Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 67/1982 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

Částka 13/1982
Platnost od 25.06.1982
Účinnost od 25.06.1982
Zrušeno k 01.01.1987 (78/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 26. května 1982

o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

Vláda České socialistické republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky):


ČÁST I

Postih za překročení limitů odběru některých druhů ropných výrobků

§ 1

Předmět a subjekty postihu

(1) Překročení na kalendářní rok rozepsaných závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů 1) (dále jen "překročení limitů") lehkých topných olejů, těžkých topných olejů, nízkosirného oleje, automobilového benzínu a nafty motorové a topné (dále jen "ropné výrobky") u ústředních orgánů České socialistické republiky a národních výborů a u jimi řízených rozpočtových a příspěvkových organizací se považuje za neoprávněné použití rozpočtových prostředků. Za překročení limitů ropných výrobků se vůči těmto orgánům a organizacím (dále jen "organizace") uplatňuje postih podle zvláštních předpisů. 2)

(2) Postih za překročení limitů lehkých topných olejů, těžkých topných olejů, nízkosirného oleje a nafty motorové a topné se uplatňuje u organizací, jejichž řídící ústřední orgány (krajské národní výbory) jsou držiteli fondů. 1)

§ 2

Výše postihu

(1) Základem postihu je výše překročení limitů ropných výrobků vyjádřená v technických jednotkách (u tuny s přesností na 3 desetinná místa).

(2) Sazba postihu je u

a) lehkých topných olejů za tunu Kčs 3 100,-

b) těžkých topných olejů za tunu Kčs 1 400,-

d) automobilového benzínu za litr Kčs 8,50

e) nafty motorové a topné za litr Kčs 3,50.

(3) Při změně cen ropných výrobků se upraví jednotlivé sazby postihu uvedené v odstavci 2 v poměru, v jakém došlo ke změně cen.

(4) Překročení limitu nafty motorové a topné lze u téže organizace vyrovnat úsporou limitu automobilového benzínu ve stejné hmotnosti; překročení limitů ostatních druhů výrobků nelze vyrovnat případnými úsporami jiných druhů ropných výrobků.

(5) Postih zaokrouhluje organizace na celé 100 Kčs dolů.

§ 3

Výpočet postihu a pokuty

(1) Postih podle jednotlivých druhů ropných výrobků vypočte organizace v hlášení o překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků, 3) které předloží finanční správě příslušné podle sídla organizace nejpozději do lhůty splatnosti postihu (§ 4 odst . 1).

(2) Pokutu za každý den neoprávněného použití svěřených rozpočtových prostředků vypočte organizace za období počínající prvním dnem měsíce následujícího po dni zaplacení dodávky, kterou došlo k překročení limitů ropných výrobků.

§ 4

Placení postihu a pokut

(1) Postih je splatný nejpozději do 15. února po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo k překročení limitů ropných výrobků.

(2) Nepředloží-li organizace hlášení s výpočtem postihu podle § 3 odst. 1 do lhůty splatnosti postihu , může finanční správa příslušná podle sídla organizace zvýšit postih až o 10 %.

(3) Výnos postihu a pokuty plyne do státního rozpočtu České socialistické republiky, a to na účet finanční správy příslušné podle sídla organizace.

§ 5

Zdroj úhrady postihu

Rozpočtové organizace uhradí postih z rozpočtových výdajů na příslušné druhy ropných výrobků uvedených v § 1 odst. 1 a příspěvkové organizace z materiálových výdajů.

§ 6

Přechodná ustanovení

Postih z a překročení limitů ropných výrobků se platí poprvé za rok 1982.

ČÁST II

Rozpočtové určení výnosu dodatkového odvodu za překročení limitů ropných výrobků

§ 7

Výnos dodatkového odvodu za překročení limitů ropných výrobků hospodářskými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory 4) je příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky; platí se na účet finanční správy příslušné podle sídla organizace.


ČÁST III

Závěrečné ustanovení

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko - odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

2) § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

3) Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 19. března 1982 čj. 710/1982 uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů částka 4/1982 a ve Finančním zpravodaji č. 4/1982.

4) Část I nařízení vlády ČSSR č . 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků.

Přesunout nahoru