Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 14/1982
Platnost od 30.06.1982
Účinnost od 01.07.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

78

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. června 1982

o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 172 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., a zákona č. 73/1982 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb. a č. 15/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 11 včetně nadpisu zní:

"Pracovní kategorie

K § 12 a 13 odst. 4 zákona

§ 11

(1) Trvalo-li přerušení zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie bez vážného důvodu déle než pět let, započítává se doba zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie před přerušením pro přiznání důchodu z I. (II.) pracovní kategorie, jen byl-li pracující do dne vzniku nároku na důchod znovu zaměstnán v I. (II.) pracovní kategorii aspoň tři roky; to však neplatí, jestliže pracující získal celkem aspoň 10 let v zaměstnání uvedeném v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona v uranových dolech nebo jestliže se stal plně (částečně) invalidním následkem pracovního úrazu.

(2) Došlo-li ke změně (skončení) zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie u pracujících, kteří

a) byli zaměstnáni v I. pracovní kategorii aspoň 10 roků při těžbě, průzkumu, úpravě a konečném zpracování uranové rudy nebo jiných radioaktivních surovin, nebo

b) vykonávali aspoň 15 roků zaměstnání uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) č. 2 zákona a byli z tohoto zaměstnání uvolněni (převedeni) z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až d) zákoníku práce, anebo

c) byli uvolněni (převedeni) ze zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie v souvislosti s racionalizačními nebo organizačními opatřeními uvedenými v § 2 písm. a) a získali ke dni uvolnění (převedení) aspoň 20 roků zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie, považuje se změna (skončení) zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie za přerušení zaměstnání z vážných důvodů a předpokládá se, že vážný důvod, který vedl ke změně (skončení) zaměstnání, trvá až do vzniku nároku na důchod.

(3) Ochranná lhůta dvou roků (§ 13 odst. 3 zákona) od skončení zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie se prodlužuje o dobu, po kterou pracující požíval invalidní (částečný invalidní) důchod, důchod za výsluhu let nebo částečný důchod za výsluhu let; k době pobírání těchto důchodů se nepřihlíží ani při posuzování, zda přerušení zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie trvalo déle než pět let.

(4) Doba služby v ozbrojených silách zařazené do I. (II.) kategorie funkcí se hodnotí jako doba zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie.

(5) Nebyl-li pracující zaměstnán v I. (II.) pracovní kategorii po celou dobu potřebnou pro získání výhod z této pracovní kategorie, započítává se doba zaměstnání v této pracovní kategorii jako doba zaměstnání v nejblíže nižší pracovní kategorii. To platí obdobně při započítávání dob zaměstnání I. pracovní kategorie s rozdílnými podmínkami nároku na důchod.".

2. § 13 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Doba výkonu funkcí uvedených v předchozích odstavcích se nezapočítává jako doba zaměstnání uvedeného v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona; pracujícím, kteří vykonávali toto zaměstnání před výkonem funkce, se započítává při splnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2 doba výkonu funkce jako doba zaměstnání uvedeného v § 12 odst. 1 písm. a) č. 2 zákona.".

3. V § 14 odst. 1 písm. c) č. 6 se slova "§ 14 odst. 4" nahrazují slovy "§ 14 odst. 5".

4. § 15 odst. 6 zní:

"(6) Za období, z něhož se vypočítává průměrný měsíční výdělek pracujícího

- uvolněného nebo převedeného v souvislosti s prováděním strukturálních změn v národním hospodářství, s likvidací neefektivních provozů, se snižováním správního a řídícího aparátu a s jinými racionalizačními nebo organizačními opatřeními, 60) nebo

- uvolněného nebo převedeného ze zaměstnání uvedeného v § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 a 2 zákona pro trvalou nezpůsobilost k dosavadní práci ze zdravotních důvodů [§ 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce], se určí na jeho žádost doba 10 (5) kalendářních roků před rokem, v němž došlo k uvolnění (převedení), jestliže to je pro něj výhodnější.".

5. V § 20 odst. 1, § 66 odst. 3, § 89 odst. 3 a v § 92 odst. 1 se slova "§ 14 odst. 4" nahrazují slovy "§ 14 odst. 5".

6. V § 157 odst. 1 se na konci za středník připojují tato slova: "přitom se zvlášť vyznačí výkon zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Přesunout nahoru