Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 75/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů

Částka 14/1982
Platnost od 30.06.1982
Účinnost od 01.07.1982
Zrušeno k 01.01.2001 (461/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 24. června 1982

o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů

Vláda Československé socialistické republiky v dohodě s Ústřední radou odborů nařizuje podle § 105 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 72/1982 Sb.


§ 1

Pracovníci se stálým pracovištěm pod zemí hlubinných uhelných a lignitových dolů vykonávají zaměstnání vymezená v předpisech o důchodovém zabezpečení, 1) kteří odpracují směny předem stanovené těžebním režimem na sobotu, 2) mají za každou takto odpracovanou sobotu nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou v rozsahu jednoho dne.

§ 2

(1) Zvláštní dodatková dovolená přísluší pracovníkům uvedeným v § 1, kteří odpracují celou směnu, jejíž začátek připadá na sobotu předem stanovenou těžebním režimem (dále jen "směna").

(2) Pro účely zvláštní dodatkové dovolené se jako výkon práce neposuzují doby uvedené v § 64 odst. 1 a 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce. Neodpracuje-li pracovník celou směnu z důvodu pracovního úrazu, za který odpovídá organizace, nebo z důvodu náhlého onemocnění v průběhu směny vyžadujícího poskytnutí lékařského vyšetření nebo ošetření, posuzuje se tato směna pro účely zvláštní dodatkové dovolené jako odpracovaná.

§ 3

(1) Zameškání směny nebo její části, kdy organizace v dohodě se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí neomluví nepřítomnost pracovníka v práci, se posuzuje jako neomluvená nepřítomnost v práci. 3)

(2) Nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou nevznikne, jestliže pracovník neomluveně zamešká jinou směnu v kalendářním měsíci, v němž byla předem stanovena těžebním režimem směna na sobotu.

§ 4

Při určování nástupu dovolené může organizace s předchozím souhlasem závodního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí umožnit čerpání zvláštní dodatkové dovolené připadající na kalendářní rok zpravidla vcelku až do konce příštího kalendářního roku, jestliže nemůže z vážných důvodů určit její nástup tak, aby tato dovolená skončila nejpozději do 30. dubna příštího roku.

§ 5

(1) Zvláštní dodatková dovolená přísluší pracovníku při splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 1, i když má nárok na dodatkovou dovolenou podle § 105 odst. 1 zákoníku práce.

(2) Za zvláštní dodatkovou dovolenou nelze poskytnout náhradu mzdy; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně.

§ 6

Pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak, platí o zvláštní dodatkové dovolené ustanovení o dovolené na zotavenou.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Část I přílohy k nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví.

2) Směnami stanovenými těžebním režimem na sobotu v hlubinných uhelných a lignitových dolech se rozumějí směny předem takto stanovené na následující kalendářní rok a schválené generálním ředitelem koncernu v dohodě s příslušným odborovým orgánem.

3) § 16 nařízení vlády Československé socialistické republiky č.
54/1975 Sb.

Přesunout nahoru