Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 141/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 29/1983
Platnost od 12.12.1983
Účinnost od 01.01.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

141

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. listopadu 1983

o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 172 odst. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb. a zákona č. 116/1983 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb. a č. 78/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 11 odst. 1 se na konci připojují tato slova: "utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie nebo v přímé souvislosti s ním.".

2. V § 14 odst. 1 písm. a) č. 6 se za slovy "stabilizační odměny" vkládají slova "(věrnostní stabilizační odměny)".

3. § 14 odst. 1 písm. d) zní:

"d) v poměru vojáka z povolání, příslušníka Sboru národní bezpečnosti a příslušníka sboru nápravné výchovy:

1. služební příjem a ostatní peněžní náležitosti vyplývajícíze služebního poměru, pokud podléhají dani ze mzdy, 15)

2. zvláštní peněžní náležitosti, pokud mají povahu stabilizačních odměn, i když jsou od daně ze mzdy osvobozeny.".

4. V § 18 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Nárok na plný starobní důchod se nezvyšuje za dobu dalšího zaměstnání, po kterou pracující zaměstnání nevykonával z důvodu pracovního volna bez náhrady mzdy (odměny, příjmu) nebo neomluvené nepřítomnosti v zaměstnání.".

5. V § 20 odst. 1 ve větě první se za slovy "dohody o pracovní činnosti" vkládají slova "a příjmů občana poskytujícího služby na základě povolení národního výboru, snížených o výdaje spojené s touto činností".

6. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Jde-li o občana poskytujícího služby na základě povolení národního výboru, zkoumá se splnění podmínky podstatného poklesu výdělku vždy po uplynutí kalendářního roku.".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

7. V § 24 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: "Jde-li o občanku poskytující služby na základě povolení národního výboru, provádí se krácení vdovského důchodu vždy po uplynutí kalendářního roku.".

8. V § 25 odst. 1 písm. d) se za slovo "základní" vkládá slovo "(náhradní)".

9. § 36 včetně nadpisu zní:

"§ 36

Příspěvek na úhradu za užívání bytu vojáka

K § 73 odst. 4 zákona

(1) Příspěvek na úhradu za užívání bytu a za služby s tím spojené může být poskytován až do částky 300 Kčs měsíčně

a) svobodnému, ovdovělému, rozvedenému nebo jinak osamělému vojákovi, jehož bytu v době výkonu základní (náhradní) služby vojáka neužívá nikdo jiný,

b) vojákovi, jestliže z čistého příjmu členů společné domácnosti vojáka připadá na jednoho člena nejvýše 690 Kčs měsíčně; 24) je-li členka domácnosti těhotná, přičítá se jeden člen domácnosti navíc.

(2) Příspěvek na úhradu za užívání bytu se poskytuje na žádost vojáka. O době poskytování a o právu požadovat vrácení neprávem poskytnutého příspěvku platí ustanovení § 75 odst. 1, 3 a 5 zákona.

(3) Za byt se pro účely poskytování tohoto příspěvku považuje také obytná místnost v zařízeních určených k trvalému bydlení přidělená příslušným orgánem nebo organizací.".

10. Za § 39 se vkládá § 39a, který včetně nadpisu zní:

"§ 39a

Zabezpečení občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru při vojenském cvičení

K § 77 odst. 2 zákona

(1) Občanům poskytujícím služby na základě povolení národního výboru náleží při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách, s výjimkou základní (náhradní) služby, náhrada příjmu, jestliže byli bezprostředně před nástupem vojenského cvičení (jiné služby) účastni zabezpečení podle části druhé, dílu pátého aspoň tři měsíce; splnění této podmínky se nevyžaduje, jestliže nemohla být splněna z důvodu obecného zájmu nebo z jiného vážného důvodu.

(2) Do doby uvedené v předchozím odstavci se započítávají též doby, v nichž byl občan poskytující služby bezprostředně před udělením povolení k výkonu této činnosti důchodově zabezpečen z důvodu jiné činnosti.

(3) Náhrada příjmu se poskytuje za každý kalendářní den vojenského cvičení. Základem pro výpočet náhrady příjmu je průměrný čistý denní příjem (§ 97d). Pro poskytování náhrady příjmu jinak platí obdobně ustanovení § 78 odst. 2, 5 a 6 zákona.".

11. § 40 včetně nadpisu zní:

"§ 40

Výplata zaopatřovacího příspěvku a náhrady příjmu

K § 75 odst. 1 zákona

(1) Zaopatřovací příspěvek (náhrada příjmu umělce a občana poskytujícího služby na základě povolení národního výboru) se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a vyplácí se ve stanoveném výplatním termínu na běžný měsíc.

(2) Za část kalendářního měsíce se vyplácí za každý den služby v ozbrojených silách třicetina měsíčního zaopatřovacího příspěvku (náhrady příjmu umělce).".

12. V § 42 v první větě v závorce se za slovem "umělce" vkládají tato slova: "a občana poskytujícího služby na základě povolení národního výboru".

13. V § 83 se vypouští odstavec 1 a označení odstavce 2.

14. Název dílu čtvrtého, části druhé zní:

"Důchodové zabezpečení pracujících na základě dohody o pracovní činnosti".

15. Nadpis nad § 94 se vypouští.

16. § 97 včetně nadpisu se vypouští.

17. Za § 96 se vkládá nový díl pátý, který včetně nadpisu zní:

"DÍL PÁTÝ

Zabezpečení občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru

Základní ustanovení

§ 97

(1) Občané poskytující služby na základě povolení národního výboru 80) (dále jen "občané poskytující služby") jsou účastni v kalendářním roce zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte a důchodového zabezpečení jako pracující s odchylkami dále uvedenými, jestliže

a) nejsou účastni zabezpečení (pojištění) z důvodu jiné činnosti,

b) nepožívají důchod starobní ani invalidní a

c) vykonávají tuto činnost v takovém rozsahu, že z příjmů z ní dosažených v předchozím kalendářním roce jsou povinni platit daň z příjmů obyvatelstva. 81)

(2) Občané poskytující služby jsou účastni zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte a důchodového zabezpečení též, jestliže jejich příjmy v předchozím kalendářním roce nedosáhly zdanitelné výše jen proto, že

a) povolení k poskytování služeb bylo uděleno národním výborem až v průběhu roku, nebo

b) byli pro nemoc nebo úraz uznáni dočasně neschopnými k výkonu povolené činnosti, nebo jim byla nařízena karanténa, nebo

c) byli na lázeňské péči, nebo

d) vykonávali základní nebo jinou obdobnou službu v ozbrojených silách (náhradní službu, vojenské cvičení apod.), nebo

e) jde-li o ženu, také proto, že pečovala o dítě (i osvojence nebo jiné dítě, které převzala do péče nahrazující péči rodičů) ve věku do tří let

a povolenou činnost nevykonávali z těchto důvodů nejméně 30 kalendářních dnů; v předchozím kalendářním roce však občan poskytující služby musí dosáhnout v době, kdy uvedené důvody netrvaly, poměrnou část příjmů uvedených v předchozím odstavci písm. c), odpovídající této době.

(3) Jestliže důvody uvedené v předchozím odstavci pod písmeny b) až e) trvaly po celý předchozí kalendářní rok, považuje se podmínka stanovená v odstavci 1 písm. c) za splněnou.

(4) Pro účast na zabezpečení v kalendářním roce, v němž občanu poskytujícímu služby bylo uděleno povolení k této činnosti, se za dosažený příjem [odstavec 1 písm. c)] považuje pravděpodobný roční příjem stanovený národním výborem (§ 97d odst. 2).

(5) Vykonává-li občan poskytující služby (odstavec 1) také činnost na základě dohody o pracovní činnosti, 82) je účasten zabezpečení jen podle tohoto dílu vyhlášky.

§ 97a

Zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte a důchodové zabezpečení občana poskytujícího služby vzniká nejdříve dnem, od kterého je občan oprávněn podle povolení národního výboru vykonávat tuto činnost a zaniká dnem skončení platnosti povolení.

Zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte

§ 97b

Dávky

(1) Ze zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte se poskytují tyto dávky

a) lázeňská péče,

b) nemocenské,

c) peněžitá pomoc v mateřství,

d) podpora při narození dítěte,

e) přídavky na děti,

f) pohřebné.

(2) Pokud se dále nestanoví jinak, řídí se poskytování dávek uvedených v předchozím odstavci předpisy o poskytování obdobných dávek platnými pro pracující v pracovním poměru. 35)

Nemocenské

§ 97c

(1) Občanu poskytujícímu služby náleží nemocenské, je-li pro nemoc, úraz, po dobu karantény nebo po dobu lázeňské péče uznán dočasně neschopným k výkonu povolené činnosti, jestliže během této doby občan nebo někdo jiný v jeho prospěch tuto činnost nevykonává.

(2) Nemocenské náleží za kalendářní dny a stanoví se z průměrného čistého denního příjmu, nejvýše však z částky 86 Kčs.

(3) Výše denní částky nemocenského za prvé tři kalendářní dny neschopnosti k výkonu povolené činnosti činí 70 % průměrného čistého denního příjmu a za čtvrtý a každý další kalendářní den pracovní neschopnosti činí 90 % průměrného čistého denního příjmu. Při neschopnosti k výkonu povolené činnosti pro úraz utrpěný při výkonu této činnosti náleží 90 % průměrného čistého denního příjmu od prvního dne neschopnosti.

§ 97d

(1) Průměrný čistý denní příjem se stanoví ze započitatelného příjmu. Započitatelný příjem je příjem dosažený výkonem povolené činnosti za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok na nemocenské, a to po odečtení výdajů spojených s výkonem této činnosti a daně z příjmů obyvatelstva. 81)

(2) U občana poskytujícího služby,

- který nemohl vykonávat povolenou činnost po celý kalendářní rok z důvodů uvedených v § 97 odst. 2 písm. b) až e), nebo

- kterému bylo uděleno povolení až po 1. říjnu kalendářního roku, anebo

- kterému vznikl nárok na nemocenské v kalendářním roce, v němž mu bylo uděleno povolení,

se za započitatelný příjem považuje pravděpodobný roční příjem stanovený národním výborem. Při stanovení pravděpodobného ročního příjmu národní výbor vychází z předpokládaného příjmu, kterého by občan mohl dosáhnout, kdyby povolenou činnost vykonával po celý kalendářní rok, po odečtení předpokládaných výdajů a odpovídající daně z příjmů obyvatelstva.

(3) Průměrný čistý denní příjem se vypočte tak, že se započitatelný příjem dělí počtem kalendářních dnů připadajících na kalendářní rok, za který se zjišťuje započitatelný příjem; do počtu kalendářních dnů se přitom nezahrnují doby uvedené v § 97 odst. 2 písm. b) až e), popřípadě doba před vydáním povolení.

§ 97e

Peněžitá pomoc v mateřství

(1) Peněžitá pomoc v mateřství náleží ode dne přerušení výkonu povolené činnosti, nejdříve však od počátku osmého a nejpozději čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař.

(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží za kalendářní dny ve výši 90 % průměrného čistého denního příjmu; ustanovení § 97c a 97d platí obdobně.

§ 97f

Přídavky na děti

Pro nárok na přídavky na děti se podmínky pracovního úvazku a odpracované doby považují za splněné, pokud občan poskytující služby je účasten zabezpečení podle tohoto dílu.

§ 97g

Důchodové zabezpečení

(1) Za hrubé výdělky občana poskytujícího služby se považují příjmy dosažené výkonem povolené činnosti, po odečtení výdajů spojených s výkonem této činnosti.

(2) Do hrubých výdělků se započítává také příjem z povolené činnosti, snížený o výdaje spojené s jejím výkonem, dosažený v kalendářním roce, ve kterém občan poskytující služby nebyl účasten zabezpečení podle tohoto dílu jen proto, že jeho příjem nedosáhl zdanitelné výše.

(3) Ustanovení § 95 platí i tu.

§ 97h

(1) Národní výbor, který vydal povolení k poskytování služeb, a národní výbor příslušný k vyměření daně z příjmů obyvatelstva mají povinnost poskytovat národnímu výboru, který rozhoduje o zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte občanů poskytujících služby, veškeré podklady potřebné pro provádění sociálního zabezpečení těchto občanů a zasílat je do 3 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti zakládající tuto ohlašovací povinnost.

(2) Občan poskytující služby je povinen bez průtahu oznámit národnímu výboru, který vydal povolení k poskytování služeb, úraz utrpěný při výkonu povolené činnosti a jde-li o ženu, přerušení výkonu povolené činnosti z důvodu péče o dítě ve věku do tří let. Tento národní výbor je povinen s občanem poskytujícím služby sepsat záznam o úrazu a nadále spolupůsobit při zjišťování skutečností rozhodných pro posouzení nároku na dávky při pracovním úrazu.".

18. V § 100 písm. c) za slovy "(§ 98 odst. 1)" se vkládají slova: "nebo zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte jako občanům poskytujícím služby".

19. V § 136 odst. 2 písm. a) v první větě na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojují slova: "přičemž průměrný měsíční výdělek se neomezí podle § 14 odst. 5 zákona.". V druhé větě se za slovy "byl vyměřen důchod" vkládají slova "avšak neomezený podle § 14 odst. 5 zákona.".

20. V § 136 odst. 3 se slova "v odstavci 7" nahrazují slovy "v odstavci 8".

21. V § 149 se na konci připojuje tato věta: "Příslušný orgán nesmí odmítnout sepsání žádosti o důchod, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na důchod nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.".

22. § 151 písm. m) zní:

"m) u občanů poskytujících služby národní výbor, který rozhoduje o jejich zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte;".

23. V § 154 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

24. § 154 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní:

"(4) Jde-li o občana poskytujícího služby, je povinností národního výboru [§ 151 písm. m)] vést v evidenci kromě údajů uvedených v odstavci 1 písm. a), b), f), g) a h), též povolení k poskytování služeb, příjmy dosažené výkonem povolené činnosti, výši daně z příjmů obyvatelstva vyměřené z těchto příjmů podle příslušných předpisů 81) a výši vlastních výdajů spojených s výkonem této činnosti.".

25. Seznam nemocí z povolání uvedený v příloze č. 1 vyhlášky se mění a doplňuje takto:

a) Položky číslo 37 a 38 zní:

"37 Astma bronchialepři práci s látkami s alergizujícím účinkem a při práci, kde působí senzibilizující nebo iritující činitelé za takové uznávané, jež jsou vlastní druhu práce
38 Porucha sluchuzpůsobená hlukem v nichž jsou pracující vydáni nadměrnému hluku".

b) Na konci se připojují položky číslo 43 a 44, které zní:

"43 Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem z bavlny (byssinóza), lnu,konopí nebo sisalu k č. 43 - 44 v nichž jsou pracující vydání tomuto nebezpečí
44 Vnější alergické alveolitidy a jejich následky způsobené vdechováním organických prachů typu farmářské plíce".

Čl. II

Přechodné ustanovení

(1) Jestliže skutečnosti rozhodné pro poskytování nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství občanů poskytujících služby nastaly před 1. lednem 1984 a trvají i po tomto datu, posuzuje se nárok na jejich poskytování podle této vyhlášky; dávky však náleží nejdříve od 1. ledna 1984.

(2) Jestliže se průměrný měsíční výdělek, z kterého se vyměřuje důchod, zjišťuje také za období před 1. lednem 1984, stanoví se hrubé výdělky podle této vyhlášky.

(3) Při stanovení průměrného měsíčního výdělku umělce se přihlíží také k příjmům z umělecké činnosti dosaženým před účinností této vyhlášky za dobu, kdy byl zabezpečen dobrovolně.

(4) Starobní důchod přiznaný před účinností této vyhlášky z průměrného měsíčního výdělku, do kterého nebyl zahrnut příjem dosažený z umělecké činnosti v době, kdy byl umělec zabezpečen dobrovolně, jen proto, že nesplňoval podmínku 10 let nepřetržitého zabezpečení podle dílu druhého části druhé vyhlášky, se vypočte nově z průměrného měsíčního výdělku, při jehož stanovení se přihlédne i k příjmu dosaženému umělcem v době, kdy byl zabezpečen dobrovolně a jestliže dobrovolné zabezpečení trvá ke dni účinnosti této vyhlášky. Nově vypočtený starobní důchod se přizná na žádost, nejdříve však ode dne účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.


Ministr: Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

80) Nařízení vlády ČSR č. 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru, a nařízení vlády SSR č. 158/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru. Zásady č. 20/1965 Sb., pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru.

81) Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění zákona č. 103/1974 Sb., a zákona č. 162/1982 Sb.

82) § 232 odst. 2 zákoníku práce.

Přesunout nahoru