Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států

Částka 17/1982
Platnost od 16.08.1982
Účinnost od 30.05.1982
Zrušeno k 20.03.1997 (201/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. července 1982

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států


Dne 17. prosince 1981 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 26 dnem 30. května 1982. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik ze dne 16. září 1969, vyhlášená č. 128/1969 Sb.

Dnem 3. září 1995 pozbývá platnosti mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států ze dne 17. prosince 1981, vyhlášená pod č. 92/1982 Sb.


České znění Dohody vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik,

vedeny přáním nadále prohlubovat bratrské vztahy mezi oběma státy a národy v souladu se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 6. května 1970,

napomáhat rozvoji styků mezi svými občany a usnadňovat jim vzájemné všestranné poznávání socialistických vymožeností, dějin a kultury druhého státu,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Občané jedné smluvní strany, držitelé platných cestovních dokladů, mohou cestovat na území druhé smluvní strany za podmínek stanovených v této dohodě.

Článek 2

Cestovní doklady ve smyslu této dohody jsou:

pro občany Československé socialistické republiky

- diplomatický pas

- služební pas

- zvláštní pas

- cestovní pas

- občanský průkaz s cestovní přílohou nebo cestovní soupiskou

- cestovní příloha nebo cestovní soupiska s fotografií

- cestovní průkaz k návratu do ČSSR

- plavecká knížka s cestovním rozkazem a uvedením cíle cesty a místa určení

- služební průkaz členů civilních leteckých posádek;

pro občany Svazu sovětských socialistických republik

- diplomatický pas

- služební pas

- cestovní pas

- potvrzení k návratu do SSSR

- pas námořníka.

V pase námořníků, kteří necestují na lodi, do jejíž posádky patří, musí být uveden cíl cesty a místo určení.

Článek 3

Občané jedné smluvní strany jsou po dobu pobytu na území druhé smluvní strany povinni dodržovat její zákony a ostatní předpisy včetně předpisů o hlášení pobytu a o pobytu stanovených pro cizince.

Článek 4

Služební cesty

1. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na jejím území a cestující služebně na území druhé smluvní strany, jakož i jejich rodinní příslušníci, kteří mají totéž občanství, mohou cestovat a dočasně pobývat po dobu jejich služebního přidělení na území druhé smluvní strany bez víz této smluvní strany, pokud mají své cestovní doklady.

2. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany, mohou samostatně nebo jako rodinní příslušníci cestovat služebně na území státu svého občanství, pokud mají cestovní doklady tohoto státu a služební víza smluvní strany, na jejímž území mají trvalý pobyt.

Článek 5

Cesty v rámci výměny

1. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na jejím území, mohou cestovat na území druhé smluvní strany v rámci výměny mezi společenskými organizacemi a státními institucemi bez víz, pokud mají své cestovní doklady.

2. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území, druhé smluvní strany, mohou cestovat na území státu svého občanství v rámci výměny mezi společenskými organizacemi a státními institucemi, pokud mají cestovní doklady státu svého občanství a víza smluvní strany, na jejímž území mají trvalý pobyt.

Článek 6

Turistické cesty

1. Občané jedné smluvní strany, kteří, mají trvalý pobyt na jejím území, mohou uskutečňovat turistické cesty na území druhé smluvní strany bez víz, pokud mají své cestovní i turistické doklady.

2. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany, mohou uskutečňovat turistické cesty na území státu svého občanství, pokud mají cestovní doklady tohoto státu a turistické doklady a víza smluvní strany, na jejímž území mají trvalý pobyt.

Cesty na návštěvu

Článek 7

1. Občané jedné smluvní strany mohou cestovat na návštěvu k občanům smluvních stran, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany bez víz, pokud mají své cestovní doklady a osvědčení o pozvání vydaná příslušným orgánem smluvní strany, na jejímž území se cesta uskuteční.

2. Osvědčení o pozvání může být ve výjimečných případech nahrazeno telegrafickým pozváním ověřeným příslušným orgánem smluvní strany, na jejíž území se cesta uskuteční.

3. Příslušnými orgány ve smyslu odstavců 1 a 2 tohoto článku jsou v ČSSR národní výbory a orgány ministerstva vnitra a v SSSR orgány ministerstva vnitra.

4. Osvědčení o pozvání a telegrafická pozvání se vyhotovují v jazyku smluvní strany, na jejíž území se cesta uskuteční.
Osvědčení o pozvání zůstávají v platnosti po dobu jednoho roku ode dne vydání, telegrafická pozvání po dobu 15 dnů ode dne obdržení.

Článek 8

1. Občané jedné smluvní strany mohou za podmínek uvedených v článku 7 této dohody cestovat na návštěvu k občanům této smluvní strany, kteří dočasně, nikoli však méně než 3 měsíce, pobývají na území druhé smluvní strany z důvodů služebních, studijních nebo léčebných.

2. Občané jedné smluvní strany, kteří jako členové posádek námořních a říčních plavidel dočasně pobývají ze služebních důvodů na území druhé smluvní strany, mohou k sobě zvát na návštěvu rodinné příslušníky za podmínek uvedených v článku 7 této dohody bez ohledu na dobu svého pobytu na území druhé smluvní strany.

Článek 9

Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na jejím území a cestují na návštěvu k pracovníkům stálých zastoupení této smluvní strany na území druhé smluvní strany na jejich pozvání ověřené diplomatickým nebo konzulárním úřadem, mohou uskutečnit tyto cesty bez víz, pokud mají své cestovní doklady.

Od uvedených občanů se nevyžadují osvědčení o pozvání uvedená v článku 7 této dohody.

Článek 10

Rodinní příslušníci pracovníků a odborníků zaměstnaných v národním hospodářství smluvních stran na základě mezivládních dohod mohou cestovat na území druhé smluvní strany, pokud mají své cestovní doklady a osvědčení o pozvání nebo telegrafická pozvání.

Článek 11

1. Občané jedné smluvní strany, kteří cestují na návštěvu, mohou pobývat na území druhé smluvní strany v rámci lhůty uvedené v osvědčeních o pozvání, telegrafických pozváních nebo cestovních dokladech. Doba pobytu se počítá ode dne překročení státních hranic.

2. Příslušné orgány přijímajícího státu mohou prodloužit dobu pobytu pouze se souhlasem diplomatické mise nebo konzulárního úřadu druhé smluvní strany.

Článek 12

Cesty za účelem rekreace a léčení

1. Občané jedné smluvní strany cestují na území druhé smluvní strany do sanatorií a zotavoven na poukazy společenských nebo státních organizací bez víz, pokud mají své cestovní doklady.

2. Občané jedné smluvní strany cestují na území druhé smluvní strany na stacionární léčení nebo lékařskou konzultaci bez víz na základě písemného potvrzení o ochotě přijmout tyto občany na léčení nebo konzultaci vydaného ministerstvem zdravotnictví smluvní strany, na jejíž území se cesta uskuteční, pokud mají své cestovní doklady.

3. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany, cestují za účelem rekreace a léčení na území státu svého občanství za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, pokud mají víza smluvní strany, na jejímž území mají trvalý pobyt.

Článek 13

Přicestování za účelem trvalého pobytu

Občané jedné smluvní strany, kteří se hodlají trvale usídlit na území druhé smluvní strany, jsou povinni si opatřit vstupní vízum této smluvní strany.

Článek 14

Průjezd

1. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na jejím území, projíždějí územím druhé smluvní strany bez víz, pokud mají své cestovní doklady a v případě vízové povinnosti při vstupu víza státu určení.

2. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt ve třetích státech, projíždějí územím druhé smluvní strany, za stejných podmínek jako občané státu, na jehož území mají trvalý pobyt.

3. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany, projíždějí územím státu svého občanství za podmínek odstavce 1 tohoto článku.

Vstup do třetích států a výstup z třetích států

Článek 15

Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany, cestují na území třetího státu v souladu s předpisy smluvní strany, na jejímž území mají trvalý pobyt.

Článek 16

Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt ve třetích státech, cestují na území druhé smluvní strany za podmínek stanovených pro občany státu, na jehož území mají trvalý pobyt.

Článek 17

Cesty dětí

1. Nezletilé děti cestují v souladu s ustanoveními této dohody, pokud mají vlastní cestovní doklady nebo jsou-li zapsány do cestovních dokladů rodičů nebo osob je doprovázejících.

2. Od nezletilých dětí, které cestují v souladu s ustanoveními článků 7-9 této dohody v doprovodu osoby, do jejíhož cestovního dokladu jsou zapsány, se nevyžaduje osvědčení o pozvání a nezapisují se do něj. Nezletilé děti, které cestují samostatně, musí mít osvědčení o pozvání.

Ustanovení všeobecná a závěrečná

Článek 18

V případech neuvedených v této dohodě se vstup občanů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany uskutečňuje na víza.

Článek 19

Občané obou smluvních stran při cestách uskutečňovaných v souladu s ustanoveními této dohody mohou překračovat státní hranice ČSSR a SSSR na hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 20

Tato dohoda se nedotýká práva smluvních stran odepřít vstup nebo zkrátit dobu pobytu na svém území nežádoucím osobám, které jsou občany druhé smluvní strany.

Článek 21

Občané jedné smluvní strany, kteří pozbyli svůj cestovní doklad na území druhé smluvní strany, musí o tom neprodleně informovat příslušný orgán této smluvní strany, který jim vydá potvrzení o oznámení pozbytí cestovního dokladu. Na základě tohoto potvrzení vydá diplomatická mise nebo konzulární úřad náhradní cestovní doklad. Výjezd na náhradní cestovní doklad se řídí právními předpisy smluvní strany, na jejímž území k pozbytí cestovního dokladu došlo.

Článek 22

Příslušné orgány jedné smluvní strany nevybírají od občanů druhé smluvní strany vízové poplatky a rovněž tak poplatky za provádění úkonů spojených s prodloužením pobytu a s vydáním potvrzení o oznámení ztráty cestovního dokladu.

Článek 23

Smluvní strany si po podpisu této dohody vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů uvedených v článku 2 této dohody, osvědčení o pozvání včetně zápisu v nich obsažených a otisků razítek. Smluvní strany se budou stejnou cestou informovat o jejich změnách, jakož i o zavedení nových dokladů nebo razítek, a to nejpozději do 30 dnů před jejich zavedením a současně si zašlou jejich nové vzory.

Článek 24

Příslušné orgány smluvních stran se budou podle potřeby informovat a radit o otázkách, které jsou spojeny s prováděním této dohody.

Článek 25

Každá ze smluvních stran může ve výjimečných případech (epidemie, živelné pohromy apod.) dočasně omezit vstup na své území. O zavedení tohoto opatření a jeho zrušení se budou smluvní strany navzájem informovat diplomatickou cestou, pokud možno předem, nejpozději však do 24 hodin poté, co o tom přijaly rozhodnutí.

Článek 26

1. Tato dohoda vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů ode dne výměny nót, v nichž si smluvní strany oznámí, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup dohody v platnost.

2. Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu a zůstane v platnosti do doby, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámí svůj úmysl dohodu vypovědět. V takovém případě dohoda pozbude platnosti po uplynutí 60 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení.

Článek 27

Dnem, kdy vstoupí v platnost tato dohoda, pozbývá platnosti Dohoda o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik ze dne 16. září 1969.

Dáno v Praze dne 17. prosince 1981 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Jaroslav Knížka v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

Nikita Semenovič Ryžov v. r.

Přesunout nahoru