Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 3/1983
Platnost od 11.03.1983
Účinnost od 23.07.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. listopadu 1982

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


Dne 22. prosince 1981 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 23. července 1982. Tímto dnem pozbyla platnosti Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zdravotnické spolupráci ze dne 28. dubna 1955.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky

v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou ze dne 14. června 1968,

uznávajíce, že další zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva vyžaduje urychlený rozvoj lékařských věd, uskutečňování širokého komplexu zdravotnických opatření a neustálé zdokonalování všeobecně dostupné a vysoce kvalifikované léčebně preventivní péče o obyvatele obou zemí,

zdůrazňujíce, že úspěšné splnění těchto úkolů v každé zemi je nerozlučně spjato s ochranou a upevňováním zdraví všech národů a s rozvojem široké mezinárodní spolupráce v této oblasti,

vedeny přáním podporovat ještě užší spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd v souladu se zásadami socialistického zdravotnictví, jeho státního plánovitého charakteru a preventivního zaměření, bezplatnosti a všeobecné dostupnosti vysoce kvalifikované lékařské péče obyvatelům obou zemí, jednoty lékařských věd a praxe a široké účasti veřejnosti při naplňování těchto úkolů a

vycházejíce ze zkušeností získaných při uskutečňování Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zdravotnické spolupráci ze dne 28. dubna 1955,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat vzájemnou spolupráci ve všech oblastech zdravotnictví a lékařských věd zaměřenou na neustálé zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva obou zemí.

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti z uplatňování zdravotnické politiky se zřetelem na perspektivní směry rozvoje socialistického zdravotnictví.

Článek 2

Smluvní strany zaměří svoje společné úsilí na řešení zejména těchto nejdůležitějších úkolů zdravotnictví a zdravotnického výzkumu obou zemí:

- zdokonalování organizace a řízení zdravotnictví a lékařských věd, zabezpečení rychlého uplatňování vědeckých poznatků do zdravotnické praxe, přičemž budou vycházet z dlouhodobých plánů a předpovědí rozvoje národního hospodářství a z poznatků světové vědy a praxe;

- zvyšování účinnosti státního zdravotnického dozoru na základě výměny zkušeností při zabezpečování zdravotnické a hygienicko-epidemiologické péče o obyvatelstvo obou zemí;

- další rozvoj a zdokonalování základní a specializované léčebně preventivní péče;

- zdokonalování přípravy a specializace zdravotnických pracovníků, racionální a účinné využívání kádrových a materiálně technických zdrojů, které poskytuje socialistická společnost na ochranu zdraví obyvatelstva;

- uskutečňování vědeckých klinických výzkumů v oblasti nových léčebných prostředků a popřípadě i v oblasti zdravotnické techniky;

- další zdokonalování výroby léčebných prostředků a popřípadě i výrobků zdravotnické techniky s cílem co nejlepšího uspokojování potřeb orgánů zdravotnictví obou zemí.

Článek 3

Smluvní strany budou v rámci této dohody uskutečňovat spolupráci:

- vzájemnými konzultacemi s cílem koordinace plánů rozvoje zdravotnictví a lékařských věd, jakož i výměnou plánů vědeckých lékařských výzkumů;

- pozváním vědeckých pracovníků a pracovníků praxe, učitelů vyučujících na vysokých školách, farmaceutických školách a středních zdravotnických školách za účelem konzultací a výměny zkušeností, a na mezinárodní a národní vědecké akce;

- rozvíjením a prohlubováním přímých styků a spolupráce mezi vědeckovýzkumnými a studijními ústavy a mezi vedoucími zdravotnických zařízení a redakčními radami zdravotnických časopisů;

- výměnou vědeckotechnických a lékařských informací včetně výsledků společných vědeckých výzkumů, vydáváním monografií, učebních pomůcek, sborníků, článků a jiných publikací;

- vypracováním a uskutečňováním společných programů zaměřených na řešení nejdůležitějších úkolů zdravotnictví na základě široké specializace a kooperace vědeckých výzkumů, které jsou předmětem zájmu obou smluvních stran, jakož i uskutečňováním dalších účinných forem dvoustranné a vícestranné spolupráce;

- výměnou stipendistů a odborníků pro studium zkušeností a zvýšení kvalifikace a specializace se zvláštním zřetelem na přípravu mladých odborníků.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně urychleně informovat o karanténních opatřeních a důležitých infekčních onemocněních, které vzniknou na území jedné ze smluvních stran a mohou mít vliv na území druhé smluvní strany. Smluvní strany si budou vyměňovat informace o poznatcích v oblasti prevence, diagnostiky a při léčení těchto infekčních onemocnění. V případě potřeby budou taktéž koordinovat společné akce na jejich odstranění.

Článek 5

Při uskutečňování dvoustranné spolupráce zúčastněné strany berou v úvahu mnohostrannou vědeckotechnickou spolupráci v rámci Stálé komise Rady vzájemné hospodářské pomoci pro spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Článek 6

Smluvní strany budou koordinovat svůj postup a spolupracovat v rámci Světové zdravotnické organizace a zaměří svoje úsilí zejména na řešení otázek, které budou přispívat ke zvýšení efektivnosti činnosti Světové zdravotnické organizace. Smluvní strany budou koordinovat svůj postup a spolupracovat v rámci dalších mezinárodních zdravotnických organizací nevládní povahy, a ve vztahu k třetím stranám.

Článek 7

Každá smluvní strana zabezpečí bezplatnou kvalifikovanou lékařskou péči včetně potřebných léků a stravování po dobu hospitalizace občanům druhé smluvní strany, kteří se dočasně nacházejí na jejím území v případě náhlého onemocnění vyžadujícího ambulantní nebo ústavní péči.

Každá smluvní strana poskytne v případě možnosti místa v léčebně preventivních zařízeních a v sanatorních zařízeních nemocným občanům druhé smluvní strany po projednání mezi ministerstvy zdravotnictví obou zemí.

Poskytování léčebně preventivní péče se bude uskutečňovat v souladu s Úmluvou o spolupráci na úseku sociální politiky mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou ze dne 30. ledna 1959.

Článek 8

Tuto dohodu budou uskutečňovat ministerstva zdravotnictví zemí smluvních stran. Za tím účelem budou periodicky dohodnuty prováděcí plány, které budou obsahovat konkrétní akce včetně finančních podmínek.

Článek 9

Koordinace a kontrola plnění této dohody je úkolem Smíšené československo-maďarské zdravotnické komise.

Činnost této komise se řídí Statutem, který je uveden v příloze Dohody a tvoří její neoddělitelnou součást.

Článek 10

Dnem vstupu v platnost této dohody končí platnost Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zdravotnické spolupráci podepsané v Budapešti dne 28. dubna 1955.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení podle právních předpisů zemí smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 12

Tato dohoda se uzavírá na období 10 let. Dohoda se bude mlčky prodlužovat vždy na dalších 5 let, pokud jedna ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně šest měsíců před uplynutím příslušného období její platnosti své přání Dohodu vypovědět.

Dáno v Budapešti dne 22. prosince 1981 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku slovenském a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Prof. MUDr. Emil Matejiček v. r.

Za vládu

Maďarské lidové republiky:

Dr. Emil Schultheisz v. r.

STATUT

Smíšené československo-maďarské zdravotnické komise

Článek 1

Smíšená československo-maďarská komise (dále jen "Komise") vykonává zejména tuto činnost:

a) hodnotí vzájemné vztahy v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy a posuzuje možnosti jejich dalšího rozvoje, jakož i účinnost vykonávané spolupráce,

b) vypracovává návrhy prováděcích plánů spolupráce a pravidelně sleduje a hodnotí jejich plnění,

c) navrhuje vytváření nových forem spolupráce, které přispívají k zabezpečování nejvyšší účinnosti spolupráce,

d) zabezpečuje vzájemné pravidelné poskytování informací o aktuálních otázkách zdravotnické politiky obou států, jakož i o ostatních otázkách zajímajících obě strany,

e) napomáhá rozvoji přímé spolupráce mezi příslušnými orgány, organizacemi a institucemi vykonávajícími spolupráci podle platné Dohody mezi vládami obou států o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, jakož i rozvoji pracovních styků mezi osobami zabezpečujícími tuto spolupráci,

f) koordinuje vykonávání nejvýznamnějších akcí podle pětiletých plánů spolupráce,

g) zabývá se podle potřeby otázkami mnohostranné spolupráce států socialistického společenství a napomáhá koordinaci vzájemné spolupráce v rámci příslušných mezinárodních vládních i nevládních organizací, na sjezdech, konferencích, symposiích, jakož i na jiných mezinárodních akcích.

Článek 2

Komise se skládá z československé a maďarské části. Jména osob zastávajících funkci předsedy, místopředsedy a tajemníka každé z obou částí si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou. Ostatní členy částí v počtu nejvíce 3 mohou obě strany určovat ad hoc.

Článek 3

Komise se schází zpravidla jednou za dva roky, a to střídavě na území obou států.

Komise se může sejít k mimořádnému zasedání po předcházejícím souhlasu předsedů obou částí.

Zasedání Komise řídí předseda té části, na jejímž území se zasedání koná.

Článek 4

Komise jedná na základě předem schváleného programu. Tento program se určuje na předcházejícím zasedání Komise.

Předsedové obou částí se mohou dohodnout písemně o změně programu zasedání Komise nejpozději dva měsíce před datem konání, s výjimkou naléhavých záležitostí, jejichž projednání se může dohodnout i jiným způsobem.

Článek 5

Na posuzování odborných otázek vyplývajících z programu Komise mohou být v případě nevyhnutelnosti na její zasedání přizváni příslušní odborníci.

Článek 6

Podkladové materiály k programu zasedání Komise, na jejichž zpracování se Komise dohodla, si předsedové částí zašlou nejpozději 6 týdnů před zasedáním Komise.

Připomínky, případně zvláštní stanoviska k zaslaným materiálům je nutné zaslat nejpozději dva týdny před zasedáním Komise.

Článek 7

Plnění organizačních úkolů spojených s přípravou a průběhem zasedání Komise zabezpečuje strana, na jejímž území se zasedání koná.

Článek 8

Náklady spojené se zasedáním Komise hradí strana, na jejímž území se zasedání koná.

Vysílající strana hradí cestovní náklady své delegace na místo zasedání Komise, jako i náklady spojené s jejím pobytem.

Článek 9

Jednacím jazykem Komise je čeština nebo slovenština a maďarština.

Protokoly o zasedání Komise se vyhotovují v jazyku českém nebo slovenském a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Článek 10

Komise přijímá na svých zasedáních doporučení a závěry schválené oběma částmi, zformulované v protokolu, který podepisují předsedové obou částí.

Návrhy prováděcích plánů spolupráce, které vypracuje Komise, budou podléhat schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé z obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Komise na svém příštím zasedání kontroluje provádění přijatých doporučení a závěrů.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru