Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1982 Sb.Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě

Částka 17/1982
Platnost od 16.08.1982
Účinnost od 01.09.1982
Zrušeno k 01.01.1992 (570/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva obchodu České socialistické republiky

ze dne 22. července 1982,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 56 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (dále jen "zákon"), a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Předmět úpravy a rozsah platnosti

§ 1

Vyhláška podrobněji upravuje

a) vymezení obsahu a rozsahu provozování a podmínky obchodní činnosti,

b) obsah žádosti o udělení povolení k provozování obchodní činnosti organizacím,

c) obsah žádosti o udělení povolení k prodeji vlastních po domácku vyráběných výrobků občany a druhy výrobků, k jejichž prodeji není třeba povolení,

d) postup při vyřizování reklamací občanů,

e) provádění výzkumu vnitřního trhu a spotřebitelské poptávky,

f) výkon státního obchodního dozoru,

g) vedení inspekčních knih,

h) vedení knih přání a stížností a způsob vyřizování stížností, oznámení a podnětů, které občané zapsali do knihy přání a stížností.

§ 2

Vyhláška se vztahuje na organizace, které provozují obchodní činnost, na orgány oprávněné k udělování povolení k provozování obchodní činnosti a na občany při prodeji vlastních po domácku vyráběných nebo zpracovaných výrobků.

ČÁST DRUHÁ

Provozování obchodní činnosti

ODDÍL 1

Společná ustanovení

§ 3

Organizace které provozují obchodní činnost (dále jen "organizace") jsou povinny řídit činnost prodejny nebo provozovny tak, aby odpovídala zásadám jednotné socialistické obchodní politiky a opatřením k jejich zabezpečení, která učinil příslušný orgán státní správy. 1)

§ 4

(1) V prodejně nebo provozovně se prodává zboží nebo poskytují služby v rozsahu určeném organizací v souladu s oprávněním k provozování obchodní činnosti podle § 13 zákona a v souladu s předmětem činnosti organizace.

(2) Pro prodej zboží socialistickým organizacím platí zvláštní předpisy. 2)

(3) V rámci velkoobchodní činnosti se nesmí prodávat zboží občanům. Tento zákaz se nevztahuje na občany, kteří prodávají zboží nebo připravují pokrmy a nápoje podle zvláštních předpisů. 1)

§ 5

(1) Jinou propagaci obchodní činnosti, než kterou prodejna nebo provozovna provozuje, lze provádět jen v případech stanovených organizací.

(2) V prostorách prodejny nebo provozovny není bez předchozího souhlasu organizace přípustné umísťovat vývěsky a oznámení, které nemají bezprostřední vztah k provozované obchodní činnosti.

§ 6

Prodejnu nebo provozovnu řídí vedoucí. Vedoucí nebo jeho zástupce nebo pracovník pověřený jeho zastupováním musí být přítomen v prodejně nebo provozovně po celou prodejní dobu.

§ 7

Přednostní prodej zboží nebo přednostní poskytování služeb je zakázáno s výjimkou případů, kdy je upraveno zvláštními předpisy. 3) Zboží nesmí být zatajováno nebo jeho prodej vázán na prodej jiného druhu zboží nebo poskytnutí jiných služeb.

§ 8

V prodejně nebo provozovně se prodává zboží nebo poskytují služby občanům za hotové, na šeky vystavené peněžním ústavem nebo občany, kteří mají vklady na účtech u státních peněžních ústavů.

§ 9

Občanu musí být umožněno

a) ověřit si správnost účtovaných cen,

b) překontrolovat si správnost měření. V prodejně nebo provozovně smějí být užívána pouze měřidla, která splňují požadavky stanovené zvláštními předpisy. 4)

§ 10

(1) Občan je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží nebo poskytnutých služeb (dále jen "reklamovat") u organizace nebo v prodejně nebo provozovně, ve které zboží koupil nebo mu byly poskytnuty služby, pokud vady zboží nereklamuje přímo u organizace určené k záruční opravě a nebo vady služeb u organizace, která poskytnutí služeb obstarala.

(2) Při příležitostném prodeji zboží nebo poskytování služeb je organizace povinna uvést adresu prodejny nebo provozovny, v níž může občan po skončení příležitostného prodeje nebo poskytování služeb případnou vadu reklamovat.

(3) Reklamuje-li občan vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u pověřeného pracovníka cestovní kanceláře, je tento pracovník povinen o reklamaci rozhodnout ihned; není-li na základě uznané reklamace zjednána náprava ihned, je povinen vedoucí cestovní kanceláře tak učinit nejpozději do 30 dnů po skončení sjednaných služeb.

§ 11

(1) Organizace je povinna stanovit způsob odvádění tržeb. Po odvedení tržby smí v prodejně nebo provozovně zůstat jen organizací určený pokladní limit v drobných penězích a dále jen tržby docílené v době mezi odvedením tržby a skončením prodejní doby. Tyto hotovosti musí být uloženy v prodejně nebo provozovně podle pokynů organizace.

(2) Pracovníci prodejny nebo provozovny (dále jen "pracovníci") nesmějí požadovat, aby si občan koupil další zboží nebo objednal další služby za peníze, které mu mají být vráceny nebo aby si drobné peníze opatřil sám.

§ 12

V prodejně nebo provozovně se vykupují po celou prodejní dobu zálohované láhve a obaly, v jakých se v prodejně nebo provozovně zboží prodává.

§ 13

(1) Prodejna nebo provozovna a každá její místně oddělená část musí být zevně viditelně označena názvem organizace nebo zvláštním obchodním názvem nebo uvedením hlavní skupiny prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb. U provozoven provozujících velkoobchodní činnost musí být uveden zejména název a adresa organizace.

(2) Na dveřích vchodu do prodejny nebo provozovny nebo na jiném vhodném a trvale viditelném místě musí být uveden zejména

a) název a adresa organizace,

b) jméno a příjmení vedoucího prodejny nebo provozovny,

c) prodejní doba,

d) u provozoven poskytujících služby veřejného stravování i kategorie a skupiny odbytových středisek,

e) u provozoven poskytujících ubytovací služby i kategorie a třída.

(3) Pokud prodejna nebo provozovna provozuje ambulantní prodej, musí být na užívaném přenosném nebo pojízdném zařízení označení, ke které prodejně nebo provozovně patří, a její adresa. Obdobně musí být označeny výklady a vitriny (dále jen "výklady") i prodejní automaty umístěné mimo prodejnu nebo provozovnu.

§ 14

Při přechodném uzavření prodejny nebo provozovny je organizace povinna oznámit vývěskou na vhodném trvale viditelném místě počátek, konec a důvod přechodného uzavření, adresu nejbližší otevřené prodejny nebo provozovny stejného nebo obdobného sortimentu zboží nebo poskytovaných služeb, údaj o tom, kde se vyřizují reklamace a souhlas místního národního výboru, pokud je jej třeba podle § 22 odst. 3 zákona, popřípadě uvedení rozhodnutí jiného příslušného orgánu státní správy o přechodném uzavření prodejny nebo provozovny; doklad o uděleném souhlasu se uloží v prodejně nebo provozovně.

§ 15

(1) V prostorách a zařízeních prodejny nebo provozovny přístupných občanům smí být jen zboží určené k prodeji (§ 16).

(2) V prostorách prodejny a v prostorách provozovny provozující velkoobchodní činnost, kde je umístěno zboží a obaly, je zakázáno kouřit.

(3) Organizace je oprávněna vymezit a viditelně označit prostory provozoven poskytujících služby veřejného stravování, ubytovací služby a služby cestovních kanceláří, ve kterých je zakázáno kouřit.

(4) Pracovníci berou při obsluze občanů zřetel na osoby těžce postižené na zdraví, těhotné ženy a diabetiky.

ODDÍL 2

Maloobchodní činnost a obchodní služby

§ 16

Pracovníci jsou povinni prodat občanovi podle jeho výběru zboží, které je určeno k prodeji. Za zboží určené k prodeji se považuje zboží, které je v prodejně, v souvisejících prostorách prodejny nebo ve výkladech a je převzato co do množství i jakosti a prodejna má na ně řádné nabývací doklady, z nichž je zřejmá i maloobchodní cena, a dále zboží, které je pro prodejnu připraveno k prodeji podle vzorků nebo prodejního katalogu. Za zboží, které není určeno k prodeji, se považuje zboží, které je v reklamačním řízení, zboží poškozené a zboží vystavené ve výkladě, který se souhlasem organizace je označen jako soutěžní.

§ 17

(1) Zboží vystavené v prodejně a ve výkladech musí být viditelně označeno maloobchodními cenami, a pokud je vystaven stejný druh zboží ve více jakostních třídách nebo volbách, i jakostní třídou a volbou. V každé prodejně musí být doklad o ceně prodávaného zboží, který na přání občana musí mu být předložen, aby se mohl přesvědčit o správnosti účtované maloobchodní ceny.

(2) Zboží prodávané za nižší cenu pro vady jako zboží partiové 5) a zboží použité smí být prodáváno jen v prodejnách, které určí organizace, odděleně od ostatního zboží a se samostatnou evidencí.

§ 18

Zboží se prodává výhradně v prostorách určených k prodeji a ve stanovené prodejní době. Po celou prodejní dobu musí prodejna a všechna její oddělení zůstat otevřená a všichni občané, kteří v prodejní době do prodejny vešli, musí být obslouženi.

§ 19

(1) Zařízení prodejny musí umožňovat, aby před kupujícím mohlo být prodávané zboží překontrolováno a vyzkoušeno a zboží technického charakteru, připouští-li to jeho povaha, předvedeno v chodu.

(2) V prodejně se samoobsluhou je podmínkou prodeje zboží občanům používání nákupních košíčků, popřípadě jiných pomůcek určených organizací.

§ 20

Není-li zboží prodáváno ve spotřebitelském balení, jsou pracovníci povinni zabalit je občanovi do vhodného a zdravotně nezávadného obalového materiálu nebo v prodejně se samoobsluhou mu tento materiál vydat. Balit zboží do zvláštních obalů, které jsou občanovi účtovány, je přípustné jen s jeho souhlasem.

§ 21

V prodejně lze občanovi uschovat zakoupené zboží za podmínek stanovených organizací; uschované zboží musí být označeno jménem a příjmením občana a jeho adresou.

§ 22

(1) Pracovníci jsou povinni vydat občanovi doklad o zaplacení zboží

a) je-li v prodejně kontrolní pokladna tisknoucí pokladní bloky nebo

b) jestliže organizace nařídila vydávání pokladních stvrzenek (paragonů, účtenek apod.) nebo

c) vždy, kdy o to občan požádá.

(2) Vydává-li se na zboží záruční list, 6) musí být již při prodeji opatřen datem prodeje, razítkem prodejny a podpisem pracovníka prodejny; počne-li záruční doba běžet jiným dnem než dnem prodeje, vyznačí se tato skutečnost v záručním listě.

§ 23

(1) Nepotravinářské zboží v ceně převyšující 500 Kčs se rezervuje nejdéle do konce prodejní doby následujícího dne.

(2) V prodejnách, které určí organizace, lze prodávat zboží na půjčku 2) poskytnutou státní spořitelnou nebo jejím prostřednictvím. Při prodeji zboží na půjčku se občanovi zboží rezervuje nanejvýš pět pracovních dní.

(3) Rezervované zboží se označí jménem, příjmením, adresou občana a dobou rezervace.

§ 24

(1) Organizace může určit prodejny, ve kterých se prodává zboží občanům též na objednávku. Objednávka musí být v prodejně vedena ve zvláštní evidenci obsahující pořadí objednávek a jejich vyřízení. Objednávky se vyřizují v pořadí jejich přijetí. Podrobnosti stanoví organizace, která může určit, ve kterých případech prodejna požaduje složení zálohy na objednané zboží.

(2) Organizace může určit prodejny oprávněné k zásilkovému prodeji. Přitom stanoví podmínky tohoto prodeje, zejména vydávání katalogů, evidenci objednávek a způsob placení zásilek.

(3) Podle rozhodnutí organizace může být prodej některých druhů zboží organizován jako prodej podle vzorku nebo katalogu. Při prodeji je občanovi předveden vzorek nebo předloženo vyobrazení v katalogu. Při uskutečnění prodeje občan zaplatí maloobchodní cenu vybraného zboží a prodejna s ním dohodne dobu a místo dodání zboží a úhradu za odvoz.

(4) Organizace může podle rozhodnutí nadřízeného orgánu poskytovat obchodní služby, zejména: půjčování věcí, opravy a seřizování sportovních potřeb, opravy hodin a klenotů, střihovou službu, úpravy oděvů, služby bytových architektů, montáž nábytku, odvoz zboží do bytu občana, dárkovou službu a prodej po předchozím přichystání zboží podle požadavků občanů ("prodej do tašky").

§ 25

(1) Organizace může určit po dohodě s orgány hygienické a veterinární služby prodejny, které mohou prodávat s výjimkou mléka, smetany, ovčího hrudkového sýra, míchaného hrudkového sýra a ovčího mléka rostlinné a živočišné výrobky, lesní a volně rostoucí rostliny, plody a houby, které jim byly drobnými pěstiteli, chovateli nebo sběrači prodány. 8)

(2) Prodejem hub nebo jiných lesních a volně rostoucích rostlin a plodin může organizace pověřit jen prodejny, jejichž pracovníci prokázali základní znalosti takových plodin. 9)

(3) Zboží uvedené v odstavci 1 se v prodejně uskladňuje odděleně od ostatního zboží.

§ 26

(1) V prodejně lze v rámci pověření daného organizací nakupovat a prodávat použité zboží a starožitnosti; není však povinnost nabízené věci nakoupit. Nakupovat věci od pracovníků prodejny bez souhlasu organizace je zakázáno.

(2) Nákup lze provést též v místě k tomu organizací určeném. Pokud se liší nákupní doba od doby prodejní, musí být vyznačena vedle prodejní doby.

(3) V prodejně se nesmí nakupovat a dále prodávat potravinářské výrobky, surové chemikálie, jedy, léčiva, zdravotnické potřeby, věci zdravotně závadné, nečisté nebo zaprané textilní výrobky, střelivo a výbušniny, platné československé a cizí peníze a dále zboží vyrobené nebo zpracované po domácku a práce lidové výtvarné tvořivosti. 10)

(4) Organizace určí prodejny, ve kterých se nakupuje a prodává zlato a zlaté mince na podkladě pověření uděleného podle zvláštních předpisů. 11)

(5) Zboží může být od občana převzato do prodeje jen, prokáže-li svou totožnost občanským průkazem.

§ 27

(1) O obstarání prodeje věci 12) platí obdobně ustanovení § 26.

(2) Pracovníci nepřevezmou k obstarání prodeje věci uvedené v § 26 odst. 3.

(3) Věci převzaté k obstarání prodeje se s výjimkou motorových vozidel v evidenci dopravních inspektorátů Veřejné bezpečnosti uvedou do prodeje po uplynutí dvou pracovních dnů po převzetí.

(4) Před prodejem věci může být občanovi poskytnuta záloha na úhradu nákladů vynaložených na dopravu věci do prodejny, opravu nebo úpravu věci pro prodej, avšak jen jestliže opravu, úpravu nebo dopravu věci provedla socialistická organizace.

§ 28

Starožitnosti, které byly nakoupeny nebo převzaty k obstarání prodeje, musí být nabídnuty před jejich uvedením do prodeje muzeím a galeriím.

§ 29

Prodej výtvarných děl

(1) Díla výtvarných umění žijících autorů mohou od občanů nakupovat nebo přijímat k obstarání prodeje jen prodejny zvlášť k tomu určené. 13)

(2) V prodejně určené organizací mohou být prodávána výtvarná díla, která organizace nakoupila nebo převzala k obstarání prodeje od fondu výtvarných umění. Tato výtvarná díla, jejichž cena přesahuje 300 Kčs, lze prodat i na splátky.

(3) Při prodeji na splátky musí být uzavřena písemná smlouva o prodeji výtvarného díla, v níž musí být s občanem sjednána výše pravidelných splátek a podmínka, že při nesplnění některé splátky může organizace žádat - nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky - zaplacení ceny nebo jejího zbytku najednou.

§ 30

Prodej pevných paliv

(1) Pevná paliva (dále jen "paliva") se občanům prodávají zpravidla na objednávku a dodávají ve sjednaných termínech.

(2) Organizace je povinna dodat palivo do místa určeného občanem, pokud je v oblasti zásobované organizací a pro motorové vozidlo bezpečně přístupné.

(3) Odváží-li si občan palivo ze skladu vlastním nebo sjednaným vozidlem, určí vedoucí skladu místo nakládky a zajistí naložení paliva.

ODDÍL 3

Služby veřejného stravování

§ 31

(1) Organizace zařadí odbytové středisko veřejného stravování (dále jen "odbytové středisko") do kategorie a skupiny v souladu s příslušnou technickou normou. 3)

(2) Změní-li se podmínky, na jejichž základě bylo odbytové středisko zařazeno do kategorie a skupiny, je organizace povinna bez zbytečného odkladu provést změnu jeho zařazení.

§ 32

(1) Organizace určí po dohodě s orgány hygienické a veterinární služby provozovny, které mohou připravovat jídla, nápoje a polotovary i z rostlinných a živočišných výrobků, lesních a volně rostoucích rostlin, plodů a hub, které jim byly prodány drobnými pěstiteli, chovateli nebo sběrači, 8) s výjimkou mléka, smetany, ovčího hrudkového sýra, míchaného hrudkového sýra a ovčího mléka.

(2) Nákup a zpracování hub nebo jiných přírodních plodin mohou provádět se souhlasem organizace jen provozovny, jejichž pověření pracovníci prokázali základní znalosti takových plodin. 9)

§ 33

(1) V odbytových střediscích jsou pracovníci povinni umožnit občanům výběr jídel a nápojů podle jídelního a nápojového lístku. V hostincích, bufetech, výčepech piva a jídelnách se samoobsluhou může být jídelní a nápojový lístek nahrazen viditelně umístěným ceníkem prodávaných jídel a nápojů.

(2) Jídelní a nápojový lístek musí obsahovat všechna jídla a všechny nápoje určené k prodeji a jejich ceny. Označení jídel a nápojů a ceny musí odpovídat cenovým předpisům; není-li hmotnost porce předem známa a není proto uvedena na jídelním lístku, musí být občanovi sdělena ještě před započetím konzumace.

(3) Vedoucí provozovny je povinen zabezpečit sestavení jídelního a nápojového lístku podle odstavců 1 a 2 a jeho uschování v provozovně po dobu jednoho roku.

§ 34

V provozovnách nesmějí být konzumována jídla a nápoje donesená občany; výjimku může v jednotlivých případech povolit organizace. Vyžadují-li to místní podmínky, může organizace povolit v odbytových střediscích zařazených do IV. skupiny konzumaci donesených jídel.

§ 35

S výjimkou jídel a nápojů určených k okamžité konzumaci v provozovně musí být zboží, pokud to vyžaduje jeho povaha, občanovi zabaleno do vhodného a zdravotně nezávadného obalového materiálu.

§ 36

(1) V provozovnách se poskytují služby veřejného stravování též na objednávku. Na každou objednávku se musí bezodkladně odpovědět. O přijatých objednávkách se vede evidence.

(2) Organizace může určit, ve kterých případech se požaduje složení zálohy na objednané služby.

(3) Při rezervaci míst v odbytovém středisku na základě přijaté objednávky musí být rezervovaná místa viditelně označena.

§ 37

(1) V odbytových střediscích, ve kterých není zavedena forma vyúčtování poskytnutých služeb podle zvláštního předpisu, 15) musí být doklad o vyúčtování a zaplacení služeb vystaven, obsahuje-li vyúčtování více než dvě položky při obsluze u stolu, a v ostatních případech požádá-li o to občan.

(2) Podkladem pro fakturaci jídel a nápojů konzumovaných v provozovně na účet odběratelské organizace je konzumační list opatřený podpisem zmocněného pracovníka této organizace.

§ 38

V prostorách provozoven, které určí organizace, mohou být se souhlasem organizace provozovány společenské hry a pořádány v souladu s ustanoveními zvláštních předpisů 16) kulturní programy a hudebně zábavní produkce.

§ 39

Na poskytování služeb veřejného stravování v organizacích a zařízeních, které provozují závodní stravování, školní stravování, stravování důchodců organizované národními výbory, v lázeňských zařízeních, stravování v rámci rekreace Revolučního odborového hnutí a v dalších obdobných zařízeních, se přiměřeně vztahují ustanovení části druhé, čtvrté, sedmé a osmé.

ODDÍL 4

Ubytovací služby

§ 40

(1) Zařazení provozovny do kategorie a třídy provede organizace v souladu s příslušnou technickou normou. 4)

(2) Změní-li se podmínky, na jejichž základě byla provozovna zařazena do kategorie a třídy, je organizace povinna bez zbytečného odkladu provést změnu jejího zařazení.

§ 41

Organizace je povinna vydat ubytovací řád, ve kterém podrobněji upraví užívání ubytovacích prostorů a zařízení občany a poskytování ubytovacích služeb provozovnou. 18) Ubytovací řád musí být v provozovně viditelně umístěn.

§ 42

(1) Ubytovací a s nimi související služby musí být občanovi vyúčtovány ve lhůtách stanovených ubytovacími řády. O vyúčtování a zaplacení ubytovacích a souvisejících služeb musí být občanovi vystaven doklad.

(2) Faktura za ubytovací a související služby poskytnuté odběratelské organizaci musí obsahovat kromě náležitostí stanovených zvláštním předpisem 19) název a číslo zakázky nebo jména a příjmení ubytovaných osob, dobu ubytování, cenu za jednodenní ubytování a cenu celkem.

(3) Pro poskytování ubytovacích služeb na objednávku platí obdobně ustanovení § 36.

§ 43

Na poskytování ubytovacích služeb veřejnosti ve vysokoškolských kolejích, učňovských domovech, rekreačních zařízeních Revolučního odborového hnutí, lázeňských zařízeních, zařízeních tělovýchovných a jiných společenských organizací, v ubytovnách organizací a v dalších obdobných zařízeních se přiměřeně vztahují ustanovení části druhé, čtvrté, sedmé a osmé.

ODDÍL 5

Služby cestovních kanceláří

§ 44

(1) Cestovní kanceláře poskytují služby cestovního ruchu (§ 9 zákona) v rozsahu a druzích stanovených organizací.

(2) Cestovní kanceláře poskytují služby na základě své nabídky nebo podle požadavku občana nebo odběratelské organizace; organizace může stanovit podmínky, za kterých se tyto služby poskytují, zejména náležitosti sjednávání smluv o poskytnutí služeb, možnosti a důsledky odstoupení od smlouvy apod.

§ 45

(1) Služby poskytované cestovními kancelářemi je možno rezervovat. Při rezervování se uvede v operativní evidenci cestovní kanceláře zejména jméno a adresa občana nebo odběratelské organizace a doba, po kterou bude služba rezervována.

(2) Organizace může určit, ve kterých případech se požaduje složení zálohy na objednané služby.

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 46 – § 48zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Povolování obchodní činnosti organizacím a prodeje zboží občany

ODDÍL 1

Povolování obchodní činnosti organizacím

§ 49

O udělení povolení k provozování obchodní činnosti může požádat:

a) socialistická organizace, která hodlá obchodní činnost provozovat, nebo její nadřízený ústřední orgán,

b) jiná než socialistická organizace.

§ 50zrušeno

ODDÍL 2

Povolení k prodeji zboží občany

§ 51, § 52zrušeno

§ 53

Bez povolení místního národního výboru může občan prodávat vlastní po domácku vyráběné nebo zpracované

a) drobné kuchyňské potřeby ze dřeva,

b) košíkářské výrobky a ostatní domácké výrobky z proutí,

c) drobné výrobky z peří.

ČÁST PÁTÁ

PROVÁDĚNÍ VÝZKUMU VNITŘNÍHO TRHU A SPOTŘEBITELSKÉ POPTÁVKY

§ 54

Výzkum vnitřního trhu a spotřebitelské poptávky (dále jen "výzkum trhu") provádějí organizace, které provozují obchodní činnost.

§ 55

Organizace při výzkumu trhu zejména:

a) sledují, shromažďují a vyhodnocují údaje o vývoji spotřebitelské poptávky po zboží a službách, o změnách poptávky a stupni jejího uspokojování,

b) zabezpečují spolupráci při výzkumu trhu s dodavatelskými, servisními a opravárenskými organizacemi a vzájemnou výměnu informací,

c) spolupracují s vědeckovýzkumnou základnou a ministerstvem obchodu a cestovního ruchu při koncepčních a prognostických výzkumech trhu.

§ 56zrušeno

ČÁST ŠESTÁ

Státní obchodní dozor

§ 57

Orgány státního obchodního dozoru při výkonu státního obchodního dozoru se zaměřují na řádné a plynulé zásobování občanů, uspokojování potřeb a ochranu jejich oprávněných zájmů na vnitřním trhu.

§ 58

Při výkonu státního obchodního dozoru dozírají příslušné orgány též, zda organizace nebo občan prodávající zboží provedli opatření k nápravě, ke kterému orgán státního obchodního dozoru vyzval nebo které stanovil.

§ 59

Průkaz orgánu státního obchodního dozoru musí obsahovat název pověřujícího orgánu, číslo průkazu, jméno a příjmení oprávněného pracovníka a rozsah jeho oprávnění.

ČÁST SEDMÁ

Inspekční kniha

§ 60

(1) Vedoucí prodejny nebo provozovny je povinen předložit k provedení záznamu inspekční knihu všem orgánům oprávněným provádět v prodejně nebo provozovně kontrolu nebo státní obchodní dozor (dále jen "kontrolní orgán").

(2) Inspekční kniha musí být svázána, opatřena razítkem organizace a podpisem vedoucího organizace a musí mít průběžně číslované listy.

§ 61

(1) V záznamu o provedené kontrole musí být uvedeno jméno a příjmení pracovníka kontrolního orgánu, číslo jeho kontrolního průkazu, název orgánu, který kontrolní průkaz vydal a datum kontroly. V záznamu se uvede výsledek kontroly a při zjištění nedostatků uložená nebo navržená opatření k jejich odstranění s uvedením lhůty.

(2) Záznam musí podepsat pracovník kontrolního orgánu, vedoucí prodejny nebo provozovny a pracovníci, v jejichž činnosti byly zjištěny nedostatky; tito pracovníci jsou povinni se ke zjištěným nedostatkům vyjádřit a podat k nim do záznamu vysvětlivky.

(3) Záznam musí být vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden odešle vedoucí prodejny nebo provozovny do dvou pracovních dnů ode dne vyhotovení záznamu organizaci, druhý převezme kontrolní orgán a třetí zůstává v inspekční knize.

§ 62

Organizace prověří, zda uložená opatření k odstranění nedostatků byla ve stanovené lhůtě provedena.

§ 63

Při změně ve funkci vedoucího prodejny nebo provozovny se inspekční kniha předává novému vedoucímu a o předání se pořídí zápis. Inspekční kniha, do níž již nelze provádět další záznamy, musí být uložena v organizaci po dobu dvou let.

ČÁST OSMÁ

Kniha přání a stížností

§ 64

(1) Kniha přání a stížností musí být uložena v prodejně nebo provozovně na místě pro občany viditelném a přístupném. Vedoucí prodejny nebo provozovny je povinen zabezpečit, aby kniha přání a stížností byla udržována v bezvadném stavu a aby občané mohli do ní kdykoliv během prodejní doby učinit zápis. Občan je oprávněn učinit do knihy přání a stížností zápis, aniž by prokazoval svoji totožnost.

(2) Organizace může stanovit s přihlédnutím k rozsahu a podmínkám prodeje nebo provozu, že knihy přání a stížností se povedou v jednotlivých odděleních nebo odbytových střediscích.

§ 65

(1) V knize přání a stížností musí být uvedeno poučení o způsobu provádění zápisů do knihy přání a stížností a o jejich vyřizování.

(2) Organizace vede o knihách přání a stížností vydaných na jednotlivé prodejny nebo provozovny evidenci.

(3) Pro vedení knihy přání a stížností platí obdobně ustanovení § 60 odst. 2 a § 63.

§ 66

(1) Vedoucí prodejny nebo provozovny je povinen denně kontrolovat knihu přání a stížností. Zápis, který může sám vyřídit, musí do dvou pracovních dnů ode dne jeho provedení vyřídit a do knihy přání a stížností uvést, jaká opatření učinil. Občanovi, který uvedl v zápisu své jméno, příjmení a adresu, je povinen v uvedené lhůtě písemně odpovědět. V téže lhůtě zašle vedoucí prodejny nebo provozovny organizaci stejnopis zápisu občana s poznámkou o vyřízení nebo s přiložením stejnopisu odpovědi občanovi. Jeden stejnopis musí zůstat v knize přání a stížností.

(2) Zápis, který vedoucí prodejny nebo provozovny nemůže sám vyřídit nebo který se týká jeho osoby, zašle do dvou pracovních dnů ode dne zápisu organizaci. Organizace je povinna zápis přešetřit a o provedených opatřeních informovat do deseti dnů ode dne zápisu písemně vedoucího prodejny nebo provozovny a současně občana, který uvedl své jméno, příjmení a adresu. Zápisy, jejichž vyřízení si vyžaduje rozsáhlejší šetření, organizace vyřídí nejdéle do 30 dnů ode dne jejich provedení. Občana, který uvedl své jméno, příjmení a adresu, musí organizace do deseti dnů ode dne zápisu informovat o prováděném šetření.

(3) Vedoucí prodejny nebo provozovny poznamená na stejnopisu zápisu, jaký výsledek mělo šetření organizace a jaká opatření byla učiněna.


ČÁST DEVÁTÁ

Závěrečné ustanovení

§ 67

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.


Ministr:

Jakubík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

2) § 33 vyhlášky předsedy Státní banky československé č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

3) ON 7354 13.

4) ON 7354 12.

5) Zboží nepoužité, neodpovídající stanoveným volbám (třídám jakosti).

6) § 248 odst. 2 občanského zákoníku.

7) § 33 vyhlášky předsedy Státní banky československé č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

8) Zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči, ve znění vyhlášky č. 69/1974 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.
Směrnice FMZVž ze dne 7.12.1978 čj. FMO 15-849 o veterinární péči při zabezpečování zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty potravin a surovin živočišného původu (reg. v částce 1/1979 Sb.).

9) § 26 odst. 2 vyhlášky č. 45/1966 Sb.

10) Zákon č. 56/1957 Sb., o umělecké řemeslné práci a lidové umělecké výrobě.

11) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.
Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství, ve znění vyhlášky č. 74/1978 Sb.

12) § 289 a násl. občanského zákoníku.

13) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 149/1961 Sb., o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění.

14) ON 73 5413.

15) Instrukce ministra obchodu ČSR č. 6/1979 Věstníku MO ČSR o některých opatřeních k zabezpečení poctivosti prodeje a ochrany majetku v socialistickém vlastnictví ve veřejném stravování (reg. v částce 14/1979 Sb.).

16) Zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb.
Vyhláška č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti, ve znění vyhlášky č. 74/1964 Sb.
Vyhláška č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských, ve znění zákona ČNR č. 33/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

17) ON 73 5412.

18) § 306 občanského zákoníku.

19) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

20) § 18a) hospodářského zákoníku.

21) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Vyhláška č. 45/1966 Sb.
Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru