Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 138/1983 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice

Částka 29/1983
Platnost od 12.12.1983
Účinnost od 12.12.1983
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

138

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 23. listopadu 1983,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování:


Čl. I

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice, se mění a doplňuje takto:

1. § 7 písm. f) zní:

"f) vydává po projednání návrhů na rozmístění výrobních sil [§ 8 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 písm. b)] závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb, které mají charakter závazných úkolů státního plánu nebo zvlášť významných centralizovaných staveb anebo jsou navrhovány k rozmístění mimo sídla obvodního významu 4) a k návrhům na rozmístění pracovních sil,".

2. V § 8 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo "krajskými".

3. V § 8 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Příslušným národním výborům předkládají podklady o připravovaných opatřeních, pokud se dotýkají rozvoje územních obvodů národních výborů a potřeb občanů, zejména podklady o připravovaných důležitých investicích, o rozmístění závodů a provozoven a o změnách v zaměstnanosti obyvatelstva.".

4. § 9 odst. 1 písm. b) se ukončuje středníkem a připojuje se k němu tato věta: "tyto návrhy projednávají s okresními národními výbory a národními výbory měst Brna, Ostravy a Plzně (dále jen "okresní národní výbory"), které též informují o schválených návrzích a o jejich plnění,".

5. V § 9 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "o rozmísťování staveb".

6. V § 9 odst. 1 se za ustanovení písmena c) vkládají nová ustanovení písmen d) a e), která znějí:

"d) vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb, pokud jejich vydání nepřísluší jiným orgánům [§ 7 písm. f), § 10 odst. 1 písm. e), § 10a odst. 2],

e) navrhují příslušným orgánům zrušení zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních výrob a jeho zařazení do plánu, stanoví spolu s příslušným orgánem podmínky zrušení zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních výrob a požadují u příslušných orgánů uplatnění postihu vůči organizacím, které tyto podmínky neplní, 13)".

Dosavadní ustanovení písmen d) a e) se označují jako ustanovení písmen f) a g).

7. § 10 odst. 1 písm. a) zní:

"a) spolupracují s krajskými národními výbory při vypracování koncepce rozvoje okresů a vyjadřují se k návrhům oblastních plánů; návrhy koncepcí rozvoje okresu projednávají s místními národními výbory ve střediskových obcích, které též informují o schválených koncepcích a o jejich plnění,".

8. V § 10 odst. 1 se za ustanovení písmena d) vkládá nové ustanovení písmena e), které zní:

"e) vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb pro zabezpečení služeb obyvatelstvu a staveb místního významu; 4) spolupracují s krajským národním výborem při vypracování závazných stanovisek k návrhům na rozmístění vybraných investic, u nichž toto stanovisko vydává krajský národní výbor a při zrušování zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních provozoven a neperspektivních výrob, 14)".

Dosavadní ustanovení písmena e) se označuje jako ustanovení písmena f).

9. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

"§ 10a

Městské národní výbory

(1) Městské národní výbory

a) vyjadřují se k návrhům závazných stanovisek, které vydávají Česká plánovací komise, krajské národní výbory a okresní národní výbory k návrhům na rozmístění vybraných investic, zejména z hlediska nároků na přírodní zdroje, bytovou výstavbu, vlivu na tvorbu a ochranu životního prostředí, jakož i k návrhům na zrušování zastaralých a neperspektivních výrob, popřípadě dávají k tomuto zrušování podněty, 15)

b) zaujímají stanoviska k záměrům, koncepcím a jiným opatřením ústředně řízených hospodářských, družstevních a ostatních organizací, pokud se dotýkají rozvoje a výstavby města a potřeb občanů, 16) jakož i k návrhům koncepcí rozvoje a hospodářských plánů organizací poskytujících služby, které jsou řízeny národními výbory vyšších stupňů. 17)

(2) Městské národní výbory první kategorie mimo působnost, která jim přísluší podle odstavce 1, vydávají závazná stanoviska k návrhům na rozmístění staveb pro zabezpečení služeb obyvatelstvu a staveb místního významu. 15)".

10. V § 13 se dosavadní ustanovení označuje jako odstavec 2 a vkládá se nový odstavec 1, který zní:

"(1) Postup národních výborů při organizování a koordinaci sdružování prostředků a činností upravující zvláštní předpisy. 18)".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

4) Zásady postupu při projednávání návrhů na rozmísťování (lokalizaci) staveb s orgány oblastního plánování uveřejněné pod č. 1/1983 Ú. v. ČSR.
Pokyny České plánovací komise ze dne 7. února 1983 č. j. 150 180/83 k postupu při projednávání návrhů na rozmísťování (lokalizaci) staveb s orgány oblastního plánování uveřejněné pod č. 3/1983 Ú. v. ČSR.

13) § 28 odst. 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 31/1983 Sb.).
Zásady pro zrušování zastaralých a neefektivních provozoven a neperspektivních výrob uveřejněné pod č. 2/1983 Ú. v. ČSR.

14) § 27 odst. 4 zákona o národních výborech.

15) § 26 odst. 4 písm. c) zákona o národních výborech.

16) § 26 odst. 4 písm. b) č. 2 zákona o národních výborech.

17) § 26 odst. 4 písm. a) č. 1 zákona o národních výborech.

18) § 6a zákona o národních výborech.
Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací uveřejněné pod č. 52/1983 Sb.

Přesunout nahoru