Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 135/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví

Částka 28/1983
Platnost od 08.12.1983
Účinnost od 01.07.1984
Zrušeno k 27.08.1991 (333/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 20. října 1983

o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví

Federální ministerstvo vnitra stanoví podle § 50 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti:


ČÁST PRVNÍ

Zásady ostrahy

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Orgány a organizace (dále jen "organizace") provádějí ostrahu majetku v socialistickém společenském vlastnictví 1) (dále jen "majetek")

a) pracovníky ostrahy,

b) mechanickými zábrannými prostředky,

c) zabezpečovací technikou,

popřípadě kombinací těchto druhů ostrahy.

(2) Organizace vydají v souladu s touto vyhláškou a vzorovými směrnicemi pro ostrahu majetku, které vydají ústřední orgány federace a republik, vnitřní směrnice pro ostrahu majetku, v nichž stanoví podle druhu ostrahy zejména

a) rozsah ostrahy majetku,

b) režimová, technická nebo režimově technická opatření 2) k ostraze majetku,

c) způsob ostrahy majetku pracovníky ostrahy, 3)

d) povinnosti pracovníků ostrahy,

e) organizaci, výzbroj a výstroj pracovníků ostrahy, 4)

f) způsob manipulace, přepravy a úschovy peněz v hotovosti a jiných hodnot, 5)

g) limity peněz v hotovosti a jiných hodnot, při jejichž přepravě se použije motorového vozidla, doprovodu a bezpečnostních zavazadel, 6)

h) případy, kdy člen závodní stráže je oprávněn prohlížet osoby (§ 9 odst. 1),

ch) místo, kam budou předváděny osoby [§ 8 odst. 1 písm. e)].

(3) Jestliže se na ostraze objektu organizace podílí útvar Sboru národní bezpečnosti (dále jen "SNB") nebo útvar Československé lidové armády, stanoví způsob provádění ostrahy objektu těmito útvary, povinnosti příslušníků SNB nebo Československé lidové armády a jejich výzbroj a výstroj příslušný náčelník nebo velitel v dohodě s vedoucím organizace.

§ 2

Pracovníci ostrahy

Pracovníky ostrahy jsou

a) členové závodní stráže,

b) hlídači a vrátní,

c) pracovníci hlídací služby. 7)

§ 3

Osobní předpoklady pracovníků ostrahy

Pracovníkem ostrahy může být jen bezúhonná osoba starší osmnácti let, která je tělesně, duševně a odborně způsobilá k výkonu stanovených povinností a oprávnění.

§ 4

Označení a prokazování pracovníků ostrahy

(1) Při ostraze majetku musí být pracovník ostrahy zevně označen.

(2) Zevním označením člena závodní stráže, hlídače, vrátného nebo pracovníka hlídací služby je rukávová páska červené barvy široká 100 mm s nápisem "ZS", "HLÍDAČ", "VRÁTNÝ" nebo "HLS" ve žluté barvě, o výšce písmen 60 mm a šíři 15 mm. Tato páska se nosí na levém záloktí a musí na ní být otištěno razítko organizace, u které je pracovník ostrahy v pracovním nebo členském poměru.

(3) Pracovník ostrahy se na požádání osob, proti kterým zakročuje, 8) prokáže, dovolují-li to okolnosti případu,

a) průkazem člena závodní stráže (příloha č. 1),

b) průkazem vydaným organizací, u které je hlídač nebo vrátný v pracovním nebo členském poměru,

c) průkazem pracovníka hlídací služby (příloha č. 2).

§ 5

Základní úkoly pracovníků ostrahy

(1) Pracovníci ostrahy v rozsahu stanoveném vnitřními směrnicemi pro ostrahu majetku zejména

a) zabraňují

1. rozkrádání, ztrátě, zneužití, poškození a zničení majetku,

2. neoprávněnému vstupu osob nebo neoprávněnému vjezdu dopravních prostředků do objektu organizace, 9)

b) kontrolují osoby a dopravní prostředky, které opouštějí objekt organizace, především za účelem zjištění, zda není neoprávněně vynášen nebo vyvážen majetek, jehož ostrahu organizace provádí,

c) plní úkoly vyplývající pro ně z předpisů o požární ochraně objektu organizace.

(2) Členové závodní stráže střeží, v rozsahu stanoveném vnitřními směrnicemi pro ostrahu majetku, peníze v hotovosti a jiné hodnoty při jejich přepravě.

(3) Při ostraze majetku spolupracují pracovníci ostrahy zejména s jednotkami požární ochrany a Lidových milicí, pokud jsou v organizaci zřízeny, s místně příslušným obvodním oddělením Veřejné bezpečnosti 10) (dále jen "obvodní oddělení VB"), popřípadě útvarem SNB nebo Československé lidové armády, podílejí-li se tyto útvary na ostraze objektů organizace.

§ 6

Ostraha peněz v hotovosti a jiných hodnot při přepravě

(1) Peníze v hotovosti a jiné hodnoty se přepravují jen způsobem a trasami určenými vedoucím organizace nebo jím pověřeným pracovníkem.

(2) Před přepravou peněz v hotovosti a jiných hodnot nad deset miliónů Kčs je vedoucí organizace nebo jím pověřený pracovník povinen požádat o spolupráci místně příslušnou okresní správu SNB. 11)

(3) Ostrahu peněz v hotovosti a jiných hodnot při přepravě lze smluvně zabezpečit závodní stráží zřízenou u jiné organizace.

§ 7

Ostraha pracovníky hlídací služby

(1) Pracovníci hlídací služby střeží majetek v rozsahu a způsobem stanovenými hospodářskou smlouvou uzavřenou mezi organizací, která zřídila hlídací službu, a organizací, pro kterou hlídací služba provádí ostrahu majetku.

(2) Vedoucí organizace, která zřídila hlídací službu, nebo jím pověřený pracovník zajistí ve spolupráci s vedoucím organizace, pro kterou hlídací služba provádí ostrahu majetku, nebo jím pověřeným pracovníkem řádné a prokazatelné seznámení pracovníků hlídací služby s jejich povinnostmi a oprávněními při ostraze majetku a pravidelně se opakující školení těchto pracovníků.

ČÁST DRUHÁ

Oprávnění pracovníků ostrahy a jejich postup v souvislosti s použitím těchto oprávnění

§ 8

Oprávnění pracovníků ostrahy

(1) Pracovník ostrahy je při ostraze majetku oprávněn 12)

a) kontrolovat osoby, které vstupují do objektu organizace nebo jej opouštějí, a jejich zavazadla a požadovat od nich předložení příslušných dokladů, 13)

b) kontrolovat vozidla, která vjíždějí do objektu nebo vyjíždějí z objektu organizace, a jejich náklad a požadovat předložení příslušných dokladů; 14) v případech stanovených vedoucím organizace zamezit další jízdě těchto vozidel,

c) požadovat v objektu organizace od každého potřebné vysvětlení při podezření z ohrožení majetku,

d) vyzvat v objektu organizace každého, kdo

1. je podezřelý z neoprávněného vstupu do tohoto objektu nebo z pobytu v něm, aby prokázal svou totožnost, oprávnění se v tomto objektu zdržovat a pokud takové oprávnění nemá, aby jej opustil,

2. ohrožuje život nebo zdraví jiného nebo majetek, popřípadě porušuje pravidla socialistického soužití, aby od tohoto jednání upustil,

e) předvést na místo určené vnitřními směrnicemi pro ostrahu majetku každého, kdo v objektu organizace

1. nemůže hodnověrně prokázat svou totožnost,

2. způsobí poškození na zdraví nebo smrt jiného nebo škodu na majetku,

3. neuposlechne výzvy podle ustanovení písmena d),

f) odejmout věc, jestliže je důvodné podezření, že byla odcizena nebo zneužita z majetku, jehož ostrahu organizace provádí,

g) přesvědčit se, zda předváděná osoba není ozbrojena a v případě nálezu zbraně tuto zbraň odebrat,

h) vyzvat každého k odvrácení škody na majetku. 15)

(2) Pracovník ostrahy je při ostraze majetku v případě jeho ohrožení oprávněn použít hmatů a chvatů sebeobrany, slzotvorného prostředku, obušku 16) a cvičeného psa, a to k odvrácení útoku na sebe nebo jinou osobu, k překonání odporu, který směřuje ke zmaření plnění jeho úkolů, jakož i k zabránění útěku předváděné osoby.

Zvláštní oprávnění členů závodní stráže

§ 9

(1) Člen závodní stráže je při ostraze majetku oprávněn prohlížet v případech uvedených ve vnitřních směrnicích pro ostrahu majetku ve vymezeném prostoru pracovníky organizace a ostatní osoby, které vstupují do objektu organizace nebo jej opouštějí; prohlídku může provést pouze osoba stejného pohlaví.

(2) Člen závodní stráže je oprávněn, vedle prostředků uvedených v § 8 odst. 2 a za podmínek tam stanovených, použít úderu střelnou zbraní, výstrahy a varovného výstřelu do vzduchu.

§ 10

Člen závodní stráže může při ostraze majetku použít střelné zbraně jako krajního prostředku, aby

a) v případě nutné obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobě nebo mu bezprostředně hrozící nebo útok na život jiné osoby,

b) odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený objekt nebo stanoviště, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od útoku,

c) zamezil útěku nebezpečného pachatele, kterého nemůže jiným způsobem zadržet,

d) zneškodnil zvíře, které ohrožuje život nebo zdraví osob.

Postup pracovníků ostrahy v souvislosti s použitím jejich oprávnění

§ 11

(1) Při použití oprávnění uvedeného v § 8 odst. 1 písm. e) je pracovník ostrahy povinen oznámit neprodleně předvedení osoby místně příslušnému obvodnímu oddělení VB a vedoucímu organizace nebo jím pověřenému pracovníku; dále postupuje podle jejich pokynů.

(2) Před použitím prostředků uvedených v § 8 odst. 2 je pracovník ostrahy povinen, jestliže to okolnosti případu dovolují, užít domluvy, napomenutí nebo výzvy.

(3) Při použití prostředků uvedených v § 8 odst. 2 a § 9 odst. 2 je pracovník ostrahy povinen užít ten prostředek, který umožňuje splnění jeho úkolů a přitom co nejméně poškozuje osobu, proti níž zakročuje. Zároveň dbá, aby tohoto prostředku bylo použito způsobem přiměřeným a aby případná škoda nebyla ve zřejmém nepoměru k významu chráněného zájmu.

(4) Při zákroku proti jednotlivé osobě nesmí pracovník ostrahy použít slzotvorného prostředku, obušku, cvičeného psa a úderu střelnou zbraní proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo nemocí a dítěti, vyjma případů, kdy to povaha útoku vedeného touto osobou proti chráněným zájmům nebo mimořádnost vzniklé situace nezbytně vyžaduje.

§ 12

(1) Člen závodní stráže je povinen užít před použitím střelné zbraně, jestliže to okolnosti případu dovolují, prostředků uvedených v § 8 odst. 2 a § 9 odst. 2.

(2) Člen závodní stráže je v souvislosti s použitím střelné zbraně povinen

a) dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život osoby, proti které použití střelné zbraně směřuje,

b) poskytnout zraněné osobě, jakmile to okolnosti případu dovolí, první pomoc, popřípadě zajistit její lékařské ošetření,

c) oznámit bezodkladně každé použití střelné zbraně místně příslušnému obvodnímu oddělení VB a vedoucímu organizace a do příchodu příslušníků SNB zajistit podklady 17) pro řádné vyšetření věci.

(3) Člen závodní stráže nesmí použít střelné zbraně proti osobám uvedeným v § 11 odst. 4 vyjma případů tam uvedených.

§ 13

(1) Došlo-li při použití prostředků uvedených v § 8 odst. 2 a § 9 odst. 2 ke zranění osoby, je pracovník ostrahy povinen, jakmile to okolnosti případu dovolí,

a) poskytnout zraněné osobě první pomoc, popřípadě zajistit její lékařské ošetření,

b) oznámit tuto událost místně příslušnému obvodnímu oddělení VB a vedoucímu organizace nebo jím pověřenému pracovníku. Pracovník hlídací služby vyrozumí také vedoucího organizace, která zřídila hlídací službu, nebo jím pověřeného pracovníka.

(2) O použití oprávnění uvedených v § 8 odst. 1 písm. e), f) a g) a prostředků uvedených v § 8 odst. 2, § 9 odst. 2 a § 10 učiní pracovník ostrahy záznam v knize denního hlášení; záznam musí obsahovat zejména vylíčení průběhu události, časové údaje, osobní údaje zúčastněných osob včetně svědků a opatření provedená po použití těchto oprávnění a prostředků.

ČÁST TŘETÍ

Součinnost organizací s útvary SNB při ostraze objektů

§ 14

Poskytování metodické a odborné pomoci

(1) Ministerstvo vnitra České socialistické republiky a ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky poskytují na požádání ústředních orgánů federace a republik metodickou a odbornou pomoc těmto orgánům při zpracování vzorových směrnic pro ostrahu majetku.

(2) Místně příslušná okresní správa SNB 18) poskytuje organizacím metodickou a odbornou pomoc při

a) zpracování vnitřních směrnic pro ostrahu majetku,

b) výcviku členů závodní stráže ve střelbě,

c) školení bezpečnostního charakteru pracovníků ostrahy,

d) výběru vhodných tras pro přepravu peněz v hotovosti a jiných hodnot,

e) zabezpečení ostrahy objektu mechanickými zábrannými prostředky a zabezpečovací technikou, včetně posuzování její projektové dokumentace a při kontrolách jejich stavu a účinnosti.

§ 15

Kontrola provádění ostrahy

(1) Místně příslušná okresní správa SNB 18) kontroluje, zda pracovníci ostrahy střeží objekty organizace v souladu s touto vyhláškou.

(2) Organizace je povinna sdělit útvaru SNB do třiceti dnů po obdržení jeho upozornění na zjištěné nedostatky v ostraze objektu organizace, jaká opatření učinila k jejich odstranění.

§ 16

Spolupráce organizací s útvary SNB

Organizace spolupracují s místně příslušným obvodním oddělením VB při předcházení a odhalování trestné činnosti v objektu organizace. 19)


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 17

Ostraha majetku podle zvláštních předpisů

Ustanoveními této vyhlášky není dotčeno provádění ostrahy majetku podle zvláštních předpisů. 20)

§ 18

Výklad některých pojmů

K výkladu některých pojmů užívaných v předchozích částech se použijí obdobně vysvětlení uvedená v příloze k nařízení ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 16/1974 o prostředcích, které příslušníci Sboru národní bezpečnosti používají při služebních zákrocích. 21)

§ 19

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva národní bezpečnosti č. 66/1953 Ú. l. (č. 98/1953 Ú. v.), o úkolech a působnosti závodní stráže, ve znění vyhlášky č. 320/1953 Ú. l. (č. 365/1953 Ú. v.).

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1984.


Ministr: JUDr. Vajnar CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 2 hospodářského zákoníku.

2) Režimovým opatřením se rozumí soubor povinností a oprávnění, která stanovila organizace pro osoby v objektu organizace nebo pro osoby doprovázející přepravovaný majetek mimo objekt organizace (např. vymezení pohybu osob a dopravních prostředků v objektu organizace, vstup nebo vjezd do objektu organizace pouze na průkaz nebo povolení).
Technickým opatřením se rozumí využívání mechanických zábranných prostředků (např. oplocení, mříží, rolet a zámků) nebo zabezpečovací techniky (např. elektrické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace a průmyslové televize) spolu s mechanickými zábrannými prostředky.
Režimově technickým opatřením se rozumí kombinace opatření režimového a technického.

3) Způsobem ostrahy majetku pracovníky ostrahy se rozumí zejména provádění ostrahy na pevném stanovišti, obchůzkou v objektu organizace, doprovodem přepravovaného majetku, obsluhou zabezpečovací techniky, zákrokovou skupinou, popřípadě též s využitím cvičených psů při některém z těchto způsobů ostrahy majetku.

4) Výstrojí pracovníků ostrahy se rozumějí např. stejnokroje členů závodní stráže a pracovníků hlídací služby.

5) Jinými hodnotami se rozumějí např. devizové prostředky podle § 5 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, poštovní známky, kolky, odběrové poukazy PZO Tuzex, šeky, věci umělecké hodnoty a šperky.

6) Bezpečnostním zavazadlem se rozumí speciálně konstruované zavazadlo opatřené zámkovým mechanismem a zařízením, které vydává výstražný signál v případě nedovoleného odejmutí nebo nedovolené manipulace (např. bezpečnostní zavazadlo řady BZ a BK).

7) Pracovníky hlídací služby se rozumějí pracovníci organizace, která smluvně zabezpečuje ostrahu majetku jiných organizací a má tento předmět činnosti zapsán v podnikovém rejstříku.

8) Zákrokem se rozumí použití oprávnění uvedených v § 8 odst. 1 písm. e), f) a g) a prostředků uvedených v § 8 odst. 2, § 9 a 10.

9) Objektem organizace se rozumějí i pozemky, které organizace obhospodařuje.

10) Místní příslušnost obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti se řídí podle rozmístění objektů organizace v územním obvodu tohoto útvaru.
Obvodními odděleními Veřejné bezpečnosti se rozumějí i místní oddělení Veřejné bezpečnosti v Praze a Bratislavě.

11) Při přepravě peněz v hotovosti a jiných hodnot se místní příslušnost okresní správy SNB řídí podle umístění objektu, z něhož se peníze v hotovosti a jiné hodnoty přepravují, v územním obvodu tohoto útvaru.
Okresními správami SNB se rozumějí i obvodní správy SNB v Praze a Bratislavě a městské správy SNB v Plzni, Brně, Ostravě a Košicích.

12) Při provádění ostrahy majetku je pracovník ostrahy veřejným činitelem.

13) Např. průkaz nebo povolení opravňující osobu ke vstupu do objektu organizace, povolení k vynesení věci z majetku, jehož ostrahu organizace provádí.

14) Např. povolení k vjezdu vozidla do objektu organizace, příkaz k jízdě, výkaz o denním výkonu vozidla, dodací listy.

15) § 171 odst. 2 zákoníku práce.
§ 416 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.

16) Použít je možno jen slzotvorného prostředku a obušku uvedených v jednotné klasifikaci průmyslových oborů a výrobků.

17) Např. ponechat věci v nezměněném stavu, vhodným způsobem zabezpečit stopy proti jejich znehodnocení, zjistit svědky.

18) Místní příslušnost okresní správy SNB se řídí podle umístění objektu v územním obvodu tohoto útvaru. Okresními správami SNB se rozumějí i obvodní správy SNB v Praze a Bratislavě a městské správy SNB v Plzni, Brně, Ostravě a Košicích.

19) Povinnost organizací oznamovat trestné činy a přečiny podle zvláštních předpisů (§ 8 odst. 1 trestního řádu) není tímto ustanovením dotčena.

20) Zejména: vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 99/1976 Sb., o vodní stráži, ve znění vyhlášky č. 81/1977 Sb., vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 158/1976 Sb., o vodní stráži, ve znění vyhlášky č. 112/1978 Sb., vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 98/1977 Sb., o lesní stráži, vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 102/1977 Sb., o lesní stráži.

21) Registrováno v částce 6/1974 Sb.


Příloha č. 1

Vzor průkazu člena závodní stráže

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

Poznámka: rozměr průkazu 9 × 7 cm

barva podkladu (papíru) žlutá

barva textu černá

barva a rozměr písmen ZS červená 3 × 1,5 cm

Příloha č. 2

Vzor průkazu pracovníka hlídací služby

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

Poznámka: rozměr průkazu 9 × 7 cm

barva podkladu (papíru) zelená

barva textu černá

barva a rozměry písmen HLS červená 3 × 1,5 cm

Přesunout nahoru