Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla

Částka 1/1982
Platnost od 15.01.1982
Účinnost od 15.01.1982
Zrušeno k 01.07.1989 (69/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 3. prosince 1981

o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.:


§ 1

K vytvoření dalších příznivých podmínek pro rozšiřování objemu a struktury československých dovozů zboží z rozvojových zemí je od cla osvobozeno v níže uvedeném rozsahu obchodní zboží:

a) dovážené a pocházející z nejméně rozvinutých rozvojových zemí uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v plném rozsahu;

b) dovážené a pocházející z rozvojových zemí uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce od 75 % cla, určeného podle dovozních smluvních celních sazeb uvedených v československém celním sazebníku obchodního zboží 1) s výjimkou cla ze zboží uvedeného pod sazebními čísly (položkami) československého celního sazebníku podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

(1) Osvobození od cla podle § 1 (dále jen "osvobození od cla") se vztahuje na zboží dovážené z rozvojové země uvedené v příloze č. 1 nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce (dále jen "rozvojová země") přímo do Československé socialistické republiky.

(2) Zbožím přímo dováženým do Československé socialistické republiky se pro účely této vyhlášky rozumí zboží přepravované nejkratším nebo nejvýhodnějším způsobem, jestliže při převážení celním územím třetího státu nebude zboží propuštěno v tomto státě do volného oběhu a zůstane pod celní tranzitní kontrolou.

§ 3

(1) Zbožím pocházejícím z rozvojové země se rozumí:

a) užitkové nerosty, vytěžené na území nebo pobřežní mělčině rozvojové země;

b) rostlinné produkty, vypěstované v rozvojové zemi;

c) živá zvířata, která se narodila a byla vychována v rozvojové zemi;

d) výrobky získané z živých zvířat v rozvojové zemi;

e) produkty lovu a rybolovu zhotovené v rozvojové zemi;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty moře, vytěžené loděmi rozvojové země, jakož i loděmi najatými rozvojovou zemí;

g) výrobky zhotovené na palubách plovoucích závodů na zpracování ryb dané země, jakož i na palubách plovoucích závodů na zpracování ryb, které jsou rozvojovou zemí najaté, kromě produktů uvedených pod písmenem f);

h) použité výrobky, sebrané v rozvojové zemi, vhodné k opětovnému využití surovin;

i) odpad a šrot vzniklý při výrobě v rozvojové zemi;

j) zboží vyrobené v rozvojové zemi kromě produktů, uvedených pod písmeny a) až i) tohoto odstavce;

k) zboží, které je vyrobeno v rozvojové zemi při použití surovin, polotovarů nebo hotových výrobků, pocházejících z jiné země nebo jejichž původ je neznámý za podmínky, že toto zboží bylo v rozvojové zemi dostatečnou měrou zpracováno nebo opracováno;

l) suroviny, polotovary i hotové výrobky, které jsou vyvezeny z Československé socialistické republiky do rozvojové země a tam použity k výrobě jiného zboží, jež je dovezeno zpět do Československé socialistické republiky.

(2) Zboží se považuje za dostatečně zpracované nebo opracované v rozvojové zemi, jde-li o

a) zboží zpracované nebo opracované v rozvojové zemi, přičemž hodnota zboží pocházejícího z jiné země nebo zboží, jehož původ je neznámý, nepředstavuje více jak 50 % hodnoty zboží rozvojovou zemí vyváženého;

b) zboží zpracované nebo opracované v několika rozvojových zemích, přičemž hodnota zboží pocházejícího z jiných zemí nebo zboží, jehož původ je neznámý, nepředstavuje více jak 50 % hodnoty zboží vyváženého jednou z těchto rozvojových zemí;

c) zboží vyrobené v jedné rozvojové zemi, které bylo zpracováno nebo opracováno v jiných rozvojových zemích.

(3) Zboží se nepovažuje za dostatečně zpracované nebo opracované ve smyslu odstavce 2 pouze úkony souvisejícími s balením, tříděním, konzervováním, skladováním, značkováním, cejchováním, kompletováním, spojováním částí apod.

§ 4

(1) Hodnota zboží pocházejícího z jiných zemí uvedeného v § 3 odst. 2 písm. a) a b) se stanovuje na základě celní hodnoty tohoto zboží určené rozvojovou zemí.

(2) Za hodnotu zboží uvedeného v § 3 odst. 2 písm. a) a b), jehož původ je neznámý, se považuje cena zaplacená za zboží na území rozvojové země.

§ 5

(1) Osvobození od cla se vztahuje na zboží dovážené a pocházející z rozvojové země zakoupené v době konání nebo po skončení výstavy či veletrhu v případě, že československá organizace oprávněná k zahraničně-obchodní činnosti (dále jen "dovozce") zakoupila zboží v takovém stavu, v jakém bylo dodáno na výstavu či veletrh, zboží nebylo po odeslání na výstavu či veletrh využito k jiným účelům než výstavním a bylo během konání výstavy či veletrhu stále pod celní kontrolou.

(2) Doklad o původu takového zboží musí být vyhotoven stejným způsobem jako v případě vývozu zboží z rozvojové země do Československé socialistické republiky s udáním názvu a doby trvání výstavní akce.

§ 6

(1) Při dovozech zboží, na které se vztahuje osvobození od cla, předkládá dovozce orgánům celní správy při celním řízení osvědčení o původu zboží.

(2) Osvědčení o původu zboží musí být vystaveno výrobcem nebo vývozcem zboží dováženého do Československé socialistické republiky v jazyku českém nebo slovenském, nebo v jednom z těchto jazyků: v ruštině, angličtině, francouzštině, španělštině nebo němčině.

(3) Osvědčení o původu zboží musí obsahovat tyto základní údaje:

a) název a adresu vývozce spolu s označením vývozní země;

b) název a adresu dovozce;

c) způsob dopravy a dopravní cesta (pokud je známa);

d) druh dováženého zboží, jeho obchodní název a označení ve čtyřmístném čísle nomenklatury Rady pro celní spolupráci;

e) označení a signa zásilky umožňující identifikaci zboží;

f) množství dováženého zboží (brutto a netto váhu, popř. počet kusů, tuctů apod.);

g) číslo a datum faktury na zasílané zboží;

h) kritérium původu zboží;

i) prohlášení vývozce nebo výrobce o správnosti údajů osvědčení, jeho razítko a podpis.

(4) Kritérium původu zboží musí být u osvědčení o původu zboží uvedeno takto:

a) značka "P" u zboží, uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) až j);

b) značka "Y" s dodatkem, kolik procent z celkové hodnoty zboží vyváženého rozvojovou zemí tvoří hodnota zboží, jež pochází z jiných zemí nebo jehož původ je neznámý, u zboží uvedeného v § 3 odst. 2 písm. a) a b);

c) značka "PK" u zboží uvedeného v § 3 odst. 2 písm. c).

(5) Osvědčení o původu zboží musí být ověřeno obchodní komorou nebo podobnou institucí vývozní země, která je k tomuto úkolu pověřena příslušnými státními úřady.

(6) Celní orgány mohou při celním řízení vyžadovat, aby dovozci zboží podle odstavce 1 předkládali kromě osvědčení o původu zboží i další doklady, z nichž vyplyne, že jde o zboží, na které se vztahuje osvobození od cla.


§ 7

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 59/1978 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1980 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží.


Příloha č. 1

SEZNAM ZEMÍ, ze kterých dovážené a pocházející obchodní zboží je podle § 1 písm. a) v plném rozsahu osvobozeno od cla

Afgánská demokratická republika

Botswanská republika

Bangladéšská lidová republika

Beninská lidová republika

Bhútánské království

Burkina Faso

Čadská republika

Demokratická republika Svatého Tomáše a Princova ostrova

Džibutská republika

Federativní islámská republika Komory

Gambijská republika

Guinejská republika

Haitská republika

Jemenská arabská republika

Jemenská lidová demokratická republika

Kapverdská republika

Království Lesotho

Laoská lidově demokratická republika

Maledivská republika

Nepálské království

Nezávislý stát Západní Samoa

Nigerská republika

Republika Burundi

Republika Guinea - Bissau

Republika Mali

Republika Sierra Leone

Republika Togo

Republika Rovníková Guinea

Rwandská republika

Sjednocená republika Tanzánie

Socialistická Etiopie

Středoafrická republika

Sudánská republika

Ugandská republika

Příloha č. 2

SEZNAM ZEMÍ, ze kterých dovážené a pocházející obchodní zboží je podle § 1 písm. b) osvobozeno od 75 % cla

Alžírská demokratická a lidová republika

Angolská lidová republika

Argentinská republika

Bahamské společenství

Barbados

Bolivijská republika

Brazilská federativní republika

Dominické společenství

Dominikánská republika

Egyptská arabská republika

Ekvádorská republika

Fidži

Filipínská republika

Gabunská republika

Ghanská republika

Grenada

Guatemalská republika

Guayanská kooperativní republika

Honduraská republika

Indická republika

Indonéská republika

Irácká republika

Iránská islámská republika

Jamajka

Jordánské hašemitské království

Kampučská lidová republika

Kamerunská sjednocená republika

Keňská republika

Kiribatská republika

Kolumbijská republika

Konžská lidová republika

Korejská lidově demokratická republika

Kostarická republika

Království Saúdská Arábie

Království Tonga

Království Svazijsko

Kubánská republika

Kyperská republika

Libanonská republika

Liberijská republika

Libyjská arabská lidová socialistická džamahírije

Madagaskarská demokratická republika

Malajsie

Malawiská republika

Marocké království

Mauretánská islámská republika

Mauritius

Mongolská lidové republika

Mosambická lidová republika

Nigerijská federativní republika

Nikaragujská republika

Pákistánská islámská republika

Panamská republika

Papua - Nová Guinea

Paraguajská republika

Peruánská republika

Republika Malta

Republika Nauru

Republika Pobřeží slonoviny

Republika Trinidad a Tobago

Salvadorská republika

Senegalská republika

Seyschelská republika

Singapurská republika

Socialistické federativní republika Jugoslávie

Socialistická republika Barmský svaz

Somálská demokratická republika

Souostroví Vanuatu

Spojené státy mexické

Srílanská demokratická socialistická republika

Stát Bahrajn

Stát Katar

Stát Kuvajt

Stát spojených arabských emirátů

Sultanát Omán

Surinamská republika

Svatá Lucie

Svatý Vincent

Syrská arabská republika

Šalamounovy ostrovy

Thajské království

Tuniská republika

Turecká republika

Tuvalu

Uruguajská východní republika

Venezuela

Vietnamská socialistická republika

Zairská republika

Zambijská republika

Zimbabwská republika

Příloha č. 3

SEZNAM ZBOŽÍ, na které se nevztahuje osvobození od cla podle § 1 písm. b)

Položka - číslo sazebníkuNázev zboží
17 01 02B - vanilkový a vanilinový cukr
17 01 03C - cukr s přísadou jiných vůní
17 01 09D - ostatní (řepný a třtinový cukr v pevném stavu)
24 02 02B - cigarety
Přesunout nahoru