Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách

Částka 29/1983
Platnost od 12.12.1983
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 29.12.1990 (587/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 29. listopadu 1983

o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách

Federální ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., podle § 14 odst. 3 a § 18 odst. 1 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), a podle § 18 odst. 4 zákona č. 122/1981 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1981-1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje hospodaření s elektřinou vyrobenou ve vodních výrobnách elektřiny o instalovaném výkonu do 1 MW (dále jen "malé vodní elektrárny"), které dodávají elektřinu do zařízení pro veřejný rozvod. 1)

§ 2

Hospodaření s elektřinou vyrobenou v malé vodní elektrárně

(1) O výrobě elektřiny v malé vodní elektrárně a o její dodávce do zařízení pro veřejný rozvod vede příslušný energetický podnik zvláštní evidenci. Elektrická práce dodaná z malých vodních elektráren do zařízení pro veřejný rozvod tvoří rezervu fondu elektrické práce energetického podniku.

(2) Provozovatelé malých vodních elektráren jsou povinni využívat jimi vyrobenou elektřinu hospodárně.

§ 3

Provozování malých vodních elektráren socialistickými organizacemi

(1) Socialistické organizace 2) provozující malé vodní elektrárny uzavírají s příslušným energetickým podnikem hospodářské smlouvy na dodávku elektřiny do zařízení pro veřejný rozvod podle ustanovení základních podmínek dodávky elektřiny . 3)

(2) Jestliže plnění hospodářské smlouvy se stane dočasně nemožným v důsledku nepříznivých hydrometeorologických podmínek (např. sucho, mráz, povodeň apod.) závazek k dodávce elektřiny do zařízení pro veřejný rozvod za toto období zaniká. Provozovatel malé vodní elektrárny je povinen tuto nemožnost plnění neprodleně oznámit energetickému podniku a doložit potvrzením příslušného orgánu. 4)

§ 4

Provozování malých vodních elektráren občany

(1) Občané mohou provozovat malé vodní elektrárny , jestliže jejich roční dodávka do zařízení pro veřejný rozvod nepřesahuje 200 000 kWh a jestliže jejich připojení k zařízení pro veřejný rozvod vyhovuje podmínkám stanoveným energetickým podnikem.

(2) Občan provozující malou vodní elektrárnu splňující podmínky uvedené v odstavci 1 uzavře s příslušným energetickým podnikem smlouvu o dodávce elektřiny do zařízení pro veřejný rozvod. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a musí obsahovat:

- jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo a číslo občanského průkazu občana,

- označení malé vodní elektrárny (název vodního toku a obce, katastrální číslo a území pozemku),

- instalovaný výkon a časový průběh výroby elektřiny,

- předpokládané roční množství elektřiny dodávané do zařízení pro veřejný rozvod,

- způsob měření nebo vyhodnocování dodávky.

(3) Kopii smlouvy o dodávce elektřiny zašle energetický podnik národnímu výboru příslušnému podle místa bydliště občana, který spravuje daně z příjmu obyvatelstva. 5) Témuž národnímu výboru oznamuje energetický podnik ve stanovených termínech výši úhrad z a dodanou elektřinu. 6)

(4) Bez souhlasu energetického podniku nesmí občan, provozující malou vodní elektrárnu, dodávat elektřinu jiným občanům nebo organizacím.

§ 5

Zvýhodnění výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách

(1) Velkoodběratel a střední odběratel, 7) který provozuje malou vodní elektrárnu, je oprávněn čerpat z rezervy podle § 2 pro vlastní účelovou spotřebu elektrickou práci nad množství sjednané v odběrovém diagramu až do výše 70 % množství kWh dodaného z jím provozované malé vodní elektrárny. Totéž oprávnění mají i ostatní velkoodběratelé a střední odběratelé téže výrobní hospodářské jednotky, kteří mohou z této rezervy čerpat na základě přesunového listu potvrzeného nadřízeným orgánem odběratele a energetického podniku. Čerpání rezervy vytvořené v běžném roce mohou velkoodběratelé a střední odběratelé uplatnit u energetického podniku vždy do 15 dnů před koncem čtvrtletí, nejpozději však do 15. března následujícího roku.

(2) Maloodběratel, 8) který provozuje malou vodní elektrárnu, může překročit stanovený roční limit spotřeby elektřiny 9) až o 50 % množství kWh dodaného ve sledovaném roce do zařízení pro veřejný rozvod.

(3) Pro případ kolísání výkonu výroby malé vodní elektrárny dané zvláštními podmínkami výroby elektřiny v těchto výrobnách poskytuje energetický podnik velkoodběrateli a střednímu odběrateli, který provozuje malou vodní elektrárnu, výkonové nadlepšení nad hodnotu měsíčního smluvního 1/4 hod. výkonu kW (maximum), a to s přihlédnutím k poměru výroby malé vodní elektrárny a celkové účelové spotřebě jejího provozovatele

- do výše 30 % průměrného měsíčního výkonu výroby malé vodní elektrárny, nepřesahuje-li její průměrný měsíční výkon 500 kW, nebo

- do výše 20 % průměrného měsíčního výkonu výroby malé vodní elektrárny, přesahuje-li její průměrný měsíční výkon 500 kW.

(5) Velkoodběratelům a středním odběratelům, kteří provozují malou vodní elektrárnu, může být poskytnuta výpomocná dodávka podle ustanovení základních podmínek dodávky elektřiny 10) též v případech, kdy je výroba omezena nebo přerušena v důsledku nepříznivých hydrometeorologických podmínek.

§ 6

Důsledky nevyužívání malé vodní elektrárny

(1) Provozování malé vodní elektrárny a plynulost dodávky elektřiny do zařízení pro veřejný rozvod kontrolují orgány Státní energetické inspekce. 11)

(2) Jestliže kontrolní orgány zjistí neodůvodněné nevyužívání malé vodní elektrárny provozované velkoodběratelem nebo středním odběratelem, sníží příslušný energetický podnik tomuto odběrateli fond elektřiny 12) na jednotlivé čtvrtletí až do výše předpokládané výroby podle instalovaného výkonu malé vodní elektrárny a až do doby, kdy bude uvedena do provozu nebo bude prokazatelně zahájena její obnova či oprava, popřípadě odstraňování závad, které způsobily omezení její výroby nebo odstavení z provozu.

(3) Jestliže kontrolní orgány zjistí neodůvodněné nevyužívání malé vodní elektrárny provozované maloodběratelem, sníží nadřízený orgán maloodběratele roční limit spotřeby elektřiny 13) obdobně podle ustanovení odstavce 2.

(4) Jestliže kontrolní orgány zjistí nevyužívání malé vodní elektrárny provozované občanem, nebo jestliže občan hodlá ukončit její provoz, je povinen příslušný energetický podnik projednat s občanem možnosti, popřípadě podmínky jejího dalšího provozování.

§ 7

Cena

Výkupní cena elektřiny vyrobené v malé vodní elektrárně a dodané do zařízení pro veřejný rozvod je stanovena cenovým předpisem. 14)


§ 8

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.


První náměstek: Ing. Rusňák CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 79/1957 Sb.

2) § 17 hospodářského zákoníku.

3) § 18 a 19 vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny.

4) Např. správa povodní, okresní národní výbor, hydrometeorologický ústav.

5) Podmínky osvobození příjmů z provozu malých vodních elektráren od daně z příjmu obyvatelstva upravuje výnos ministerstva financí ČSR čj . 153/7.409/82 z 26. 5. 1982 (Fin. zpravodaj č. 7/1982) a výnos ministerstva financí SSR čj. 83/9/9/1982 z 9. 8. 1982 (Fin. zpravodaj č. 9-10/1982).

6) § 4 odst. 7 vyhlášky ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

7) § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 171/1982 Sb.

8) § 4 odst. 4 vyhlášky č. 171/1982 Sb.

9) § 8 vyhlášky č. 171/1982 Sb.

10) § 19 odst. 6 vyhlášky č. 171/1982 Sb.

11) § 3 zákona č. 64/1962 Sb., kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce.

12) § 5 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 171/1982 Sb.

13) § 8 odst. 7 vyhlášky č. 171/1982 Sb.

14) Výměr Federálního cenového úřadu č. 1513/07.1/82 ze dne 1. června 1982.

Přesunout nahoru