Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou

Částka 3/1983
Platnost od 11.03.1983
Účinnost od 08.11.1982
Zrušeno k 30.04.2004 (30/2005 Sb. m. s.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. prosince 1982

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou


Dne 24. června 1981 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Kábulu dne 8. listopadu 1982.


Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 8. listopadu 1982.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou

Československá socialistická republika a Afghánská demokratická republika, přihlížejíce ke vztahům přátelství, solidarity a bratrské spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, které se opírají o tradiční přátelství lidu obou zemí a shodnost jejich ušlechtilých cílů v boji za vybudování pokrokové a spravedlivé společnosti,

jsouce přesvědčeny, že další upevňování přátelství a prohlubování všestranné spolupráce odpovídá zájmům lidu obou zemí a slouží upevnění míru a bezpečnosti ve světě,

uvědomujíce si, že jednota všech revolučních sil a spolupráce socialistických a rozvojových zemí jsou důležitými činiteli upevňování nezávislosti osvobozených zemí,

prohlašujíce pevnou vůli i nadále aktivně přispívat věci míru a bezpečnosti v Asii, Evropě a na celém světě, boji proti imperialismu, kolonialismu, neokolonialismu, rasismu, expanzionismu, hegemonismu a jakékoli formě nadvlády a útisku, přispívat k semknutosti všech sil bojujících za národní nezávislost, demokracii a sociální pokrok ve světě,

potvrzujíce svou oddanost cílům a zásadám Charty Organizace spojených národů, jejichž důslednou realizaci považují za jeden z významných prostředků upevnění míru ve světě,

přikládajíce velký význam dalšímu rozvoji a upevňování smluvně právního základu svých vzájemných vztahů,

dohodly se takto:

Článek 1

Vysoké smluvní strany budou prohlubovat vztahy trvalého přátelství a bratrské solidarity. Budou cílevědomě rozvíjet všestrannou spolupráci mezi oběma státy a poskytovat si vzájemnou pomoc a podporu, vycházejíce přitom ze vzájemného respektování státní svrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí.

Článek 2

Vysoké smluvní strany budou využívat všech možností k rozšíření a zintenzivnění vzájemně výhodné dvoustranné i vícestranné hospodářské a vědeckotechnické spolupráce na dlouhodobém základě a tím přispívat ke zvyšování blahobytu lidu obou států.

Článek 3

Vysoké smluvní strany budou i nadále rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi oběma státy v oblasti vědy a kultury, školství, zdravotnictví, hromadných sdělovacích prostředků, sportu, jakož i v jiných oblastech.

Článek 4

Vysoké smluvní strany budou napomáhat spolupráci mezi orgány státní moci a mezi společenskými organizacemi pracujících za účelem prohloubení jejich účasti na životě společnosti a v zájmu lepšího poznávání a trvalého sbližování lidu obou zemí.

Článek 5

Vysoké smluvní strany vyjadřují své pevné odhodlání dále prohlubovat přátelství a všestrannou spolupráci se zeměmi socialistického společenství, jakož i akční jednotu a solidaritu zemí socialistického společenství, národně osvobozeneckého hnutí a všech pokrokových a demokratických sil na celém světě.

Článek 6

Vysoké smluvní strany budou i nadále usilovat o důsledné uskutečňování zásad mírového soužití států s rozdílným společenským zřízením, o rozšíření a prohloubení procesu uvolňování napětí v mezinárodních vztazích a budou aktivně přispívat k definitivnímu vyloučení agrese a války ze života národů. I nadále povedou rozhodný boj proti intrikám a útokům nepřátel míru, proti imperialismu, expanzionismu a hegemonismu, za zastavení závodů ve zbrojení, za všeobecné a úplné odzbrojení.

Budou podporovat boj nezúčastněných zemí, národů Asie, Afriky a Latinské Ameriky za definitivní odstranění kolonialismu, neokolonialismu a rasismu ve všech jeho podobách a projevech, jejich boj proti imperialismu, za upevnění nezávislosti a svrchovanosti, za právo volně disponovat vlastními přírodními zdroji a za nastolení rovnoprávných mezinárodních hospodářských vztahů bez diktátu a vykořisťování.

Článek 7

Vysoké smluvní strany budou i nadále usilovat o zajištění bezpečnosti v Evropě a Asii, o udržení a upevnění míru a bezpečnosti ve světě. Přitom za jeden z nejdůležitějších předpokladů zajištění míru a bezpečnosti pokládají respektování všeobecně přijatých zásad neporušitelnosti hranic a územní celistvosti.

Článek 8

Vysoké smluvní strany se budou navzájem informovat a radit o všech významných mezinárodních otázkách včetně otázek svých vzájemných vztahů, sledujíce zájmy obou smluvních stran i zájmy všech pokrokových a demokratických sil ve světě.

Článek 9

Tato smlouva se nedotýká práv a závazků obou stran vyplývajících z platných dvoustranných a mnohostranných dohod, jimiž jsou vázány, a není namířena proti žádné třetí zemi.

Článek 10

Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost výměnou ratifikačních listin, která se uskuteční co nejdříve v Kábulu.

Článek 11

Tato smlouva se uzavírá na dobu 25 let a bude se automaticky prodlužovat vždy o dalších deset let, nebude-li jednou z vysokých smluvních stran dvanáct měsíců před uplynutím období platnosti vypovězena.

Dáno v Praze dne 24. června 1981 ve dvou vyhotoveních v jazyku českém a dari, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Gustáv Husák v. r.

Za Afghánskou demokratickou republiku:

Babrak Karmal v. r.

Přesunout nahoru