Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze

Částka 27/1983
Platnost od 24.11.1983
Účinnost od 24.09.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. října 1983

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze


Dne 29. června 1983 byla v Kábulu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odstavce 1 dnem 24. září 1983.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Afghánské demokratické republiky,

vedeny přáním podporovat vzájemnou informovanost o úspěších politického, hospodářského a kulturního vývoje obou států,

rozhodnuty dále prohlubovat bratrské vztahy mezi oběma národy, založené na principech internacionalismu, a přispívat tak k lepšímu poznání a sblížení obou států,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

1. Obě smluvní strany budou podporovat činnost kulturního a informačního střediska Afghánské demokratické republiky se sídlem v Praze a kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky se sídlem v Kábulu (dále jen "středisko").

2. Středisko rozvíjí svou činnost podle této dohody na celém území státu svého sídla.

Článek 2

1. Středisko Afghánské demokratické republiky v Praze a středisko Československé socialistické republiky v Kábulu jsou právnickými osobami.

2. Činnost středisek se uskutečňuje v souladu s právními předpisy státu sídla střediska.

Článek 3

Zřizující stát jmenuje ředitele, který bude vystupovat jako představitel střediska a současně bude plně odpovědný za jeho činnost.

Článek 4

Střediska budou provádět tuto činnost:

a) informování o politickém, hospodářském, kulturním a vědeckém životě svých zemí, o stycích mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou;

b) rozšiřování a vydávání publikací;

c) pořádání besed, přednášek, literárních vystoupení, filmových představení, recitálů a koncertů, vzájemných setkání československých a afghánských umělců a tvůrčích i vědeckých pracovníků;

d) udržování a vedení čítáren a knihoven, které jsou součástí středisek;

e) půjčování knih, časopisů, filmů, magnetofonových pásek, kazet, fotografií, diapozitivů, apod.;

f) organizování výstav o různých oblastech kulturní činnosti a o přátelství a spolupráci lidu obou států;

g) pořádání jazykových kursů;

h) spolupráci při plnění plánů, které jsou uzavírány k dohodě o kulturní spolupráci platné mezi oběma státy;

i) pořádání společenských podniků ve spolupráci s organizacemi přijímajícího státu;

j) pořádání dnů přátelství a kultury;

k) prodej kulturních statků, jejichž seznam je přiložen k této dohodě a tvoří její součást.

Článek 5

1. Dodávky zboží určeného k prodeji ve střediscích se provádějí a uhrazují podle podmínek obchodní a platební dohody platné mezi oběma státy. Obě smluvní strany zajistí přibližně vyrovnané dodávky zboží.

2. Střediska nakupují zboží v souladu s vnitrostátními předpisy a v měně státu sídla střediska. Zboží prodávají za ceny v tomto státě stanovené pro maloobchodní prodej dováženého zboží. Smluvní strany poskytnou prostřednictvím příslušných organizací zahraničního obchodu svého státu středisku druhé smluvní strany 30 % rabat z maloobchodní ceny.

3. Čistý zisk z prodeje zboží a z činnosti střediska zůstává středisku na krytí provozních a jiných výdajů.

4. Střediska mají u příslušné banky státu sídla střediska konto v měně tohoto státu.

5. Střediska vedou účetní evidenci podle systému a v jazyku zřizujícího státu.

6. Střediska jsou povinna uzavřít pojistné smlouvy podle právních předpisů státu sídla.

Článek 6

1. Smluvní strany poskytnou na základě vzájemnosti bezplatně středisku druhé smluvní strany k užívání místnosti nutné k provádění činnosti podle této dohody.

2. Smluvní strany budou dbát, aby místnosti střediska odpovídaly co do umístění a účelnosti charakteru činnosti střediska. Práce spojené s úpravou prostorů, určených pro středisko, provede na svůj náklad stát sídla střediska na základě dokumentace předané příslušnými orgány zřizujícího státu.

3. Příslušná organizace státu sídla střediska je povinna na svůj náklad pečovat o stavební údržbu nemovitosti, v níž se nacházejí místnosti střediska, jakož i o technický stav v nich zabudovaných zařízení. Výdaje spojené s vnitřním zařízením střediska a jeho údržbou hradí zřizující stát.

4. Obě smluvní strany budou nápomocny při zabezpečování odpovídajících bytů řediteli, jeho zástupci a dalším zaměstnancům střediska, kteří budou vysláni druhou smluvní stranou.

Článek 7

1. Zařízení a předměty, určené pro činnost střediska, jsou osvobozeny od daní, dávek, celních a jiných dovozních poplatků.

2. Středisko je ve státě sídla osvobozeno od daní ze zisku, z příjmu, z majetku a jakýchkoliv jiných přímých daní.

Článek 8

1. Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu 5 let a prodlužuje se mlčky vždy o další pětiletá období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Kábulu dne 29. června 1983 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém, darí a anglickém. V případě rozdílnosti ve výkladu rozhodující je znění anglické.

Za vládu

Československé socialistické

republiky:

JUDr. Václav Kouba v. r.

Za vládu

Afghánské demokratické republiky:

Kader Ashna v. r.

Seznam kulturních statků určených pro prodej podle čl. 4 písm. k) Dohody

1. tiskové publikace (knihy, noviny, časopisy, hudebniny, pohlednice, reprodukce)

2. gramofonové desky

3. sklo, keramika, porcelán

4. lidové textilie

5. výrobky uměleckých řemesel, včetně bižuterie

6. výrobky z kůže

7. upomínkové předměty

8. filatelie

9. technické hračky

Přesunout nahoru