Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 40/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

Částka 7/1982
Platnost od 14.04.1982
Účinnost od 14.04.1982
Zrušeno k 01.01.1987 (77/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 18. března 1982

o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a k provedení zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla):


ČÁST I

Dodatkový odvod za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

§ 1

Předmět a subjekty dodatkového odvodu

(1) K zajištění plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky se stanoví dodatkový odvod za překročení na kalendářní rok rozepsaných závazných limitů odběru a stanovených dodatkových fondů 1) (dále jen "překročení limitů") lehkých topných olejů, těžkých topných olejů, nízkosirného oleje, petroleje, automobilového benzínu a nafty motorové a topné (dále jen "ropné výrobky").

(2) Dodatkový odvod za překročení limitů provádějí organizace, které podléhají příspěvku na sociální zabezpečení podle zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, 2) organizace podléhající důchodové dani podle zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 3) a organizace podléhající dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani 4) (dále jen "organizace").

(3) Dodatkový odvod za překročení limitů lehkých topných olejů, těžkých topných olejů, nízkosirného oleje a nafty motorové a topné provádějí organizace uvedené v odstavci 2, jestliže jejich řídící ústřední orgány jsou držiteli fondů. 1)

(4) Dodatkový odvod za překročení limitů petroleje provádějí organizace uvedené v odstavci 2, jestliže jsou řízené federálním ministerstvem národní obrany, federálním ministerstvem dopravy a federálním ministerstvem vnitra.

§ 2

Základ a sazba dodatkového odvodu

(1) Základem dodatkového odvodu je výše překročení limitů ropných výrobků vyjádřená v technických jednotkách (u tuny s přesností na 3 desetinná místa).

(2) Sazba dodatkového odvodu je u

a) lehkých topných olejů za tunu Kčs 15 500,-,

b) těžkých topných olejů za tunu Kčs 7 000,-,

c) nízkosirného oleje za tunu Kčs 8 000,-,

d) petroleje za tunu Kčs 11 000,-,

e) automobilového benzínu za litr Kčs 25,50,

f) nafty motorové a topné za litr Kčs 10,50.

(3) Při změně cen ropných výrobků se upraví jednotlivé sazby dodatkového odvodu uvedené v odstavci 2 v poměru, v jakém došlo ke změně cen.

(4) Překročení limitu nafty motorové a topné lze u téže organizace vyrovnat úsporou limitu automobilového benzínu ve stejné hmotnosti; překročení limitů ostatních druhů ropných výrobků nelze vyrovnat případnými úsporami jiných druhů ropných výrobků.

(5) Organizace , jejíž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem, provádí dodatkový odvod v poloviční sazbě.

(6) Dodatkový odvod organizace zaokrouhluje na celé 100 Kčs dolů.

§ 3

Výpočet dodatkového odvodu

Dodatkový odvod podle jednotlivých druhů ropných výrobků vypočte organizace v hlášení o překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků, 5) které předloží příslušné finanční správě (§ 5 odst. 3) nejpozději do lhůty splatnosti dodatkového odvodu (§ 5 odst. 1).

§ 4

Zdroj úhrady dodatkového odvodu

(1) Dodatkový odvod provádí organizace ze zisku. Organizace, jejíž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem, provádí dodatkový odvod ze zdrojů určených na příděly fondům hmotné stimulace, a to nad částku odvodu volného zůstatku zisku. 6)

(2) Dodatkový odvod provádí i organizace vykazující ztrátu.

§ 5

Placení dodatkového odvodu

(1) Dodatkový odvod je splatný nejpozději do 15. února po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo k překročení limitů ropných výrobků.

(2) Pro řízení v e věcech dodatkového odvodu, pro vyúčtování dodatkového odvodu, pro placení dodatkového odvodu, penalizaci, promlčení a předložení hlášení platí obdobně ustanovení § 22 odst. 4, § 26 odst. 9, § 27, 28 a 30 zákona č. 111/1971 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(3) Výnos dodatkového odvodu od organizací řízených federálními ústředními orgány plyne do státního rozpočtu federace, a to na účet u finanční správy příslušné podle sídla organizace.

ČÁST II

Postih za překročení limitů ropných výrobků federálními ústředními orgány a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi

§ 6

Způsob postihu

(1) U federálních ústředních orgánů a jimi řízených rozpočtových a příspěvkových organizací se považuje překročení limitů ropných výrobků uvedených v § 1 odst . 1 za neoprávněné použití rozpočtových prostředků, při němž se uplatňuje postih podle zákona 7) s tím, že federální ústřední orgány a jimi řízené rozpočtové organizace uhradí neoprávněně použité prostředky z rozpočtových výdajů na příslušné druhy ropných výrobků uvedených v § 1 odst. 1 a příspěvkové organizace z materiálových výdajů.

(2) Postih za překročení limitů lehkých topných olejů, těžkých topných olejů, nízkosirného oleje a nafty motorové a topné platí federální ústřední orgán a jím řízené rozpočtové a příspěvkové organizace, jestliže je držitelem fondů. 1)

(3) Postih za překročení limitu petroleje platí rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva dopravy a federálního ministerstva vnitra.

(4) Základem postihu je výše překročení limitů ropných výrobků vyjádřená v technických jednotkách (u tuny s přesností na 3 desetinná místa).

(5) Sazba postihu je u

a) lehkých topných olejů za tunu Kčs 3 100,-,

b) těžkých topných olejů za tunu Kčs 1 400,-,

c) nízkosirného oleje za tunu Kčs 1 600,-,

d) petroleje za tunu Kčs 2 200,-,

e) automobilového benzínu za litr Kčs 8,50,

f) nafty motorové a topné za litr Kčs 3,50.

(6) Pro změny sazby postihu, vyrovnávání překročení limitů a pro předkládání hlášení o překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků platí obdobně ustanovení § 2 odst. 3, 4 a 6 a § 3.

§ 7

Placení postihu a pokut

(1) Pro placení postihu platí obdobně ustanovení § 5 o placení dodatkového odvodu s výjimkou ustanovení odstavce 2 o penalizaci a promlčení.

(2) Pokutu za každý den neoprávněného použití svěřených rozpočtových prostředků vypočte federální ústřední orgán a jím řízené rozpočtové a příspěvkové organizace za období počínající prvním dnem měsíce následujícího po dni zaplacení dodávky, kterou došlo k překročení limitů.


ČÁST III

Společná a závěrečná ustanovení

§ 8

Dodatkový odvod a postih za překročení limitů ropných výrobků se platí poprvé za rok 1982.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko - odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

2) § 2 odst. 4 zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 2 zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 8 zákona č . 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

5) Výnos Federálního statistického úřadu čj. 710/1982 ze dne 19. března 1982, uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů částka 4/1982 a ve Finančním zpravodaji č. 4/1982.

6) § 48 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků.

7) § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

Přesunout nahoru