Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů

Částka 3/1982
Platnost od 26.02.1982
Účinnost od 26.02.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

21

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 4. února 1982,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, se mění a doplňuje podle usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. ledna 1982 č. 41 takto:

1. V § 10 odst. 1 se částka 1 250 Kčs zvyšuje na částku 1 400 Kčs.

2. Za § 11 se vkládá § 11a, který zní:

"§ 11a

(1) Zvláštní příspěvek příslušející podle této vyhlášky popřípadě podle dřívějších předpisů 10a) se upravuje tak, že průměrný čistý výdělek před převedením nebo uvolněním, rozhodný pro výpočet tohoto příspěvku, se zvyšuje o 2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tento příspěvek do 31. prosince 1980.

(2) Zvláštní příspěvek se na žádost pracovníka nebo na návrh organizace určí na základě průměrného čistého měsíčního výdělku zvýšeného podle odstavce 1 i tehdy, jestliže pracovníku nebyl do 31. prosince 1980 poskytován, protože by jeho výše činila méně než 200 Kčs měsíčně.

(3) Pro zvláštní příspěvek platí i po úpravě provedené podle odstavce 1 limity uvedené v § 10 odst. 1 a 3.

(4) Zvláštní příspěvek upravený, popřípadě stanovený podle odstavců 1 a 2, přísluší od 1. ledna 1982.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

10a) Výnos ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva hornictví ze dne 1.10.1968 o opatřeních k prohloubení hmotného a sociálního zabezpečení uvolňovaných a převáděných pracovníků v hornictví (MPSV čj. XI-1134-1.10.1968; MH čj. 42.3-3468/2475-výnos č. 4/1968), reg. v částce 45/1968 Sb.
Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3. července 1970 čj. F V/1-662/70-1142 o opatřeních k prohloubení hmotného a sociálního zabezpečení uvolňovaných a převáděných pracovníků v hornictví.

Přesunout nahoru