Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 24/1983 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin

Částka 3/1983
Platnost od 11.03.1983
Účinnost od 01.04.1983
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 21. ledna 1983

o základních podmínkách dodávky sběrných surovin

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a ve znění zákona č. 165/1982 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky vznikající při přípravě dodávek a při dodávkách sběrných surovin včetně neprůmyslového kovového odpadu a polotovarů z nich upravených (dále jen "sběrné suroviny") 1) dodávaných organizacemi Sběrné suroviny.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.

§ 2 – § 9zrušeno

§ 10

Záruční doba

(k § 135 a § 198 odst. 1 zákona)

Záruční doba činí u dodávek

a) papíru sběrového,

b) textilu sběrového,

c) lehkých kožek,

d) peří sběrového

jeden měsíc od splnění dodávky.

§ 11

Práva z odpovědnosti za vady

(k § 201 odst. 1 zákona)

Odběratel, kterému bylo plněno vadně, má právo

a) požadovat přiměřenou slevu, jde-li o plnění, které si ponechá nebo

b) požadovat v rozsahu vadného plnění buď nové bezvadné plnění nebo - není-li to možné - požadovat zrušení smlouvy.

§ 12zrušeno


§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 vyhlášky ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami, ve znění vyhlášek ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 109/1974 Sb. a č. 137/1978 Sb.
§ 1 vyhlášky ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami, ve znění vyhlášek ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 110/1974 Sb. a č. 138/1978 Sb.
§ 1 vyhlášky ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření s kovovým odpadem.

Přesunout nahoru