Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 25/1982 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 4/1982
Platnost od 09.03.1982
Účinnost od 23.04.1981
Zrušeno k 08.08.2005 (63/2007 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

25

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 24. prosince 1981

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


V Phnom Penhu dne 16. února 1980 byla podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost dnem 23. dubna 1981.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a Lidová revoluční rada Kambodžské lidové republiky ve snaze upevňovat přátelské vztahy a spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi oběma zeměmi,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd s cílem zlepšovat zdravotní stav lidu obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany si kromě všeobecné výměny zkušeností v oblasti veřejného zdravotnictví a řízení zdravotnických služeb budou vyměňovat zejména zkušenosti s používáním lékařských nástrojů, přístrojů a léčiv a budou zkoumat možnost spolupráce v oblasti farmaceutického průmyslu.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kongresech a sympoziích s mezinárodní účastí týkajících se zdravotnických otázek, které se budou konat na jejich území.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury a zdravotnických filmů, jakož i materiály z oblasti zdravotní výchovy.

Článek 5

Smluvní strany si budou za účelem společného boje proti přenosným nemocem vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí a zasílat si přehledy o epidemiologické situaci ve svých zemích.

Článek 6

Smluvní strany budou spolupracovat na úseku školení a doškolování zdravotnických pracovníků zejména tím, že

1. na žádost jedné ze smluvních stran bude druhá smluvní strana vysílat své odborníky ke školení zdravotnických pracovníků nebo umožní zdravotnickým pracovníkům druhé smluvní strany školení ve svých zařízeních;

2. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických odborníků nebo jim umožní postgraduální studium v určitém oboru a studium určitých druhů nemocí;

3. jedna smluvní strana bude na žádost druhé smluvní strany vysílat na základě zvláštních ujednání mezi příslušnými organizacemi své odborníky do druhé země;

4. budou podporovat výměnu učebních pomůcek a pedagogických zkušeností.

Článek 7

1. Smluvní strany budou umožňovat na žádost druhé smluvní strany ústavní léčení ve svých zdravotnických zařízeních nemocným občanům druhé smluvní strany. Podmínky přijímání k ústavnímu léčení a další podrobnosti budou stanoveny v plánech spolupráce sjednaných podle čl. 8 této dohody.

2. Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území.

Článek 8

K provádění této dohody budou sjednávány na určitá časová období plány spolupráce, které budou též obsahovat rozsah a finanční podmínky této spolupráce.

Článek 9

Náklady vzniklé při provádění této dohody budou hrazeny podle těchto zásad:

1. seznamy lékařské literatury a zdravotnických filmů, názorné učební pomůcky a jiný zdravotně výchovný materiál budou vyměňovány bezplatně;

2. podmínky úhrady nákladů spojených s vysláním a pobytem lékařů a zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany budou stanoveny v plánech spolupráce sjednávaných podle čl. 8 nebo ve zvláštních ujednáních sjednávaných podle čl. 6 této dohody;

3. podmínky úhrady léčení podle čl. 7 odst. 1 budou stanoveny v plánech spolupráce sjednávaných podle čl. 8 této dohody;

4. nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů podle čl. 7 odst. 2 této dohody bude poskytováno bezplatně.

Článek 10

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 11

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a bude se prodlužovat vždy o další pětileté období, dokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně tři měsíce před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Phnom Penhu dne 16. února 1980 ve dvou vyhotoveních v jazyku francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za lidovou revoluční radu Kambodžské lidové republiky

Nou Beng v. r.

Přesunout nahoru