Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla

Částka 29/1983
Platnost od 12.12.1983
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 29. listopadu 1983

o základních podmínkách dodávky tepla

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje dodávky tepla ze soustav centralizovaného zásobování teplem 1) mezi socialistickými organizacemi. 2)

§ 2

Rozdělení odběratelů

(1) Velkoodběratelé jsou odběratelé tepla s ročním odběrem 12 500 GJ a více pro jedno odběrné místo.

(2) Střední odběratelé jsou odběratelé tepla s ročním odběrem od 1 000 GJ včetně do 12 500 GJ pro jedno odběrné místo.

(3) Maloodběratelé jsou odběratelé tepla s ročním odběrem do 1 000 GJ pro jedno odběrné místo.

(4) Odběrné místo tvoří jedno nebo více odběrných tepelných zařízení2a) s jedním druhem nositele tepla o stejných parametrech.

§ 3

Dodací a technické podmínky

(1) U odběrů tepla v GJ je ve smluvním období pro velkoodběratele a střední odběratele přípustná tolerance + 3 % a - 10 %.

(2) Tlak a teplotu dodávané páry, horké nebo teplé vody dohodnou organizace ve smlouvě, současně dohodnou i jejich minimální a maximální hodnoty.

(3) Odběratel je povinen vyhodnocovat v provozním deníku spotřebu tepla, zaznamenávat vyhlášené regulační stupně, stav zařízení pro odběr tepla a další údaje související s dodávkou a odběrem tepla. Provozní údaje související s dodávkou a odběrem tepla je povinen na požádání předložit dodavateli.

(4) Odběratel je povinen hlásit dodavateli bez zbytečného odkladu všechny závady na odběrném tepelném zařízení (včetně zařízení podružných odběratelů), které mají vliv na dodávku tepla, a zajistit jejich co nejrychlejší odstranění; nesmí však zasahovat do primárního parního nebo horkovodního okruhu, pokud to nebylo s dodavatelem ve smlouvě dohodnuto.

(5) Dodavatel je oprávněn kontrolovat za účasti odběratele odběrné tepelné zařízení u odběratele i podružných odběratelů, kontrolovat dodržování sjednaných technických podmínek, jakož i správnost odběratelových údajů.

Předpoklady odběruzrušeno

§ 4, § 5zrušeno

§ 6

Uzavírání hospodářské smlouvy

(1) Hospodářská smlouva na dodávku a odběr tepla se uzavírá pro každé odběrné místo zvlášť. Náležitosti potřebné pro vznik smlouvy jsou

a) potvrzená přihláška k odběru tepla,

b) technické a dodací podmínky, které se sjednávají zpravidla bez časového omezení,

c) odběrový diagram, ve kterém se sjednává předmět plnění a smluvní období.

(2) Hospodářská smlouva s maloodběrateli se uzavírá na dobu neurčitou a tvoří ji potvrzená přihláška k odběru tepla.

(3) Nejpozději 3 měsíce před zahájením odběru tepla předloží odběratel dodavateli přihlášku k odběru a návrh technických a dodacích podmínek na tiskopisech, které mu vydá dodavatel. Dodavatel se k předloženým dokladům vyjádří do 20 dnů od jejich doručení.

(4) Nejpozději 10 dnů před smluvním obdobím je velkoodběratel a střední odběratel povinen sjednat s dodavatelem odběrový diagram. Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně ve stejné lhůtě, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu, prodlužuje se platnost odběrového diagramu na další smluvní období; to platí jenom pro odběr tepla pro otop a ohřev teplé užitkové vody.

(5) Smluvní období je u velkoodběratelů a středních odběratelů roční nebo čtvrtletní.

(6) V odběrových diagramech se sjednává množství tepla a jeho rozdělení na množství určené pro obyvatelstvo a pro ostatní spotřebu, výše tepelného výkonu a časový průběh odběru ve smluvním období. Časový průběh odběru může být hodinový, směnový, denní, měsíční, čtvrtletní nebo roční. Druh odběrového diagramu stanoví dodavatel po projednání s odběratelem.

(7) Pro odběry tepla na staveništi může dodavatel stanovit na období do kolaudace budovaného odběrného tepelného zařízení2a) zvláštní technické a dodací podmínky a způsob sjednávání odběrových diagramů včetně ustanovení o regulačních opatřeních.

§ 7

Plnění hospodářské smlouvy

(1) Dodávka je splněna přechodem smluveného množství tepla ze zařízení dodavatele do odběrného tepelného zařízení2a).

(2) Odběratel není oprávněn použít dodané teplo k jiným než ve smlouvě sjednaným účelům. Odběratel může se souhlasem dodavatele přenechat teplo podružně připojeným odběratelům. Na vztahy mezi odběratelem a podružně připojeným odběratelem se ustanovení této vyhlášky použijí přiměřeně.

(3) Odběratel je povinen trvale vracet kondenzát i vratnou vodu. Přípustné jsou pouze ztráty odpovídající technickému stavu a rozsahu zařízení odběratele, nejvýše však 5 % u páry a 0,5 % u horké (teplé) vody. Ve zcela výjimečných případech daných povahou spotřeby tepla se mohou organizace ve smlouvě dohodnout na použití kondenzátu, popřípadě vody z tepelné sítě pro potřebu odběratele.

(4) Odběratelem vracený kondenzát nesmí být znečištěn více, než jak bylo dohodnuto s dodavatelem ve smlouvě. V odůvodněných případech může dodavatel požadovat, aby si odběratel opatřil a namontoval na svůj náklad automatický hlásič čistoty vraceného kondenzátu, který signalizuje, popřípadě přímo zabraňuje vracení kondenzátu znečistěného nad dohodnutou hodnotu, nebo aby odběratel pravidelně odebíral vzorky kondenzátu a prováděl jejich laboratorní rozbory. Kondenzát znečištěný více než bylo dohodnuto s dodavatelem se považuje za nevrácený.

(5) Množství a jakost vraceného kondenzátu nebo vratné vody se vyhodnocuje měsíčně, popřípadě za kratší období dohodnuté ve smlouvě podle provozních podmínek dodavatele, a to v místě přechodu ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele. O místě vyhodnocení se organizace mohou ve smlouvě dohodnout i jinak.

§ 8

Změna a zrušení závazků

(1) Změnu skutečností uvedených v přihlášce k odběru tepla je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději 10 dnů předem.

(2) Přejímá-li nový uživatel objekt, v němž je odběrné tepelné zařízení2a) připojeno k rozvodu tepla,2b) je povinen nejpozději 30 dnů před zahájením odběru předložit dodavateli přihlášku k odběru a do 3 dnů po převzetí objektu oznámit stav počítadla měřiče tepla ke dni převzetí.

(3) Ukončení odběru je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději 30 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu měřiče tepla, popřípadě provedení jiných opatření souvisejících s ukončením dodávky a odběru. Nesplní-li odběratel tyto povinnosti, uhradí dodavateli veškeré odebrané teplo a úplatu za užívání měřicích zařízení až do podání přihlášky novým odběratelem nebo odebrání měřicích zařízení.

Měření a vyhodnocování odběru

§ 9

(1) Dodavatel měří dodávku tepla svým zařízením. Není-li to možné, měří dodávku tepla zařízením odběratele, pokud s tím odběratel souhlasí. Měřicí zařízení dodavatel instaluje, zapojí a udržuje za úplatu podle ceníku. Způsob měření, druh a umístění měřicího zařízení určí dodavatel v souladu se zvláštními předpisy.2c)

(2) Je-li dodávka tepla měřena pouze vodoměrem na straně kondenzátu, stanoví se množství dodané páry ve výši 105 % množství změřeného kondenzátu, pokud s ohledem na charakter odběrného tepelného zařízení nebude ve smlouvě dohodnut jiný koeficient pro stanovení množství.

(3) Odběratel, který z technologických důvodů požaduje přesnou regulaci dodávek tepla (výkon, tlak, teplota apod.), vybuduje na svůj náklad zařízení k jejich dálkovému měření a regulaci v místě, které určí dodavatel.

(4) Odběratel je povinen zajistit na svůj náklad zřízení potřebného elektrického přívodu se samostatným okruhem a hradit spotřebu elektrického proudu pro měřicí, pomocná a ovládací zařízení dodavatele umístěná v objektu odběratele.

(5) Odběratel je povinen pečovat o to, aby nedošlo k poškození nebo k odcizení měřicích zařízení, sledovat správný chod měřičů tepla a do 3 dnů po zjištění hlásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné poruchy v instalaci před měřicím zařízením. Dále je odběratel povinen zajistit a trvale pečovat o bezpečný přístup k měřičům tepla.

(6) Odběratel může pro vlastní potřebu namontovat vlastní podružné nebo kontrolní měřiče tepla zapojené za měřicím zařízením dodavatele; tyto měřiče musí být namontovány tak, aby neovlivňovaly chod měřicího zařízení dodavatele. Správnost měření podružných nebo kontrolních měřičů dodavatel nekontroluje a jejich stavy neodečítá. Podružné nebo kontrolní měřiče odběratele jsou zvlášť označeny. Dojde-li k poruše měřicího zařízení dodavatele, lze použít údajů kontrolního měřiče tepla odběratele.

(7) Nemůže-li dodavatel zajistit měření dodávky tepla, dohodnou organizace ve smlouvě způsob zjišťování výše odběru tepla. Sankční odvody za neměřené teplo určené alespoň z části pro obyvatelstvo upravují zvláštní předpisy.2d)

§ 10

(1) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měřiče tepla, může požádat písemně dodavatele o jeho přezkoušení.

(2) Dodavatel je povinen zajistit přezkoušení měřiče tepla do 30 dnů od doručení žádosti odběratele nebo od výměny měřiče tepla, pokud došlo k přezkoušení z podnětu dodavatele.

(3) Zjistí-li se při přezkoušení, že údaje měřiče jsou v mezích třídy přesnosti uvedené výrobcem, hradí odběratel náklady spojené s jeho přezkoušením mimo případy, kdy k přezkoušení došlo z podnětu dodavatele.

(4) Zjistí-li se při přezkoušení, že údaje měřiče se odchylují od přípustné hodnoty podle odstavce 3, vymění dodavatel měřič tepla na svůj náklad a zvýhodněná organizace uhradí druhé organizaci částku odpovídající chybě v údajích měřiče, a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla, a nelze-li jej zjistit, ode dne předcházejícího odečtu.

(5) Nelze-li přesně zjistit spotřebu tepla za dobu poruchy měřiče tepla, vypočte se podle údajů kontrolního nebo podružného měřiče, nebo podle průměrných spotřeb v předcházejících srovnatelných obdobích; u dodávek pro vytápění podle spotřeby v klimaticky stejném a řádně měřeném období, nebo jiným s odběratelem dohodnutým způsobem.

Regulace, omezení a přerušení dodávek a odběrů tepla

§ 11

(1) Pro zajištění plynulého zásobování teplem všech odběratelů je dodavatel oprávněn podle potřeby provádět regulační opatření uvedená v hospodářské smlouvě.

(2) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávky tepla při dodržení podmínek uvedených v § 12:

a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací,

b) při odstraňování provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení 8) a při provádění jiných naléhavých údržbových a revizních prací,

c) při změně teplonosné látky nebo jejich parametrů,8a)

d) při událostech charakteru živelné pohromy (např. při bouři, vichřici, požáru, povodni, sesutí půdy),

e) při nedodržení regulačních opatření podle regulačního plánu odběratelem,

f) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení do té míry, že může ohrozit bezpečnost života nebo majetku, způsobit nadměrné ztráty při spotřebě tepla nebo poruchu u dodavatele nebo jiných odběratelů,

g) neumožňuje-li odběratel dodavateli přístup k měřicím a odběrným tepelným zařízením,

h) je-li u odběratele zjištěn neoprávněný odběr,

ch) změnil-li odběratel bez souhlasu dodavatele přípojnou hodnotu odběrných tepelných zařízení, popřípadě vyměnil-li clonu regulující tepelný výkon,

i) nesplní-li odběratel příkaz kontrolního orgánu k odstranění závad v odběrném tepelném zařízení,

j) přenechává-li odběratel teplo bez souhlasu dodavatele dalším odběratelům,

k) vrací-li odběratel kondenzát nebo vratnou vodu v menším množství nebo o vyšší teplotě, popřípadě kondenzát horší jakosti, než je stanoveno v § 7, popřípadě sjednáno ve smlouvě, a může-li tím dojít k ohrožení chodu zdroje,

l) nedodržuje-li odběratel časový průběh odběru sjednaný v odběrovém diagramu,

m) z nutných provozních důvodů; toto přerušení však v době, kdy odběratel měl podle odběrového diagramu nárok odebrat teplo, nesmí být v jednotlivých případech delší než 30 minut, výjimečné případy mohou být ve smlouvě dohodnuty individuálně podle technických možností dodavatele,

n) z důvodu neplacení stanovených splátek nebo faktur za dodávku tepla těm odběratelům, kteří nesplnili svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou jim dodavatel stanoví s upozorněním, že jim přeruší dodávku.

(3) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku tepla, jestliže vodohospodářský orgán omezí nebo jinak upraví zásobování pitnou vodou popřípadě její užívání, 9) jestliže by dodávka tepla byla s touto úpravou v rozporu.

§ 12

(1) Dodavatel je povinen:

a) oznámit písemně odběrateli alespoň 40 dnů předem, hodlá-li provádět plánované opravy, údržbové a revizní práce, a alespoň 10 dnů předem, je-li nutné provádět jiné naléhavé údržbové a revizní práce,

b) oznámit odběrateli změnu teplonosné látky nebo jejich parametrů v souladu se zvláštními předpisy,8a)

c) písemně vyrozumět odběratele o omezení nebo přerušení dodávky v případech uvedených v § 11 odst. 2 písm. g) až j) a n),

d) upozornit odběratele telefonicky popřípadě jiným dohodnutým způsobem, že mu omezí nebo přeruší dodávku, jestliže v přiměřené lhůtě neodstraní závady v odběru uvedené v § 11 odst. 2 písm. e), k) a l),

e) upozornit odběratele telefonicky popřípadě jiným dohodnutým způsobem, že mu omezí nebo přeruší dodávku v případě uvedeném v § 11 odst. 2 písm. m).

(2) Při zjištění provozních nehod (havárií) a poruch, které bezprostředně ohrožují bezpečnost života nebo majetku, přeruší dodavatel dodávku ihned po zjištění závady; není-li odběratel odpojení přítomen, vyrozumí ho dodavatel o tom neprodleně.

(3) Dodávku tepla omezenou nebo přerušenou z důvodů, jež jsou na straně odběratele, obnoví dodavatel po odstranění všech závad nebo příčin, pro které byla dodávka omezena nebo přerušena.

§ 13

Odběratel může omezit nebo přerušit odběr tepla z důvodů uvedených v § 11 odst. 2 písm. a), b) a d). Je přitom povinen postupovat obdobně jako dodavatel podle § 12.

§ 14

Neoprávněný odběr

(1) Za neoprávněný odběr se považuje:

a) odebírá-li odběratel teplo beze smlouvy s dodavatelem, mimo případy, kdy hospodářská smlouva nebyla uzavřena pro okolnosti na straně dodavatele,

b) provede-li odběratel taková opatření, aby měřicí zařízení spotřebu tepla buď nezaznamenávala, nebo ji zaznamenávala nesprávně ke škodě dodavatele, nebo jestliže odběratel takto upravená zařízení užívá,

c) neoznámí-li odběratel dodavateli změnu skutečností uvedených v přihlášce k odběru tepla podle § 8 odst. 1,

d) poškodí-li odběratel měřicí, pomocná a ovládací zařízení dodavatele, jeho úřední či podnikové plomby nebo clonu, nebo neohlásí-li nahodilé poškození do 3 dnů po jeho zjištění.

(2) Množství tepla neoprávněně odebrané se u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů zjišťuje tak, že se uvažuje plné zatížení všech spotřebičů, popřípadě plné zatížení, které připouští clona nebo limitní dýza, a to po dobu 16 hodin denně, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití; mimo otopné období9a) se však nepřihlíží ke spotřebičům pro vytápění. Došlo-li k odběru teplonosné látky z primárního okruhu, stanoví se odebrané množství z maximálního průtočného množství, které mohlo být odebráno odběrným potrubím za dobu 24 hodin. Takto stanovená denní spotřeba se násobí počtem dnů neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celé období neoprávněného odběru, stanoví se odběr za poslední odečítací období.

(3) Nelze-li zjistit počet a druh spotřebičů u odběratele tepla, použijí se za základ výpočtu náhrady údaje uvedené ve smlouvě.

(4) K částce vypočtené podle odstavce 2 se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru.

§ 15

Majetkové sankce

(1) Za nedodání, neodebrání nebo překročení smluveného množství tepla stanoví se penále takto

a) nedodá-li dodavatel, mimo případy uvedené v § 11 odst. 2, smluvené množství tepla, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 100 Kčs za každý nedodaný GJ,

b) neodebere-li odběratel, mimo případy uvedené v § 13, smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 50 Kčs za každý GJ,

c) překročí-li odběratel smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 100 Kčs za každý GJ.

(2) Za nedodržení nebo překročení smluveného výkonu se stanoví pro jednotlivá odběrná místa penále takto:

a) nedodrží-li dodavatel výkon v MW souvisle po dobu delší než 60 minut nebo přeruší-li dodávku na tuto dobu v době, kdy měl odběratel právo teplo odebírat, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 500 Kčs za každý nedodržený MW,

b) překročí-li odběratel výkon v MW, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 500 Kčs za každý MW nejvyššího překročení naměřeného v hodinovém intervalu,

c) překročí-li odběratel výkon v MW v době, kdy bylo vyhlášeno regulační opatření, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5 000 Kčs za každý MW, a to za každý případ překročení sjednané hodnoty výkonu po dobu delší než 15 minut.

(3) Za nedodržení smluveného tlaku a teploty páry, popřípadě horké nebo teplé vody, mimo případy uvedené v § 11, stanoví se penále takto: nedodrží-li dodavatel tepla souvisle po dobu delší než 60 minut tlak, teplotu nebo obojí současně, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 25 Kčs za každý GJ dodaný při jiných než ve smlouvě sjednaných parametrech.

(4) Penále podle odstavců 2 a 3 se platí jen v těch případech, jsou-li výkon, tlak, popřípadě teplota zjišťovány v předávacím resp. v měřicím místě u odběratele registračními přístroji nebo jinými průkaznými prostředky.

(5) Nevrátí-li odběratel množství kondenzátu nebo vratné vody sjednané ve smlouvě, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 15 Kčs za každou tunu nevráceného kondenzátu nebo vratné vody za vyhodnocované období (§ 7 odst. 5).

(6) Za neoprávněný odběr tepla podle § 14 odst. 1 písm. a) a b) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 200 Kčs za každý neoprávněně odebraný GJ.

(7) Za neoprávněný odběr tepla podle § 14 odst. 1 písm. c) a d) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 2 000 Kčs za každý zjištěný případ.

(8) Organizace, která nedodržela lhůtu stanovenou v § 9 odst. 5, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 1 písm. a), je povinna zaplatit oprávněné organizaci penále ve výši 50 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 1000 Kčs.

§ 16

Fakturování a placení

Fakturování a placení upravují zvláštní předpisy. 11)


Ustanovení společná a závěrečná

§ 17

(1) Organizace se nemohou dohodnout odchylně od ustanovení § 2, § 3 odst. 1, § 6 odst. 1, 2 a 5, § 11 odst. 2 a § 14.

(2) Ustanoveními této vyhlášky se řídí i právní vztahy vzniklé před 1. dubnem 1990; vznik těchto právních vztahů, jakož i práva z nich vzniklá před 1. dubnem 1990 se však řídí dosavadními předpisy.

§ 18

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb. a vyhlášky č. 27/1980 Sb.

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.


První náměstek: Ing. Rusňák CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 38 3350 Zásobování teplem.

2) § 17 hospodářského zákoníku.

2a) § 3 odst. 5 zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla.

2b) § 3 odst. 3 zákona č. 89/1987 Sb.

2c) Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 94/1987 Sb., o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky.

2d) Výměr Ústřední správy energetiky a Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 20 ze dne 9. 7. 1965, ve znění výměru Českého cenového úřadu 2646/31/70 a výměru Slovenského cenového úřadu 698-C/70/II.

5) ČSN 33 3100 Roztřídění elektráren a tepláren.

6) Dodávkové normy pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody upravuje vyhláška ministerstva místního hospodářství č. 197/1957 Ú. l., o úplatách za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody a směrnice č. 15/1980 federálního ministerstva paliv a energetiky o racionálním využívání tepelné energie při vytápění a dodávce teplé užitkové vody pro obytný fond, vybavenost, administrativní a provozní účely.

7) § 25 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy energetiky č. 38/1963 Sb., o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla.

8) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 111/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.

8a) § 19 a 20 vyhlášky č. 94/1987 Sb.

9) § 30 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

9a) § 4 vyhlášky č. 94/1987 Sb.

10) § 64 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

11) § 14 a 15 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

Přesunout nahoru