Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1982 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní

Částka 17/1982
Platnost od 16.08.1982
Účinnost od 01.09.1982
Zrušeno k 23.11.1990 (476/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 28. července 1982,

kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 93 odst. 3 a § 98 odst. 1 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, (dále jen "zákon"):


§ 1

Podmínky nostrifikace a postup při ní

(1) O nostrifikaci diplomů, popřípadě jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraniční vysokou školou, které obsahem i rozsahem odpovídá studiu stejného nebo obdobného studijního oboru na československé vysoké škole, nebo o nostrifikaci dokladů o vykonaných zkouškách vydaných zahraniční vysokou školou, které obsahem i rozsahem odpovídají zkouškám konaným na československé vysoké škole rozhoduje vysoká škola, na níž jsou stejné nebo obdobné studijní obory. 1)

(2) Diplomy, popřípadě jiné doklady o vysokoškolském studiu vydané zahraniční vysokou školou, které rozsahem a obsahem odpovídá studiu stejného nebo obdobného studijního oboru na československé vysoké škole pouze částečně, lze nostrifikovat pouze po vykonání rozdílových zkoušek stanovených vysokou školou, na níž jsou obdobné studijní obory, a která o nostrifikaci rozhoduje. 1)

(3) O nostrifikaci diplomů, popřípadě jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraniční vysokou školou, které ani částečně neodpovídá studiu na československé vysoké škole, rozhoduje ministerstvo školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství"). 1)

(4) Diplomy, popřípadě jiné doklady o vysokoškolském studiu nebo o vykonaných zkouškách vydané zahraniční vysokou školou (dále jen "doklady o studiu") lze nostrifikovat na žádost absolventa zahraniční vysoké školy nebo toho, kdo vykonal zkoušky na zahraniční vysoké škole (dále jen "žadatel"). Žádost se podává na československé vysoké škole, na níž je stejný nebo obdobný studijní obor, není-li taková vysoká škola, ministerstvu školství.

(5) K žádosti o nostrifikaci dokladů o studiu žadatel připojí

a) diplom nebo jiný doklad o vysokoškolském studiu,

b) výkaz o studiu, popřípadě jiný doklad o vykonaných zkouškách,

c) vysvědčení o státních zkouškách (popřípadě jiný doklad o státních zkouškách),

d) ověřené překlady dokladů uvedených pod písm. a) až c), a to do českého nebo slovenského jazyka,

e) osvědčení o československém státním občanství a jde-li o cizince, povolení k pobytu na území Československé socialistické republiky.

(6) Žadatel o nostrifikaci vykonaných zkoušek nepředkládá doklady uvedené v odstavci 5 písm. a) a c).

(7) Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, a příslušným československým zastupitelským úřadem, pokud není mezinárodními smlouvami stanoveno jinak.

§ 2

Po právní moci rozhodnutí o nostrifikaci dokladů o studiu vydá vysoká škola, popřípadě ministerstvo školství (§ 1 odst. 1, 2 a 3) nostrifikační doložku podle vzoru uvedeného v příloze 1 nebo 2. Nostrifikační doložka potvrzuje platnost dokladu o studiu s účinností ode dne, kdy rozhodnutí o nostrifikaci nabylo právní moci.

§ 3

(1) Doklady o studiu vydané vysokou školou státu, se kterým má Československá socialistická republika sjednánu mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o studiu, platí na území České socialistické republiky, pokud byly opatřeny nostrifikační doložkou podle vzoru uvedeného v příloze 1 nebo 2.

(2) Nostrifikační doložku vydává vysoká škola, na níž je stejný nebo obdobný studijní obor. V případě, že jde o diplomy, popřípadě jiné doklady o vysokoškolském studiu vydané zahraniční vysokou školou, které neodpovídá studiu na československé vysoké škole, vydává nostrifikační doložku ministerstvo školství.

(3) K žádosti o vydání nostrifikační doložky k diplomu nebo jinému dokladu o vysokoškolském studiu žadatel připojí

a) diplom nebo jiný doklad o vysokoškolském studiu,

b) v odůvodněných případech na požádání vysoké školy výkaz o studiu nebo jiný doklad o vykonaných zkouškách,

c) ověřené překlady dokladů podle písm. a) a b) do českého nebo slovenského jazyka,

d) povolení k pobytu na území Československé socialistické republiky, jde-li o cizince.

(4) K žádosti o vydání nostrifikační doložky k vykonaným zkouškám žadatel připojí výkaz o studiu, popřípadě jiný doklad o vykonaných zkouškách a jejich ověřený překlad do českého nebo slovenského jazyka.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 4

Doklady o studiu nostrifikované ve Slovenské socialistické republice platí též na území České socialistické republiky.

§ 5

O vydaných nostrifikačních doložkách vedou vysoké školy, popřípadě ministerstvo školství evidenci a ukládají ověřené překlady dokladů o studiu.

§ 6

(1) Zrušuje se

1. vyhláška ministra školství a kultury č. 72/1959 Ú. l., o nostrifikaci studií vykonaných na zahraničních vysokých školách a vědeckých (uměleckých) ústavech;

2. vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 146/1976 Sb., o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělování titulů.

(2) Pro vysoké školy neplatí

vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydaných ve Svazu sovětských socialistických republik, ve znění vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 147/1976 Sb.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. září 1982.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Podle § 93 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se při nostrifikaci rozhodne též o přiznání titulu.


Příloha č. 1

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 2

Přesunout nahoru