Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci

Částka 28/1983
Platnost od 08.12.1983
Účinnost od 05.10.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. října 1983

o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci


Dne 7. července 1983 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci.


Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XXIII dnem 5. října 1983 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci

Smluvní strany,

řídíce se principy spolupráce členských států RVHP a úkoly vyplývajícími z Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP, jakož i dlouhodobých cílových programů spolupráce členských států RVHP,

vycházejíce ze zájmů dalšího rozvoje a zdokonalování spolupráce členských států RVHP v oblasti metrologie,

za účelem zajištění jednotnosti měření při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci, jakož i v národním hospodářství členských států RVHP, při specializaci a kooperaci výroby, výměně zboží a vědeckých výzkumech,

uznávajíce potřebu vývoje a zdokonalování etalonů RVHP a zajištění používání odsouhlasených hodnot jednotek fyzikálních veličin, reprodukovaných těmito etalony,

řídíce se Statutem etalonu RVHP,

se rozhodly spojit své úsilí a dohodly se na dále uvedeném:

Článek I

Smluvní strany spolupracují při tvorbě a používání etalonů RVHP v rámci této dohody s přihlédnutím k požadavkům norem RVHP, normativních dokumentů RVHP pro normalizaci a jiných normativních dokumentů RVHP nebo mezinárodních dokumentů, které se vztahují k předmětu Dohody, pokud posledně jmenované neodporují normám RVHP a zájmům členských států RVHP.

Článek II

Smluvní strany vykonávají práce na tvorbě etalonů RVHP v souladu s programem prací "Tvorba etalonů RVHP do r. 1990" schváleným na 49. zasedání Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace a jeho upřesněními a doplňky přijímanými Stálou komisí RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace a plány práce této komise.

Článek III

Smluvní strany se dohodly uskutečňovat koordinaci veškeré činnosti spojené s plněním této dohody v rámci sekce pro metrologii Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace.

Článek IV

Tvorba etalonů RVHP se uskutečňuje:

1. Na základě existujících národních etalonů smluvních stran - na bázi koordinace.

2. Vypracováním nového etalonu RVHP - na základě kooperace v souladu se smlouvou o jeho tvorbě.

Článek V

Plánování prací při tvorbě etalonu RVHP, jeho schvalování, registrace, zdokonalování a zrušení se uskutečňuje postupem stanoveným Statutem etalonu RVHP.

Článek VI

Smluvní strana, která ohlásila svoji neúčast při tvorbě jednotlivých etalonů RVHP, se může později zúčastnit tvorby uvedených etalonů RVHP písemným sdělením o tom zasílaným smluvním stranám, jakož i přistoupením ke smlouvě uzavřené podle bodu 2 článku IV.

Článek VII

Národní etalon, schválený jako etalon RVHP, se uchovává ve státě, jehož je národním etalonem (dále nazývaný stát - uchovávatel).

Stát - uchovávatel zajišťuje uchovávání a zdokonalování etalonu RVHP a vytváří podmínky pro jeho používání.

Článek VIII

Každý z národních etalonů, které jsou součástí skupinového etalonu RVHP, se uchovává ve státě, jehož je národním etalonem.

Jeden ze států - uchovávatelů národního etalonu, který je součástí skupinového etalonu RVHP, se určí po dohodě mezi smluvními stranami, které jsou státy - uchovávateli skupinového etalonu RVHP, za stát - koordinátor pro používání tohoto etalonu RVHP jakožto skupinového etalonu RVHP.

Stát - uchovávatel národního etalonu, který je součástí skupinového etalonu RVHP, zajišťuje jeho uchovávání a zdokonalování a vytváří podmínky pro jeho používání.

Článek IX

Stát - uchovávatel etalonu RVHP vytvořeného na základě kooperace se určí smlouvou o jeho tvorbě.

Stát - uchovávatel tohoto etalonu RVHP zajišťuje jeho uchovávání a zdokonalování a vytváří podmínky pro jeho používání.

Článek X

Schválení národního etalonu smluvní strany jakožto etalonu RVHP nebo jeho začlenění do soustavy skupinového etalonu RVHP se nedotýká vlastnického práva na tento etalon.

Zrušení národního etalonu schváleného jakožto etalon RVHP nedává právo státu - uchovávateli zastavit jeho používání jakožto etalonu RVHP do přijetí rozhodnutí Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace.

Vlastnické právo smluvních stran na etalon RVHP vytvořený na základě kooperace se stanoví ve smlouvě o jeho tvorbě.

Článek XI

Smluvní strany budou používat etalony RVHP k odsouhlasení hodnot jednotek fyzikálních veličin reprodukovaných národními etalony členských států RVHP a pro přenos hodnot těchto jednotek na výchozí primární etalony v případě, že neexistují národní etalony.

Za tím účelem smluvní strany uskutečňují:

1. Porovnávání národních etalonů s etalony RVHP.

2. Vzájemná porovnávání národních etalonů, které jsou součástí skupinového etalonu RVHP.

3. Atestaci výchozích sekundárních etalonů pomocí etalonu RVHP v případě, že neexistuje národní etalon.

Tyto práce se vykonávají podle plánů porovnávání vypracovávaných státem - uchovávatelem etalonu RVHP nebo státem - koordinátorem skupinového etalonu RVHP v souladu s plánem práce Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace.

Článek XII

Neexistuje-li etalon RVHP, nebo v případě dočasného přerušení funkce etalonu RVHP, uskutečňují smluvní strany vzájemná porovnávání národních etalonů k odsouhlasení hodnot jednotek fyzikálních veličin.

Tato porovnání, pokud jsou mnohostranná, se provádějí podle plánů práce Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace.

Článek XIII

Práce podle článku XI a článku XII této dohody se provádějí bezplatně.

Článek XIV

1. Náklady na cesty a pobyt specialistů ve státě - uchovávateli etalonu RVHP, spojené s plněním prací podle článku XI a XII této dohody, hradí smluvní strana, která vyslala specialisty.

2. Vykonávají-li se práce, které vyžadují od každé ze zúčastněných stran ekvivalentní náklady, může být pobyt specialistů po dohodě mezi stranami uskutečňován na základě bezdevizové výměny.

Článek XV

Neplánovaná porovnání národních etalonů smluvních stran s etalonem RVHP, jakož i atestace sekundárních etalonů pomocí etalonu RVHP se uskutečňují na žádost zainteresovaných smluvních stran na základě ujednání se smluvní stranou státu - uchovávatele etalonu RVHP včetně dohodnutí podmínek financování uvedených prací.

Článek XVI

Náklady spojené s uchováváním a zdokonalováním etalonů RVHP, jakož i s jejich porovnáváním s etalony Mezinárodního úřadu pro váhy a míry a národními etalony států, které nejsou účastníky této dohody, hradí státy - uchovávatelé etalonů RVHP.

To se týká též nákladů spojených s tvorbou etalonů RVHP v souladu s bodem 2 článku IV této dohody na základě kooperace, pokud není stanoveno jinak ve smlouvě o jeho tvorbě.

Článek XVII

Smluvní strana může prohlásit, že nepoužije jednotlivé etalony RVHP. V případě následného použití těchto etalonů RVHP uvědomí o tom písemně ostatní smluvní strany.

Článek XVIII

1. Stát - uchovávatel (stát - koordinátor) zasílá smluvním stranám jednou za 3 roky zprávu o stavu etalonu RVHP.

2. Stát - uchovávatel etalonu RVHP ve dvouměsíční lhůtě informuje smluvní strany o závadách v práci etalonu RVHP snižujících jeho přesnost a o přijatých opatřeních k jeho obnově, jakož i o nezpůsobilosti funkce etalonu RVHP z technických důvodů a o nutnosti jeho zrušení.

Článek XIX

K provedení prací na základních a aplikovaných výzkumech a řešení vědeckotechnických úkolů na tvorbě etalonů RVHP, jakož i prací spojených s jejich uchováváním, používáním a zdokonalováním smluvní strany kromě forem stanovených článkem IV mohou využívat i jiných forem spolupráce předvídaných dokumentem "Organizačně - metodické, ekonomické a právní základy vědeckotechnické spolupráce členských států RVHP a činnosti orgánů RVHP v této oblasti", schválených Výkonným výborem RVHP.

Článek XX

Právní ochrana a využívání vynálezů, průmyslových užitných vzorů a ochranných známek jsou upraveny Smlouvou o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce ze dne 12. dubna 1973.

V případech, které nejsou upraveny výše uvedenou smlouvou, se otázky právní ochrany řeší po dohodě mezi smluvními stranami.

Článek XXI

Tato dohoda se nedotýká práv a závazků vyplývajících pro smluvní strany z jiných jimi uzavřených mezinárodních dohod.

Článek XXII

Tato dohoda se odevzdá do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude vykonávat funkci depozitáře této dohody. Depozitář zašle ověřené kopie této dohody všem smluvním stranám a informuje je též o všech oznámeních a prohlášeních, která obdržel.

Článek XXIII

Tato dohoda vstupuje v platnost mezi smluvními stranami, které ji podepíší bez výhrady schválení, 90 dní po jejím podepsání.

Pro smluvní strany, které podepíší tuto dohodu s výhradou dodatečného schválení, vstupuje Dohoda v platnost 90 dní poté, co oznámily depozitáři schválení Dohody.

Článek XXIV

Tato dohoda může být doplňována nebo měněna se souhlasem všech smluvních stran. Návrhy na doplnění a změny se zasílají depozitáři. Doplňky a změny se upravují protokolem, který nabývá platnosti v souladu s ustanovením článku XXIII této dohody.

Článek XXV

Spory, které by vznikly v souvislosti s realizací Dohody, se budou řešit po dohodě mezi zmocněnými zástupci smluvních stran.

Článek XXVI

Tato dohoda je uzavřena na neomezenou dobu.

Každá smluvní strana může odstoupit od této dohody, když to oznámí depozitáři.

Odstoupení od Dohody nabývá platnosti 12 měsíců ode dne obdržení takového oznámení depozitářem.

Odstoupení od Dohody se nebude dotýkat závazků smluvních stran, vyplývajících z jimi uzavřených dohod a smluv (kontraktů) uzavřených k realizaci této dohody mezi smluvními stranami nebo příslušnými orgány nebo organizacemi jejich států.

Článek XXVII

K této dohodě mohou se souhlasem smluvních stran přistoupit jiné strany, písemnou žádost o to zašlou depozitáři Dohody.

Přistoupení nabývá platnosti dnem, kdy depozitář obdržel souhlas s ním od všech smluvních stran.

Podepsána v Praze dne 7. července 1983 v jednom výtisku v ruském jazyku.

Za Státní výbor pro vědu a technický rozvoj Bulharské lidové republiky - Hlavní správa pro normalizaci

N. Kalčev v. r.

Za Státní úřad pro metrologii Maďarské lidové republiky

M. Gacsi v. r.

Za Státní úřad pro normalizaci, metrologii a jakost Vietnamské socialistické republiky

Hoang-minh-tuan v. r.

Za Úřad pro normalizaci, metrologii a zkoušení zboží Rady ministrů Německé demokratické republiky*)

H. Lilie v. r.

Za Státní výbor pro normalizaci Rady ministrů Kubánské republiky

A. Henríquez v. r.

Za Státní výbor pro ceny a normy Rady ministrů Mongolské lidové republiky

D. Cedendorž v. r.

Za Polský výbor pro normalizaci, míry a jakost

B. Adamski v. r.

Za Generální Státní inspekci pro kontrolu jakosti výrobků Rumunské socialistické republiky**)

P. Buzoianu v. r.

Za Státní výbor Svazu sovětských socialistických republik pro normalizaci

V. Bojcov v. r.

Za Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky

T. Hill v. r.

Příloha 1

Prohlášení strany NDR k článku X, odstavec 3

Dohody o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci

Strana NDR prohlašuje, že při realizaci článku X, odstavec 3, se bude řídit zásadou, podle níž etalon RVHP je vlastnictvím té smluvní strany, která hradí veškeré náklady na jeho tvorbu. V souvislosti s tím nutné valutově finanční zúčtování a platby vznikající mezi stranami zúčastněnými v kooperaci se uskutečňují v souladu s platnými rozhodnutími orgánů Rady k této otázce.

Příloha 2

Prohlášení strany RSR k článku XXIII, odstavec 2

Dohody o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci

Strana RSR prohlašuje, že Dohoda nabývá platnosti 90 dní po oznámení depozitáři o schválení Dohody kompetentními orgány RSR.

Poznámky pod čarou

*) S výhradou podle přílohy 1.

**) S výhradou podle přílohy 2.

Přesunout nahoru