Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Částka 8/1982
Platnost od 29.04.1982
Účinnost od 19.12.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. března 1982

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky


Dne 13. května 1981 byla v Dháce podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky. Podle svého článku 6 Dohoda vstoupila v platnost dnem 19. prosince 1981.


Slovenský překlad Dohody se vyhlašuje současně.*)


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bangladéšské lidové republiky (dále smluvní strany),

vedeny přáním rozšířit a prohloubit vzájemnou spolupráci v oblasti umění a kultury, školství, sportu a vědy,

přesvědčeny, že takováto spolupráce napomůže dalšímu rozvoji vzájemného porozumění a přátelství mezi oběma zeměmi,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, umění, literatury, vědy a hromadných sdělovacích prostředků a za tím účelem budou umožňovat:

a) pořádání uměleckých a kulturních výstav,

b) výměny knih a publikací kulturní a vědecké povahy,

c) výměny tiskových, rozhlasových a televizních materiálů,

d) výměny uměleckých, výchovných a vědeckých dokumentárních filmů.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměny návštěv vědců, pedagogů, literárních pracovníků, umělců, novinářů a pracovníků filmu, rozhlasu a televize. Smluvní strany budou též podporovat výměny kulturních delegací a skupin, sportovních družstev nebo sportovců.

Článek 3

Každá smluvní strana může poskytnout v rámci svých existujících možností a prostředků stipendia občanům druhé smluvní strany a umožní jejich studium na školských, vědeckých a kulturních institucích.

Každá smluvní strana umožní přístup do vědeckých a kulturních institucí a zařízení, archívů a knihoven zástupcům druhé strany v souladu s platnými zákony a předpisy.

Článek 4

Obě vlády budou zkoumat, do jaké míry a za jakých podmínek je možno uznat v každé zemi pro akademické účely nebo kde je to vhodné, pro odborné účely, stejnou platnost hodností, diplomů a osvědčení získaných v průběhu nebo na konci studia na univerzitách nebo jiných školských institucích, jakož i diplomů získaných v druhé zemi.

Článek 5

Za účelem provádění této dohody obě smluvní strany budou uzavírat programy kulturních výměn na určitá období, které budou zahrnovat dohodnuté akce včetně finančních podmínek.

Článek 6

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem posledního oznámení jednou smluvní stranou druhé straně, že byly splněny potřebné předpoklady pro vstup této dohody v platnost.

Článek 7

Tato dohoda bude v platnosti do uplynutí 180 dní ode dne, kdy jedna smluvní strana oznámí písemně diplomatickou cestou druhé straně své přání Dohodu vypovědět.

Dáno v Dháce dne 13. května 1981 ve dvou původních vyhotoveních v jazyku anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

A. Venglář v. r.

Za vládu

Bangladéšské lidové republiky:

M. Siddiguer Rahman v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru