Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 12/1982
Platnost od 14.06.1982
Účinnost od 11.11.1981
Zrušeno k 10.11.2011 (96/2011 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

63

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 19 dubna 1982

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 9. září 1981 byla v Tripoli podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 11. listopadu 1981.


České změní Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek

Ing. Knížka v. r.


DOHODA mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Československá socialistická republika a Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije,

ve snaze upevňovat přátelské vztahy a spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi oběma zeměmi,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Obě strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy.

Článek 2

Obě strany si budou vyměňovat zejména zkušenosti na úseku léčebně preventivní péče, hygienické a protiepidemické péče, zdravotní výchovy včetně všeobecných zkušeností v oblasti veřejného zdravotnictví a řízení zdravotnických služeb a zkušeností s používáním lékařských nástrojů, přístrojů a léčiv.

Článek 3

Obě strany se budou vzájemně informovat o kongresech a symposiích s mezinárodní účastí, týkajících se zdravotnických otázek a konaných na jejich území.

Článek 4

Obě strany si budou vyměňovat lékařskou literaturu a zdravotnické filmy, učební pomůcky a jiné pomůcky v oboru zdravotní výchovy.

Článek 5

V zájmu společného boje proti přenosným nemocem si obě strany budou vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí a zasílat si přehledy o epidemiologické situaci ve svých zemích.

Článek 6

Obě strany budou při výměně zkušeností podporovat a rozšiřovat spolupráci mezi výzkumnými ústavy, dalšími zdravotnickými ústavy a školami pro zdravotnické pracovníky.

Článek 7

Obě strany budou spolupracovat na úseku školení zdravotnických pracovníků zejména tím, že

a) na žádost jedné ze stran bude druhá strana vysílat odborníky k vyškolení zdravotnických pracovníků nebo umožní zdravotnickým pracovníkům školení ve svých zařízeních;

b) budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků nebo jim umožní postgraduální školení v určitém speciálním oboru a studium určitých druhů nemocí;

c) jedna strana bude na žádost druhé strany vysílat své odborníky do druhé země na základě zvláštních dohod;

d) budou si vyměňovat učební pomůcky a pedagogické zkušenosti.

Článek 8

a) Obě strany budou navzájem umožňovat nemocným občanům druhé strany léčení ve svých zdravotnických zařízeních za podmínek uvedených v článku 10 písm. c) a dohodnutých v plánech spolupráce podle článku 9 této dohody.

b) Každá strana zajistí nezbytné léčení občanů druhé strany, kteří se dočasně nacházejí na jejím území, v případech úrazu nebo akutního onemocnění.

Článek 9

K provádění této dohody obě strany sjednají na určitá časová období plány spolupráce.

Článek 10

Obě strany uhradí náklady, které vzniknou při provádění této dohody podle těchto zásad:

a) seznamy lékařské literatury a zdravotnických filmů, názorné učební a jiné pomůcky a zdravotně výchovný materiál budou vyměňovány bezplatně;

b) náklady spojené s vysláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé strany hradí strana, ne jejíž žádost byly tyto osoby vyslány;

c) náklady spojené se zaopatřením a léčením hospitalizovaných nemocných a s lékařskou pomocí podle článku 8 hradí vysílající strana;

d) nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo při úrazu občanů jedné ze stran na území druhé strany bude poskytováno bezplatně.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů obou stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Dohoda se sjednává na období pěti let a její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let, jestliže ji jedna ze stran nevypoví ve lhůtě šesti měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Tripoli dne 9. září 1981 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém. V případě rozdílného výkladu rozhoduje text anglický.

Za Československou socialistickou republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

ministr zahraničních věcí

Za Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhíriji:

Abdal Atí Ibrahím Obejdí v. r.

tajemník lidového výboru v byru pro zahraniční styky

Přesunout nahoru