Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1982 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání

Částka 14/1982
Platnost od 30.06.1982
Účinnost od 01.09.1982
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 31. května 1982

o jednotné klasifikaci oborů vzdělání

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, v součinnosti s ministerstvem školství České socialistické republiky a s ministerstvem školství Slovenské socialistické republiky:


§ 1

Jednotná klasifikace oborů vzdělání 1) (dále jen "klasifikace") je základním systematickým nástrojem pro určování, sledování a analýzu struktury obyvatelstva podle dosaženého stupně vzdělání a strukturálních přesunů ve společnosti; klasifikace je součástí jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací a číselníků.

§ 2

Předmětem klasifikace jsou obory, v nichž lze obhajovat vědecké práce, studijní obory na vysokých školách2) a studijní a učební obory na středních školách včetně středních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči.

§ 3

(1) Klasifikace se závazně používá zejména v údajových základnách organizací, pro účely řízení a plánování a pro statistická zjišťování.

(2) V případech, kdy určité osoby ukončily nebo ukončí přípravu pro povolání v oborech vzdělání, jež nejsou v klasifikaci uvedeny, určí se kódy těchto oborů podle převodového klíče, který tvoří IV. část klasifikace.

§ 4

Orgány, oprávněné podle zvláštních předpisů 3) stanovit, popř. měnit nebo rušit obory vzdělání, mohou v předpisech k tomuto účelu vydávaných uvádět v dohodě s Federálním statistickým úřadem u jednotlivých oborů i jejich kódy s tím účinkem, že se současně mění nebo doplňuje i klasifikace.

§ 5

V oblasti upravené klasifikací mohou orgány a organizace pro užití přesahující úroveň informační soustavy jedné organizace vydávat za vlastní obor působnosti dílčí účelové nomenklatury pouze se souhlasem Federálního statistického úřadu; účelové nomenklatury přitom musí být sestavovány tak, aby byla zajištěna jejich obsahová a číselná návaznost na klasifikaci.

§ 6

Federální statistický úřad může v odůvodněných případech povolit výjimky z ustanovení § 3 a 5 pro jednotlivé orgány a organizace na návrh věcně příslušných ústředních orgánů.

§ 7

Jednotné klasifikace studijních a učebních oborů lze ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používat jen po přechodnou dobu, a to u studijních a učebních oborů, u nichž se již nejpozději od 1. září 1984 do 1. ročníku absolventi nepřijímají.

Po ukončení studia (výchovy) v těchto studijních a učebních oborech se pro ně použije ustanovení § 3 odst. 2.


§ 8

Zrušují se:

1. vyhláška Federálního statistického úřadu č. 129/1971 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů, pokud upravuje zavedení a využívání jednotné klasifikace studijních a učebních oborů;

2. příloha č. 2 výnosu Federálního statistického úřadu čj. 16 275/1972 ze dne 4. prosince 1972 o doplnění jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů, uveřejněného ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 15/1972 a oznámeného ve Sbírce zákonů, částka 32/1972;

3. čl. 2 výnosu Federálního statistického úřadu čj. 16 447/1973 ze dne 20. září 1973 o doplnění jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů, uveřejněného ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 12/1973 a oznámeného ve Sbírce zákonů, částka 3/1974;

4. příloha č. 2 výnosu Federálního statistického úřadu čj. 18 359/1975 ze dne 14. října 1975 o dalším doplnění jednotné klasifikace studijních a učebních oborů, uveřejněného ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 13/1975 a oznámeného ve Sbírce zákonů, částka 38/1975;

5. výnos Federálního statistického úřadu čj. 120/78-032-99 ze dne 6. ledna 1978, kterým se upravuje a doplňuje jednotná klasifikace studijních a učebních oborů, uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 2/1978 a oznámený ve Sbírce zákonů, částka 25/1978;

6. výnos Federálního statistického úřadu čj. 2817/78-03 ze dne 6. května 1979, o doplnění jednotné klasifikace studijních a učebních oborů, uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 6-7/1979 a oznámený ve Sbírce zákonů, částka 22/1979;

7. výnos Federálního statistického úřadu čj. 2100/80-03 ze dne 29. července 1980 o doplnění jednotné klasifikace studijních a učebních oborů, uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 11/1980 a oznámený ve Sbírce zákonů, částka 37/1980.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.


Místopředseda:

JUDr. Ing. Balogh v. r.

Poznámky pod čarou

1) Jednotnou klasifikaci oborů vzdělání vydává Federální statistický úřad jako část 8 jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací a číselníků nákladem Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, Praha 1, Tržiště 9.

2) Ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí místo kódů, uvedených v příloze k nařízení vlády ČSSR č. 89/1980 Sb., o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách, u některých oborů tyto nové kódy: kód 12-06-8 místo kódu 12-05-8, 15-32-8 místo 15-02-8, 22-25-8 místo 22-35-8, 29-03-8 místo 29-02-8, 31-19-8 místo 31-25-8, 35-01-8 místo 35-10-8, 43-26-8 místo 43-30-8, 51-07-8 místo 51-43-8, 61-22-8 místo 61-02-8, 73-11-8 místo 73-21-8 a 73-20-8 místo 73-23-8.

3) Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, pro Českou socialistickou republiku ve znění zákona ČNR č. 76/1978 Sb. a zákona ČNR č. 77/1978 Sb., pro Slovenskou socialistickou republiku ve znění zákona SNR č. 78/1978 Sb. a zákona SNR č. 79/1978 Sb.
Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách (vysokoškolský zákon).
Zákon č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti.
Zákon č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.
Zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově (zejména § 10 až § 12).

Přesunout nahoru