Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o kulturní, školské a vědecké spolupráci

Částka 7/1982
Platnost od 14.04.1982
Účinnost od 05.01.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. února 1982

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o kulturní, školské a vědecké spolupráci


Dne 26. května 1981 byla v Havaně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o kulturní, školské a vědecké spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 24 dnem 5. ledna 1982.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o kulturní, školské a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kubánské republiky

vycházejíce z ideologické jednoty, semknutosti a bratrské spolupráce mezi Komunistickou stranou Československa a Komunistickou stranou Kuby, založené na zásadách marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu,

rozhodnuty upevňovat trvalé a nerozborné přátelství mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou a sbližování jejich národů cestou všestranného rozvoje a prohlubování spolupráce v oblasti kultury, školství a vědy,

s cílem přispívat ke zvyšování kulturní úrovně lidu obou států a další výstavbě rozvinuté socialistické společnosti v Československé socialistické republice a Kubánské republice,

vedeny snahou rozvíjením a prohlubováním mnohostranné a dvoustranné spolupráce v oblasti kultury, školství a vědy účinně přispívat k upevňování trvalého a nerozborného přátelství států socialistického společenství a jejich národů,

přejíce si přispívat svou kulturní, školskou a vědeckou spoluprací k upevňování míru, posílení bezpečnosti, prohlubování procesu uvolňování mezinárodního napětí a k posilování mírové spolupráce, jakož i na základě rozvoje ideologické spolupráce pokračovat v boji proti buržoazní ideologii,

opírajíce se o kladné výsledky a bohaté zkušenosti dosavadní spolupráce, prováděné podle Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou ze dne 22. prosince 1960 v Havaně,

rozhodly se sjednat novou dohodu o kulturní, školské a vědecké spolupráci a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci

vláda Československé socialistické republiky

Bohuslava Chňoupka,

ministra zahraničních věcí,

vláda Kubánské republiky

Isidora Malmierca Peoli,

ministra zahraničních věcí,

kteří se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou plánovitě rozvíjet a prohlubovat všestrannou účinnou spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti vědy, školství, kultury a umění, hromadných sdělovacích prostředků, zdravotnictví, cestovního ruchu, tělesné výchovy a sportu. Za tím účelem budou podporovat cílevědomou spolupráci mezi státními orgány a institucemi, společenskými organizacemi, rozvoj tvůrčích vztahů mezi vědci a pracovníky z uvedených oblastí, jakož i styky mezi pracujícími a všemi občany obou států.

Článek 2

Smluvní strany budou zaměřovat kulturní, školskou a vědeckou spolupráci na šíření marxisticko-leninského světového názoru, mírumilovné zahraniční politiky států socialistického společenství, jejich zkušeností a vymožeností, jakož i na upevňování a prohlubování spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou, rozvíjení socialistické kultury a socialistického způsobu života a na péči o revoluční tradice, s cílem dále sbližovat lid obou států a lépe uspokojovat jeho rostoucí kulturní potřeby při výstavbě rozvinuté socialistické společnosti.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat výchovu občanů v duchu přátelství mezi národy, socialistického internacionalismu a vlastenectví.

Budou vzájemně spolupracovat při uskutečňování kulturních akcí k oslavám státních svátků a významných výročí.

Článek 4

Smluvní strany budou na úseku vědecké spolupráce podporovat účinný rozvoj přímých styků mezi akademiemi věd, vysokými školami a jinými vědeckými a školskými institucemi v zájmu dalšího plánovitého propojování vědeckého a výzkumného potenciálu v oblasti společenských, přírodních a technických věd jako prostředků urychlování vědeckotechnického pokroku a prohlubování socialistické ekonomické integrace.

Za tím účelem budou podporovat zejména:

- společné zpracovávání aktuálních otázek společenských věd, především otázek teorie a praxe socialistické výstavby, ideologického boje zemí socialistického společenství s nepřátelskou ideologií,

- rozvoj výzkumů v nejvýznamnějších oblastech společného zájmu cestou progresívních forem vědecké a pedagogické spolupráce, včetně dělby práce a společných výzkumných kolektivů,

- koordinaci, společné plánování a vypracovávání dlouhodobých programů a prognózování výzkumu ve vybraných oborech,

- společné využívání poznatků, zkušeností a výsledků dosažených při řešení vědeckých a vědeckotechnických úkolů, jakož i optimální využívání dosažených vědeckých výsledků,

- vzájemnou výměnu vědců, vědeckých pracovníků a jiných odborníků ke studijním pobytům, přednáškám a na vědecké zasedání v druhém státu a společná opatření ke zvyšování kvalifikace vědců a mladých pracovníků v oblasti vědy,

- rozvoj všech forem mnohostranné spolupráce vědeckých a školských institucí států socialistického společenství jakož i koordinaci jejich činnosti v mezinárodních organizacích univerzálního charakteru.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat výuku a šíření českého, slovenského a španělského jazyka, dějin a zeměpisu za účelem prohlubování přátelství a spolupráce obou států.

Smluvní strany budou napomáhat vytváření a činnosti kateder českého, slovenského a španělského jazyka na svých vysokých školách s cílem přípravy odborných pedagogických pracovníků s dobrou znalostí jazyka a kultury národů druhého státu.

Smluvní strany budou podporovat výměnu učitelů, vědců, překladatelů a dalších pracovníků, jakož i studentů působících na úseku studia, výzkumu a šíření českého, slovenského a španělského jazyka.

Smluvní strany budou podporovat společný vývoj učebních pomůcek, provádění jazykových kurzů a seminářů, společný výzkum českého, slovenského a španělského jazyka, jakož i vydávání vědeckých prací z této oblasti.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat všestrannou spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti vysokého, odborného, středního, učňovského a základního školství.

Budou zejména napomáhat:

- spolupráci a výměně zkušeností o otázkách obsahu výchovy a vzdělávání s důrazem na komunistickou výchovu mladé generace, zvyšování účinnosti výchovné a pedagogické činnosti na různých stupních vzdělání, o otázkách struktury a zdokonalování materiálně technické základny vzdělání,

- vypracovávání, zavádění a zdokonalování nových učebních plánů, programů a metod a učebních pomůcek včetně učebnic,

- přímé spolupráci mezi státními orgány různých stupňů v oblasti školství, mezi vysokými školami a jinými pedagogickými zařízeními, jakož i pedagogickými výzkumnými ústavy,

- výměně učitelů k pedagogické činnosti a k dalšímu vzdělávání, výměně studentů, mládeže na praxi a k jiným formám společné práce.

Smluvní strany budou přitom věnovat obzvláštní pozornost zdokonalování přímé spolupráce mezi vysokými školami obou států.

Otázky vzájemného uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech budou upraveny zvláštní dohodou.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat další všestrannou spolupráci v oblasti kultury a umění za účelem vzájemného obohacování socialistické kultury v Československé socialistické republice a v Kubánské republice a zvyšování její politické a ideologické účinnosti.

Budou napomáhat zejména:

- rozvoji a prohlubování přímých styků mezi příslušnými orgány v oblasti kultury, mezi kulturními institucemi a organizacemi, tvůrčími svazy, jakož i prohlubování tvůrčí spolupráce mezi představiteli kultury a umění,

- veškerým účelným formám spolupráce v kulturní oblasti, včetně organizování festivalů umění, dnů kultury a podobných akcí,

- předvádění a propagaci hudebních a filmových děl, divadelních her a pořádání uměleckých výstav, jakož i výměnám uměleckých publikací, filmů, hudebních záznamů, notových materiálů a výtvarných děl,

- vzájemnému vysílání uměleckých souborů, souborů zájmové umělecké činnosti i jednotlivých umělců,

- spolupráci a výměně zkušeností v oblasti kulturně výchovné a zájmové umělecké činnosti obyvatelstva,

- prohlubování spolupráce a výměny zkušeností z provádění socialistické kulturní politiky, řízení, plánování a vědeckotechnického rozvoje v oblasti socialistické kultury a šíření úspěchů socialistické kultury v obou státech.

Článek 8

Smluvní strany budou napomáhat spolupráci v oblasti nakladatelství a knižního obchodu s cílem přispívat k účinnému propagování socialismu a k šíření marxisticko-leninských ideí.

Za tím účelem budou zejména podporovat:

- dvoustrannou spolupráci a součinnost příslušných orgánů obou států na úseku knižní kultury a knižního obchodu,

- vydávání překladů významných publikací z oblasti krásné literatury, politické a společenskovědní literatury, literatury pro děti a mládež, vědecké a populárně naučné literatury a jiné odborné literatury,

- vydávání společných prací věnovaných dějinám, kultuře a životu lidu druhého státu,

- rozšiřování a propagování literatury druhého státu včetně pořádání knižních výstav.

Článek 9

Smluvní strany budou v souladu s platnými předpisy obou států napomáhat rozšiřování a prohlubování spolupráce mezi archivními institucemi svých států, uskutečňování výměny informací a kopií archivních materiálů mezi nimi pro vědecké účely, jakož i podporovat výměnu odborníků z oblasti archivnictví.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi obchodními organizacemi a agenturami na úseku jejich činnosti, týkající se oblastí upravených touto dohodou.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat další rozšiřování styků mezi tiskovými agenturami, rozhlasy a televizemi obou států na základě dohod o přímé spolupráci těchto organizací. Budou rovněž podporovat spolupráci mezi příslušnými tiskovými orgány a svazy novinářů obou států.

Za tím účelem budou zejména podporovat:

- propagování vymožeností a úspěchů socialismu, jakož i popularizaci revolučních tradic, kultury, jazyků a socialistického způsobu života národů obou států ve svých hromadných sdělovacích prostředcích,

- širší spolupráci při tvorbě programů, zpravodajství o druhém státu, rozhlasového a televizního vysílání, jakož i filmů se zaměřením na podporu rozvoje materiálních a duchovních zdrojů socialistických států a ke sbližování jejich národů.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi orgány kinematografií obou států za účelem zvyšování ideologické a umělecké účinnosti socialistického filmového umění a propagace marxisticko-leninského světového názoru. S cílem provádění výše uvedeného budou uzavírány příslušné dohody o přímé spolupráci.

Spolupráce bude zahrnovat zejména:

- pořádání filmových představení,

- vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech,

- výměnu zkušeností v oblasti řízení ekonomiky, techniky, distribuce a výchovy kádrů,

- spolupráci filmových ústavů a archivů.

Článek 13

Smluvní strany budou všestranně podporovat v souladu s cíli této dohody činnost kulturních a informačních středisek obou států na základě zvláštní dohody. Budou podporovat součinnost státních orgánů, podílejících se na kulturní a vědecké spolupráci, s kulturními a informačními středisky.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd na základě zvláštní dohody.

Článek 15

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti cestovního ruchu na základě zvláštní dohody.

Smluvní strany budou usilovat o zvyšování vzdělávací a výchovné hodnoty všech forem cestovního ruchu.

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat všestranný rozvoj spolupráce v oblasti tělovýchovy a sportu na základě přímých dohod mezi příslušnými organizacemi. Budou napomáhat zejména výměně sportovních družstev k přátelským utkáním, mezinárodním soutěžím a turnajům, jakož i výměně zkušeností mezi funkcionáři a trenéry.

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat kulturní spolupráci mezi odborovými organizacemi, organizacemi mládeže a dětí, žen a jinými společenskými organizacemi obou států.

Smluvní strany budou podporovat úzkou součinnost mezi státními orgány a společenskými organizacemi s cílem optimálně využívat kulturních a vědeckých styků k všestrannému prohlubování přátelství a zdokonalování spolupráce, ke sbližování národů obou států.

Článek 18

Smluvní strany budou napomáhat zabezpečení ochrany autorských práv, aby bylo usnadněno šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl vytvořených občany obou států.

Článek 19

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o sjezdech, konferencích, festivalech, výstavách, soutěžích a jiných akcích uskutečňovaných v každém z obou států a týkajících se oblastí spolupráce, upravených touto dohodou. Smluvní strany budou zvát představitele orgánů a organizací druhého státu, uskutečňujících provádění této dohody, na tyto akce.

Článek 20

Smluvní strany budou podporovat další rozvoj a zdokonalování mnohostranné spolupráce socialistických států ve všech oblastech, jež zahrnuje tato dohoda. Ve své dvoustranné spolupráci budou dbát závazků, které pro ně vyplývají z mnohostranných dohod.

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o svých kulturních, školských a vědeckých vztazích se třetími státy. Budou koordinovat svůj postup vzájemně i s ostatními socialistickými státy a spolupracovat v mezinárodních vědeckých a kulturních organizacích a na základě mnohostranných úmluv z oblasti kultury, školství a vědy.

Článek 21

K uskutečňování této dohody budou smluvní strany vypracovávat příslušné plány spolupráce, v nichž budou stanoveny i finanční podmínky.

Článek 22

Smluvní strany za účelem koordinace spolupráce a ke kontrole provádění této dohody, jakož i plánů uvedených v čl. 21 zřizují československo-kubánskou smíšenou mezivládní komisi pro kulturní, školskou a vědeckou spolupráci. Tato komise bude rovněž provádět rozbory vzájemných vztahů v oblasti kultury, školství a vědy a navrhovat příslušná doporučení odpovědným orgánům obou států.

Činnost československo-kubánské smíšené mezivládní komise pro kulturní, školskou a vědeckou spolupráci se bude řídit statutem, který je uveden v příloze této dohody a tvoří její nedílnou součást.

Článek 23

Ustanovení této dohody se nedotýkají práv a povinností vyplývajících pro obě smluvní strany z jiných mezinárodních dohod.

Článek 24

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu deseti let, její platnost se bude mlčky prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud ji žádná ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Článek 25

Dnem, kdy vstoupí v platnost tato dohoda, pozbývá platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou ze dne 22. prosince 1960.

Sjednáno v Havaně dne 26. května 1981 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

B. Chňoupek v. r.

Za vládu Kubánské republiky:

I. Malmierca Peoli v. r.

Příloha 1

Statut československo-kubánské smíšené mezivládní komise pro kulturní, školskou a vědeckou spolupráci

Článek 1

Československo-kubánská smíšená mezivládní komise pro kulturní, školskou a vědeckou spolupráci (dále jen „Komise“) uskutečňuje zejména tuto činnost:

a) provádí rozbory vzájemných vztahů v oblasti kultury, školství, vědy, hromadných sdělovacích prostředků, sportu a tělesné výchovy, umění, turistiky, zdravotnictví, možnosti jejich dalšího rozvoje, jakož i účinnosti provádění spolupráce;

b) posuzuje návrhy plánů spolupráce, jakož i smluvních dokumentů o přímé spolupráci mezi příslušnými orgány, organizacemi a institucemi obou států a hodnotí plnění těchto dokumentů;

c) navrhuje a podporuje vytváření takových nových forem spolupráce, které přispívají k zajišťování nejvyšší účinnosti spolupráce;

d) dává podněty k vzájemnému poskytování informací o aktuálních otázkách kulturní a školské politiky obou států, jakož i o ostatních otázkách, zajímajících obě strany;

e) napomáhá rozvoji přímé spolupráce mezi příslušnými orgány, organizacemi, institucemi a školami provádějícími spolupráci podle dohody o kulturní, školské a vědecké spolupráci, jakož i rozvoji pracovních styků mezi osobami zajišťujícími tuto spolupráci;

f) koordinuje nejvýznamnější akce podle plánů spolupráce a poskytuje podporu příslušným orgánům, organizacím a institucím zajišťujícím jejich uskutečnění;

g) posuzuje aktivitu kulturních a informačních středisek obou států a podporuje jejich činnost s cílem jejich využití při zajišťování vzájemné kulturní spolupráce;

h) posuzuje dle potřeby výsledky mnohostranné spolupráce států socialistického společenství a napomáhá koordinaci vzájemné spolupráce v rámci příslušných mezinárodních, vládních i nevládních organizací, na sjezdech, konferencích, sympoziích, jakož i na jiných mezinárodních akcích.

Článek 2

Komise se skládá z československé a kubánské části. Jména osob, zastávajících funkce předsedy, místopředsedy a sekretáře každé z obou částí, si smluvní strany sdělí diplomatickou cestou. Členové budou určováni oběma stranami.

Článek 3

Komise se schází po vzájemné dohodě předsedů, a to střídavě na území obou států.

Zasedání Komise řídí předseda té části, na území jejíhož státu se koná.

Článek 4

Komise jedná na základě programu předem schváleného oběma předsedy nejpozději 6 měsíců před jejím zasedáním.

Předsedové obou částí se mohou dohodnout písemně o změně programu zasedání Komise, avšak nejpozději dva měsíce před datem konání, s výjimkou naléhavých záležitostí, jejichž projednání může být dohodnuto i jiným způsobem.

Článek 5

K posuzování odborných otázek a vypracování příslušných dokumentů vyplývajících z programu Komise mohou být přizváni poradci a experti ze zainteresovaných orgánů a organizací.

Článek 6

Podkladové materiály k programu zasedání Komise, na jejichž zpracování se Komise dohodla, si předsedové částí zašlou nejpozději 6 týdnů před zasedáním Komise.

Připomínky, případně zvláštní stanoviska k předaným materiálům je třeba zaslat nejpozději dva týdny před zasedáním Komise.

Článek 7

Komise přijímá na svých zasedáních doporučení a závěry, odsouhlasené oběma částmi, zformulované v protokole, který podepisují předsedové obou částí.

Komise na svém příštím zasedání kontroluje provádění přijatých doporučení a závěrů.

Článek 8

Jednacími jazyky Komise jsou čeština nebo slovenština a španělština.

Protokoly o zasedání Komise se vyhotovují v jazyku českém nebo slovenském a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Článek 9

Plnění organizačních úkolů spojených s přípravou a průběhem zasedání Komise zajišťuje strana, na území jejíhož státu se zasedání koná.

Článek 10

Náklady spojené se zasedáním Komise, jakož i náklady spojené s pobytem delegace druhé smluvní strany, hradí strana, na území jejíhož státu se zasedání koná. Vysílající strana hradí cestovní náklady své delegace do příslušného státu a zpět.

Přesunout nahoru