Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 181/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

Částka 37/1982
Platnost od 22.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

181

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 27. prosince 1982

o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě se Státní arbitráží ČSSR a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a ve znění zákona č. 165/1982 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Úvodní a obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při

a) provádění vědeckotechnických prací,

b) využívání výsledků vědeckotechnických prací.

(2) Na hospodářské závazky vznikající při provádění vědeckotechnických prací a využívání výsledků vědeckotechnických prací pro zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti státu se tato vyhláška vztahuje, pokud zvláštní předpisy nestanoví něco jiného 1).

§ 2 – § 9zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

(k § 332d zákona)zrušeno

§ 10 – § 13zrušeno

§ 14

Reklamovat nelze po uplynutí 5 let od splnění dodávky.

§ 15 – § 17zrušeno

§ 18

Reklamovat nelze po uplynutí 5 let od splnění dodávky s výjimkou vad prototypů nebo unikátů, kde lhůta pro reklamaci činí 18 měsíců od dodání.

Smlouva o vývoji nové technologiezrušeno

§ 19zrušeno

§ 20

Reklamovat nelze po uplynutí 5 let od splnění dodávky s výjimkou vad zařízení, kde lhůta pro reklamaci činí 18 měsíců od uvedení zařízení do provozu; tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou je možno reklamovat vady souboru strojů a zařízení, jehož součástí se vyřešené zařízení stalo.

§ 21zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

Smlouva o zabezpečení realizace a užití výsledků výzkumu a vývojezrušeno

§ 22 – § 25zrušeno

Smlouva o využití výsledků vědeckotechnických prací

(k § 332f zákona)

§ 26 – § 30zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

Závazky založené příkazem nadřízeného orgánuzrušeno

§ 31zrušeno


ČÁST PÁTÁ

Závěrečné ustanovení

§ 32

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Ministr:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva národní obrany č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací určených k zajištění obranyschopnosti státu.
Směrnice Všeob. sm. 21 (práv.)

2) Jednotné metodické pokyny pro vypracování návrhu pětiletého plánu na léta 1981-1985 a návrhu prováděcího plánu na rok 1981 - č. 38, formulář KP-2, vysvětlivka 12, reg. v částce 18/1980 Sb.

3) Kupř. technickoekonomická studie, práce prováděné střediskem vědeckotechnických a ekonomických informací podle směrnice FMTIR č. 2/1974 o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací (Zpravodaj FMTIR č. 3/1974), vedoucím pracovištěm vědeckotechnického rozvoje podle směrnice FMTIR č. 4/1972 o vedoucích pracovištích vědeckotechnického rozvoje reg. v částce 22/1972 Sb. (Zpravodaj FMTIR č. 5/1972).

4) § 72 a 73 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách.

5) Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách.
Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých.
Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 88/1974 Sb., o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 133/1978 Sb., o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy.

6) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.
Nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství.
Nařízení vlády ČSSR č. 149/1971 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.

7) § 23 odst. 5 písm. a) směrnice ministerstev financí o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací (Finanční zpravodaj částka 10/1972), reg. v částce 7/1973 Sb.

8) Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-1/82 (Cenový věstník částka 23/1982), reg. v částce 17/1982 Sb.

Přesunout nahoru