Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky

Částka 12/1982
Platnost od 14.06.1982
Účinnost od 16.03.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. května 1982

o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky


Dne 19. prosince 1981 byla v Kabulu podepsána Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 16. března 1982. Tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánským královstvím ze dne 23. dubna 1961, vyhlášená č. 71/1962 Sb.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Afghánské demokratické republiky

vedeny přáním rozvíjet a upevňovat bratrské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, založené na principech internacionalismu, rozšiřovat kulturní a vědecké styky mezi oběma zeměmi, rozvíjet svazky přátelství a posilovat vzájemné porozumění mezi národy obou států,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou upevňovat a rozšiřovat vzájemnou kulturní a vědeckou spolupráci na základě dodržování zásad svrchovanosti, rovnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí druhé strany a v souladu se zákony obou států.

Článek 2

Smluvní strany budou přispívat k rozvoji spolupráce v oblasti kultury, vědy, školství, umění, literatury a vydávání knih, filmu, hromadných sdělovacích prostředků, zdravotnictví, tělesné výchovy a sportu. Za tím účelem budou podporovat navazování a rozvoj styků mezi státními orgány a nevládními organizacemi působícími v uvedených oblastech.

Článek 3

Každá smluvní strana bude usnadňovat poznávání kulturního dědictví a současné národní kultury lidu druhého státu. Za tím účelem budou obě smluvní strany podporovat:

a) výměny uměleckých souborů a umělců k uměleckému vystupování;

b) navazování styků a rozšiřování výměn zkušeností mezi svými národními knihovnami, muzei, vydavatelstvími, archivy a jinými kulturními zařízeními;

c) překládání knih a vydávání vědeckých literárních, uměleckých a kulturních děl druhé strany;

d) pořádání výstav;

e) vzájemné návštěvy spisovatelů, malířů, skladatelů a kulturních pracovníků.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat výměny vědeckých pracovníků, představitelů vědeckých společností a dalších odborníků k provádění vědeckého výzkumu, přednášek a k seznamování se s činností vědeckých zařízení, jakož i výměny publikací a dalších vědeckých materiálů, o které budou mít společný zájem.

2. Smluvní strany budou usnadňovat účast odborníků druhé smluvní strany na národních nebo mezinárodních vědeckých konferencích a seminářích, které se budou konat na jejich státním území.

Článek 5

1. Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti školství . Za tím účelem budou podporovat:

a) výměnu informací o svých školských systémech a učebních osnovách;

b) výměnu školních učebnic, pedagogických a laboratorních pomůcek;

c) výměnu profesorů a jiných učitelů na stáže pro zvýšení jejich odborné kvalifikace, jakož i jejich vysílání k výuce nebo k přednáškové činnosti;

d) vzájemné poskytování stipendií k řádnému i postgraduálnímu studiu, jakož i výměnu informací o nabídnutých studijních oborech a o podmínkách přijímání studentů na školy.

2. Podmínky pro vzájemné uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, o udělení vědeckých hodností a titulů, získaných na státním území druhé smluvní strany jsou upraveny zvláštní dohodou.

Článek 6

Smluvní strany budou rozvíjet aktivní spolupráci v oblasti tisku , rozhlasu a televize. Za tím účelem budou podporovat přímou spolupráci mezi svými tiskovými agenturami, televizními, rozhlasovými a novinářskými organizacemi. Budou rovněž uskutečňovat výměny novinářů a tiskových zpravodajů, jakož i výměny informačních materiálů a dokumentace z politického, hospodářského a kulturního života svých států.

Článek 7

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti filmu. Budou podporovat výměnu filmů na obchodním i neobchodním základě, jakož i pořádání filmových týdnů a premier filmů druhé strany.

Článek 8

Smluvní strany budou rozvíjet v souladu se zvláštní dohodou spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Článek 9

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji styků mezi tělovýchovnými a sportovními organizacemi obou států.

Článek 10

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji přímých styků mezi odborovými a mládežnickými organizacemi a organizacemi žen obou států.

Článek 11

K provádění této dohody budou smluvní strany vždy na určité období sjednávat plány spolupráce, ve kterých budou stanoveny rovněž finanční podmínky uskutečňování jednotlivých akcí.

Článek 12

Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 13

Tato dohoda se uzavírá na pětileté období . Bude mlčky prodlužována vždy o další pětileté období, dokud ji jedna nebo druhá smluvní strana písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období její platnosti.

Článek 14

Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, pozbývá platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánským královstvím ze dne 23. dubna 1961.

Dáno v Kabulu dne 19. prosince 1981 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, dari a anglickém. V případě rozdílnosti ve výkladu rozhodující je znění anglické.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Milan Klusák v. r.

Za vládu

Afghánské demokratické republiky:

Abdal Madžid Sarblund v. r.

Přesunout nahoru