Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 147/1983 Sb.Zákon o zbraních a střelivu

Částka 31/1983
Platnost od 16.12.1983
Účinnost od 01.04.1984
Zrušeno k 01.03.1996 (288/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1983

o zbraních a střelivu

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

Účel zákona

Účelem zákona je stanovit

a) podmínky pro držení a nošení zbraní a střeliva, zacházení s nimi a pro nabývání vlastnictví k nim tak, aby jich nemohlo být zneužito proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení, proti životu a zdraví občanů, jakož i proti majetku a veřejnému pořádku,

b) podmínky, za kterých lze zbraně a střelivo vyvíjet, vyrábět, opravovat, upravovat, znehodnocovat, vyvážet, dovážet, provážet nebo je nakupovat a prodávat.

§ 2

Zbraně a střelivo podléhající povolovacímu řízení a evidenční povinnosti

(1) Povolovacímu řízení a evidenční povinnosti v rozsahu stanoveném tímto zákonem podléhají:

a) kulové zbraně,

b) lovecké brokové zbraně,

c) vojenské zbraně,

d) historické zbraně,

e) poplašné, startovací a jiné expanzní přístroje a zařízení,

f) součásti zbraní uvedených pod písmenem a) až e),

g) střelivo a jednotlivé součásti potřebné k jeho výrobě, popřípadě k sestavení nábojů do zbraní uvedených pod písmenem a) až d).

(2) Orgány státní správy příslušné podle tohoto zákona k vydávání povolení k držení a nošení zbraní a národní výbory příslušné k vydávání loveckých lístků podle zvláštních předpisů 1) (dále jen "národní výbory") jsou povinny vést evidenci zbraní a evidenci držitelů zbraní a střeliva v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

§ 3

Povinnosti při držení a nošení zbraně a střeliva

Každý, kdo je oprávněn držet a nosit zbraň a střelivo, je povinen dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s nimi a zabezpečit je proti zneužití; ztrátu a odcizení zbraně, na niž bylo vydáno povolení, nebo střeliva je povinen neprodleně oznámit nejbližšímu útvaru Sboru národní bezpečnosti.

ČÁST PRVNÍ

Zbraně

Hlava první

Kulové zbraně

Základní ustanovení

§ 4

(1) Kulovými zbraněmi pro účely tohoto zákona jsou zbraně určené pro civilní účely, a to

a) palné zbraně, v nichž je střela uváděna v pohyb okamžitým uvolněním chemické energie střelného prachu, nárazové slože nebo jiné výmetné náplně,

b) plynové zbraně, v nichž je střela uváděna v pohyb tlakem vzduchu nebo jiného plynu (vzduchovky, větrovky a plynovky),

c) zbraně speciální (například s reaktivní střelou, narkotizační, signální),

d) zbraně kombinované (například kulobrokové).

(2) Ustanovení o kulových zbraních se vztahují i na brokové zbraně používané pouze pro jiné než lovecké účely.

§ 5

(1) Vyvíjet, vyrábět, opravovat a upravovat kulové zbraně mohou jen organizace, které určí nadřízený ústřední orgán v dohodě s ministerstvem vnitra České socialistické republiky nebo ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstvo vnitra republiky").

(2) Nakupovat a prodávat kulové zbraně mohou jako předmět své činnosti jen organizace, které určí nadřízený ústřední orgán (dále jen "obchodní organizace") v dohodě s ministerstvem vnitra republiky.

(3) Pro přepravu kulových zbraní dopravcem platí zvláštní předpisy. 2)

§ 6

Povolení k držení a nošení

Držet a nosit kulovou zbraň může jen ten, komu bylo vydáno okresní (obvodní, městskou) správou Sboru národní bezpečnosti (dále jen "okresní správa Sboru národní bezpečnosti") povolení k držení a nošení kulové zbraně (dále jen "zbrojní průkaz"), pokud není dále stanoveno jinak.

Podmínky pro vydání a odnětí zbrojního průkazu

§ 7

(1) Zbrojní průkaz lze vydat jen osobě starší 18 let, občansky bezúhonné, fyzicky, duševně a odborně způsobilé k používání kulové zbraně, pokud tato osoba skýtá záruku, že zbraně nebude zneužito. Zbrojní průkaz lze vydat pouze na zbraně určené pro lovecké nebo sportovní účely, anebo na zbraně používané v souvislosti s výkonem povolání nebo zaměstnání, anebo v jiných případech hodných zvláštního zřetele k ochraně osoby nebo majetku.

(2) Federální ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou, které zbraně se považují pro účely tohoto zákona za zbraně určené pro lovecké nebo sportovní účely a za zbraně používané v souvislosti s výkonem povolání nebo zaměstnání.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí i pro vydávání povolení k držení a nošení kulových zbraní podle § 15 a pro vydávání povolení k převodům vlastnictví, předávání do užívání a k půjčování kulových zbraní podle § 11, pokud nejde o zbraně pro vývoz.

§ 8

Okresní správa Sboru národní bezpečnosti zbrojní průkaz odejme, jestliže nastala změna některé podmínky uvedené v § 7.

§ 9

Hromadné povolení k držení

(1) Jestliže to vyžaduje veřejný zájem, může okresní správa Sboru národní bezpečnosti vydat organizaci k zajištění ochrany jejího majetku, popřípadě majetku, který má ve správě, bezpečnosti pracovníků pověřených plněním zvláštních úkolů, k branným, výukovým, sportovním a loveckým účelům anebo v jiných případech hodných zvláštního zřetele hromadné povolení k držení kulových zbraní (dále jen "hromadný zbrojní průkaz"); hromadný zbrojní průkaz, v němž se uvede název organizace, opravňuje tuto organizaci držet kulové zbraně v množství a v druzích v něm uvedených.

(2) Organizace, jíž byl vydán hromadný zbrojní průkaz, je povinna

a) hlásit okresní správě Sboru národní bezpečnosti, která jej vydala, pracovníky nebo členy odpovědné za řádné zacházení s kulovými zbraněmi, jakož i pracovníky nebo členy, kteří je budou nosit,

b) vést evidenci kulových zbraní a přehled o zásobách a spotřebě střeliva,

c) kontrolovat, zda kulové zbraně nejsou používány k jinému účelu, než který je uveden v hromadném zbrojním průkazu.

(3) Ministerstvo vnitra České socialistické republiky a ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky vydají vzorové směrnice pro zacházení se zbraněmi drženými na hromadný zbrojní průkaz.

(4) Okresní správa Sboru národní bezpečnosti, která hromadné povolení k držení kulových zbraní vydala, toto povolení odejme, jestliže pominou důvody, pro které bylo vydáno.

§ 10

Na kulovou zbraň, která podléhá ověřování, 3) lze vydat zbrojní průkaz nebo hromadný zbrojní průkaz, jen pokud je označena československou ověřovací značkou nebo rovnocennou cizozemskou značkou.

§ 11

Převody vlastnictví, předání do užívání a půjčení

(1) Nabývat vlastnictví ke kulové zbrani, nejde-li o nabytí vlastnictví děděním, nebo ji předávat do užívání, 4) popřípadě ji půjčovat lze jen na základě předchozího povolení okresní správy Sboru národní bezpečnosti; jde-li o zbraně pro vývoz (§ 12 odst. 1), vydává toto povolení krajská správa Sboru národní bezpečnosti.

(2) Povolení uvedené v odstavci 1 opravňuje k držení a nošení kulové zbraně na dobu v něm uvedenou.

§ 12

Vývoz, dovoz a průvoz

(1) Vývoz, dovoz a průvoz kulových zbraní může provádět organizace a osoba jen na základě povolení vydaného krajskou správou Sboru národní bezpečnosti, československým zastupitelským úřadem, je-li o ně požádáno v cizině, nebo orgánem pasové kontroly, je-li o ně požádáno při přechodu státních hranic.

(2) Obchodní vývoz a dovoz 5) kulových zbraní a jejich mezinárodní dopravu, popřípadě obstarávání přepravy věcí (zásilek) 6) mohou provádět bez povolení uvedeného v odstavci 1 jen československé organizace určené nadřízeným ústředním orgánem v dohodě s ministerstvem vnitra republiky.

§ 13

Povinnosti po dovozu

(1) Organizace a osoba trvale žijící na území Československé socialistické republiky, které dovezou kulové zbraně do Československé socialistické republiky (§ 12 odst. 1), jsou povinny do pěti dnů ode dne dovozu je přihlásit k evidenci okresní správě Sboru národní bezpečnosti.

(2) Nemají-li organizace a osoba uvedené v odstavci 1 hromadný zbrojní průkaz nebo zbrojní průkaz a chtějí-li dovezenou kulovou zbraň držet a nosit, jsou povinny požádat o vydání průkazu současně s přihlášením zbraně k evidenci; do vydání průkazu jsou povinny předat kulovou zbraň do úschovy okresní správě Sboru národní bezpečnosti.

(3) Jestliže organizace a osoba uvedené v odstavci 1 nepožádají o vydání hromadného zbrojního průkazu nebo zbrojního průkazu anebo jim nebude vydán, mohou do dvou měsíců převést kulovou zbraň na toho, komu byl hromadný zbrojní průkaz nebo zbrojní průkaz vydán, nebo ji nabídnout obchodní organizaci (§ 5 odst. 2) k výkupu anebo dát znehodnotit (§ 37). Jestliže organizace a osoba uvedené v odstavci 1 tak neučiní, okresní správa Sboru národní bezpečnosti nabídne zbraň k prodeji obchodní organizaci nebo na jejich náklad ji dá znehodnotit nebo zničit. Výtěžek dosažený prodejem zbraně po srážce nákladů prodeje se předá organizaci nebo osobě, která zbraň dovezla.

Výjimky z povolovacího řízení a evidenční povinnosti

§ 14

(1) Na kulové zbraně, v nichž je střela uváděna v pohyb tlakem vzduchu nebo jiných plynů [§ 4 odst. 1 písm. b)] a její kinetická energie dosahuje maximálně 10 J a počáteční rychlost maximálně 200 m.s-1, se nevztahují ustanovení § 6 až 13, § 37, § 52 a § 55 odst. 1.

(2) Zbraně uvedené v odstavci 1 se mohou prodávat pouze organizaci a osobě starší 18 let.

§ 15

(1) Vojákům z povolání a vojákům v další službě vydává povolení k držení a nošení kulových zbraní pro jiné než lovecké účely, k nabývání do vlastnictví, s výjimkou dědění, nebo k jejich předání do užívání, popřípadě půjčování vojenská správa za podmínek stanovených federálním ministerstvem národní obrany; vojákům z povolání a vojákům v další službě vojsk ministerstva vnitra vydávají povolení útvary těchto vojsk za podmínek stanovených federálním ministerstvem vnitra.

(2) Příslušníkům Sboru národní bezpečnosti vydávají povolení uvedená v odstavci 1 útvary tohoto sboru za podmínek stanovených federálním ministerstvem vnitra.

(3) Příslušníkům sborů nápravné výchovy vydávají povolení uvedená v odstavci 1 útvary těchto sborů za podmínek stanovených ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstvem spravedlnosti Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstvo spravedlnosti republiky") v dohodě s ministerstvem vnitra republiky.

(4) Ministerstvo spravedlnosti republiky zajišťuje podklady pro evidenci zbraní, na něž bylo vydáno povolení podle odstavce 3, vedenou útvary Sboru národní bezpečnosti.

(5) Kulové zbraně pro lovecké účely mohou vojáci z povolání a vojáci v další službě ozbrojených sil Československé socialistické republiky, příslušníci Sboru národní bezpečnosti a sborů nápravné výchovy držet a nosit za podmínek stanovených v § 6 až 8, § 10, § 11, § 12 odst. 1 a § 13.

Hlava druhá

Lovecké brokové zbraně

Základní ustanovení

§ 16

Loveckými brokovými zbraněmi jsou palné zbraně pro lovecké účely, v nichž se používá brokových nábojů nebo kulových nábojů pro brokové zbraně. 7)

§ 17

Pro vývoj, výrobu, opravu, úpravu, nákup, prodej a přepravu loveckých brokových zbraní platí obdobně ustanovení § 5.

§ 18

Oprávnění držet a nosit zbraň

Držet a nosit loveckou brokovou zbraň může jen ten, komu byl vydán lovecký lístek podle zvláštních předpisů, 8) pokud není dále stanoveno jinak.

§ 19

Hromadné povolení k držení

(1) Národní výbor může vydat organizaci k zajištění odborného výcviku, výuky nebo v jiných případech hodných zvláštního zřetele hromadné povolení k držení loveckých brokových zbraní (dále jen "hromadné povolení"), v němž se uvede název organizace a které opravňuje tuto organizaci držet lovecké brokové zbraně v množství v něm uvedeném.

(2) Organizace, jíž bylo hromadné povolení vydáno, je povinna

a) hlásit národnímu výboru pracovníky nebo členy odpovědné za řádné zacházení s loveckými brokovými zbraněmi,

b) vést evidenci loveckých brokových zbraní a přehled o zásobách a spotřebě střeliva,

c) kontrolovat, zda lovecké brokové zbraně nejsou používány k jinému účelu, než který je uveden v hromadném povolení.

Převody vlastnictví a půjčení

§ 20

(1) Nabývat vlastnictví k lovecké brokové zbrani, nejde-li o nabytí vlastnictví děděním, může jen organizace a osoba, kterým byl vydán lovecký lístek nebo hromadné povolení, pokud není dále stanoveno jinak. Držitel lovecké brokové zbraně je povinen dát si ji do pěti dnů od nabytí zapsat do svého loveckého lístku nebo hromadného povolení.

(2) Při převodu vlastnictví lovecké brokové zbraně mezi držiteli loveckých lístků nebo hromadných povolení je dosavadní držitel povinen dát si tuto zbraň do pěti dnů od převodu vyškrtnout ze svého loveckého lístku nebo hromadného povolení.

(3) Zápis nebo vyškrtnutí (odstavce 1 a 2) provádí národní výbor.

(4) Loveckou brokovou zbraň lze předávat do užívání nebo půjčit jen držiteli loveckého lístku nebo hromadného povolení. O jejím předání nebo půjčení je současně povinen oprávněný držitel této zbraně vystavit potvrzení tomu, komu byla předána nebo kdo si ji vypůjčil.

§ 21

Cizinec může v Československé socialistické republice nabýt vlastnictví k lovecké brokové zbrani, nejde-li o nabytí vlastnictví děděním, jen na základě povolení vydaného krajskou správou Sboru národní bezpečnosti; toto povolení opravňuje k držení a nošení lovecké brokové zbraně na dobu v něm uvedenou.

§ 22

Dovoz, vývoz a průvoz

Pro dovoz, vývoz a průvoz loveckých brokových zbraní platí obdobně ustanovení § 12.

§ 23

Povinnosti po dovozu

(1) Organizace a osoba trvale žijící na území Československé socialistické republiky, které dovezou lovecké brokové zbraně do Československé socialistické republiky (§ 12 odst. 1), jsou povinny přihlásit je do pěti dnů ode dne dovozu k evidenci národnímu výboru.

(2) Nemají-li organizace a osoba uvedené v odstavci 1 hromadné povolení nebo lovecký lístek a chtějí-li dovezenou loveckou brokovou zbraň držet a nosit, jsou povinny požádat ve stejné lhůtě o jeho vydání; do vydání hromadného povolení nebo do vydání loveckého lístku jsou povinny předat loveckou brokovou zbraň do úschovy národnímu výboru.

(3) Jestliže organizace a osoba uvedené v odstavci 1 nepožádají o vydání hromadného povolení nebo o vydání loveckého lístku anebo jim nebude vydán, mohou do dvou měsíců převést loveckou brokovou zbraň na držitele loveckého lístku (hromadného povolení) nebo na toho, komu byl vydán zbrojní průkaz (hromadný zbrojní průkaz), nebo ji nabídnout obchodní organizaci k výkupu. Jestliže organizace a osoba uvedené v odstavci 1 tak neučiní, národní výbor nabídne zbraň k prodeji obchodní organizaci, nebo na jejich náklad ji dá znehodnotit (§ 37) nebo zničit. Výtěžek dosažený prodejem zbraně po srážce nákladů prodeje se předá organizaci nebo osobě, která zbraň dovezla.

§ 24

Do loveckého lístku a do hromadného povolení může být zapsána jen lovecká broková zbraň označená československou ověřovací značkou nebo rovnocennou cizozemskou značkou.

Hlava třetí

Vojenské zbraně

§ 25

Základní ustanovení

(1) Vojenskými zbraněmi jsou zbraně určené pro vojenské nebo bezpečnostní účely.

(2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na vojenské zbraně používané v ozbrojených silách Československé socialistické republiky a ve Sboru národní bezpečnosti.

(3) Držení a nošení vojenských zbraní a jejich evidenci i pro evidenční potřeby Sboru národní bezpečnosti upraví

a) pro sbory nápravné výchovy ministerstvo spravedlnosti republiky v dohodě s ministerstvem vnitra republiky,

b) pro Sbor ozbrojené ochrany železnic a Sbor ozbrojené ochrany letišť federální ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem vnitra republiky.

(4) Držení a nošení vojenských zbraní a jejich evidenci v celní správě i pro evidenční potřeby Sboru národní bezpečnosti upraví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvem vnitra republiky.

§ 26

Povolení k držení a nošení, převody vlastnictví, předání do užívání a půjčení

Organizace a osoba mohou držet a nosit vojenskou zbraň, nabývat vlastnictví k ní, nejde-li o nabytí vlastnictví děděním, anebo ji předávat do užívání, popřípadě ji půjčovat jen za podmínek stanovených v § 6 až 9 a v § 11.

§ 27

Opravy a úpravy

Opravovat a upravovat vojenské zbraně pro organizace a osoby mohou organizace určené federálním ministerstvem národní obrany nebo federálním ministerstvem vnitra.

Hlava čtvrtá

Historické zbraně

§ 28

(1) Historickými zbraněmi pro účely tohoto zákona jsou palné zbraně vyrobené do konce roku 1870.

(2) Za historické zbraně se považují i jejich přesné napodobeniny; na jejich výrobu a opravy se vztahuje § 5 odst. 1.

§ 29

K držení a nošení historických zbraní není třeba povolení, pokud není dále stanoveno jinak.

§ 30

Pro držení a nošení, nákup, prodej, přepravu, nabývání vlastnictví, předávání do užívání, půjčování, vývoz, dovoz, průvoz historických pistolí a revolverů nabíjených zezadu, v nichž lze použít náboje, 9) platí obdobně ustanovení § 5 odst. 2 a 3, § 6 až 9 a § 11 až 13.

Hlava pátá

Poplašné, startovací a jiné expanzní přístroje a zařízení

§ 31

Poplašné, startovací a jiné expanzní přístroje a zařízení (poplašné pistole a revolvery, přístroje jateční a pro vstřelování, prostřelovací, spojovací zařízení apod.), v nichž je zdrojem energie střelný prach nebo nárazová slož, může nabývat do vlastnictví pouze organizace a osoba starší 18 let, nejde-li o nabytí vlastnictví děděním a není-li dále stanoveno jinak.

§ 32

(1) Pro nabývání poplašných, startovacích a jiných expanzních přístrojů a zařízení, v nichž lze použít střeliva (§ 41) nebo které mají výšlehový otvor v ose hlavně (dále jen "speciální expanzní přístroje"), do vlastnictví, jejich předávání do užívání, půjčení, držení, nošení platí obdobně ustanovení § 6 až 9 a § 11.

(2) Pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, přepravu, vývoz, dovoz, průvoz speciálních expanzních přístrojů platí přiměřeně ustanovení § 5 odst. 1 a 3, § 12 a § 13.

§ 33

Ustanoveními § 31 a § 32 nejsou dotčeny předpisy o používání expanzních přístrojů a zařízení organizacemi v národním hospodářství.

Hlava šestá

Nedovolené zbraně

§ 34

(1) Nedovolenými zbraněmi jsou:

a) zbraně zákeřné, tj. zbraně upravené tak, že lze utajit jejich vzhled, nebo zbraně, u kterých byly původní charakter či podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky,

b) zbraně, s výjimkou narkotizačních, konstruované nebo upravené k vystřelování chemických, dráždivých nebo toxických látek a pyrotechnických složí, zbraně s tlumiči zvuku nebo se zařízením na osvětlování cíle, zbraně založené na principu elektroindukce,

c) střelná nástrahová a výbušná zařízení.

(2) Držení a nošení zbraní uvedených v odstavci 1 je zakázáno.

(3) Výjimky ze zákazu držení a nošení nedovolených zbraní uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) může z důvodu veřejného zájmu povolit socialistickým organizacím, popřípadě orgánům státní správy okresní správa Sboru národní bezpečnosti.

Hlava sedmá

Součásti zbraní

§ 35

Základní ustanovení

Organizace, které vyvíjejí, vyrábějí, opravují, upravují, nakupují nebo prodávají kulové a lovecké brokové zbraně, jakož i poplašné, startovací a jiné expanzní přístroje a zařízení, mohou bez povolení držet všechny součásti těchto zbraní, přístrojů a zařízení, které potřebují ke své činnosti.

§ 36

Převody vlastnictví

(1) Hlavní části 10) kulových zbraní a speciálních expanzních přístrojů lze nabývat a převádět pouze na základě povolení vydaného okresní správou Sboru národní bezpečnosti.

(2) Ostatní součásti zbraní uvedených v odstavci 1 lze nabývat a převádět po předložení zbrojního průkazu a součásti loveckých brokových zbraní po předložení loveckého lístku.

Hlava osmá

Znehodnocování zbraní

§ 37

(1) Znehodnotit kulovou, vojenskou a historickou (§ 30) zbraň a speciální expanzní přístroj lze jen na základě povolení orgánu příslušného k vydání zbrojního průkazu a znehodnotit loveckou brokovou zbraň na základě povolení národního výboru.

(2) Znehodnocovat zbraně a přístroje uvedené v odstavci 1 s výjimkou vojenských zbraní mohou jen organizace, které určí nadřízený orgán v dohodě s ministerstvem vnitra republiky.

(3) Znehodnocovat vojenské zbraně pro organizaci a osobu mohou jen organizace určené federálním ministerstvem národní obrany nebo federálním ministerstvem vnitra.

(4) Organizace, která provedla znehodnocení zbraní a přístrojů uvedených v odstavci 1, je povinna vydat o tom potvrzení tomu, kdo o znehodnocení požádal.

(5) Znehodnotit zbraň, která je kulturní památkou nebo je ve sbírkách kulturních organizací a zařízení, lze jen v dohodě s příslušnými orgány. 11)

(6) Znehodnocené zbraně není dovoleno nosit.

ČÁST DRUHÁ

Zbraně v kulturních organizacích a zařízeních a vystavování zbraní

§ 38

Zbraně v kulturních organizacích a zařízeních

(1) V kulturních organizacích a zařízeních mohou být na základě hromadného zbrojního průkazu drženy zbraně upravené pro střelbu cvičnými náboji. 12)

(2) Kulturní organizace a zařízení jsou povinny vést evidenci zbraní uvedených v odstavci 1 a zabezpečit je proti odcizení nebo zneužití.

§ 39

Vystavování zbraní schopných střelby

(1) Zbraně schopné střelby je možno vystavovat pouze na základě povolení vydaného okresní správou Sboru národní bezpečnosti.

(2) Historické zbraně schopné střelby je možno vystavovat bez povolení v kulturních organizacích a zařízeních.

§ 40

Výjimky

Ustanovení § 38 a § 39 se nevztahují na orgány a organizace v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra a ministerstva vnitra republiky.

ČÁST TŘETÍ

Střelivo

Základní ustanovení

§ 41

Střelivem pro účely tohoto zákona jsou náboje do kulových, loveckých brokových, vojenských a historických (§ 30) zbraní, v nichž je střela uváděna v pohyb okamžitým uvolněním chemické energie střelného prachu, nárazové slože nebo jiné výmetné náplně.

§ 42

(1) Pro vývoj, výrobu, nákup a prodej, přepravu, vývoz, dovoz a průvoz střeliva platí obdobně ustanovení § 5 odst. 1 až 3 a § 12, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na střelivo do vojenských zbraní používané v ozbrojených silách Československé socialistické republiky, v ozbrojených sborech, ve sborech ozbrojené ochrany a v celní správě (§ 25 odst. 2 až 4).

(3) Lovecké brokové náboje může vyrábět též osoba, která je držitelem loveckého lístku.

§ 43

Organizace oprávněné vyvíjet, vyrábět a opravovat kulové, lovecké brokové a vojenské zbraně (§ 5) mohou k tomu účelu držet střelivo bez povolení orgánů státní správy; jsou však povinny vést jeho evidenci.

§ 44

Držení a nošení

(1) Držet a nosit střelivo může jen organizace a osoba, kterým byl vydán zbrojní průkaz, lovecký lístek, popřípadě hromadný zbrojní průkaz nebo hromadné povolení, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Organizace a osoba uvedené v odstavci 1 mohou mít střelivo pouze v množství, druhu a ráži odpovídajícím jejich skutečné potřebě, pokud není dále stanoveno jinak.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na držení a nošení střeliva do vojenských zbraní příslušníky ozbrojených sil Československé socialistické republiky, příslušníky ozbrojených sborů, sborů ozbrojené ochrany a celní správy (§ 25 odst. 2 až 4).

(4) Pro sběratelské účely lze v omezeném množství držet lovecké brokové náboje; organizace a osoba uvedené v odstavci 1 mohou pro účely výuky držet v omezeném množství i kulové náboje.

Prodej a jiný převod

§ 45

(1) Prodávat střelivo lze jen organizaci a osobě, kterým byl vydán zbrojní průkaz, lovecký lístek, popřípadě hromadný zbrojní průkaz nebo hromadné povolení anebo vydáno povolení okresní správou Sboru národní bezpečnosti.

(2) Povolení vydané okresní správou Sboru národní bezpečnosti podle odstavce 1 opravňuje k držení a nošení střeliva.

(3) Převádět střelivo na jinou organizaci a osobu, než které jsou uvedeny v odstavci 1, není dovoleno.

§ 46

Střely do kulových zbraní uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) a nábojky 13) do poplašných, startovacích a jiných expanzních přístrojů a zařízení se mohou prodávat pouze osobě starší 18 let.

§ 47

Nedovolené střelivo

(1) Nedovoleným střelivem jsou:

a) náboje se střelami dodatečně upravenými tak, že jimi může být způsobeno těžší poranění,

b) náboje s třaskavou, biologickou, chemickou, výbušnou nebo zápalnou střelou.

(2) Držení a nošení střeliva uvedeného v odstavci 1 je zakázáno.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na lovecké kulové náboje, pokud tak byly upraveny již při výrobě.

(4) Výjimky ze zákazu držení a nošení nedovoleného střeliva uvedeného v odstavci 1 písm. b) může z důvodu veřejného zájmu povolit socialistickým organizacím, popřípadě orgánům státní správy okresní správa Sboru národní bezpečnosti.

§ 48

Vystavování střeliva

Střelivo lze vystavovat bez povolení. Vystavovatel je přitom povinen vést evidenci střeliva a zabezpečit je proti odcizení nebo zneužití.

ČÁST ČTVRTÁ

Střelnice

§ 49

(1) Zřídit a provozovat střelnici pro střelbu ze zbraní, k jejichž držení a nošení je třeba povolení nebo oprávnění podle tohoto zákona, lze jen se souhlasem okresní správy Sboru národní bezpečnosti; zrušení střelnice je provozovatel povinen oznámit tomuto útvaru.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu.

ČÁST PÁTÁ

Dozor nad dodržováním předpisů o zbraních a střelivu

§ 50

Výkon dozoru

(1) Dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení vykonává Sbor národní bezpečnosti a u loveckých brokových zbraní a střeliva též národní výbory.

(2) Jde-li o kulové zbraně pro jiné než lovecké účely (§ 15 odst. 1 až 3), vykonávají dozor podle odstavce 1 u vojáků z povolání a vojáků v další službě orgány určené federálním ministerstvem národní obrany, u vojáků z povolání a vojáků v další službě vojsk ministerstva vnitra orgány určené federálním ministerstvem vnitra a u příslušníků Sboru národní bezpečnosti orgány určené federálním ministerstvem vnitra a ministerstvy vnitra republik a u příslušníků sborů nápravné výchovy orgány určené ministerstvy spravedlnosti republik.

§ 51

Oprávnění orgánů dozoru

(1) Orgány vykonávající dozor jsou oprávněny

a) požadovat předložení zbraně, střeliva a příslušných dokladů a provádět jejich kontrolu,

b) kontrolovat u organizací evidence zbraní a střeliva a zabezpečení zbraní a střeliva proti odcizení nebo zneužití.

(2) Zjistí-li orgány dozoru, že někdo má zbraň, popřípadě střelivo bez příslušného povolení nebo oprávnění, odeberou je a zajistí do rozhodnutí příslušných orgánů.

(3) Útvary Sboru národní bezpečnosti jsou oprávněny, zjistí-li, že provozem střelnice je porušován veřejný pořádek, ohrožena bezpečnost a zdraví osob nebo majetek, nařídit zastavení provozu, popřípadě navrhnout zrušení střelnice.

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 52

Nález zbraně a střeliva

(1) Nález kulové, lovecké brokové, vojenské a historické zbraně, poplašného, startovacího a jiného expanzního přístroje a zařízení, nedovolené zbraně, popřípadě střeliva do nich je každý povinen neprodleně oznámit nejbližšímu útvaru Sboru národní bezpečnosti, a nehrozí-li nebezpečí úrazu, odevzdat je tomuto útvaru.

(2) Oznámením nálezu podle odstavce 1 je nahrazeno hlášení nálezu podle občanského zákoníku. 14)

§ 53

Postup při skončení platnosti povolení k držení a nošení zbraně a střeliva

(1) Organizace a osoba, jejichž povolení k držení a nošení zbraní a střeliva anebo lovecký lístek pozbyly platnosti anebo byly odňaty, jsou povinny odevzdat:

a) kulové, vojenské a historické (§ 30) zbraně a speciální expanzní přístroje a střelivo do pěti dnů do úschovy okresní správě Sboru národní bezpečnosti nebo na místo touto správou určené,

b) lovecké brokové zbraně a střelivo do pěti dnů do úschovy národnímu výboru.

(2) Organizace a osoba mohou zbraně a střelivo uvedené v odstavci 1 převést na organizaci nebo osobu oprávněnou k jejich držení a nošení nebo nabídnout k výkupu obchodní organizaci nebo dát znehodnotit. Jestliže organizace a osoba tak neučiní do dvou měsíců po skončení platnosti povolení, okresní správa Sboru národní bezpečnosti nebo národní výbor, jde-li o loveckou brokovou zbraň, nabídne zbraň a střelivo k prodeji obchodní organizaci nebo na jejich náklad znehodnotí nebo zničí. Výtěžek dosažený prodejem po srážce nákladů prodeje se předá jejímu původnímu držiteli.

§ 54

Postup při úmrtí držitele zbraně a střeliva

(1) Při úmrtí oprávněného držitele kulové, lovecké brokové, vojenské a historické (§ 30) zbraně a speciálního expanzního přístroje a střeliva je povinen ten, kdo se zemřelým žil ve společné domácnosti, odevzdat do deseti dnů ode dne úmrtí kulové, vojenské a historické (§ 30) zbraně, speciální expanzní přístroje a střelivo do úschovy nejbližšímu útvaru Sboru národní bezpečnosti; v případě, že zemřelý žil sám, má povinnost neprodleně odevzdat tyto zbraně, přístroje a střelivo ten, kdo s nimi první přišel do styku (nabyvatel majetku v souvislosti s řízením o dědictví, orgán vypořádávající dědictví připadlé státu); lovecké brokové zbraně a střelivo jsou povinny uvedené osoby odevzdat ve stejné lhůtě do úschovy národnímu výboru.

(2) Vlastník zbraně a střeliva, který nabyl vlastnictví děděním, může po skončení řízení o dědictví požádat o povolení k jejich držení a nošení. Neučiní-li tak do deseti dnů od právní moci rozhodnutí, jímž bylo projednání dědictví skončeno, anebo jestliže mu nebude povolení vydáno, postupuje se podle § 53 odst. 2.

Střelba cvičná a střelba z historických zbraní

§ 55

(1) Z kulové, lovecké brokové a vojenské zbraně lze cvičně střílet jen na schválené střelnici.

(2) Osoba mladší 18 let může střílet ze zbraní uvedených v odstavci 1 jen v rámci organizované střelecké (branné) výchovy a pod přímým dozorem odborného instruktora.

(3) Z kulové zbraně uvedené v § 14 odst. 1 může osoba mladší 18 let střílet jen pod přímým dozorem osoby starší 18 let.

§ 56

(1) Z historických zbraní lze střílet jen na schválených střelnicích, pokud není dále stanoveno jinak, a to po tlakové zkoušce pevnosti provedené podle předpisů o státním zkušebnictví.

(2) Mimo schválené střelnice lze střílet z historických zbraní jen na základě povolení okresní správy Sboru národní bezpečnosti.

(3) Střílet z historických zbraní, které jsou ve sbírkách kulturních organizací a zařízení, není dovoleno.

§ 57

Odevzdání zbraní a střeliva do úschovy

(1) V době mimořádného ohrožení klidu a veřejného pořádku nebo v době branné pohotovosti státu může federální ministerstvo vnitra k zachování nebo obnovení veřejného pořádku nebo zajištění obranné schopnosti země nařídit odevzdání všech nebo určitého druhu zbraní a střeliva, s výjimkou vojenských zbraní ozbrojených sborů, sborů ozbrojené ochrany a celní správy (§ 25 odst. 3 a 4), do úschovy útvarům Sboru národní bezpečnosti.

(2) Nepřihlásí-li se o odevzdanou zbraň a střelivo ani po výzvě útvaru Sboru národní bezpečnosti její držitel nebo jeho právní nástupce do jednoho roku po zrušení opatření uvedených v odstavci 1, připadne zbraň a střelivo do vlastnictví státu.

§ 58

Ustanovení tohoto zákona o převodech vlastnictví ke zbraním a střelivu organizacemi se vztahují i na převody správy zbraní a střeliva prováděné státními organizacemi.

§ 59

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na osoby požívající diplomatických a konzulárních výsad a imunit.

§ 60

(1) Ustanovením § 5 odst. 1 a 2, § 10, § 24, § 31, § 32 a § 42 odst. 1 a 3 nejsou dotčeny předpisy o státním zkušebnictví.

(2) Úřad pro normalizaci a měření

a) vydává předpisy, v nichž stanoví zkušební značky pro označování zbraní a střeliva a jejich součástí a podmínky pro udělování těchto značek,

b) uděluje, mění a odnímá organizacím pověření ke zkouškám a kontrole zbraní a střeliva a jejich součástí,

c) vydává a odnímá osvědčení o tom, že zbraně a střelivo a jejich součásti splňují požadavky vyplývající z mezinárodní smlouvy. 15)

§ 61

(1) Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na rozhodnutí, kterým se povoluje držení a nošení, vývoz, dovoz a průvoz zbraní a střeliva (§ 6, § 9, § 11, § 12, § 15, § 19, § 21 až 23, § 26, § 30, § 32, § 34, § 36, § 37, § 42, § 44, § 47), pokud se v řízení žádosti navrhovatele vyhoví.

(2) Proti rozhodnutím podle § 7 a 8 může občan podat opravný prostředek k soudu.1)

§ 62

Zmocňovací ustanovení

K provedení tohoto zákona vydá federální ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány obecně závazný právní předpis, v němž podrobněji upraví:

a) vydávání povolení k držení a nošení kulových a vojenských zbraní a střeliva (§ 6 až 9 odst. 1, § 26 a § 44 odst. 1),

b) vydávání povolení k nabytí vlastnictví, dovozu, vývozu a průvozu kulových a loveckých brokových zbraní a střeliva (§ 11, § 12, § 20, § 22 a § 23) a vydávání hromadných povolení (§ 19 odst. 1),

c) opravování, upravování a znehodnocování kulových, loveckých brokových a vojenských zbraní (§ 5, § 17 a § 37),

d) způsob vedení evidencí zbraní a střeliva a jejich uskladnění a zabezpečení [§ 2, § 9 odst. 2, § 13 odst. 1, § 19 odst. 2 písm. b) a c), § 26 a § 38],

e) zacházení se zbraněmi v kulturních organizacích a zařízeních a jejich vystavování (§ 38 a § 39),

f) prodej střeliva (§ 45) a jeho omezení pro kulturní organizace a zařízení a pro držitele historických (§ 30) zbraní, nakládání s odevzdaným střelivem (§ 42 a § 53), sběratelství brokových a kulových nábojů (§ 44 odst. 4), povinnosti držitelů povolení k nákupu střeliva (§ 45 odst. 1),

g) zřizování střelnic (§ 49),

h) výkon dozoru nad dodržováním předpisů o zbraních a střelivu (§ 50 a § 51),

i) postup při zbavení způsobilosti k právním úkonům držitele zbraně a při úmrtí držitele zbraně (§ 54),

j) podmínky, za nichž lze střílet z historických zbraní (§ 56),

k) povinnosti držitelů povolení k držení a nošení zbraní a držitelů loveckých lístků při změně místa trvalého pobytu (sídla) a při ztrátě, odcizení nebo zničení povolení.

§ 63

Přechodné ustanovení

(1) Povolení k držení a nošení kulových, vojenských a historických zbraní a střeliva vydaná osobám před účinností tohoto zákona platí po dobu v nich uvedenou.

(2) Držitelé kulových zbraní, kteří je mají zapsány v loveckém lístku, jsou povinni nejpozději do tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o vydání zbrojního průkazu; jinak se postupuje podle § 51 odst. 2.

(3) Nevyřízené žádosti o vydání povolení k držení a nošení zbraní a střeliva podané před účinností tohoto zákona se posuzují podle ustanovení tohoto zákona.

(4) Organizace, kterým bylo podle dosavadních předpisů vydáno povolení k držení kulové, lovecké brokové, vojenské a historické zbraně, jsou povinny požádat o vydání nového povolení podle tohoto zákona do jednoho roku od nabytí jeho účinnosti.

(5) Pokud někdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona drží a nosí kulovou, loveckou brokovou, vojenskou nebo historickou zbraň nebo střelivo anebo speciální expanzní přístroj, k jejichž držení a nošení nebylo dosud třeba povolení, je povinen o vydání příslušného povolení požádat nejpozději do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona; jinak se postupuje podle ustanovení § 51 odst. 2.

(6) Pokud držitelům zbraní a střeliva uvedeným v odstavcích 2 a 5 nebude příslušné povolení vydáno, jsou povinni postupovat podle § 53. Lhůta pěti dnů se počíná dnem následujícím po dni, kdy zamítavé rozhodnutí nabylo právní moci.

(7) Organizace, kterým byl podle dosavadních předpisů udělen souhlas k vývoji, výrobě, znehodnocování, opravám, úpravám, dovozu, vývozu, průvozu a nákupu a prodeji kulových, loveckých brokových a vojenských zbraní a střeliva, jsou povinny do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona požádat nadřízený ústřední orgán o udělení nového souhlasu k této činnosti.

(8) Organizace, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vyvíjejí, vyrábějí, opravují, upravují, dovážejí, vyvážejí, provážejí a znehodnocují speciální expanzní přístroje, jsou povinny požádat do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona nadřízený ústřední orgán o udělení souhlasu k této činnosti.


§ 64

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. zákon č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu,

2. nařízení ministra vnitra č. 290/1949 Sb., kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zbraních a střelivu,

3. vyhláška ministerstev zemědělství a vnitra č. 7/1955 Ú. l. (Ú. v.), o loveckých zbraních,

4. vyhláška ministerstva vnitra č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění vyhlášky č. 96/1970 Sb.

§ 65

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 49/1990 Sb. Čl. II

1. Zbrojní průkazy vydané okresní správou Sboru národní bezpečnosti před účinností tohoto zákona pozbývají platnosti dnem 1. března 1990, s výjimkou zbrojních průkazů na kulové zbraně určené pro lovecké nebo sportovní účely.

2. Držitelé zbrojních průkazů na kulové zbraně určené pro lovecké nebo sportovní účely jsou povinni předložit tyto zbraně do 31. března 1990 ke kontrole okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle místa jejich trvalého pobytu. Pokud tuto povinnost nesplní, pozbývají jejich zbrojní průkazy platnosti dnem 31. března 1990.

3. Držitelé zbrojních průkazů na kulové zbraně, které nejsou určeny pro lovecké nebo sportovní účely (bod 2) jsou povinni odevzdat kulové zbraně a střelivo do úschovy okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle místa jejich trvalého pobytu do 31. března 1990. Tyto osoby mohou do 30. dubna 1990 požádat o vydání nového zbrojního průkazu; pokud jim nebude nový zbrojní průkaz vydán, platí přiměřeně ustanovení § 53 odst. 2 s tím, že lhůta dvou měsíců se počítá ode dne právní moci rozhodnutí, kterým žádosti o vydání nového zbrojního průkazu nebylo vyhověno.

4. Žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, o nichž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo dosud rozhodnuto, se posuzují podle § 7 ve znění tohoto zákona. Totéž platí i pro rozhodnutí podle § 8.

5. Organizace, kterým bylo vydáno hromadné povolení k držení kulových zbraní podle § 9 odst. 1, jsou povinny do 10. března 1990 písemně ohlásit okresní správě Sboru národní bezpečnosti, která toto povolení vydala, jména, příjmení, bydliště a rodná čísla svých pracovníků nebo členů, kteří byli k 1. březnu 1990 odpovědni za řádné zacházení s kulovými zbraněmi, jakož i pracovníků nebo členů, kteří je k tomuto datu nosili.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 244-250 občanského soudního řádu.

2) Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy.
Vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah.
Výnos Ústřední správy spojů, kterým se vydává Poštovní řád (reg. v částce 8/1968 Sb.).

3) Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 33/1968 Sb., o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu, ve znění vyhlášky č. 12/1970 Sb.

4) § 348 a 350 hospodářského zákoníku.

5) § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

6) § 6 odst. 1 písm. i), § 7 odst. 1 a § 18 zákona č. 42/1980 Sb.

7) Čl. 552 ČSN 39 5002 "Civilní střelné zbraně a střelivo".

8) § 31 odst. 3 a 4 zákona č. 23/1962 Sb.

9) Čl. 550 ČSN 39 5002.

10) § 2 odst. 3 vyhlášky č. 33/1968 Sb.

11) Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích.
Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách.
Zákon Slovenské národní rady č. 109/1961 Sb., o muzeích a galeriích.
Zákon Slovenské národní rady č. 7/1958 Sb. SNR, o kulturních památkách.

12) Čl. 556 ČSN 39 5002.

13) Čl. 557 ČSN 39 5002.

14) § 453 odst. 1 občanského zákoníku.

15) Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní (publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 70/1975 Sb.).

Přesunout nahoru