Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 142/1983 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům

Částka 30/1983
Platnost od 14.12.1983
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 01.01.1992 (578/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1983

o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 169 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb.:


Poskytování starobního a vdovského důchodu při dalším zaměstnání

§ 1

(1) Toto nařízení upravuje podmínky poskytování starobního a vdovského důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění) při dalším zaměstnání poživateli starobního důchodu a poživatelce vdovského důchodu, které je současně vyplácen starobní důchod nebo která dovršila věk 57 let (dále jen "pracující důchodce").

(2) Zaměstnáním se podle tohoto nařízení rozumí zaměstnání v pracovním poměru, pracovní činnost v poměru člena výrobního družstva a člena jednotného zemědělského družstva, práce konané na základě dohody o pracovní činnosti, služba v ozbrojených silách a jiné činnosti, které se podle zákona o sociálním zabezpečení 1) (dále jen "zákon") nebo předpisů vydaných podle něho hodnotí pro vznik nebo výši nároku na důchod.

§ 2

(1) Pracujícímu důchodci se poskytuje starobní a vdovský důchod v nezměněné výši, 2) jestliže vykonává zaměstnání sjednané na dobu určitou jako

a) dělník, 3)

b) provozní a obsluhující pracovník, 3) s výjimkou vedoucího pracovníka, který koná převážně a soustavně jiné než provozní a obsluhující práce,

c) střední, nižší a pomocný zdravotnický pracovník v nepřetržitých nebo třísměnných provozech ve zdravotnických organizacích a zařízeních sociální péče, střední, nižší a pomocný zdravotnický pracovník v jeslích a mikrojeslích, pracovník pečovatelské služby a vychovatel v zařízeních sociální péče pro mládež.

(2) Pracujícímu důchodci poskytujícímu služby na základě povolení národního výboru 4) se poskytuje důchod podle odstavce 1, i když mu povolení poskytovat služby bylo uděleno na dobu neurčitou.

(3) Pracujícímu důchodci se poskytuje starobní a vdovský důchod v nezměněné výši, jestliže vykonává zaměstnání sjednané na dobu určitou při mimořádných událostech nebo při jednorázových společensky významných akcích, které určí pro organizace řízené federálními ústředními orgány vláda Československé socialistické republiky a pro organizace řízené ústředními orgány republik, jakož i pro organizace a zařízení, spravované nebo řízené národními výbory, vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky.

§ 3

(1) Pracujícímu důchodci se poskytuje starobní a vdovský důchod v nezměněné výši, 2) jestliže je zaměstnán po dobu sjednanou nejvýše na jeden rok v jiném zaměstnání, než které je uvedeno v § 2, a jeho výdělek v kalendářním roce nepřesáhne částku 22 000 Kčs.

(2) Výdělkem pracujícího důchodce se rozumí hrubý výdělek 5) včetně odměn poskytovaných na základě dohody o pracovní činnosti, bez příspěvku placeného jednotným zemědělským družstvem na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení. 6) Do výdělku pracujícího důchodce se započítává nemocenské.

(3) Do výdělku pracujícího důchodce se nezapočítávají odměny, prémie a podíly na hospodářských výsledcích vyplacené dodatečně po skončení zaměstnání, ve kterém na ně vznikl nárok, a příjem dosažený v zaměstnání uvedeném v § 2.

§ 4

(1) Jestliže v zaměstnání uvedeném v § 3 odst. 1 poživatel starobního důchodu dosáhne v kalendářním roce výdělku vyššího než 22 000 Kčs, starobní důchod se mu v tomto roce při takovém zaměstnání neposkytuje od splátky důchodu následující po kalendářním měsíci, v němž výdělek dosáhl uvedené částky.

(2) U vdovského důchodu se postupuje, jde-li o případ uvedený v odstavci 1, podle příslušných ustanovení zákona 7) od splátky důchodu následující po kalendářním měsíci, v němž výdělek dosáhl 22 000 Kčs.

§ 5

(1) Poživateli starobního důchodu, kterému se důchod podle § 4 neposkytuje, se nárok na starobní důchod zvyšuje 8) ode dne splátky, od níž se důchod neposkytuje.

(2) Poživateli starobního důchodu, který si zvolil místo výplaty důchodu zvyšování nároku na důchod, se nárok na starobní důchod zvyšuje ode dne, který důchodce určil.

§ 6

Starobní důchod se podle tohoto nařízení vyplácí, i když pracujícímu důchodci náleží nemocenské.

§ 7

Společné ustanovení

O povinnosti vést záznamy a podávat hlášení orgánům důchodového zabezpečení 9) a o odpovědnosti za nesplnění ohlašovací povinnosti a za neoprávněné pobírání důchodu 10) platí obecné předpisy.

§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Organizace, u níž je po 31. prosinci 1983 zaměstnán pracující důchodce, který nesplňuje podmínky uvedené v § 2 nebo v § 3 odst. 1, nebo poživatel sirotčího důchodu, je povinna ohlásit tuto skutečnost příslušnému orgánu důchodového zabezpečení do 10. ledna 1984.

(2) Výplata starobního (sirotčího) důchodu končí v těchto případech splátkou důchodu splatnou v lednu 1984. Vdovské důchody budou od 1. ledna 1984 kráceny pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti podle § 39 zákona.

(3) Pracujícím důchodcům, kterým se podle úpravy platné do 31. prosince 1983 vyplácely starobní a vdovské důchody ve snížené výměře 11) a kteří splňují po 31. prosinci 1983 podmínky pro výplatu důchodu v nezměněné výši podle tohoto nařízení, se výše důchodu upraví od 1. ledna 1984 na žádost.


Závěrečná ustanovení

§ 9

Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb. a nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 163/1979 Sb.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1)  Zákon č. 121/1975 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., zákona č. 150/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb. a zákona č. 116/1983 Sb.

2) Ve výši po úpravě podle § 65 a 66 zákona.

3) Pojmy "dělník" a "provozní a obsluhující pracovník" byly vymezeny Federálním statistickým úřadem podle vyhlášky č. 129/1971 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů (třída 1 až 5 jednotné klasifikace zaměstnání).

4) Nařízení vlády ČSR č. 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.
Nařízení vlády SSR č. 158/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

5) § 14 a násl. vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 101 zákona.

7) § 39 a § 57 odst. 4 zákona.

8) § 21 a 22 zákona.

9) § 61 odst. 1 a 2 a § 111 zákona.
§ 151 a násl. vyhlášky č. 128/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/1979 Sb., vyhlášky č. 141/1983 Sb. a vyhlášky č. 144/1983 Sb.

10) § 62 odst. 2 a § 112 a 113 zákona.

11) § 2 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 11/1980 Sb.).

Přesunout nahoru