Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 144/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění §159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 30/1983
Platnost od 14.12.1983
Účinnost od 01.01.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

144

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. prosince 1983,

kterou se mění § 159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 172 odst. 1 písm. f) zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb.:


Čl. I

§ 159 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, zní:

"§ 159

Hlášení o zaměstnání pracujících důchodců

(1) Organizace má povinnost ohlásit, vstoupí-li k ní do zaměstnání poživatel jakéhokoliv důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění).

(2) Jde-li však o poživatele starobního důchodu a poživatelku vdovského důchodu, které je současně vyplácen starobní důchod nebo která dovršila věk 57 let, 83) má organizace povinnost ohlásit

a) vstup do zaměstnání sjednaného na dobu neurčitou, nejde-li o občana poskytujícího služby na základě povolení národního výboru,

b) vstup do zaměstnání sjednaného na dobu delší než jeden rok, jde-li o zaměstnání, při němž se poskytuje starobní a vdovský důchod v nezměněné výši vedle výdělku nepřesahujícího 22 000 Kčs ročně,

c) vstup do zaměstnání, při němž se poskytuje starobní a vdovský důchod v nezměněné výši vedle výdělku nepřesahujícího 22 000 Kčs ročně, pracujícího důchodce, který již v takovém zaměstnání v kalendářním roce výdělku 22 000 Kčs dosáhl,

d) měsíc, ve kterém výdělek pracujícího důchodce v zaměstnání, při němž se poskytuje starobní a vdovský důchod v nezměněné výši vedle výdělku nepřesahujícího 22 000 Kčs, v kalendářním roce částku 22 000 Kčs přesáhl, jestliže pracující důchodce pokračuje v zaměstnání; do výdělku pracujícího důchodce přitom organizace zahrne i výdělky jím dosažené v kalendářním roce u jiných organizací v předchozích, popřípadě souběžných zaměstnáních,

e) vstup do zaměstnání pracujícího důchodce mladšího 70 let, kterému byl důchod upraven jako jediný zdroj příjmu.

(3) Hlášení podle odstavce 1 musí obsahovat příjmení, jméno, rodné číslo, osobní data a bydliště pracujícího, den, kdy došlo ke vstupu do zaměstnání, popřípadě kdy nastala jiná skutečnost zakládající ohlašovací povinnost, a výši předpokládaného hrubého výdělku. Jde-li o pracujícího, na jehož dítě pobírá jiný občan výchovné k důchodu, musí hlášení obsahovat též příjmení, jméno, rodné číslo, osobní data a bydliště občana, který pobírá výchovné. U poživatelky vdovského důchodu a poživatele důchodu za výsluhu let je organizace povinna hlásit vždy za 12 kalendářních měsíců výši dosaženého hrubého výdělku a výši vypláceného nemocenského, a to odděleně.

(4) Hlášení podle odstavce 2 musí obsahovat vedle skutečností uvedených v tomto odstavci příjmení, jméno, rodné číslo a osobní data pracujícího důchodce.

(5) Jde-li o poživatele důchodu z důchodového zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti nebo příslušníků sborů nápravné výchovy, musí hlášení obsahovat mimo údaje uvedené v předchozích odstavcích též číslo rozhodnutí o přiznání důchodu.

(6) Organizace má povinnost odeslat hlášení do 8 dnů po dni, kdy nastala skutečnost zakládající ohlašovací povinnost, orgánu důchodového zabezpečení republiky nebo příslušnému národnímu výboru podle toho, který z těchto orgánů je příslušný rozhodovat o dávce. Jde-li o poživatele důchodů podmíněných nepříznivým zdravotním stavem, zasílá organizace hlášení příslušnému národnímu výboru podle místa bydliště poživatele důchodu. Hlášení týkající se poživatelů důchodů z důchodového zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti nebo příslušníků sborů nápravné výchovy je organizace povinna v uvedené lhůtě odeslat orgánům federálních ministerstev národní obrany a vnitra a ministerstev vnitra a spravedlnosti republik, podle toho, který orgán přiznal důchod.

(7) Předložením evidenčního listu podle § 155 není splněna povinnost uložená organizaci v předchozích odstavcích.

(8) Povinnosti organizací uvedené v předchozích odstavcích plní též občan, který zaměstnává jiného občana.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.


Ministr: Ing. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

83) Nařízení vlády ČSSR č. 142/1983 Sb., o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům.

Přesunout nahoru