Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1982 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Částka 4/1982
Platnost od 09.03.1982
Účinnost od 01.04.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

26

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 17. února 1982

o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se připojuje ustanovení označené písmenem d), které zní:

"d) upotřebených ropných olejů; pro tyto dodávky neplatí ustanovení § 2 a 3.".

2. § 11 zní:

"Pohonné látky

§ 11

(1) Odběratel uvede v návrhu smlouvy na dodávku pohonných látek, jaká množství a jakým způsobem (v autocisterně, v sudech apod.) odebere ze skladu a jaká množství odebere z čerpacích stanic na odběrní poukázky.

(2) Požaduje-li odběratel v návrhu smlouvy odběr pohonných látek na odběrní poukázky, vzniká přijetím návrhu smlouvy závazek předat odběrní poukázky na sjednané množství pohonných látek, jakož i vydat na předložení odběrní poukázky (§ 11a) v období, na něž je odběrní poukázka vystavena (odběrní období), odpovídající množství pohonných látek.

(3) Odběrní poukázky vyjadřují cenu pohonných látek, jejichž druh a množství je na odběrní poukázce uvedeno. Vydávají je Chemopetrol-koncernový podnik Benzina pro odběratelské organizace v České socialistické republice a Benzinol národní podnik pro odběratelské organizace ve Slovenské socialistické republice; mají-li být podle smlouvy odběrní poukázky předány přímo závodu odběratele, určuje se dodavatelská organizace pro množství odebírané závodem podle sídla tohoto závodu.

(4) Závazek předat odběrní poukázky (odstavec 2) je splněn, a to i pro účely fakturace, 1) podáním doporučené zásilky s odběrními poukázkami jako cenné psaní na poštu 2) nebo odevzdáním odběrních poukázek odběrateli.".

3. Za § 11 se vkládají § 11a a § 11b, které zní:

"§ 11a

Odběrní poukázky lze předkládat kterékoli čerpací stanici obou organizací, jež odběrní poukázky vydávají (§ 11 odst. 3). Vydává-li pohonné látky čerpací stanice druhé organizace, platí, že jde o plnění za organizaci, která odběrní poukázky vydala.

§ 11b

(1) Nevyužité odběrní poukázky může odběratel vrátit dodavateli, a to tomu odbytovému závodu, který mu je předal; vrací je způsobem uvedeným v § 11 odst. 4. Za vrácené nevyužité odběrní poukázky dodavatel vrátí odběrateli zaplacenou cenu.

(2) Penále za neodběr pohonných látek v množství odpovídajícím vráceným nevyužitým odběrním poukázkám platí odběratel jen tehdy, vrátí-li nevyužité odběrní poukázky po uplynutí jednoho měsíce od skončení odběrního období; penále činí 5 % z ceny pohonných látek, na které nebyly odběrní poukázky využity.".

4. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní:

"ČÁST ČTVRTÁ

Dodávky upotřebených ropných olejů

§ 34a

Ustanovení této části se vztahují na dodávky upotřebených ropných olejů, které dosavadním používáním změnily své vlastnosti natolik, že je nelze dále užívat k původnímu účelu, a které

a) jsou vhodné pro regeneraci (dále jen "zpracovatelné oleje"), a to

1. oleje mazací automobilové a letecké,

2. oleje mazací průmyslové s výjimkou olejů nízkotuhnoucích, válcových a tmavých;

b) nejsou vhodné pro regeneraci (dále jen "nezpracovatelné oleje"). 3)

§ 34b

Shromažďování, skladování a ochrana upotřebených ropných olejů

(1) Organizace, u níž dochází ke vzniku upotřebených ropných olejů (dále jen "dodavatel"), je povinna upotřebené ropné oleje zachytávat, shromažďovat je a zacházet s nimi tak, aby nedošlo k poškození nebo k ohrožení životního prostředí, zvláště čistoty půdy, povrchových a podzemních vod. 4)

(2) Dodavatel a organizace pověřená výkupem upotřebených ropných olejů (dále jen "odběratel") 5) jsou povinni skladovat zpracovatelné a nezpracovatelné oleje odděleně v nepropustných skladovacích nádržích 6) nebo v nepropustných obalech; dále jsou povinni upotřebené ropné oleje chránit před dalším znehodnocováním a znečišťováním hrubými mechanickými nečistotami (např. dřevem, čistící vlnou, papírem), jakož i před znečišťováním organickými rozpustidly, ostatními hořlavými kapalinami 1. stupně nebezpečnosti, syntetickými oleji, mazacími tuky, laky, barvami nebo vodou.

Smlouva o dodávce zpracovatelných olejů

§ 34c

(1) Na dodávky zpracovatelných olejů uzavírá dodavatel s odběratelem hospodářské smlouvy s určením množství pro celý kalendářní rok. Organizace jsou povinny uzavřít smlouvu o dodávce zpracovatelných olejů v množství, které odpovídá 35 % z celkového množství příslušného druhu ropných olejů odebraných dodavatelem v předchozím roce.

(2) Do množství ropných olejů, z nichž se stanoví množství zpracovatelných olejů podle odstavce 1, se nezapočítává množství ropných olejů, které dodavatel používá pro

a) mazání dvoudobých motorů, mazání lišt a řetězů motorových pil a mazání motorů letadel, jimiž jsou prováděny letecké práce v zemědělství, lesním a vodním hospodářství,

b) technologické účely (pro výrobu jiných výrobků),

c) první náplň výrobků, které dodává nebo pro první náplň výrobků po generální opravě,

d) výzkumné a studijní účely,

e) pro potřeby československých zastupitelských orgánů v zahraničí.

§ 34d

(1) Návrh smlouvy o dodávce zpracovatelných olejů předkládá odběratel dodavateli nejpozději do konce února roku, v němž mají být dodávky uskutečňovány. Návrhem smlouvy je odběratel vázán po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy návrh smlouvy došel dodavateli.

(2) Dohoda organizací o náležitostech potřebných pro vznik smlouvy je nahrazena i tím, že dodavatel do jednoho měsíce ode dne kdy obdržel od odběratele návrh smlouvy, nesdělí, že s ním nesouhlasí.

(3) Dodávky zpracovatelných olejů uskutečněné v běžném roce před uzavřením smlouvy se na její plnění započítávají a platí pro ně ustanovení o závazcích z hospodářských smluv.

§ 34e

Zvláštní způsoby zániku závazku

(1) Závazek dodavatele, který neodebírá ročně více než 200 kg ropných olejů, k dodávce zpracovatelných olejů zaniká též předložením potvrzení organizace provádějící automobilové opravárenství, že jí byly odevzdány zpracovatelné oleje; závazek zaniká v rozsahu uvedeném na tomto potvrzení.

(2) Závazek k dodávce zpracovatelných olejů zaniká uplynutím roku, na který byla smlouva o dodávce sjednána.

§ 34f

Důsledky nedodržení stanovených vlastností

(1) Jestliže dodávka zpracovatelných olejů obsahuje vodu nebo nečistoty v rozsahu převyšujícím 2 % až do výše 10 % dodaného množství, započítává se na plnění závazku dodavatele jen 90 % tohoto množství. Obsahuje-li dodávka více než 10 % vody nebo nečistot, nezapočítává se na plnění závazku dodavatele k dodávkám zpracovatelných olejů; práva a povinnosti podle § 201, 202 a § 206 až 208 zákona organizacím nevznikají. Množství zpracovatelných olejů, které se na plnění závazku k dodávce nezapočítává, je však odběratel povinen odebrat.

(2) Pokud zjištění množství vody nebo nečistot v dodávce může být provedeno až u organizace, která podle smlouvy s odběratelem zpracovatelné oleje zpracovává - regeneruje, je pro dodavatele a odběratele rozhodné zjištění této organizace.

§ 34g

Majetkové sankce za nedodání smluveného množství

(k § 204 zákona)

Nedodá-li dodavatel do konce roku sjednané množství zpracovatelných olejů, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 500 Kčs za každou započatou tunu nedodaných zpracovatelných olejů.

§ 34h

Smlouva o dodávce nezpracovatelných olejů

(1) Nezpracovatelné oleje jsou dodavatelé povinni především vhodným způsobem zužitkovat (jako palivo apod.). Pokud tuto možnost nemají, nabídnou nezpracovatelné oleje odběrateli nebo jiné organizaci, o níž předpokládají, že je bude moci využít; na žádost dodavatele je odběratel povinen uzavřít smlouvu o dodávce nezpracovatelných olejů v nabídnutém množství.

(2) Návrh smlouvy o dodávce nezpracovatelných olejů předkládá dodavatel kdykoliv v průběhu roku. Návrhem smlouvy je dodavatel vázán po dobu jednoho měsíce od jeho odeslání, pokud sám nestanoví lhůtu delší nebo pokud nebyla jiná lhůta dohodnuta.

§ 34i

Přechodné ustanovení

Pro kalendářní rok 1982 předloží odběratel dodavateli návrh smlouvy o dodávce zpracovatelných olejů (§ 34c) nejpozději do 30. dubna 1982. Pokud odběratel návrh smlouvy předložil před nabytím účinnosti této vyhlášky, je tímto návrhem vázán do 30. dubna 1982; tato lhůta platí též pro vznik smlouvy podle § 34d odst. 2.".

5. Dosavadní část čtvrtá se označuje jako "ČÁST PÁTÁ".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1982.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 168 a 376 zákona.

2) § 29 Poštovního řádu - výnos Ústřední správy spojů, registrovaný v částce 8/1968 Sb.

3) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

4) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 23/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

5) Pověřenou organizací (odběratelem) na území České socialistické republiky je Benzina k.
p. Praha, na území Slovenské socialistické republiky Benzinol n. p. Bratislava.

6) ČSN 83 0915 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování. ČSN 85 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.

Přesunout nahoru