Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 34/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky

Částka 6/1982
Platnost od 30.03.1982
Účinnost od 29.12.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. února 1982

o Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky


Dne 30. června 1981 byla v Praze podepsána Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 dnem 29. prosince 1981.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek:

Ing. Knížka v. r.


DOHODA

o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Turecké republiky

vedeny přáním dále rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi, majíce na paměti Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinki, 1975),

vedeny přáním usnadnit a upravit dopravu cestujících a nákladů po silnici mezi oběma zeměmi, jakož i tranzitem jejich územím, v rámci svých vnitrostátních předpisů se dohodly takto:

Článek 1

Ustanovení této dohody se týkají mezinárodní dopravy cestujících a nákladů pomocí vozidel vlastněných nebo provozovaných dopravci jedné nebo druhé strany a evidovaných na jejich příslušných územích, a to mezi kterýmkoliv bodem na území Československé socialistické republiky a kterýmkoliv bodem na území Turecké republiky nebo tranzitem těmito územími.

Článek 2

Pro účely této dohody:

a) výraz „dopravce“ označuje jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která buď v Československu nebo v Turecku je oprávněna v souladu s příslušnými vnitrostátními zákony a předpisy uskutečňovat mezinárodní dopravu cestujících nebo nákladů po silnici;

b) výraz „vozidlo“ označuje:

i) silniční vozidlo s mechanickým pohonem konstruované pro dopravu cestujících nebo nákladů anebo připojení vozidel konstruovaných pro dopravu nákladů;

ii) soupravu vozidel tvořených vozidlem definovaným v odstavci (i) a přívěs nebo návěs konstruovaný pro dopravu nákladů, která jsou evidována v téže zemi;

c) výraz „pravidelná přeprava“ označuje přepravu cestujících mezi oběma zeměmi na stanovené trati v souladu s jízdním řádem a tarify stanovenými předem;

d) výraz „pravidelná tranzitní přeprava“ označuje pravidelnou přepravu, která začíná na území jedné z obou zemí a končí na území třetí země, přičemž prochází územím druhé země bez naložení či vyložení cestujících;

e) výraz „kyvadlová přeprava“ označuje dopravu cestujících seskupených předem podle délky trvání jejich pobytu z jednoho místa odjezdu umístěného na území jedné z obou zemí do jednoho bodu umístěného na území druhé země a dopravu těchto cestujících do místa odjezdu na konci trvání jejich pobytu stanoveného předem. Cestující z jedné cestovní skupiny se musí vrátit všichni společně do místa odjezdu. První zpáteční cesta do místa odjezdu, jakož i poslední cesta vozidla za účelem naložení cestujících, musí být provedeny naprázdno;

f) výraz „přeprava se zavřenými dveřmi (turistická přeprava)“ označuje dopravu jedné skupiny cestujících jedním vozidlem bez naložení nebo vyložení cestujících z místa odjezdu do místa návratu, přičemž obě místa se nacházejí na území země, kde je vozidlo evidováno;

g) výraz „vstup prázdného vozidla“ označuje vstup prázdného vozidla na území druhé země za účelem naložení cestujících nebo nákladů, aby byli vyloženi nebo naloženi na území, kde je vozidlo evidováno;

h) výraz „přeprava cestujících“ označuje přepravu osob vozidly určenými přepravovat 8 (osm) nebo více osob mimo řidiče;

i) výraz „tranzitní přeprava“ označuje dopravu cestujících nebo nákladů vycházející z území jedné z obou zemí nebo z území třetí země, procházející územím druhé země, přičemž místo určení je mimo území druhé země;

j) výraz „povolení“ označuje povolení, vydávané jednou ze stran pro silniční vozidlo evidované na území druhé země ke vstupu a výstupu vozidla nebo průjezdu územím první země, jakož i jiná „povolení“ uvedená v této dohodě.

Článek 3

Přeprava cestujících nebo nákladů vozidly evidovanými na území jedné z obou zemí, mezi dvěma místy nacházejícími se na území druhé země, je zakázána.

Přeprava cestujících

Článek 4

Pravidelná přeprava, pravidelná tranzitní přeprava a prázdná jízda prováděné silničními vozidly evidovanými na území jedné z obou zemí podléhají vnitrostátnímu povolovacímu řízení.

Způsob předkládání a obsah žádostí, příslušné úřady, jakož i ostatní náležitosti týkající se pravidelné přepravy, pravidelné tranzitní přepravy a prázdné jízdy, budou upraveny protokolem.

Článek 5

Přeprava cestujících vozidly evidovanými na území jedné z obou zemí za účelem dopravy uvedené v článku 2 e) a f) nevyžaduje povolení.

Článek 6

Tarify, které mají být aplikovány pro pravidelnou přepravu, budou společně schváleny příslušnými úřady stran.

Přeprava nákladů

Článek 7

a) Vozidla evidovaná na území jedné z obou zemí a používaná pro přepravu nákladů mezi územími obou zemí budou vyžadovat povolení, ale nebudou podléhat kontingentnímu režimu pro vstup a výstup.

b) Vozidla evidovaná na území jedné z obou zemí a používaná pro tranzitní přepravu přes území druhé země budou vyžadovat povolení a budou podléhat kontingentnímu režimu.

c) Roční kontingenty budou vzájemně dohodnuty Smíšenou komisí, předpokládanou v článku 19 této dohody, nebo korespondencí mezi příslušnými úřady stran, přičemž budou vzaty v úvahu zásady reciprocity.

Článek 8

Povolení nejsou vyžadována pro:

a) přepravy leteckých zásilek při odklonu leteckých služeb;

b) přepravy stěhovaných svršků pro nekomerční účely;

c) přepravy předmětů pro veletrhy a výstavy;

d) přepravy uměleckých předmětů a uměleckých děl;

e) přepravy materiálů (včetně zvířat) pro artisty, zábavná vystoupení, cirkusové skupiny, revue a podobná vystoupení;

f) přepravy materiálu pro divadelní, hudební a sportovní představení (včetně přepravy závodních koní, závodních vozů a člunů);

g) přepravy poškozených vozidel;

h) přepravy živých zvířat (s výjimkou jatečního dobytka);

i) přepravy mrtvol;

j) přepravy k poskytnutí pomoci při katastrofách.

Výše zmíněný seznam může být upraven Smíšenou komisí.

Článek 9

a) Povolení budou tištěna v jazyku vydávající strany a alespoň v jednom mezinárodním jazyku dohodnutém příslušnými úřady stran.

b) Povolení budou rozdělována dopravcům každé strany příslušným úřadem této strany.

c) Povolení uvedená v článku 7 (a) budou platná pro jednu cestu tam a zpět. Povolení uvedená v článku 7 (b) budou platná pro jeden tranzitní průjezd a jednu tranzitní zpáteční cestu.

d) Povolení budou ve vozidlech, ke kterým se vztahují; na žádost musí být předložena kterékoliv osobě, která je pověřena si je vyžádat na území jedné nebo druhé země.

e) Povolení nebudou přenosná mezi dopravci.

f) Každý rok během měsíce listopadu příslušné úřady si vymění dohodnutý počet povolení.

Článek 10

Vozidla evidovaná na území jedné z obou zemí mohou po provedení přepravy nákladů druhé zemi při zpáteční cestě získat náklad s místem určení ve své vlastní zemi.

Článek 11

Pro přepravu nákladů vozidlem evidovaným na území jedné z obou zemí, na území druhé země za účelem získání nákladu určeného pro zemi evidence, se bude vyžadovat zvláštní povolení.

Pro přepravu nákladů vozidlem evidovaným na území jedné z obou zemí ze třetí země na území druhé země a naopak, se bude vyžadovat zvláštní povolení.

V případě, že souprava se skládá z vozidel evidovaných v různých zemích, bude vyžadováno zvláštní povolení.

Finanční ustanovení

Článek 12

Vozidla naložená nebo vyložená používaná pro tranzitní dopravu nákladů v rámci kontingentu stanoveného Smíšenou komisí a pro dopravu nákladů mezi oběma zeměmi budou osvobozena od daní, dávek nebo jiných poplatků vybíraných z vlastnictví nebo oběhu vozidel anebo z přepravy.

Osvobození od těchto daní, dávek a jiných poplatků se vztahuje též na vozidla používaná pro přepravu osob.

Článek 13

Platby, které se uskutečňují podle ustanovení této dohody, budou provedeny ve směnitelné měně přijaté individuálně oprávněnými bankami stran podle vnitrostátních zákonů, předpisů a nařízení.

Obecná ustanovení

Článek 14

Pohonná látka nacházející se ve standardních nádržích vozidel bude osvobozena od celních poplatků a jiných daní. Standardní palivovou nádrží se rozumí nádrže zkonstruované výrobcem vozidla.

Náhradní díly, které jsou dováženy dočasně za účelem oprav vozidla, které se porouchalo na území druhé země, budou osvobozeny od celních poplatků, daní a jiných dávek, jak je stanoveno v příslušných vnitrostátních zákonech a předpisech. Nahrazené části musí být vyvezeny zpět nebo zničeny pod celní kontrolou.

Článek 15

Dopravci a členové posádky jejich vozidel budou dodržovat ustanovení této dohody a na území druhé země se podrobí vnitrostátním zákonům a předpisům platným na tomto území.

Článek 16

Přesahuje-li hmotnost nebo rozměry vozidla nebo nákladu připuštěné limity na území druhé země, bude vyžadováno zvláštní povolení.

V případě dopravy nebezpečného zboží musí být dodržována příslušná ustanovení vnitrostátních předpisů.

Omezuje-li povolení provoz vozidla na určenou trasu, přeprava může být prováděna pouze na této trase.

Pojištění

Článek 17

Přepravy prováděné za podmínek této dohody budou v souladu s:

a) ustanoveními platnými v zemi, kde je vozidlo provozováno, týkajícími se pojištění vozidel ve vztahu ke škodám způsobeným třetím stranám;

b) ustanoveními platnými v zemi, kde je vozidlo evidováno, týkajícími se pojištění přepravovaných cestujících a nákladů.

Článek 18

Na všechny případy, které nejsou upraveny touto dohodou, se bude vztahovat vnitrostátní právní řád každé strany.

Článek 19

K řešení případných otázek, které mohou vzniknout z provádění této dohody, bude zřízena Smíšená komise složená ze zástupců stran.

Smíšená komise se sejde na žádost jedné ze stran střídavě v Československu a v Turecku.

Článek 20

Příslušné orgány stran se dohodnou o způsobech provádění této dohody v protokolu uzavřeném při podpisu této dohody.

Ustanovení protokolu mohou být měněna na zasedáních Smíšené komise.

Článek 21

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů každé strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení. Dohoda bude prozatímně prováděna ode dne podpisu po dobu šesti měsíců.

Tato dohoda se sjednává na období jednoho roku. Její platnost bude mlčky prodlužována vždy o další rok, pokud jedna ze stran tři měsíce předem písemně nesdělí druhé straně své přání ji ukončit.

Dáno v Praze dne 30. června 1981 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyku.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Turecké republiky:

Ilter Türkmen v. r.

Přesunout nahoru