Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/1983 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody

Částka 2/1983
Platnost od 18.02.1983
Účinnost od 01.04.1983
Zrušeno k 22.04.1993 (125/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 19. ledna 1983

o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 131/1982 Sb.:


§ 1

(1) Z pojištění odpovědnosti za škody má pojištěný právo, aby Česká státní pojišťovna (dále jen "pojišťovna") za něho nahradila škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, blíže označenými ve smlouvě

a) na zdraví nebo usmrcením,

b) poškozením, zničením nebo ztrátou věci,

pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit takovou škodu. Rozhoduje-li o náhradě této škody oprávněný orgán, je pojišťovna povinna plnit podle jeho rozhodnutí teprve dnem, kdy nabylo právní moci.

(2) Na odpovědnost za jiné škody, než je uvedeno v odstavci 1, vztahuje se pojištění, jen bylo-li to ve smlouvě dohodnuto.

(3) Nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak, týká se pojištění škod způsobených na území Československé socialistické republiky.

§ 2

(1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody způsobené úmyslně, na odpovědnost za škody převzatou nad rámec stanovený právními předpisy, na odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody podle § 425 občanského zákoníku a na odpovědnost za škody způsobené provozem dopravních prostředků podle § 427 a násl. občanského zákoníku, pokud se na ni vztahuje zákonné pojištění.

(2) Pojištění se nevztahuje dále na odpovědnost vzniklou při plnění pracovních úkolů v pracovně právních vztazích (povinností člena družstva) nebo v přímé souvislosti s ním

a) za schodek na svěřených hodnotách, které je pracovník povinen vyúčtovat,

b) za ztrátu předmětů svěřených na písemné potvrzení,

c) za škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce.

§ 3

(1) Pojišťovna nehradí škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo příbuzným v řadě přímé anebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti.

(2) Pojišťovna rovněž nehradí škodu

a) na movité věci, která sice není ve vlastnictví pojištěného, byla však pojištěnému půjčena nebo jí užívá z jiného důvodu anebo ji má u sebe,

b) na nemovitosti (jejím příslušenství), které pojištěný užívá protiprávně,

c) na nemovitosti (jejím příslušenství), které pojištěný užívá na základě oprávnění a škoda nepřesahuje Kčs 1 000,

d) na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, jejichž chovatelem je pojištěný.

§ 4

Lhůty stanovené § 359 občanského zákoníku, do nichž lze zaplatit splatné pojistné, 1) mohou být předtím, než uplynou, dohodou prodlouženy až o tři měsíce.

§ 5

(1) Je-li pojištěna odpovědnost za škody, která vyplývá z vlastnictví věci, zaniká pojištění změnou v osobě vlastníka věci. Je-li takovou věcí nemovitost a přejde-li do vlastnictví jiného občana v pojistném období, za něž bylo před převodem vlastnictví zaplaceno pojistné, vstupuje nový vlastník nabytím vlastnictví do pojištění na místo dosavadního vlastníka; jestliže však před uplynutím tohoto pojistného období pojišťovně sdělí, že nebude v pojištění pokračovat, pojištění uplynutím tohoto období zaniká.

(2) Byla-li věc uvedená v odstavci 1 v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, jež zaniklo, považuje se za toho, kdo uzavřel pojistnou smlouvu, manžel, který je nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojištěné věci; totéž platí, jde-li o soubor věcí.

(3) Pojištění odpovědnosti za škody, které bylo sjednáno v rámci pojištění souboru zařízení domácnosti (§ 14 odst. 2), přechází zánikem bezpodílového spoluvlastnictví manželů na toho z nich, na kterého přechází pojištění tohoto souboru podle pojistných podmínek pro pojištění majetku. 2)

§ 6

Pojištění také zaniká, odpadne-li možnost, že pojistná událost nastane.

§ 7

Pojišťovna je povinna nahradit náklady

a) obhajoby pojištěného v přípravném řízení a před soudem prvního stupně v trestním řízení vedeném proti němu v souvislosti se škodou, kterou má pojišťovna uhradit,

b) občanského soudního řízení o náhradě škody, bylo-li toto řízení nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše plnění pojišťovny, pokud je pojištěný povinen tyto uhradit,

c) obhajoby pojištěného před odvolacím soudem, náklady jeho právního zastoupení v řízení o náhradě škody, popřípadě jeho vlastní náklady vzniklé při tomto řízení, jakož i náklady mimosoudního projednání nároků poškozeného, vzniklé poškozenému, jeho zástupci, popřípadě pojištěnému, jestliže se pojišťovna k úhradě těchto nákladů zavázala.

§ 8

Šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit (§ 355 odst. 3 obč. zák.) je skončeno, jakmile byla za souhlasu pojišťovny nebo s jejím dodatečným schválením dohodnuta s poškozeným výše náhrady škody nebo jakmile výše náhrady škody byla určena vykonatelným rozhodnutím.

§ 9

Plnění pojišťovny nesmí přesáhnout částku dohodnutou ve smlouvě (pojistná částka), nejde-li o plnění z pojištění, které bylo sjednáno bez pojistné částky. Náklady uvedené v § 7 však pojišťovna hradí i nad pojistnou částku.

§ 10

(1) Za škodu způsobenou občanu na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské ceny (obrazy, sochy, sbírky známek apod.) je pojišťovna povinna poskytnout plnění nejvýše do částky Kčs 5 000 za jednu věc (sbírku), za škody na penězích nejvýše do částky Kčs 2 000.

(2) Jde-li však o plnění z pojištění s pojistnou částkou pro škody na věcech, nesmí plnění pojišťovny podle odstavce 1 spolu s plněním za škody na jiných věcech přesáhnout pojistnou částku pro škody na věcech.

§ 11

(1) Pojištěný je povinen poskytnout pojišťovně součinnost, které je třeba ke zjištění příčiny a výše škody, zejména je povinen bez zbytečného odkladu pojišťovně písemně sdělit, že

a) došlo k události, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny, a nastala-li již pojistná událost, učinit nutná opatření, aby škoda byla co nejmenší,

b) poškozený proti pojištěnému uplatnil právo na náhradu škody, kterou má uhradit pojišťovna, a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši,

c) v souvislosti se vzniklou škodou bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěnému a pojišťovnu informovat o jménu obhájce, kterého si zvolil, a o průběhu a výsledcích tohoto řízení,

d) poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u soudu nebo u jiného příslušného orgánu.

(2) Pojištěný je dále povinen v řízení o náhradě škody, kterou má uhradit pojišťovna, postupovat v souladu s pokyny pojišťovny, zejména dohodnout se s pojišťovnou o tom, kdo ho bude zastupovat; nevznese-li pojištěný bez souhlasu pojišťovny námitku promlčení nebo zaváže-li se bez tohoto souhlasu uhradit promlčenou pohledávku, není pojišťovna povinna plnit.

§ 12

Právo na náhradu částek, které pojišťovna plnila za pojištěného, jenž škodu způsobil následkem své opilosti (§ 381 obč. zák.), má pojišťovna v rozsahu sníženém přiměřeně k výši škody, okolnostem, za nichž ke škodě došlo, a k osobním, výdělkovým a majetkovým poměrům pojištěného, nejvýše však v částce Kčs 20 000.

§ 13

(1) Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo na snížení důchodu či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila nebo za něho vyplácí důchod.

(2) Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu těch nákladů řízení o náhradě škody, které pojištěnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.

(3) Pojištěný je povinen bez prodlení pojišťovně oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v odstavcích 1 a 2, a odevzdat jí doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

§ 14

(1) Odpovědnost za škody jiného, než kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavírá, lze pojistit (§ 383 obč. zák.), jen jde-li o odpovědnost vyplývající z vlastnictví věci, která je ve spoluvlastnictví těchto osob. Je-li pojištěna odpovědnost stavebníka za škody, lze pojistit i odpovědnost osob provádějících pro něho stavební činnost za škody při této činnosti způsobené jinému než stavebníkovi, jeho manželu nebo příbuzným v řadě přímé anebo občanům, kteří se stavebníkem tvoří domácnost.

(2) Je-li však v rámci pojištění souboru zařízení domácnosti sjednáno i pojištění odpovědnosti za škody, vztahuje se pojištění (§ 383 obč. zák.) na odpovědnost všech občanů, kteří tvoří domácnost.

§ 15

V pojistné smlouvě mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn občan, lze se odchýlit od ustanovení § 349 až 361 a § 377 až 383 občanského zákoníku, jestliže to povaha a účel pojištění vyžadují.

§ 16zrušeno

§ 17

Ustanoveními této vyhlášky se řídí i pojištění vzniklá před 1. dubnem 1983; vznik pojištění, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1983 se řídí dosavadními předpisy.


§ 18

Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 50/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody.


§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.


Ministr: Ing. Tlapák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Tři měsíce u prvního a jednorázového pojistného a šest měsíců u pojistného za další pojistná období.

2) § 11 odst. 3 vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku.

Přesunout nahoru