Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě

Částka 8/1982
Platnost od 29.04.1982
Účinnost od 13.10.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. února 1982

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě


Dne 1. dubna 1981 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 30 dnem 13. října 1981.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky

vycházejíce ze Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou ze dne 3. října 1977,

v souladu se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic ze dne 21. prosince 1970 a Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách ze dne 8. září 1976,

vedeny přáním upravit železniční dopravu na průvozních tratích na společné státní hranici a privilegovanou průvozní železniční dopravu,

dohodly se takto:

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Dohoda upravuje

a) železniční provoz na železničních tratích, provozovaných železniční správou jedné smluvní strany, ležících částečně na výsostném území druhé smluvní strany (dále nazývaný "průvozní doprava");

b) přepravu osob a zboží včetně zavazadel a spěšnin, jakož i poštovních zásilek po železnici z výsostného území Československé socialistické republiky na výsostné území Československé socialistické republiky ve svobodném průvozu přes výsostné území Německé demokratické republiky, jakož i z výsostného území Německé demokratické republiky na výsostné území Německé demokratické republiky ve svobodném průvozu přes výsostné území Československé socialistické republiky, označovanou jako privilegovaná průvozní železniční doprava (dále nazývanou "privilegovaná doprava").

Článek 2

Ve smyslu této dohody znamenají

a) "průvozní vlak" železniční vlak železniční správy jedné smluvní strany, který v průvozní nebo v privilegované dopravě projíždí výsostné území druhého státu;

b) "průvozní území" výsostné území státu projížděné průvozními vlaky železniční správy druhé smluvní strany;

c) "průvozní trať" úsek železniční trati vyhrazený pro průvozní nebo privilegovanou dopravu a projížděný průvozními vlaky;

d) "železniční správa oprávněná k provádění průvozní dopravy" železniční správu jedné smluvní strany, oprávněnou k jízdě průvozními vlaky výsostným územím druhého státu.

Článek 3

Průvozní tratí pro průvozní dopravu ve smyslu článku 1 písm. a) jsou

a) úsek železniční trati Oberoderwitz-Wilthen mezi km 21,031 a km 22,053, provozovaný železniční správou Německé demokratické republiky (Německou říšskou dráhou), ležící na výsostném území Československé socialistické republiky;

b) úsek železniční trati ležící na výsostném území Československé socialistické republiky mezi Plauen (Vogtland) hor. nádr. - Bad Brambach, mezi km 47,610 a km 48,137, provozovaný Německou říšskou dráhou;

c) část výtažné koleje stanice Vojtanov, ležící mezi km 59,259 a km 59,459 železniční trati Bad Brambach-Vojtanov na výsostném území Německé demokratické republiky, provozované železniční správou Československé socialistické republiky (Československými státními dráhami);

d) úseky železniční trati Bad Brambach-Vojtanov mezi km 51,897 a km 52,085, jakož i mezi km 55,525 a km 59,459, ležící na výsostném území Německé demokratické republiky, provozované Československými státními dráhami od státní hranice při km 51,325 (tarifní bod).

Článek 4

Průvozní tratí pro privilegovanou dopravu ve smyslu článku 1 písm. b) jsou

a) mezi Gross-Schönau (Sachs) a Seifhennersdorf úsek železniční trati Československých státních drah od km 9,688 až ke km 13,707, na kterém leží stanice Varnsdorf a

b) mezi Varnsdorfem a Libercem úsek železniční trati Německé říšské dráhy od km 9,688 až ke km 24,528, na kterém leží stanice Gross - Schönau (Sachs) a Zittau.

Článek 5

Železniční správa oprávněná k provádění průvozní dopravy má na průvozních tratích právo přepravovat osoby a zboží včetně zavazadel a spěšnin, jakož i poštovní zásilky z výsostného území Československé socialistické republiky výsostným územím Německé demokratické republiky na výsostné území Československé socialistické republiky, popř. z výsostného území Německé demokratické republiky výsostným územím Československé socialistické republiky na výsostné území Německé demokratické republiky ve svobodném průvozu.

Článek 6

(1) Pokud v této dohodě není stanoveno jinak, podléhá průvozní a privilegovaná doprava předpisům platným v průvozním území.

(2) O zachování pořádku a bezpečnosti na průvozní trati pečují orgány příslušné pro průvozní území.

(3) Na průvozních tratích mohou být vlaky doprovázeny příslušníky pohraničních, pasových nebo celních orgánů smluvní strany, jejíž železniční správa je oprávněna k provádění průvozní dopravy.

(4) Vlakový personál železniční správy oprávněné k provádění průvozní dopravy vykonává v průvozních vlacích železniční dozor. Je povinen dozírat na to, aby při neplánovaném zastavení v průvozním území cestující svévolně nenastupovali nebo nevystupovali.

Článek 7

(1) Průvozní a privilegovaná doprava nepodléhají pasové kontrole a celní prohlídce. Tyto dopravy mají stejnou platnost jako vnitrostátní doprava.

(2) Zákazy dovozu, průvozu nebo vývozu platné na průvozním území neplatí pro osoby a zboží přepravované v průvozních vlacích. Zabavení zboží orgány příslušnými pro průvozní území není přípustné.

(3) Osoby, které se z průvozních vlaků nebo v nich dopustí trestné činnosti, mohou být orgány příslušnými pro průvozní území vyloučeny ze svobodného průvozu. Příslušné orgány druhé smluvní strany musí být o tom informovány.

Článek 8

(1) Na průvozních tratích není dovoleno vystupovat nebo nastupovat, jakož i odevzdávat nebo přijímat předměty. To neplatí pro vlakový personál při výkonu služby a v případě odstavce 2, jakož i článku 10 odst. 5, článku 16 odst. 2 a článku 22.

(2) Průvozní vlaky privilegované dopravy, které slouží k přepravě osob, mohou být po dohodě příslušných orgánů obou smluvních stran použity pro mezistátní osobní přepravu, bude-li nastupování nebo vystupování cestujících, jakož i nakládání nebo vykládání zavazadel a spěšnin, jakož i poštovních zásilek prováděno v některé pohraniční stanici na hraničním přechodu, která je určena jako místo společné kontroly podle přílohy k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích ze dne 16. února 1973.

(3) Průvozní vlaky privilegované dopravy mohou být používány pracovníky železničních správ a příslušníky pohraničních, pasových a celních orgánů pro jízdy do služby a zpět na výsostném území druhého státu. Nastupování a vystupování na výsostném území Německé demokratické republiky je dovoleno pouze v pohraniční stanici Zittau. Jednotlivosti dojednají příslušné orgány obou smluvních stran.

Článek 9

(1) Obě smluvní strany budou dbát o to, aby v průvozní a v privilegované dopravě nedocházelo k závadám.

(2) Železniční správy smluvních stran se vzájemně informují o všech potížích ztěžujících, omezujících nebo znemožňujících průvozní nebo privilegovanou dopravu.

(3) Závady na průvozní trati odstraňuje ta železniční správa, která je odpovědná za provoz a údržbu této trati.

(4) Při nehodách, přerušení provozu atd. na průvozních tratích si poskytnou železniční správy smluvních stran vzájemně na požádání a za úhradu vlastních nákladů pomoc svými pracovníky, vozidly a materiálem v takové míře, jakou dovoluje vlastní služba.

Článek 10

(1) Pracovníci železničních správ pověření zřízením, dozorem, údržbou, odrušováním nebo znovuzřízením drážních nebo sdělovacích a zabezpečovacích zařízení na průvozních tratích na výsostném území státu druhé smluvní strany musí vlastnit průkaz pro překračování státních hranic.

(2) Příslušníci pohraničních, pasových a celních orgánů, pracovníci železničních správ a pracovníci ostatních orgánů smluvních stran zúčastněných na kontrole, odbavení a zajištění průvozní a privilegované dopravy, mohou při výkonu své činnosti překračovat státní hranice s průkazem pro překračování státních hranic.

(3) Posádky pomocných vlaků a sněhových pluhů, jakož i další osoby, mohou za účelem poskytnutí naléhavé pomoci při nehodách, přerušení provozu atd. překračovat státní hranici s osobním průkazem.

(4) K přechodu státní hranice může docházet v případech uvedených v odstavcích 1 až 3 na průsečících železniční trati a státní hranice uvedených ve článcích 3 a 4.

(5) Osoby vyjmenované v odstavcích 1 a 3 jsou oprávněny dovážet i vyvážet materiál, dopravní prostředky, pracovní náčiní a nářadí, jakož i předměty osobní potřeby pro vykonávání úkolů, které jim byly uloženy a potraviny a poživatiny v množství přiměřeném délce jejich pobytu bez povolení a bezcelně.

Článek 11

(1) Každá železniční správa oprávněna k provádění průvozní dopravy bude obstarávat dopravu průvozních vlaků svými hnacími vozidly, svými vozy a svými pracovníky. Vlakový personál musí ve smyslu pro něj platných předpisů znát traťové a místní poměry.

(2) Vozidla průvozních vlaků musí odpovídat příslušným technickým předpisům a musí zaručovat bezpečný provoz. Odpovědnost přísluší železniční správě oprávněné k provádění průvozní dopravy.

(3) Hnací vozidla průvozních vlaků mohou být vybavena radiotelefonními zařízeními, která mohou být použita v průvozním území v případě potřeby pro spojení s místními služebnami.

(4) Průvozní vlaky se mezi železničními správami nepředávají ani nepřejímají.

Článek 12

(1) Cestující a zboží včetně zavazadel a spěšnin budou v průvozní a privilegované dopravě odbavováni podle platných předpisů a tarifů železniční správy oprávněné k provádění průvozní dopravy.

(2) Tarifní příjmy z průvozní a privilegované dopravy připadají železniční správě oprávněné k provádění průvozní dopravy.

Článek 13

(1) V průvozních vlacích se přepravují bez poplatků poštovní zásilky všeho druhu v poštovních vozech, poštovních oddílech nebo v železničních vozech s doprovodem nebo bez doprovodu pracovníků poštovních správ.

(2) Poštovní schránky poštovních vozů v průvozních vlacích musí být na průvozním území uzavřeny. Pracovníci poštovních správ nesmějí v průvozním území ani opouštět vozy, ani přijímat nebo odevzdávat jakékoliv poštovní zásilky; odchylku přitom tvoří úprava v článku 8 odst. 2.

Článek 14

(1) Smluvní strana toho státu, na jehož výsostném území leží průvozní trať podle článku 3 poskytuje železniční správě druhé smluvní strany oprávněné k provádění průvozní dopravy bezplatně svobodný průvoz, jakož i používání kolejišť, pozemních staveb a pomocných zařízení včetně potřebného prostranství.

(2) Za užívání průvozních tratí podle článku 4 a za výkony železniční správy průvozního území spojené s privilegovanou dopravou bude železniční správa oprávněná k provádění průvozní dopravy platit náhradu podle počtu ujetých nápravových kilometrů. Výše této náhrady (sazba za nápravový kilometr) bude stanovena podle vlastních nákladů železniční správy průvozního území a zvlášť dohodnuta mezi železničními správami smluvních stran.

Železniční správy smluvních stran dohodnou dále způsob zjišťování ujetých nápravových kilometrů, jakož i způsob odpočtu a vyrovnávky.

II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PRŮVOZNÍ DOPRAVU

Článek 15

(1) Průvozní trati podle článku 3 písm. a) až c) budou železniční správou oprávněnou k provádění průvozní dopravy provozovány, kontrolovány, udržovány a obnovovány vlastními silami a prostředky podle jejích předpisů a na její náklady. Pro trať Bad Brambach-Vojtanov podle článku 3 písm. d) platí ustanovení článku 17.

(2) Železniční správy smluvních stran se budou vzájemně informovat o zamýšlených úpravách na drážních zařízeních nebo sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních na průvozních tratích, jakož i o stavebních úpravách v blízkosti průvozních tratí, pokud může v důsledku úprav dojít k ovlivnění provádění průvozní dopravy.

(3) Pokud na průvozní trati leží dopravny, závorářská stanoviště nebo traťové telefonní hovorny, je nutno mezi železničními správami obou smluvních stran dohodnou potřebné úpravy o obsazení, cestách, zaopatření, čistění atd.

(4) Železniční správě oprávněné k provádění průvozní dopravy je na průvozních tratích dovoleno v zájmu provozu provozovat dálkové telefonní spojení všeho druhu venkovním vedením nebo zemními kabely podél železnice.

Článek 16

(1) Železniční správy obou smluvních stran se budou navzájem informovat o jízdních řádech vlaků pravidelné dopravy na průvozních tratích. Vlaky musí dodržovat pravidlo, že budou průvozní trati projíždět bez zastávky rychlostí udanou v jízdním řádu.

(2) Pokud se z důvodů nehody nebo jiné nepředvídané události ukáže nutnost mimořádného zastavení vlaku na průvozní trati a další jízda není možná, je vystupování dovoleno za dozoru příslušných orgánů. Železniční správa oprávněna k provádění průvozní dopravy musí v dohodě s příslušným hraničním zmocněncem, jmenovaným na základě Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách ze dne 8. září 1976, neprodleně zařídit vše potřebné pro další přepravu cestujících. Je třeba zajistit, aby byla pracovníkům poštovních správ zajištěna potřebná pomoc.

Článek 17

Pro provoz, dozor, údržbu a obnovu trati Vojtanov - Bad Brambach [článek 3 písm. d)], platí tato zvláštní ustanovení

a) řízení provozu a vozba v přechodové a přípojové službě se řídí ustanoveními Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti železniční dopravy ze dne 23. června 1972;

b) mezi Vojtanovem a na průvozní trati, podle článku 3 písm. d), ležící stanicí Plesná přepravují Československé státní dráhy vlaky vlastním personálem a vlastními vozidly a projíždějí za tím účelem podle článku 5 průvozní trať ležící na výsostném území Německé demokratické republiky;

c) Československým státním drahám přísluší dozor, údržba a obnova železničních zařízení na průjezdních tratích od státní hranice v km 51,325 až ke stanici Vojtanov. Používání přejezdu v km 59,210 musí být zaručeno. Německá říšská dráha může za Československé státní dráhy a na jejich náklady převzít dozor, údržbu a obnovu železničních zařízení ležících na výsostném území Německé demokratické republiky mezi km 55,525 a km 59,459; způsob provádění je třeba dohodnout mezi železničními správami obou smluvních stran;

d) železniční správy obou smluvních stran musí zvlášť dohodnout způsob a rozsah sdělovacích a zabezpečovacích zařízení mezi stanicemi Vojtanov a Bad Brambach, jakož i spojení se stanicemi, závorářskými stanovišti, traťovými telefonními hovornami ležícími na pohraniční trati. Tato sdělovací zařízení nesmějí být napojena na veřejné sítě. Dozor, údržba, odstraňování závad a obnova jmenovaných sdělovacích a zabezpečovacích zařízení přísluší Československým státním drahám na průvozních tratích od státní hranice při km 51,325 až ke stanici Vojtanov. Německá říšská dráha může za Československé státní dráhy a na jejich náklady převzít dozor, údržbu, odstraňování závad a obnovu sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, ležících na výsostném území Německé demokratické republiky mezi km 55,525 a km 59,459. Způsob provádění je třeba dohodnout mezi železničními správami obou smluvních stran.

Článek 18

(1) Vyšetřování nehod na průvozních tratích provedou společně železniční správa oprávněná k provádění průvozní dopravy a příslušné orgány obou smluvních stran.

(2) Odstranění důsledků nehod nebo jiných nepředvídaných událostí na průvozních tratích přísluší železniční správě oprávněné k provádění průvozní dopravy.

(3) Železniční správa a jiné orgány smluvní strany státu, na jehož výsostném území leží průvozní trať, poskytují v rámci svých možností železniční správě oprávněné k provádění průvozní dopravy na její požádání a za úhradu vlastních nákladů pomoc a podporu při odstraňování důsledků nehod nebo jiných nepředvídaných událostí.

III. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PRIVILEGOVANOU DOPRAVU

Článek 19

(1) Železniční správy smluvních stran jsou povinny dodržovat průvozní trati určené podle článku 4 pro privilegovanou dopravu, v provozuschopném stavu a provádět dozor, udržovat a obnovovat je na vlastní náklady.

(2) Železniční správy smluvních stran si navzájem poskytnou telefonní vedení potřebná na průvozních tratích pro průvozní dopravu a budou je udržovat na vlastní náklady.

Článek 20

(1) Jízdní řády pro průvozní vlaky v privilegované dopravě sestavuje železniční správa průvozního území v dohodě s železniční správou oprávněnou k provádění průvozní dopravy. Plánovaná zastavení v průvozním území se stanoví jen pro případy uvedené v článku 8 odst. 2 a 3.

(2) Při změně jízdního řádu musí být nové jízdní řády oznámeny pohraničním, pasovým a celním orgánům nejméně patnáct dní předem. Každá jiná změna jízdních řádů, odřeknutí jízdy vlaků, zpoždění vlaků delší třiceti minut a jízda zvláštního vlaku jim musí být včas sdělena.

Článek 21

(1) Pro průvozní vlaky platí na průvozní trati dopravní a návěstní předpisy, jakož i pokyny železniční správy průvozního území, s výjimkou vlakových návěstí, pro která platí návěstní předpisy železniční správy oprávněné k provádění průvozní dopravy.

(2) Tvorba vlaků a přistavení hnacích vozidel na průvozní vlaky se provádí v dohodě s železniční správou průvozního území podle potřeb a předpisů železniční správy oprávněné k provádění průvozní dopravy.

(3) Železniční správy smluvních stran si musí navzájem včas a bezplatně předávat pro průvozní dopravu potřebné dopravní a návěstní předpisy, pokyny a jízdní řády, jakož i jejich změny.

Článek 22

(1) Pokud z důvodů nehody nebo jiné nepředvídané události není možná další jízda průvozního vlaku, musí železniční správa průvozního území po dohodě s příslušným hraničním zmocněncem, jmenovaným na základě Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách ze dne 8. září 1976, zařídit společně se železniční správou druhé smluvní strany vše potřebné pro další přepravu cestujících a zboží.

(2) Cestujícím, pracovníkům železničních a poštovních správ, jakož i příslušníkům pohraničních, pasových a celních orgánů je nutno při zraněních poskytnout potřebnou pomoc, podporu a léčebnou péči. Tyto osoby musí uposlechnout pokynů příslušných orgánů průvozního území.

Článek 23

(1) Pro případy, kdy se na průvozní trati stala vozidla průvozního vlaku provozu neschopná, musí železniční správy smluvních stran dohodnout zvláštní ujednání (např. způsob opravy, dodání náhradních dílů nebo vrácení).

(2) Vyřazení vozů z průvozních vlaků je na průvozním území přípustné pouze v případě, že technické poškození vozů nebo ložné závady na vozech ohrožující provoz znemožňují další dopravu. Celní orgány průvozního území musí být o vyřazení vyrozuměny.

(3) Pokud musí být naložený vůz přeložen z důvodu poškození nebo ložné závady, musí se tak stát za dozoru celních orgánů průvozního území.

IV. USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI

Článek 24

Za škody a nehody, k nimž dojde na průvozním území dopravou průvozních vlaků, odpovídá vůči třetím železniční správa oprávněná k provádění průvozní dopravy.

Článek 25

Utrpí-li pracovníci železniční nebo poštovní správy jedné smluvní strany při výkonu své služby na výsostném území státu druhé smluvní strany škodu, hradí škodu ta železniční nebo poštovní správa, které pracovníci náležejí.

Článek 26

Pro uplatnění vzájemných nároků mezi železničními správami smluvních stran platí tyto zásady

a) za škody způsobené pracovníky železniční správy v rámci plnění jejich pracovních úkolů odpovídá ta železniční správa, které tito pracovníci náležejí;

b) za škody způsobené vadným stavem železničních staveb, zařízení nebo hnacích vozidel odpovídá ta železniční správa, které přísluší správa, údržba a obnova těchto staveb, zařízení nebo hnacích vozidel;

c) za škody způsobené na průvozním území vadným stavem vozů průvozních vlaků nebo neodborným naložením odpovídá železniční správa oprávněná k provádění průvozní dopravy;

d) škody vzniklé vyšší mocí se vzájemně nehradí;

e) byla-li škoda způsobená pracovníky železničních správ obou smluvních stran v rámci plnění jejich pracovních úkolů, nebo nelze-li zjistit kdo škodu způsobil, odpovídají za ni obě železniční správy stejným dílem.

Článek 27

Železniční správa jedné smluvní strany má právo postihu vůči železniční správě druhé smluvní strany, pokud byla právoplatným rozhodnutím odsouzena k náhradě škody, za kterou je druhá železniční správa podle článku 26 zcela nebo částečně zodpovědná. Stejné právo postihu vzniká v případě, kdy se obě železniční správy dohodly, že jedna z nich projedná nároky na odškodnění přesto, že podle článku 26 druhá železniční správa zodpovídá zcela nebo částečně. Smíry, uznání a rozsudky pro zmeškání jsou však, pokud jde o postih, závazné pro druhou železniční správu jen tehdy, když tato předem s nimi projevila písemný souhlas, anebo když se k nim na dotaz železniční správy, která nároky na odškodnění projednává, nevyjádřila ani přes upomínku ve vyžádané, nejméně patnáctidenní lhůtě.

Článek 28

Železniční správy smluvních stran upraví v příslušných ujednáních pro provádění této dohody postup pro zjišťování příčin a rozsahu škod.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

(1) Příslušné orgány smluvních stran uzavřou k provádění této dohody odpovídající ujednání.

(2) Veškeré platby a odpočty vyplývající z provádění této dohody budou uskutečňovány podle platebních dohod platných pro obě smluvní strany.

Článek 30

(1) Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

(2) Současně pozbývají platnosti

1. Ujednání sjednané mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o privilegované průvozní železniční dopravě

a) z území Československé republiky do území Československé republiky na úseku Liberec-Varnsdorf přes Zittau na území Německé demokratické republiky,

b) z území Německé demokratické republiky do území Německé demokratické republiky na úseku Seifhennersdorf - Gross - Schönau přes Varnsdorf na území Československé republiky ze dne 30. prosince 1950;

2. Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průběžných tratích u státních hranic ze dne 25. dubna 1956.

Článek 31

(1) Tato dohoda se uzavírá na pět let.

(2) Platnost dohody se prodlužuje vždy o další rok, pokud nebude jednou ze smluvních stran nejpozději do šesti měsíců před uplynutím platnosti písemně vypovězena.

Vyhotoveno v Praze dne 1. dubna 1981 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a německém jazyku, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Vladimír Blažek v. r.

(ministr dopravy)

Za vládu

Německé demokratické republiky:

Ing. Otto Arndt v. r.

(ministr dopravy)

Přesunout nahoru