Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 159/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Částka 32/1983
Platnost od 27.12.1983
Účinnost od 01.01.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

159

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé

ze dne 24. listopadu 1983,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Federální ministerstvo financí podle § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb., ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb., ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb., a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, se mění takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Vyhláška se vztahuje na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou podle zápisu ve stavebním deníku od 1. ledna 1984 a na individuální bytovou výstavbu a modernizaci zahajovanou na základě pravomocného stavebního povolení vydaného od 1. ledna 1982.".

2. § 4 odst. 1 zní:

"(1) Základní příspěvek činí 11 100 Kčs na každý byt bez zřetele k jeho velikosti a 1 200 Kčs na každý m2 skutečné užitkové plochy 6) bytů v domě do výměry 85 m2 u jednotlivých bytů (dále jen "užitková plocha").".

3. § 5 odst. 1 a 5 zní:

"(1) Kromě základního příspěvku podle § 4 se poskytne zvláštní příspěvek při výstavbě bytových domů

a) o 4 nebo o 9 až 12 obytných podlažích (dále jen "podlaží") v částce 240 Kčs na 1 m2 užitkové plochy,

b) stavěných ve venkovských obcích zejména pro pracující v zemědělství nebo lesnictví nebo ve městech na pozemcích, kde podle posouzení národního výboru nelze stavět vícepodlažní bytové domy, v částce

1. 470 Kčs na 1 m2 užitkové plochy, jde-li o bytové domy o 3 podlažích,

2. 670 Kčs na 1 m2 užitkové plochy, jde-li o bytové domy o 2 podlažích.

(5) Provádí-li se výstavba družstevních bytů v objektech splňujících podmínky níže uvedených stavebních soustav 8) (dále jen "objekty"), poskytne se vedle zvláštního příspěvku podle předcházejících odstavců na každý m2 užitkové plochy ještě zvláštní příspěvek ve výši

a) 100 Kčs, jde-li o byty v objektech BANKS-S,

b) 150 Kčs, jde-li o byty v objektech VVÚ-ETA.".

4. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Účelový investiční úvěr na družstevní bytovou výstavbu (dále jen "úvěr") poskytuje banka za podmínky, že financování výstavby je zajištěno vlastními prostředky družstva (členské podíly v penězích, popřípadě v hodnotě smluvně zajištěného osobního nebo věcného plnění členů družstva) částkou, která odpovídá nejméně 26 % základního příspěvku přiznaného podle § 4.".

5. § 30 včetně nadpisu zní:

"§ 30

Ustanovení přechodná

(1) Pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. lednem 1984 a pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. lednem 1982 se použije dosavadních předpisů; u družstevní bytové výstavby s odchylkou uvedenou v odstavci 2.

(2) U družstevních bytových domů k 1. lednu 1984 rozestavěných, na které byl příspěvek poskytnut podle dosavadních předpisů, rozhodne národní výbor, který poskytl příspěvek, na základě podkladů předložených družstvem do 30. září 1984 o přiznání příspěvku ve výši celého rozdílu rozpočtových nákladů neprostavěné části bytového domu v důsledku přestavby velkoobchodních cen. 38) Řídí se přitom ustanovením § 6 odst. 2 a 3.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.


Ministr financí Československé socialistické republiky: Ing. Lér CSc. v. r.

Ministr financí Slovenské socialistické republiky: Ing. Mišeje v. r.

Ministr financí České socialistické republiky: Ing. Tlapák v. r.

Předseda Státní banky československé: Ing. Stejskal v. r.

Poznámky pod čarou

38) Výnos FMTIR a SPK č. 8 ze dine 10. Června 1983 o úpravě nákladů v dokumentaci staveb na cenovou úroveň platnou od 1. ledna 1984 a o souvisících opatřeních (Zpravodaj FMŤIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 4—5/ 1983).

Přesunout nahoru