Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 115/1983 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev

Částka 26/1983
Platnost od 01.11.1983
Účinnost od 01.11.1983
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

115

ZÁKON

ze dne 26. října 1983,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. a zákona č. 149/1979 Sb. se mění a doplňuje takto:

§ 51 až 54 včetně nadpisu zní:

"Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

§ 51

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj (dále jen "Státní komise") je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast vědeckotechnického a investičního rozvoje.

§ 52

Státní komise

a) zpracovává návrhy obsahu a zaměření jednotné státní vědeckotechnické politiky, jejích hlavních směrů, včetně zásad jejího komplexního zabezpečení i realizace a předkládá je vládě Československé socialistické republiky; spolupracuje se Státní plánovací komisí při přípravě návrhu koncepce jednotné státní investiční politiky a připravuje pro ni komplexní technickoekonomické podklady;

b) spolupracuje při zpracování státních programů a ve vládou Československé socialistické republiky stanovených případech je sestavuje, organizuje jejich zabezpečování, sleduje a vyhodnocuje jejich plnění;

c) podle zásad schválených vládou Československé socialistické republiky účastní se prací na souhrnných prognózách vědeckotechnického, ekonomického a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky;

d) podle zásad stanovených pro přípravu státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a podle zvláštních směrnic vlády Československé socialistické republiky řídí přípravu, vypracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky návrh státního plánu rozvoje vědy a techniky 1) a řídí přípravu a zpracovává návrh státního plánu projektových a typizačních prací, 1) přitom úzce spolupracuje se Státní plánovací komisí; projednává návrh plánu základního výzkumu před jeho předložením Československou akademií věd vládě Československé socialistické republiky; 2)

e) navrhuje na zařazení do plánu investiční výstavby po projednání s příslušnými orgány státní správy úkoly, zabezpečující realizaci státního plánu rozvoje vědy a techniky;

f) stanoví na základě jednotné státní vědeckotechnické politiky a jejích hlavních směrů schválených vládou Československé socialistické republiky použití finančních, devizových a ostatních prostředků souhrnně vyčleněných ve státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, státním rozpočtu federace a měnovém plánu Československé socialistické republiky na zabezpečení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky a na zabezpečení činnosti organizací jednotné výzkumné a vývojové základny v Československé socialistické republice; vytváří v rámci těchto prostředků rezervy použitelné k urychlení inovačních procesů. V součinnosti se Státní plánovací komisí stanoví použití dalších prostředků vyčleněných na státní programy, u nichž organizuje jejich zabezpečování;

g) zpracovává spolu se Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem financí a s příslušnými ústředními orgány republik návrhy koncepce státní bytové politiky včetně návrhů na její zajištění; zpracované návrhy předkládá spolu se Státní plánovací komisí a federálním ministerstvem financí vládě Československé socialistické republiky;

h) zpracovává spolu se Státní plánovací komisí a ostatními federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik celostátní koncepci tvorby a ochrany životního prostředí; zpracovaný návrh předkládá po projednání ve vládě České socialistické republiky a ve vládě Slovenské socialistické republiky vládě Československé socialistické republiky;

ch) zpracovává spolu s příslušnými federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik koncepce mezinárodní spolupráce v oblasti vědeckotechnického rozvoje včetně licenční politiky a technické pomoci, životního prostředí, investičního rozvoje a jejich zajištění; tuto spolupráci organizuje; zpracované návrhy předkládá vládě Československé socialistické republiky;

i) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady řízení jednotné výzkumné a vývojové základny v Československé socialistické republice; vyjadřuje se k začlenění organizací do jednotné výzkumné a vývojové základny a k jejich vynětí z ní;

j) zabezpečuje utváření a činnost pracovišť soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací a zpracovává koncepci budování automatizovaných systémů řízení;

k) provádí v souladu se záměry státní technické a investiční politiky státní expertizu investic v odvětvích řízených federálními orgány a investic federálního významu, určených vládou Československé socialistické republiky; sleduje realizaci investic federálního významu ve federálně řízených odvětvích a navrhuje vládě Československé socialistické republiky potřebná opatření, popřípadě tato opatření provádí;

l) koordinuje kontrolní činnost v oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje; kontroluje plnění jednotného státního plánu rozvoje vědy a techniky a realizaci investic vybraných podle zásad schválených vládou Československé socialistické republiky a navrhuje jí potřebná opatření;

m) koordinuje zabezpečování jednotné státní vědeckotechnické, investiční a bytové politiky a koncepci tvorby a ochrany životního prostředí, mezinárodní spolupráce [písm. ch)] a budování automatizovaných systémů řízení.

§ 53

(1) Státní komise vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy na úseku

a) plánování vědeckotechnického rozvoje;

b) výzkumné a vývojové základny, vědeckých, technických a ekonomických informací a automatizovaných systémů řízení;

c) použití finančních, devizových a ostatních prostředků vyčleněných podle § 52 písm. f);

d) řízení investorské, projektové, inženýrské a typizační činnosti;

e) přípravy, provádění a vyhodnocování investic;

f) určování ekonomické efektivnosti vědeckotechnického rozvoje a investic;

g) rozpočtování v investiční výstavbě.

(2) Obecně závazné právní předpisy vydávané příslušnými federálními ústředními orgány na úsecích financování vědeckotechnického rozvoje, cen výzkumných a vývojových prací, mzdových forem a odměňování pracovníků předvýrobních etap a další obecně závazné právní předpisy federálních ústředních orgánů, které se dotýkají vědeckotechnického rozvoje, jeho uplatnění v praxi a investičního rozvoje, jsou vydávány po projednání se Státní komisí.

§ 54

(1) Předsedovi Státní komise je podřízen Úřad pro vynálezy a objevy a Úřad pro normalizaci a měření; jejich postavení a působnost stanoví zvláštní předpisy.

(2) Předsedovi Státní komise je podřízena Československá komise pro atomovou energii (dále jen "komise"). Komise je federálním orgánem státní správy. Jejího předsedu, místopředsedu a ostatní členy jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

(3) Do působnosti komise patří

a) zpracovávat návrh československého jaderného programu a návrh rozsahu a rozdělení prostředků k jeho zabezpečení a ve spolupráci s federálními orgány a orgány republik zabezpečovat jeho plnění;

b) schvalovat použití štěpných materiálů, vyjadřovat se k jejich dovozu a vývozu a evidovat je;

c) vydávat na základě tohoto zákona ve spolupráci s federálním ministerstvem paliv a energetiky obecně závazné právní předpisy o jaderné bezpečnosti při projektování, výstavbě a provozu jaderných zařízení, zajišťovat evidenci o radioaktivních látkách a štěpných materiálech a dozírat na zneškodňování radioaktivních odpadů;

d) ve vymezeném rozsahu plnit úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné techniky.".

Čl. II

(1) Práva a povinnosti z pracovně právních a jiných vztahů přecházejí z dosavadního federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj na Státní komisi.

(2) Tam, kde se v právních předpisech mluví o federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, rozumí se tím Státní komise, kde se mluví o ministru Československé socialistické republiky pro technický a investiční rozvoj, rozumí se předseda Státní komise.

Čl. III

(1) Státní komise rozhoduje ve sboru o zásadních otázkách patřících do její působnosti.

(2) O ostatních otázkách patřících do působnosti Státní komise rozhodují její předseda a vedoucí pracovníci na základě dělby řídících funkcí stanovené statutem Státní komise.


Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 2 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

2) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd.

Přesunout nahoru