Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty

Částka 8/1982
Platnost od 29.04.1982
Účinnost od 15.04.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 16. března 1982

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty


Dne 14. září 1981 byla v Adenu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty. Dohoda vstoupí v platnost na základě svého článku 9 dnem 15. dubna 1982.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Náměstek ministra:

Ing. Jablonský v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Jemenské lidové demokratické republiky

vedeny přáním upevňovat a dále rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a vytvářet příznivé podmínky pro cestování svých občanů

dohodly se na tomto:

Článek 1

Vstup na území České republiky za účelem přechodného pobytu nebo průjezdu a vycestování pro držitele platných jemenských služebních nebo zvláštních pasů bude s účinností od 15. března 2011 vyžadovat udělení víza.

Článek 2

1. Osoby uvedené v článku 1 této dohody mohou pobývat na území druhé smluvní strany po celou dobu jejich služebního přidělení nebo pobytu.

2. Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na rodinné příslušníky (manžely, manželky a nezletilé děti), kteří žijí s osobami uvedenými v článku 1 této dohody ve společné domácnosti, pokud jsou držiteli platných cestovních dokladů uvedených v příloze této dohody nebo jsou v nich zapsáni.

Článek 3

Osoby uvedené v článku 1 této dohody mohou překračovat státní hranice Československé socialistické republiky a Jemenské lidové demokratické republiky na hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 4

1. Občané jedné smluvní strany jsou po dobu svého pobytu na území druhé smluvní strany povinni dodržovat právní předpisy této smluvní strany.

2. Tato dohoda se nedotýká práva smluvních stran odepřít vstup na jejich území osobám, které považují za nežádoucí, nebo ukončit pobyt těchto osob bez udání důvodů tohoto rozhodnutí druhé smluvní straně.

Článek 5

Budou-li to vyžadovat mimořádné okolnosti (epidemie, živelné pohromy apod.), bude na žádost jedné ze smluvních stran provádění této dohody dočasně na nezbytnou dobu omezeno nebo zastaveno. O zavedení tohoto opatření a jeho zrušení se budou smluvní strany navzájem informovat diplomatickou cestou, pokud možno předem, nejpozději však 24 hodin poté, co o tom přijaly rozhodnutí.

Článek 6

Občané jedné smluvní strany, kteří pozbyli svůj cestovní doklad na území druhé smluvní strany, musí o tom neprodleně informovat příslušný orgán této smluvní strany, který jim vydá potvrzení o oznámení pozbytí cestovního dokladu. Na základě tohoto potvrzení vydá diplomatická mise nebo konzulární úřad občanu svého státu náhradní cestovní doklad. Výjezd na náhradní cestovní doklad se řídí právními předpisy smluvní strany, na jejímž území k pozbytí cestovního dokladu došlo.

Článek 7

Vnitrostátní předpisy Československé socialistické republiky a Jemenské lidové demokratické republiky o přihlašování nejsou touto dohodou dotčeny.

Článek 8

1. Smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů uvedených v příloze této dohody a údaje o jejich použitelnosti.

2. V případě změny těchto cestovních dokladů si smluvní strany zašlou jejich nové vzory spolu s údaji o použitelnosti těchto dokladů diplomatickou cestou nejpozději 60 dnů před jejich zavedením.

Článek 9

1. Tato dohoda vstoupí v platnost po uplynutí 60 dnů ode dne výměny vzorů cestovních dokladů podle článku 8 odstavce 1 této dohody, ne však dříve, než po uplynutí 30 dnů ode dne jejího podpisu.

2. Tato dohoda se uzavírá na neurčitou dobu a zůstane v platnosti 3 měsíce ode dne, kdy ji jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou vypoví.

Dáno v Adenu dne 14. září 1981 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyku českém a arabském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Jemenské lidové demokratické republiky:

Sálim Sálih Muhammad v. r.

Příloha

Cestovní doklady podle této dohody pro občany Československé socialistické republiky jsou:

diplomatický pas

služební pas

zvláštní pas

Cestovní doklady podle této dohody pro občany Jemenské lidové demokratické republiky jsou:

diplomatický pas

služební pas

zvláštní pas


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 19/2018 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Jemenské republiky v Praze a má čest informovat, že česká strana v souladu s článkem 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních stran konající služební cesty (Aden, 14. září 1981) pozastavuje její provádění ode dne 15. března 2018.

Vstup na území České republiky pro držitele platných jemenských diplomatických pasů bude k tomuto datu vyžadovat odpovídající vízum.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Jemenské republiky v Praze o své hluboké úctě.

V Praze dne 9. března 2018

Velvyslanectví Jemenské republiky
Praha

Přesunout nahoru