Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 7/1982 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení

Částka 2/1982
Platnost od 29.01.1982
Účinnost od 01.02.1982
Zrušeno k 01.10.1988 (100/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 27. ledna 1982

o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

(1) K důchodům starobním, invalidním a částečným invalidním, za výsluhu let a částečným důchodům za výsluhu let, důchodům vdovským, sirotčím, manželky a osobním ze sociálního zabezpečení (pojištění) náleží zvýšení v částce 40 Kčs měsíčně, jestliže jejich výše nepřesahuje 1 200 Kčs měsíčně, a v ostatních případech v částce 30 Kčs měsíčně.

(2) Zvýšení náleží k důchodům vypláceným ke dni účinnosti tohoto zákonného opatření i k důchodům přiznaným po tomto dni.

(3) Částka zvýšení důchodu podle odstavce 1 se určuje podle nesníženého důchodu, je-li důchod vyplácen ve snížené výměře pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nebo je-li jeho výplata omezena pro pokračování v zaměstnání (pracovní činnosti), pro ústavní nebo jiné zaopatření důchodce nebo pro srážky prováděné z důchodu podle předpisů o výkonu rozhodnutí. Pobírá-li důchodce více důchodů, určí se částka zvýšení důchodu podle úhrnné výše důchodů náležejících při souběhu nároků na důchody. Do výše důchodu rozhodné pro určení částky zvýšení se nezapočítává zvýšení důchodu pro bezmocnost a zvýšení důchodu poskytované podle čl. I zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů.

(4) Pobírá-li důchodce více důchodů, ke kterým se poskytuje zvýšení, náleží mu k úhrnu důchodů zvýšení jen jednou.

(5) Zvýšení důchodů náleží, i když důchod spolu s ním překročí hranice omezující výši důchodu stanoveným procentním poměrem k průměrnému měsíčnímu výdělku nebo překročí nejvyšší výměry důchodu (úhrnu důchodů při souběhu) stanovené pevnými částkami. 1) Je-li důchod vyplácen ve snížené výměře pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nebo je-li jeho výplata omezena pro pokračování v zaměstnání (pracovní činnosti), popřípadě z jiných důvodů, 2) přizná se zvýšení k takto upravenému důchodu.

(6) Při výpočtu důchodu, jehož výše se stanoví z důchodu, k němuž náleží zvýšení, a při zvyšování důchodu pro bezmocnost se ke zvýšení nepřihlíží.

(7) Zvýšení důchodu podle předchozích ustanovení a podle čl. I zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb. je zahrnuto ve stanovené nejnižší výměře důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu důchodce (čl. II č. 3 a 14), a v nejnižších výměrách důchodů účastníků odboje (čl. II č. 7 až 10). Zvýšení invalidního (částečného invalidního) důchodu podle předchozích ustanovení nepřísluší k důchodům vyměřeným ze stanovených částek, které se považují za nejnižší průměrný měsíční výdělek (hrubý výdělek) pro výpočet důchodu. 3)

(8) Zvýšení důchodu se poskytuje bez žádosti a vyplácí se měsíčně předem současně s měsíčními částkami důchodu.

(9) Není-li v tomto zákonném opatření stanoveno jinak, platí o zvýšení důchodu obdobně předpisy o dávkách důchodového zabezpečení.


Čl. II

Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb. a zákona č. 150/1979 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 14 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Prováděcí předpis stanoví nejnižší průměrný měsíční výdělek, z něhož se vyměřuje invalidní (částečný invalidní) důchod pracujícího (občana), kterému vznikl nárok na invalidní (částečný invalidní) důchod před dovršením věku 28 let a občana konajícího službu v ozbrojených silách (§ 48 až 50).".

2. § 32 odst. 2 zní:

"(2) Invalidní důchod náleží též občanu, který se stal plně invalidním před dovršením věku rozhodného pro skončení povinné školní docházky, nemohl být proto zaměstnán vůbec nebo po dobu potřebnou pro nárok na tento důchod, a dosáhl věku 18 let.".

3. V § 42 odst. 1 a 2 a § 45 odst. 2 se částka 780 Kčs nahrazuje částkou 880 Kčs a částka 1 330 Kčs částkou 1 500 Kčs.

4. V § 48 se vypouští odstavec 3.

5. V § 49 se vypouští odstavec 3.

6. § 56 odst. 2 zní:

"(2) Starobní a invalidní důchod činí nejméně, jde-li o účastníka odboje

skupinyKčs měsíčně.".
I.1700
II.1400
III.1200
IV.1100

7. V § 57 odst. 2 a 5 se částka 780 Kčs nahrazuje částkou 880 Kčs.

8. § 59 včetně nadpisu zní:

"§ 59

Výše sociálního důchodu

(1) Je-li účastníku odboje přiznán sociální důchod, poskytuje se účastníku odboje

skupiny Kčs měsíčně
I.1700
II.1400
III.1200
IV.1100

(2) Je-li vdově po účastníku odboje přiznán sociální důchod, poskytuje se ve výši nejméně 880 Kčs měsíčně.".

9. V § 60 se částka 780 Kčs nahrazuje částkou 880 Kčs a částka 1 330 Kčs částkou 1 500 Kčs.

10. Za § 60 se vkládá § 60a, který včetně nadpisu zní:

"§ 60a

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

Jestliže důchod (úhrn důchodů) nedosahuje částky 1 600 Kčs měsíčně a je jediným zdrojem příjmu důchodce a jeho rodinného příslušníka, z nichž jeden je účastníkem odboje, upraví se důchod (úhrn důchodů) na tuto částku. Ustanovení § 42 odst. 2 až 4 platí obdobně.".

11. V § 63 se vypouštějí odstavce 3 a 4.

12. V § 75 odst. 5 se vypouštějí slova "a 3".

13. V § 78 odst. 6 se vypouštějí slova "o poživatele důchodů upravených jako jediný zdroj příjmu (§ 42) nebo invalidy z mládí (§ 32 odst. 2)".

14. V § 159 se částka 780 Kčs nahrazuje částkou 880 Kčs a částka 1 330 Kčs částkou 1 500 Kčs.

15. § 168 písm. d) zní:

"d) sazby zaopatřovacího příspěvku, popřípadě příplatek k němu (§ 74 odst. 1 a 2).".

16. V § 172 odst. 1 písm. b) se na konci připojují slova "sirotčím důchodem, výchovným nebo přídavky na děti, popřípadě příplatkem na invalidní dítě,".


Čl. III

Přechodná ustanovení

(1) K důchodům vypláceným ke dni účinnosti tohoto zákonného opatření se poskytuje zvýšení podle čl. I od splátky důchodu splatné po účinnosti tohoto zákonného opatření. Rozhodnutí o tomto zvýšení se vydává jen na žádost důchodce.

(2) Invalidní (částečné invalidní) důchody pracujících (občanů), kterým vznikl nárok na invalidní (částečný invalidní) důchod před dovršením věku 28 let a občanů konajících službu v ozbrojených silách (§ 48 až 50 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení), přiznané přede dnem účinnosti tohoto zákonného opatření, se upraví podle čl. II č. 1 a 2 na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření. Důchody uvedené v předchozí větě, na které vznikl nárok před účinností zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, se přitom přepočtou podle tohoto zákona.

(3) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákonného opatření, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší podle čl. II č. 3 a 14 bez žádosti od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

(4) Důchody starobní, invalidní, vdovské, sirotčí oboustranně osiřelých dětí, sociální, rodičů a sourozenců, které nebyly dosud upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v čl. II č. 3 a 14, a důchody účastníků odboje, které nedosahují výše stanovené v čl. II č. 6 až 10, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

(5) Částečné invalidní důchody účastníků odboje, přiznané před účinností tohoto zákonného opatření, se přepočtou vzhledem k nově stanovené nejnižší výměře invalidního důchodu účastníka odboje (čl. II č. 6), je-li to pro ně výhodnější. Úprava důchodu se provede na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

(6) Zvýšení podle čl. I a podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, se poskytují k sirotčímu důchodu upravenému podle § 41 odst. 5 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

(7) Důchody, jejichž výplata byla omezena podle § 63 odst. 3 a 4 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, se upraví bez žádosti od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

Čl. IV

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 1982.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 18, 23, 28, 34, 55, 56, 66, 123, 124, 126 a 127 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 64 odst. 2 věta třetí zákona č. 121/1975 Sb.

3) § 14 odst. 6 a § 172 odst. 1 písm. a) zákona č. 121/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 22, 22a, 29a, § 45 odst. 1, § 55 odst. 1 a 2, § 60 odst. 1 a 2, § 65 odst. 2, § 65a odst. 2, § 68 odst. 1, § 69 odst. 4 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se vykonává zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru