 8)

d) číslo (označení) hospodářské smlouvy (popřípadě jiné právní skutečnosti zakládající závazek), název stavby a u staveb podléhajících registraci i registrační číslo stavby,

e) den vzniku práva fakturovat,

f) den odeslání (odevzdání) faktury; tento den se musí shodovat s datem poštovního razítka nebo při doručení faktury poslem na potvrzení se dnem převzetí faktury odběratelem. V případě neshody platí den uvedený v poštovním razítku, popřípadě den potvrzený při doručení faktury poslem,

g) den splatnosti faktury,

h) "příkaz k inkasu", uhrazuje-li se faktura na základě dohody s odběratelem příkazem k inkasu. 9) V těchto případech má dodavatel povinnost uvést též konstantní symbol vyjadřující ekonomický charakter platby z hlediska plátce, 10)

ch) název a číslo fakturačního celku (včetně čísel objektů a provozních souborů) a označení druhu dodávek fakturačních celků pro účely státních statistických výkazů o dodavatelsko-odběratelských vztazích, 11)

i) soupis provedených prací a dodávek podle členění v odbytovém rozpočtu, 12)

j) kód podle jednotných klasifikací výrobků a výkonů, 13) druh výrobků a práce, druh a rozsah příslušenství, obal apod., cenu za jednotku množství, výši přirážek nebo srážek za odchylky od podstatných kvalitativních a dodacích podmínek, výši obchodních nebo samostatně uvedených odbytových přirážek nebo srážek, výši slev, výši dopravného a cenu (úhradu za opotřebení) obalů, pokud nejsou zahrnuty v ceně výrobku apod. Rovněž se uvede, o jaký druh ceny jde, 6) např. velkoobchodní, maloobchodní, kupní, odbytovou, prozatímní, souhrnnou, plánovanou, 14) R-, P- a S- položky. 15) Vystavuje-li dodavatel faktury na strojích a zařízeních výpočetní techniky, mohou být tyto údaje v číslicových znacích; v tom případě je dodavatel povinen odběrateli vysvětlit význam číslicových znaků,

k) číslo příslušného ceníku, popř. číslo rozhodnutí o ceně (cenový výměr) a zkratku názvu, popř. číselný kód orgánu (organizace), který cenu stanovil. Fakturuje-li se zvýhodněná cena nebo přirážka za cenové zvýhodnění, snížení nebo sleva z ceny při cenovém znevýhodnění, 16) uvede se ve zkratce důvod zvýhodnění nebo znevýhodnění a evidenčně základní cena a cenový výměr,

l) náležitosti pro účely daně z obratu, popřípadě údaje o rozdílu vnitřního trhu,

m) jiné údaje předepsané zvláštními předpisy nebo dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem,

n) úhrnnou částku faktury,

o) razítko (předtisk názvu) dodavatele a podpis osoby oprávněné podpisovat faktury.

(2) Jestliže by náležitosti uvedené pod písmeny i), j), k), l), m) v důsledku své podrobnosti činily fakturu nepřehlednou, mohou být uvedeny ve zvláštní příloze k faktuře, což musí být na faktuře poznamenáno a zajištěna návaznost přílohy na fakturu.

(3) Dodavatel se může s odběratelem dohodnout, že místo podrobné specifikace prací a dodávek bude ve faktuře uvádět soupis všech splátkových listů a jejich bližší označení (číslo, datum odeslání a částku poskytnutých splátek).

(4) Splátkové listy mají obdobné náležitosti jako faktura, uvede se však období, za které je splátkový list vystaven a datum uzavření dohody o odbytových nákladech. Náležitosti podle odstavce 1 písm. i) se uvádějí v dokladech pro ověřování správnosti částky každé splátky.

§ 4

Odesílání a placení faktur a splátkových listů

(1) Dodavatel je povinen odeslat fakturu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů po vzniku práva fakturovat. Tato lhůta, pokud se organizace nedohodnou o lhůtě kratší, se prodlužuje o 30 kalendářních dnů na každém dodavatelském stupni, jestliže je vystavení faktury dodavatele závislé na vystavení faktury poddodavatele. Lhůtu pro odeslání faktury uvedou organizace v hospodářské smlouvě.

(2) Odběratel je povinen zaplatit fakturovanou cenu (částku) do 14 kalendářních dnů po odeslání (odevzdání) faktury. Dohodou mezi dodavatelem a odběratelem může být stanovena jiná platební lhůta, nejvýše však 28 kalendářních dnů.

(3) Odběratel je povinen do dne splatnosti vrátit bez zaplacení doporučeným dopisem nebo poslem na potvrzení fakturu v případě, že dodávka byla fakturována před vznikem práva fakturovat nebo pokud není v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 této vyhlášky. Ve vrácené faktuře je odběratel povinen vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen vrácenou fakturu zrušit a nejpozději třetí pracovní den po vzniku práva fakturovat, popř. po doručení vrácené nesprávné faktury (§ 2 odst. 3) odeslat doporučeně nebo poslem na potvrzení novou fakturu.

(4) Odběratel může do dne splatnosti vrátit doporučeným dopisem nebo poslem na potvrzení fakturu, má-li jiné závady v obsahu, nebo neobsahuje-li správně náležitosti podle ustanovení této vyhlášky (§ 3). V takovém případě je odběratel povinen vyznačit ve vrácené faktuře nesprávné údaje, nebo chybějící náležitosti a na faktuře, nebo v průvodním dopisu poznamenat, že ji ku dni splatnosti faktury z uvedeného důvodu neuhradí. Dodavatel je povinen oprávněně vrácenou fakturu opravit, doplnit, popřípadě vyhotovit nově a nejpozději třetí pracovní den po doručení vrácené nesprávné faktury ji odeslat odběrateli, a to doporučeně nebo poslem na potvrzení.

(5) Vrátí-li odběratel fakturu oprávněně před dnem splatnosti, nesmí v den splatnosti této vrácené faktury provést její úhradu. Nová platební lhůta faktury počíná ode dne odeslání nové (opravené) faktury. V případě, kdy odběratel vrátil fakturu neoprávněně, platí faktura původní včetně lhůty splatnosti.

(6) Pro placení splátek a vracení splátkových listů platí obdobně ustanovení předcházejících odstavců.

(7) Splátkový list je dodavatel povinen odeslat do 10 pracovních dnů po uplynutí měsíce, v němž byly příslušné dodávky provedeny. Poskytnuté splátky nejsou úplatou (platbou) za splnění dodávek.

(8) Dokladem o věcném plnění dodávek a současně dokladem pro vystavení splátkového listu, popřípadě faktury je "Zjišťovací protokol" a "Soupis provedených prací a dodávek". 17) Tyto doklady připravuje dodavatel a projednává s odběratelem.

(9) Fakturu, popřípadě splátkový list, je dodavatel povinen odeslat odběrateli ve dvou vyhotoveních. Fakturu je dodavatel povinen odeslat doporučeně nebo doručit poslem na potvrzení.

(10) Při dodávkách tuzemského původu nelze poskytovat zálohy.

ČÁST DRUHÁ

Fakturování a splátkování dodávek pro investiční výstavbu

ODDÍL PRVNÍ

Fakturování dodávek pro investiční výstavbu

§ 5

Fakturační celky

(1) U dodávek pro investiční výstavbu se fakturují jen fakturační celky.

(2) Fakturačním celkem pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) dokončená dodávka, 18)

b) dokončená část dodávky schopná samostatného užívání, popřípadě úhrn částí dodávky, schopný samostatného užívání, jestliže se dodávka odevzdává a přejímá po částech. 18)

(3) Vymezení fakturačních celků musí být v souladu se schválenou projektovou dokumentací a musí být uvedeno v hospodářské smlouvě.

(4) Právo fakturovat vzniká dnem splnění dodávky, nebo dnem splnění samostatně předávané a přejímané části dodávky, která tvoří fakturační celek, anebo dnem splnění poslední ze samostatně předávaných a přejímaných částí dodávky, které ve svém úhrnu tvoří fakturační celek.

§ 6

Fakturace průzkumných a projektových prací a autorského dozoru

(1) Právo fakturovat průzkumné a projektové práce vzniká dnem:

a) splnění dodávky 19) jednotlivých druhů průzkumných prací (geologické a geodetické práce a průzkumy nutné pro zpracování projektové dokumentace),

b) splnění dodávky 19) úvodního (jednostupňového projektu), nebo prováděcího projektu anebo jiných projektových prací,

c) odevzdání prováděcího projektu, který je součástí vyšší dodávky, pokud se podle hospodářské smlouvy odevzdává samostatně. 20)

(2) Činnost generálního projektanta související se zpracováním prováděcích projektů se fakturuje jednou fakturou po odevzdání prováděcího projektu posledního fakturačního celku.

(3) Právo fakturovat autorský dozor vzniká:

a) dnem ukončení výkonu autorského dozoru, 21)

b) po ukončení účasti generálního projektanta na zkušebním provozu a kolaudačním řízení, 22)

c) po provedení závěrečného vyhodnocení stavby. 23)

(4) Cenové zvýhodnění a znevýhodnění projektové dokumentace a autorského dozoru 24) se fakturuje:

a) po splnění dodávky úvodního (jednostupňového) projektu stavby současně s dodávkou úvodního (jednostupňového) projektu stavby,

b) současně s cenou za výkon autorského dozoru podle odstavce 3 písm. b) a c).

(5) Je-li pro zpracování projektové dokumentace nezbytná spolupráce zahraničního účastníka, vzniká právo na dřívější fakturaci a to neprodleně po zaplacení faktury organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti (dále jen "dovozce").

ODDÍL DRUHÝ

§ 7

Splátky

(1) Pro účely této vyhlášky se splátkou rozumí částka, kterou poskytuje odběratel dodavateli na úhradu nákladů spojených s prováděním dodávky tvořící fakturační celek. Splátku lze poskytnout za období nejméně jednoho měsíce.

(2) Do splátky lze zahrnout jen dokončené měrné jednotky ve skladbě položek odsouhlaseného odbytového rozpočtu a v rozsahu odpovídajícím popisu jednotlivých položek rozpočtu.

(3) Při dodávkách strojů, zařízení nebo konstrukcí vyžadujících montáž, může dodavatel uzavřít s odběratelem nejpozději při uzavírání dohody o odbytových nákladech dohodu, že budou poskytovány splátky na vymezené části dodávky po jejich zabudování (smontování).

(4) Právo na splátku vzniká dnem, kdy odběratel v rámci ověřování správnosti výše splátek podepsal zjišťovací protokol (§ 9 odst. 3). Nedojde-li mezi organizacemi k předepsanému uzavření dohody o odbytových nákladech, 26) nevzniká právo na splátku. Neověřil-li odběratel správnost výše splátky podepsáním zjišťovacího protokolu, ačkoliv mu k tomu dodavatel poskytl včas řádné podklady, vzniká v tomto případě právo na splátku pátý pracovní den po uplynutí měsíce, v němž byly příslušné dodávky provedeny.

(5) Jestliže je dodávka tvořící fakturační celek nebo její část oceněna souhrnnou cenou, vzniká právo na splátku dnem dokončení části dodávky, dohodnuté v hospodářské smlouvě, případně stanovené cenovým výměrem.

(6) Jestliže dodavatel nemůže z příčin na straně odběratele pokračovat v provádění dodávek tak, že mu nejméně 3 měsíce nevzniklo právo na splátku, je oprávněn vystavit splátkové listy na zatím provedené dodávky.

(7) Pokud nedojde do 3 měsíců po vzniku práva na splátku podle odstavce 6 k odstranění příčin na straně odběratele, které brání provádění dodávek, je dodavatel oprávněn provedené dodávky vyfakturovat.

§ 8

Omezení při splátkách

(1) Dojde-li u dodávky tvořící fakturační celek k nedodržení termínů odevzdání a převzetí stanovených v plánu organizace výstavby, je investor povinen zastavit proplácení splátkových listů až do doby odevzdání a převzetí fakturačního celku.

(2) Při nedodržení termínu odevzdání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení staveb stanovených vládou ČSSR jako závazné úkoly státního plánu, je investor povinen zastavit splátky a neproplácet splátkové listy po dobu od plánovaného termínu předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení stavby do dne:

a) rozhodnutí vlády ČSSR o novém termínu,

b) skutečného předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení stavby, jde-li o náhradní termín.

(3) Organizace jsou povinny provádět i nadále zjišťování objemů skutečně provedených prací a dodávek (§ 4 odst. 8) a ověřování správnosti výše splátek (§ 9) a dodavatel je povinen vystavovat splátkové listy i po dobu, kdy jsou podle odstavců 1 a 2 splátky zastaveny a splátkové listy nepropláceny.

§ 9

Ověřování správnosti výše splátek

(1) Odběratel je povinen v součinnosti s dodavatelem ověřit, zda dodavatelem navrhovaná výše splátky odpovídá skutečně provedeným dodávkám a je v souladu s příslušnými rozpočtovými náklady, v návaznosti na dohodu o odbytových nákladech.

(2) Ověřování správnosti výše splátek musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den po uplynutí měsíce, v němž byly provedeny dodávky, na něž se splátka požaduje, nedohodnou-li si organizace lhůtu kratší. Poddodavatel je povinen předložit podklady tak, aby uvedené lhůty mohly být dodrženy.

(3) Správnost výše splátky potvrdí odběratel podpisem zjišťovacího protokolu. Tímto potvrzením však nejsou dotčena práva odběratele nebo dodavatele při splátkování a fakturování.

(4) Organizace jsou povinny zjišťovat objemy skutečně provedených dodávek i v případech, kdy nevznikne právo na splátku (§ 7 odst. 4).

ODDÍL TŘETÍ

§ 10

Opatření k odstranění vad a nedodělků

(1) Odběratel je povinen zadržet (neproplácet) 10 % fakturované ceny, jestliže v zápisu, nebo zápisech o převzetí dodávky, popřípadě částí dodávky jsou uvedeny vady a nedodělky.

(2) U dodávek, na které je možno podle ustanovení této vyhlášky poskytovat splátky, je odběratel povinen zadržet (neproplácet) 10 % z rozpočtových nákladů připadajících na dodávku, popřípadě část dodávky, tvořící fakturační celek. Dodavatel je oprávněn vystavovat splátkové listy pouze do výše 90 % těchto nákladů. Organizace jsou povinny zjišťovat objemy skutečně provedených dodávek (§ 9 odst. 3).

(3) Odběratel je dále povinen zadržet (neproplácet) dalších 10 % z rozpočtových nákladů připadajících na dodávku, popřípadě část dodávky tvořící fakturační celek u komplexní bytové výstavby, jestliže je dodavatel v prodlení s plněním na objektech, které jsou součástí technického a občanského vybavení stavby.

(4) Povinnost zaplatit zadrženou část vzniká dnem, kdy dodavatel odstranil všechny vady a nedodělky, uvedené v zápisu o převzetí v celém rozsahu dodávky, popřípadě částí dodávky tvořící fakturační celek.

ODDÍL ČTVRTÝ

§ 11

Doplňkové a vedlejší rozpočtové náklady

(1) Doplňkové rozpočtové náklady a vedlejší rozpočtové náklady s výjimkou zařízení staveniště se splátkují a fakturují ve splátkových listech a fakturách fakturačních celků.

(2) Právo fakturovat náklady na zařízení staveniště 27) vzniká:

a) při použití globálních, popřípadě fakturačních sazeb současně s právem fakturovat dokončený fakturační celek,

b) dnem dokončení stavby nebo dnem skončení demontáže objektu zařízení staveniště, jestliže jde o objekty zařízení staveniště společné nebo mimoglobální. Do faktury se zahrnují náklady na pořízení a náklady demontáže. Cena materiálu, který se získá demontáží, se v téže faktuře odečte,

c) dnem předání objektu zařízení staveniště do užívání, jde-li o objekty budované jako součást sdruženého zařízení staveniště souboru staveb.

(3) Organizace se mohou v případech uvedených v odstavci 2 písm. b) dohodnout, že právo fakturovat vznikne dříve, nejdříve však dnem, kdy příslušný objekt přestal být při výstavbě používán a byl likvidován. Den likvidace objektu musí být zaznamenán ve stavebním deníku.

(4) Do splátkových listů za dodávky se zahrnuje i přirážka ve výši stanovené globální sazby za zařízení staveniště (popřípadě fakturační sazby) z částky každého splátkového listu.

(5) Na společné objekty při režimu fakturačních sazeb 27) a na objekty mimoglobální se vystavují splátkové listy po dokončení výstavby jednotlivých objektů zařízení staveniště na zaplacení dodávek skutečně provedených na zařízení staveniště nebo na zaplacení jiných nákladů nahrazujících náklady dodávek na zařízení staveniště. Provedené objemy dodávek odběratel ověřuje a potvrzuje obdobně jako u trvalých objektů stavby. Splátkovými listy za pořízení objektu zařízení staveniště se vyčerpává částka jeho plných odbytových nákladů. Jestliže však cena materiálu, který se získá demontáží, převyšuje rozpočtové náklady demontáže, je možno splátky za dodávky spojené s pořízením a demontáží objektu zařízení staveniště čerpat celkem jen do částky snížené o rozdíl mezi cenou materiálu, který se získá demontáží, a rozpočtovými náklady demontáže. Cenu dokumentace zařízení staveniště zahrnuje dodavatel jednou částkou do prvého splátkového listu za dodávky provedené na zařízení staveniště. Jestliže se dokumentace zařízení staveniště vypracovává po částech, vždy však nejméně pro rozsah jednoho objektu, může dodavatel její hodnotu zahrnout do splátkových listů také po částech, avšak vždy v rozsahu nejméně zcela dokončené dokumentace pro jeden objekt zařízení staveniště.

ČÁST TŘETÍ

Fakturování a splátkování dodávek geologických prací a investic prováděných organizacemi ve vlastní režii a u jednotných zemědělských družstev svépomocí

§ 12

Dodávky geologických prací

(1) Dodávky geologických prací se fakturují a splátkují přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky s tím, že ustanovení § 8, 10, 11 a 13 se na dodávky geologických prací nevztahují.

(2) Dokladem o věcném plnění geologických prací a současně dokladem pro vystavení splátkového listu je soupis provedených prací sestavený na základě odbírkových listů vystavených dodavatelem. Odběratel je povinen sledovat, zda dodavatelem navrhovaná výše splátky odpovídá skutečně provedeným pracím a je v souladu s rozpočtovými náklady. Jestliže výše splátek poskytnutých od posledního ověření objemu skutečně provedených prací dosáhne 300 tis. Kčs, je odběratel povinen ověřit v součinnosti s dodavatelem na geologickém pracovišti, zda navrhovaná splátka odpovídá skutečně provedeným pracím, popřípadě dodávkám. Na geologickém pracovišti je povinen ověřit dodavatel objem skutečně provedených prací vždy před vystavením faktury.

(3) Odběratel je povinen do doby sjednané pro ukončení oponentního řízení, nejpozději však do 6 měsíců ode dne splnění dodávky geologických prací, pozastavit 10 % celkové částky faktury. Pozastavenou částku je odběratel povinen zaplatit do 14 dnů po skončení úspěšného oponentního řízení.

§ 13

Fakturování investic, prováděných organizacemi ve vlastní režii a u jednotných zemědělských družstev svépomocí

(1) U investic prováděných organizacemi ve vlastní režii, popřípadě u jednotných zemědělských družstev svépomocí 5) se převody nákladů financovaných z provozních (neinvestičních) prostředků provádějí na základě vnitropodnikových faktur a vnitropodnikových splátkových listů, a to obdobně podle oddílu prvního a druhého části druhé této vyhlášky.

(2) V případě, že u investic podle odstavce 1 je prováděna dodavatelsky taková část, na kterou lze podle ustanovení této vyhlášky poskytovat splátky, vztahují se na ně všechna ustanovení vyhlášky, týkající se dodavatelského způsobu provádění dodávek v plném rozsahu (vystavené splátkové listy je možno proplácet přímo z investičního čerpacího účtu).

ČÁST ČTVRTÁ

Fakturování dodávek z dovozu

§ 14

Fakturace dovozce investorům a tuzemským vyšším dodavatelům

(1) Dovozce fakturuje podle této vyhlášky jen v případě, je-li jeho odběratelem investor nebo tuzemský vyšší dodavatel (dále jen "investor"), a to dovezené:

a) stroje a zařízení, pokud odpovídají pojmu základních prostředků, 28)

b) práce a výkony, 29)

c) projektovou dokumentaci, která není zahrnuta v ceně dodávky,

d) investiční celky. 30)

(2) Dodávky uvedené v odstavci 1 se fakturují celkovou fakturou (jde-li jen o jednu dodávku, kterou je splněna smlouva), nebo dílčími fakturami. Objem dodávky fakturované dílčí fakturou závisí od objemu fakturace zahraničních dodavatelů dovozci.

(3) Právo fakturovat dodávky uvedené v odstavci 1 vzniká jejich splněním. 31)

(4) Dovozce je povinen odeslat fakturu (dílčí fakturu) do 15 pracovních dnů po obdržení faktury od zahraničního dodavatele (den přejímacího razítka její podatelny na faktuře); obdrží-li tuto fakturu dříve než dojde ke splnění, 31) považuje se za den obdržení faktury den splnění.

(5) Dovozci mohou být na základě dohody s investorem uhrazovány zálohy (tzv. akontace) vyplývající jako závazek ze smlouvy se zahraničním dodavatelem.

(6) Ve faktuře za dovážené stroje a zařízení, případně v její příloze musí být uvedena věcná i cenová specifikace dodávky nebo její části, případně odkaz na doklad obsahující tyto podrobnosti.

(7) K faktuře za dováženou montáž musí být připojen stejnopis montážního výkazu podepsaný investorem nebo vyšším dodavatelem. K faktuře za dovážené stavební práce musí být připojeny obdobné doklady, pokud je jejich vyhotovení se zahraničním dodavatelem sjednáno.

(8) Ustanovení části první této vyhlášky se na fakturaci dovozce investorům vztahují přiměřeně s tím, že platební lhůty pro dodávky uvedené v odstavci 1 mohou být dohodnuty v časovém souladu s platebními lhůtami do zahraničí.

ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 15

Sankce

(1) Vystaví-li dodavatel fakturu nebo splátkový list před vznikem práva fakturovat (§ 5, 6, 11, 12 a § 14 odst. 3), nebo před vznikem práva na splátku (§ 7), je povinen zaplatit odběrateli penále 1 % z celkové částky faktury nebo splátkového listu, maximálně však 100 000 Kčs.

(2) V případě, že dodavatel postupuje v rozporu s ustanovením § 2 odst. 3 první věty, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši neoprávněně splátkované nebo fakturované částky.

(3) Sankce podle odstavců 1 a 2 se neuplatňují v případě, kdy je organizace povinna zaplatit dodatkový odvod podle zvláštních předpisů. 32)

(4) Při prodlení s úhradou splátky (§ 4 odst. 2 a 6) je organizace povinna zaplatit majetkovou sankci jako při prodlení s úhradou faktury. 33)

(5) Jestliže odběratel uhradí splátku v rozporu s ustanovením § 8 odst. 1 a 2, nebo jestliže uhradí fakturu před vznikem práva fakturovat (§ 5, 6, 11, 12 a § 14 odst. 3), nebo splátkový list před vznikem práva na splátku (§ 7), je povinen platit penále, popřípadě pokutu podle zvláštních předpisů. 34)

§ 16

Výjimky

Federální ministerstvo financí může v odůvodněných případech na žádost příslušného ústředního orgánu povolit pro jednotlivé případy výjimku a stanovit odchylku z ustanovení § 3 až 7, § 10, 11, 12 a 14 této vyhlášky pro organizace řízené orgány federace. Ministerstva financí republik mohou povolit výjimku a stanovit odchylku z citovaných ustanovení pro organizace řízené orgány republik; přitom postupují, s výjimkou organizací řízených národními výbory, v dohodě s federálním ministerstvem financí. Při povolování výjimek a odchylek z ustanovení § 4, 5 a 7 postupuje federální ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí.


Zrušovací a přechodná ustanovení

§ 17

(1) Zrušuje se vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění změn a doplňků provedených vyhláškami č. 136/1970 Sb., č. 166/1971 Sb. a č. 3/1980 Sb.

(2) Zrušují se všechny výjimky udělené podle vyhlášky č. 22/1967 Sb., ve znění vyhlášek č. 136/1970 Sb., č. 166/1971 Sb. a č. 3/1980 Sb.

(3) U rozestavěných staveb, které mají ke dni účinnosti této vyhlášky smluvně stanovený termín dokončení nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky, se mohou organizace smluvně dohodnout, že až do dokončení těchto staveb se bude vznik práva fakturovat, řídit ustanovením § 8 odst. 1 vyhlášky č. 22/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ostatní ustanovení této vyhlášky platí pro tyto stavby v plném rozsahu.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984 s výjimkou ustanovení § 8 odst. 1, které pro stavby rozestavěné před tímto datem nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1986.


Ministr: Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 18 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

2) § 17 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. a zákonem č. 165/1982 Sb.

3) § 1 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

4) § 4 vyhlášky ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu č. 9/1967 Sb., o projektování a financování geologických prací.

5) § 19 odst. 2 vyhlášky č. 162/1980 Sb.

6) Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášek č. 73/1978 Sb. a č. 160/1980 Sb.

7) Jednotný číselník organizací v ČSSR vydaný na základě vyhlášky Federálního statistického úřadu č. 117/1972 Sb., o jednotném číselníku organizací v ČSSR.

8) Číselný kód podle přílohy č. I. k Jednotným metodickým pokynům pro 7. 5LP čj. SPK 70 200/1980, FMF čj. III/715/1980, včetně doplňků pro vypracování prováděcích plánů na příslušný rok, označující ústřední orgány a agregaci pro státní plán.

9) § 24 odst. 1 písm. a) vyhlášky předsedy Státní banky československé č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

10) § 19 vyhlášky č. 10/1978 Sb.

11) Kód druhu investiční dodávky je stanoven takto: 11 - dodávka stavebních prací z ČSSR 12 - dodávka strojů, zařízení a inventáře z ČSSR 13 - dodávka stavebních prací z dovozu 14 - dodávka strojů, zařízení a inventáře z dovozu 15 - dodávka projektových prací pro investiční výstavbu z ČSSR 16 - dodávka projektových prací pro investiční výstavbu z dovozu.

12) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.
Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 15/1981 o sestavování odbytových rozpočtů staveb uveřejněné ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8, rok 1981.

13) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů. Dodávky energetických a hnacích strojů a zařízení (třída 3) a pracovních strojů a zařízení (třída 4) se vyznačují též kódy vyjadřujícími stupeň technické úrovně podle přílohy 2 k vyhlášce č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 156/1980 Sb.

14) Pravidla pro stanovení cen stavebních prací (výměr Federálního cenového úřadu č. 8093/10/81) uveřejněná v Cenovém věstníku částka 28, rok 1981 a Pravidla pro stanovení cen důlně stavebních prací (výměr Federálního cenového úřadu č. 8084/10/81).

15) Pravidla pro stanovení cen montážních prací (výměr Federálního cenového úřadu č. 3059/76, ve znění dodatků) uveřejněná v Cenovém věstníku částka 15, rok 1980.

16) § 32 až 36a vyhlášky č. 137/1973 Sb., ve znění vyhlášek č. 73/1978 Sb. a č. 160/1980 Sb.

17) Závazné vzory formulářů faktur stanoví Federální statistický úřad v dohodě s federálním ministerstvem financí, závazné vzory formulářů ostatních dokladů v dohodě se Státní plánovací komisí.

18) § 288 až 293 hospodářského zákoníku.
§ 47 vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací.

19) § 273 hospodářského zákoníku.

20) § 15 vyhlášky č. 104/1973 Sb.
§ 19 vyhlášky federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 44/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky strojírenských vyšších a některých dalších dodávek pro tuzemskou investiční výstavbu.

21) Bod 1.81. Ceníku projektových prací oboru 906 č. VC 20/100.

22) Bod 1.82. Ceníku projektových prací oboru 906 č. VC 20/100.

23) § 70 vyhlášky č. 105/1981 Sb.
Bod 1.82. Ceníku projektových prací oboru 906 č. VC 20/100.

24) Výměr Federálního cenového úřadu č. 8058/10/1982, kterým se stanoví cenové zvýhodnění a znevýhodnění projektové dokumentace a autorského dozoru.

25) Bod 1 výměru Federálního cenového úřadu č. 8058/10/1982.

26) § 61 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

27) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 105/1981 Sb.

28) § 2 vyhlášky č. 162/1980 Sb.

29) § 332a hospodářského zákoníku.

30) § 320b a následující hospodářského zákoníku.

31) § 246 a § 320h odst. 1 hospodářského zákoníku.

32) § 112 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 137/1973 Sb., ve znění vyhlášek č. 73/1978 Sb. a č. 160/1980 Sb.

33) § 378 hospodářského zákoníku.

34) § 73 odst. 1 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, případně závazné směrnice Svazu družstev a Ústřední rady družstev, upravující finanční hospodaření v družstevních organizacích, § 16 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

Přesunout nahoru