Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 179/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací

Částka 37/1982
Platnost od 22.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

179

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 17. prosince 1982

o rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., a ve znění zákona č. 165/1982 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

(1) Úprava se vztahuje na smluvní pojištění (dále jen "pojištění") 1) socialistických organizací a jejich organizačních jednotek, které mohou vystupovat v hospodářských vztazích svým jménem (dále jen "organizace"). 2) Pojištění slouží k úhradě škod vyvolaných nahodilými událostmi a k předcházení těmto škodám.

(2) Pro práva a povinnosti občanů ze smlouvy o pojištění, uzavřené organizací, 3) platí příslušná ustanovení pojistných podmínek pro pojištění občanů.

§ 2

(1) Ve smlouvě o pojištění, uzavřené mezi organizací a Českou státní pojišťovnou nebo Slovenskou státní pojišťovnou (dále jen "pojišťovna"), se upraví v souladu s touto vyhláškou podrobnosti, potřebné ke splnění účelu pojištění. Přitom je možno dohodnout, že organizaci, která splní podmínky stanovené ve smlouvě, poskytne pojišťovna slevu na pojistném. Současně se vymezí výše a druhy slev a způsob kontroly opatření přijatých k zamezení vzniku pojistné události.

(2) Návrh smlouvy nemusí mít písemnou formu, sjednává-li se pojištění na dobu nejvýše jednoho roku.

§ 3

Rozsah a způsob pojištění a opatření zaměřená na předcházení škodám i důsledky vyplývající z plnění těchto opatření lze jednotně upravit pro vymezený okruh organizací smlouvou sjednanou mezi pojišťovnou a příslušným orgánem hospodářského řízení. 4)

§ 4

Pojištění se týká pojistných událostí, při nichž nastane škoda na území Československé socialistické republiky, pokud nebude zvláštními předpisy nebo smlouvou upraveno jinak.

§ 5

(1) Pojišťovna má právo na pojistné za dobu od vzniku pojištění až do jeho zániku. Zaniklo-li však pojištění zničením pojištěné věci nebo tím, že jinak odpadla možnost vzniku pojistné události, náleží pojišťovně pojistné do konce pojistného období, v němž k zániku došlo. Jde-li o jednorázové pojistné, náleží pojišťovně vždy celé pojistné. Pojišťovna je oprávněna ověřit si v organizaci správnost výpočtu pojistného.

(2) Je-li organizace v prodlení s placením pojistného, je povinna zaplatit pojišťovně poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínajíc desátým dnem po splatnosti pojistného; poplatek menší než Kčs 100 a úrok z prodlení se neplatí.

§ 6

(1) Organizace je povinna

a) oznámit neprodleně prokurátorovi nebo orgánům SNB pojistnou událost, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu nebo přečinu nebo pokusu o ně, 5) byla-li způsobena škoda větší než 300 Kčs,

b) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí zejména podat reklamaci, je-li k tomu organizace v důsledku pojistné události oprávněna podle příslušných předpisů, 6)

c) v případě pojistné události pořídit o jejím vzniku, příčinách a rozsahu zápis.

(2) Pojišťovna zjišťuje za součinnosti organizace příčiny a rozsah pojistné události. O výsledcích tohoto zjištění a o opatřeních dohodnutých ke zmírnění rozsahu následků pojistné události se pořizuje zápis, který podepíší obě strany; jeden stejnopis zápisu zůstává organizaci.

(3) Organizace je při zjišťování podkladů potřebných pro určení výše plnění pojišťovny povinna podat pověřenému pracovníku pojišťovny potřebná vysvětlení na místě. Způsobí-li organizace zvýšení nákladů pojišťovny na vyřizování pojistné události zejména tím, že je nutno rozhodující skutečnosti zjišťovat nově, je pojišťovna oprávněna od plnění, o jehož určení šlo, odečíst částku takto vzniklých nákladů.

(4) Výsledky šetření nutného ke zjištění rozsahu a výše plnění je pojišťovna povinna projednat s organizací.

(5) Je-li částka vypočtená jako plnění podle příslušných ustanovení této vyhlášky vyšší než částka, která byla ve smlouvě dohodnuta jako nejvyšší plnění pojišťovny (pojistná částka), je pojišťovna povinna plnit jen pojistnou částku. Také plnění omezené pojistnou částkou je pojišťovna oprávněna za stanovených podmínek přiměřeně snížit. 7)

(6) Porušila-li organizace povinnost zabezpečit pojišťovně možnost uplatnit právo, které na ni přešlo, 8) je pojišťovna oprávněna požadovat na organizaci náhradu až do výše 30 % vyplaceného plnění.

(7) Je-li pojišťovna v prodlení s plněním, je povinna zaplatit organizaci poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínajíc desátým dnem po splatnosti plnění; poplatek menší než Kčs 100 a úrok z prodlení se neplatí.

ČÁST DRUHÁ

Činnost zaměřená na předcházení škodám 9)

§ 7

(1) Při provozování pojištění organizací provádí pojišťovna činnost zaměřenou na předcházení škodám a na zmírňování rozsahu jejich následků (dále jen "zábrana škod"), a to zejména ve spolupráci s organizacemi a orgány činnými v zábraně škod. Zábranu škod je pojišťovna povinna provádět jak při zjišťování podkladů potřebných pro výpočet pojistného a pro určení výše svého plnění, tak při zavádění a rozšiřování technických, organizačních a jiných opatření napomáhajících či sloužících organizacím k odvrácení pojistných událostí a ke zmírnění rozsahu jejich následků; na závažné poznatky a zjištěné závady nebo nebezpečí hrozící pojištěnému majetku je pojišťovna povinna organizaci písemně upozornit, popřípadě jí doporučit přiměřená opatření.

(2) Organizace je povinna umožnit pověřeným pracovníkům pojišťovny provést pojistně technickou prohlídku pojištěného majetku, nahlédnout do požárně technické, projektové, účetní a jiné obdobné dokumentace a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně pojištěného majetku.

(3) K účelům zábrany škod může pojišťovna poskytovat finanční příspěvky, popřípadě věcné prostředky.

§ 8

O formách provádění zábrany škod a o vzájemné součinnosti mohou organizace a pojišťovna uzavřít smlouvu, kterou se v souladu s touto vyhláškou upraví podrobnosti podle konkrétních podmínek obou stran.

ČÁST TŘETÍ

Pojištění majetku

ODDÍL PRVNÍ

Rozsah pojištění majetku

§ 9

Pojistit lze věc, kterou organizace

a) má ve vlastnictví nebo ve správě,

b) má v trvalém užívání,

c) užívá podle písemné dohody o dočasném užívání, pokud je podle ní povinna užívanou věc opravit, pořídit věc novou nebo poskytnout peněžní náhradu, bude-li věc poškozena, odcizena nebo zničena,

d) převzala od občana při poskytování služby nebo od organizace na základě smlouvy o uskladnění, o obstarávání záležitostí, o odborné pomoci, o provedení oprav nebo o jiných pracích a výkonech.

§ 10

(1) Pojistit lze věc jednotlivě určenou nebo soubor věcí vymezený smlouvou (pojištěné věci).

(2) Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí, vztahuje se pojištění i na věci, které se staly součástí pojištěného souboru po uzavření smlouvy. Věci, které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny.

§ 11

Zjistí-li organizace po oznámení pojistné události nebo po výplatě plnění pojišťovny, že se našla ztracená nebo odcizená věc, které se pojistná událost týká, je povinna oznámit to pojišťovně bez zbytečného odkladu. Organizace je povinna vrátit pojišťovně její plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat, nejméně však to, co by obdržela při prodeji této věci prostřednictvím příslušné socialistické organizace.

§ 12

Kromě případů upravených v hospodářském zákoníku zaniká pojištění též

a) převodem vlastnictví nebo správy pojištěné věci,

b) skončením užívání nebo vrácením věci uvedené v § 9 písm. d),

c) zničením pojištěné věci nebo tím, že jinak odpadla možnost, že na pojištěné věci nastane pojistná událost.

ODDÍL DRUHÝ

Druhy pojištění majetku

§ 13

Pojišťovna sjednává

1. pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí,

2. pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení,

3. pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě,

4. pojištění pro případ odcizení věci,

5. pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla,

6. pojištění pro případ poškození nebo zničení stroje a zařízení.

Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí

§ 14

(1) Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí vzniká právo na plnění, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena

a) požárem,

b) výbuchem,

c) bleskem,

d) vichřicí,

e) povodní nebo záplavou,

f) krupobitím,

g) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem,

h) sesouváním nebo zřícením lavin,

i) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené pojištěné věci,

j) zemětřesením dosahujícím alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroskopické účinky zemětřesení (MCS).

(2) Je-li pojištěna stavba, vzniká právo na plnění také tehdy, byla-li škoda na ní způsobena tíhou sněhu nebo tíhou námrazy.

(3) Toto pojištění se vztahuje na pozemky, porosty a rostliny a na přepravované věci během vnitrostátní dopravy jen bylo-li to ve smlouvě dohodnuto.

§ 15

Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena v přímé souvislosti s některou událostí uvedenou v § 14 odst. 1 a 2, která nastala během trvání pojištění.

Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení

§ 16

(1) Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena

a) vodou unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží,

b) kapalinou nebo párou unikající z ústředního, etážového nebo dálkového topení,

c) vodou unikající z odváděcího potrubí,

d) hasicím médiem vytékajícím ze samočinného hasicího zařízení.

(2) Jestliže je pojištěna budova, je také právo na plnění za poškození přívodního potrubí vodovodního zařízení, odváděcího potrubí nebo potrubí či topných těles ústředního, etážového nebo dálkového topení, došlo-li k němu přetlakem kapaliny nebo páry anebo zamrznutím vody v potrubí náležejícím k budově.

(3) Právo na plnění není, jestliže kotle ústředního, etážového nebo dálkového topení, armatury a zařízení připojená na potrubí byly poškozeny nebo zničeny jinak než z nich unikající kapalinou nebo párou.

§ 17

Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena v přímé souvislosti s některou událostí uvedenou v § 16 odst. 1 a 2, která nastala během trvání pojištění.

Pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě

§ 18

(1) Z pojištění pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná věc při dopravě prováděné vlastním jménem a na vlastní účet organizace a úkonech s dopravou souvisejících poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena. Na peníze, ceniny, drahé kovy a jiné cennosti (dále jen "cennosti") a na dopravní prostředky, kterými se přeprava provádí, se toto pojištění vztahuje, jen bylo-li to ve smlouvě dohodnuto.

(2) Doprava pojištěné věci začíná uvedením věci připravené k přepravě do pohybu za účelem jejího naložení na dopravní prostředek v místě odeslání a končí uložením na místě určení, nejpozději však uplynutím dne, kdy věc měla být takto uložena.

§ 19

(1) Právo na plnění není, jestliže pojištěná věc byla poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena v důsledku

a) vnitřní (skryté) vady nebo zkázy, nedostatečného balení anebo vadného naložení nákladu,

b) působením atmosférického tepla nebo chladu.

(2) Pojišťovna je však povinna plnit i v případech uvedených v odstavci 1, pokud k pojistné události došlo v bezprostřední souvislosti s živelní událostí nebo s dopravní nehodou.

(3) Pojištění se nevztahuje na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při vnitrostátní dopravě bezprostředně navazující na dopravu do ciziny nebo z ciziny. 10)

Pojištění pro případ odcizení věci

§ 20

(1) Z pojištění pro případ odcizení věci vzniká právo na plnění, jestliže pojištěná věc byla odcizena způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením.

(2) V případě, že byly odcizeny cennosti, vzniká právo na plnění jen tehdy, byly-li odcizeny z uzamčené pancéřové pokladny anebo byly zabezpečeny způsobem dohodnutým smluvně. To neplatí, jestliže k jejich odcizení nebo ztrátě došlo při dopravní nebo jiné nehodě, při níž byla osoba, pověřená přepravou těchto věcí, zbavena možnosti svěřené hodnoty opatrovat.

(3) Nedošlo-li k odcizení pojištěné věci způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2, vzniká právo na plnění, byl-li pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní řízení vedené v souvislosti s odcizením pojištěné věci nebo jestliže pachatel použil proti pracovníkům (členům) organizace násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

§ 21

Právo na plnění není, byla-li věc odcizena během přepravy. To však neplatí pro pojištění cenností, přepravovaných pověřenou osobou.

§ 22

Pojišťovna je povinna plnit také za poškození nebo zničení pojištěné věci nebo stavební součásti místnosti nebo schránky, jejichž obsah je pojištěn, které bylo způsobeno jednáním směřujícím k odcizení pojištěné věci.

Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla

§ 23

(1) Z pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla vzniká právo na plnění, jestliže

a) pojištěné motorové vozidlo (dále jen "vozidlo") bylo poškozeno nebo zničeno jakoukoli událostí nebo bylo odcizeno, a to i způsobem, který nemá znaky uvedené v § 20,

b) části vozidla nebo jeho obvyklá výbava byly poškozeny nebo zničeny jakoukoli událostí nebo byly z vozidla odcizeny části k němu připevněné nebo jeho obvyklá výbava v něm uzamčená.

(2) Byly-li poškozeny nebo zničeny pneumatiky nebo plné gumové obruče vozidla anebo bylo-li poškozeno elektrické zařízení vozidla zkratem, vzniká právo na plnění, jen došlo-li

a) současně i k jinému poškození vozidla, za něž je pojišťovna povinna plnit,

b) k jejich poškození nebo zničení zásahem osoby, která není činná při provozu nebo obsluze vozidla.

(3) Právo na plnění však není, jestliže

a) část vozidla byla poškozena nebo zničena v důsledku jejího funkčního namáhání, přirozeného opotřebení nebo v důsledku únavy materiálu,

b) část vozidla byla poškozena nebo zničena v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby (nesprávné zasouvání převodů, nedostatek hmot potřebných k provozu, přehřátí motoru, nesprávné uložení nákladu apod.),

c) vozidlo bylo poškozeno nebo zničeno prováděním jeho opravy nebo údržby anebo v přímé souvislosti s těmito pracemi,

d) vozidlo bylo poškozeno nebo zničeno při jeho řízení osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení vozidla, a organizace sama řízení vozidla takové osobě svěřila,

e) vozidlo bylo poškozeno nebo zničeno v důsledku jeho činnosti jako pracovního stroje.

(4) Jestliže však vozidlo, jeho části nebo obvyklá výbava byly poškozeny nebo zničeny způsobem uvedeným v odstavci 3 písm.a) až c) v době od odcizení do vrácení vozidla, je pojišťovna povinna plnit; rovněž je povinna plnit, jestliže při řízení vozidla osobou, která k tomu nemá předepsané oprávnění [odst. 3 písm. d)], bylo vozidlo poškozeno nebo zničeno v důsledku některé živelní události (§ 14).

§ 24

Jen bylo-li to dohodnuto ve smlouvě, vztahuje se pojištění i na poškození nebo zničení vozidla při závodech všeho druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, jakož i při přípravných jízdách k závodům.

Pojištění pro případ poškození nebo zničení stroje a zařízení 11)

§ 25

(1) Z pojištění pro případ poškození nebo zničení stroje a zařízení vzniká právo na plnění, jestliže byl pojištěný stroj nebo zařízení (dále jen "stroj") poškozen nebo zničen na svém stanovišti v organizaci nebo na určeném pracovišti jakoukoli událostí.

(2) Právo na plnění však není, jestliže k poškození nebo zničení stroje došlo

a) v důsledku některé živelní události (§ 14),

b) následkem koroze, eroze, trvalého vlivu provozu nebo přirozeného opotřebení,

c) následkem závady, kterou měl stroj při sjednávání pojištění nebo v době, kdy se stal součástí pojištěného souboru, pokud organizaci byla či mohla být tato závada známa,

d) znehodnocením spočívajícím pouze v odcizení části stroje.

(3) Nedošlo-li současně i k jinému poškození stroje nebo k jeho zničení, za něž je pojišťovna povinna plnit, pojištění se netýká poškození nebo zničení

a) strojních součástí, dílů a nástrojů, které se pravidelně vyměňují při změně pracovního úkonu (např. nože, závitníky, vrtáky, formy, matrice, řezné nástroje apod.),

b) dílů, které se pravidelně vyměňují pro opotřebení (např. pneumatiky, gumové obruče, gumové válce, těsnění, lana, řetězy, pásy z jakéhokoliv materiálu, nože řezaček, radlice pluhů apod.),

c) strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý i rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců apod.),

d) elektronických prvků a elektrotechnických součástek (např. integrované obvody, mikroprocesory, tranzistory, relé, stykače apod.).

ODDÍL TŘETÍ

Plnění pojišťovny

§ 26

(1) Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena věc pojištěná jako

a) základní prostředek nebo investice, je pojišťovna povinna vyplatit částku, která odpovídá nákladům na její opravu nebo znovuzřízení, nejvýše však

1. pořizovací cenu vykázanou v účetnictví, činí-li účetní zůstatková cena pojištěné věci v době pojistné události více než 80 % pořizovací ceny,

2. 80 % pořizovací ceny vykázané v účetnictví, činí-li účetní zůstatková cena pojištěné věci v době pojistné události více než 30 % pořizovací ceny,

3. 30 % pořizovací ceny vykázané v účetnictví, činí-li účetní zůstatková cena pojištěné věci v době pojistné události třicet, popř. méně procent pořizovací ceny, nebo jde-li o věc účetně plně odepsanou, avšak v provozu dosud používanou,

b) předmět postupné spotřeby v používání nebo jako věc převzatá při poskytování služby [§ 9 písm. d)], je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající nákladům na její opravu nebo znovuzřízení, nejvýše však částku odpovídající ceně, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí (dále jen "časová cena"),

c) zásoby, je pojišťovna povinna vyplatit částku potřebnou na její opravu nebo úpravu. Dojde-li ke znehodnocení poškozených zásob, plní pojišťovna rozdíl mezi jejich časovou cenou a cenou po znehodnocení. Při úplném zničení, odcizení nebo ztrátě zásob, které organizace vyrobila, vyplatí pojišťovna částku odpovídající nákladům, jež bylo nutno vynaložit na jejich výrobu, nejvýše však částku, kterou by za ně organizace bezprostředně před pojistnou událostí obdržela při jejich realizaci, a jde-li o zásoby, které organizace nevyrobila, částku odpovídající nákladům na jejich nové pořízení, nejvýše však částku, za kterou by je organizace bezprostředně před pojistnou událostí nakoupila,

d) jiná movitá věc, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající přiměřeným nákladům na její opravu, při jejím zničení, odcizení, popřípadě ztrátě časovou cenu věci. Nejvýše však je pojišťovna povinna vyplatit částku vykázanou v operativní evidenci. Jde-li o plány, projekty a spisy s nimi související, je pojišťovna povinna plnit částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu, nejvýše však náklady nezbytné na jejich reprodukci.

(2) Od plnění určeného podle odstavce 1 pojišťovna odečte cenu zbytků poškozené nebo zničené věci, u zásob též částku, o kterou se zmenšily obvyklé náklady s ošetřováním a dalším zpracováním, jež by jinak bylo nutno vynaložit.

(3) Časová cena se určuje tak, že se od ceny nové věci téhož druhu a téže jakosti nebo věci s ní srovnatelné, která platila v době pojistné události, odečte částka vyjadřující opotřebení, popřípadě jiné znehodnocení pojištěné věci z doby před pojistnou událostí. Nelze-li cenu určit podle cenových předpisů, určí se odhadem.

§ 27

Byla-li věc pojištěna jinak než způsobem uvedeným v § 26 odst. 1, platí pro určení výše plnění podmínky dohodnuté ve smlouvě.

§ 28

Zvláštní případy plnění

(1) Učinila-li organizace opatření, která mohla vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo ke zmírnění následků pojistné události, pojišťovna jí nahradí náklady, které organizace na taková opatření vynaložila, byly-li úměrné ceně pojištěné věci.

(2) Pojišťovna je povinna poskytnout plnění odpovídající nákladům, které byla organizace povinna vynaložit z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiného veřejného zájmu na odklizení zbytků pojištěné věci, která byla poškozena nebo zničena pojistnou událostí.

(3) Pojišťovna je povinna poskytnout plnění, jímž uhradí přiměřené náklady spojené s dopravou věci, která byla pojistnou událostí poškozena, za účelem její opravy.

(4) Pojišťovna nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu nebo ošetřování pojištěné věci.

ČÁST ČTVRTÁ

Pojištění odpovědnosti za škodu

§ 29

Z pojištění odpovědnosti za škodu má organizace právo, aby za ni pojišťovna nahradila škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem organizace, blíže označenými ve smlouvě

a) na zdraví nebo usmrcením,

b) poškozením, zničením nebo ztrátou věci, pokud organizace za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěné organizace nahradit tuto škodu. Rozhoduje-li o náhradě této škody oprávněný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí, podle něhož má pojišťovna plnit, nabylo právní moci.

§ 30

(1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou

a) úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy, na odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody a k zamezení zvětšování již vzniklé škody,

b) provozem dopravních prostředků, pokud se na ni vztahuje zákonné pojištění,

c) emanací, exhalací, popílkem a znečištěním vod, nedošlo-li ke škodě v důsledku nenadálé poruchy ochranného zařízení,

d) na věcech dodaných organizací nebo na kterých organizace prováděla objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné jakosti nebo objednaná činnost byla vadně provedena.

(2) Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou

a) na věcech, které organizace užívá, a na věcech, které převzala za účelem zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci,

b) sesedáním a sesouváním půdy, poddolováním nebo pozvolným vnikáním vlhka,

c) na loukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila pastvou zvířata, jejichž chovatelem je organizace.

(3) Na odpovědnost za škodu vzniklou z přepravních smluv se pojištění vztahuje, jen bylo-li to dohodnuto ve smlouvě.

§ 31

Pojišťovna je povinna nahradit náklady

a) obhajoby pracovníka (člena) organizace v přípravném řízení a před soudem prvního stupně v trestním řízení vedeném proti němu v souvislosti se škodou, kterou má pojišťovna uhradit,

b) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem bylo-li toto řízení nutné ke zjištění odpovědnosti organizace nebo výše plnění pojišťovny, pokud je organizace povinna tyto uhradit,

c) obhajoby pracovníka (člena) před odvolacím soudem, právního zastoupení organizace a mimosoudního projednání nároků poškozeného, vzniklé poškozenému nebo jeho zástupci, jestliže se pojišťovna k úhradě těchto nákladů zavázala.

§ 32

(1) Organizace je povinna poskytnout pojišťovně součinnost, které je třeba ke zjištění příčiny a výše škody, zejména je povinna bez zbytečného odkladu pojišťovně písemně sdělit, že

a) došlo k události, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny, a nastala-li již pojistná událost, učinit nutná opatření, aby škoda byla co nejmenší,

b) poškozený proti organizaci uplatnil právo na náhradu škody, kterou má uhradit pojišťovna, a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši,

c) v souvislosti se vzniklou škodou bylo zahájeno trestní řízení proti pracovníku (členu) organizace a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení,

d) poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u soudu nebo u jiného příslušného orgánu.

(2) Organizace je dále povinna v řízení o náhradě škody, kterou má uhradit pojišťovna, postupovat v souladu s pokyny pojišťovny, zejména dohodnout se s pojišťovnou o tom, kdo bude organizaci zastupovat; nevznese-li organizace bez souhlasu pojišťovny námitku promlčení nebo zaváže-li se bez tohoto souhlasu uhradit promlčenou pohledávku, není pojišťovna povinna plnit.

§ 33

Šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit 12) je skončeno, jakmile byla dohodnuta s poškozeným výše náhrady škody nebo jakmile pojišťovna obdržela pravomocné rozhodnutí o výši náhrady škody.

§ 34

(1) Má-li organizace vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo na snížení důchodu či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za organizaci tuto částku zaplatila nebo za ni vyplácí důchod.

(2) Na pojišťovnu přechází též právo organizace na úhradu těch nákladů řízení o náhradě škody, které organizaci byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za organizaci zaplatila.

(3) Organizace je povinna bez prodlení pojišťovně oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v odstavcích 1 a 2, a odevzdat jí doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

§ 35

Plnila-li pojišťovna z důvodu škody způsobené zaviněným porušením pracovních povinností v pracovněprávních vztazích (povinností členů družstev) je organizace povinna uhradit jí až do výše 30 % vyplaceného plnění částku přiměřenou tomu, jaký vliv toto porušení mělo na rozsah povinnosti pojišťovny plnit. Plnění poskytované pojišťovnou podle § 31 se však do vyplaceného plnění nezapočítává. Uplatněním práva na úhradu této částky není dotčeno právo, které pojišťovně v důsledku vyplacení pojistného plnění přísluší vůči jinému.

§ 36

Kromě případů upravených v hospodářském zákoníku zaniká pojištění též

a) převodem vlastnictví, popřípadě správy věci nebo skončením jejího užívání, je-li pojištěna odpovědnost za škody, která vyplývá z vlastnictví, správy nebo užívání této věci,

b) odpadne-li možnost, že pojistná událost nastane.

ČÁST PÁTÁ

Pojištění osob

§ 37

Pojišťovna může s organizací 13) sjednat

a) úrazové pojištění,

b) pojištění pro případ smrti na přesně stanovenou dobu.

§ 38

(1) Pojištění uvedené v § 37 může organizace sjednat ve prospěch občana, který

a) vykonává pro ni na základě pracovněprávního vztahu pracovní činnost, při níž může hradit organizace pojistné podle zvláštních předpisů; 14) pokud to zvláštní předpisy umožňují, může organizace pojistit i rodinné příslušníky těchto občanů,

b) se účastní zájmové činnosti jí organizované a nejde o plnění pracovních úkolů nebo o přímou souvislost s ním, popřípadě o činnost, prováděnou v rámci branné výchovy,

c) uhradí organizaci pojistné (např. v ceně poskytované služby).

(2) Pojištění podle odstavce 1 písm. b) mohou uzavírat státní socialistické organizace pouze ve výjimečných případech, kdy vláda ČSSR nebo vlády ČSR a SSR rozhodnou o tom, že státní socialistické organizace mají organizovat a zajišťovat určitou zájmovou činnost.

(3) Pojištěni podle § 37 mohou být také děti, žáci, učni a studenti, jde-li o pojištění, sjednané

a) hromadně příslušnými ministerstvy,

b) organizátorem při rekreačních pobytech školní mládeže; toto pojištění může být sjednáno i ve prospěch osob, které přímo zajišťují a účastní se těchto pobytů.

§ 39

(1) Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, lze pojištění sjednat i tehdy, má-li být ze smlouvy oprávněn občan, který je v právně vymezeném vztahu vůči pojištěnému (např. dědic).

(2) Ustanovení § 6 odst. 2 až 4 se na pojištění osob nevztahuje.


ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 40

Organizace může s pojišťovnou sjednat i jiný druh pojištění, jehož podmínky tato vyhláška neupravuje. Pokud takové pojištění nebude upraveno, platí pro ně ustanovení této vyhlášky, která jim budou svou povahou a účelem nejbližší, popřípadě nejbližší ustanovení podmínek pro zákonné pojištění socialistických zemědělských organizací.

§ 41

Ve smlouvě uzavřené mezi organizací a pojišťovnou se lze odchýlit od této vyhlášky, s výjimkou ustanovení § 1 až 3, § 5 až 7 odst. 1 a 2, § 9 až 12, 28, § 30 odst. 1, § 31 až 39 a 42.

§ 42

Ustanoveními této vyhlášky se řídí i pojištění vzniklá před 1. lednem 1983; vznik pojištění, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. lednem 1983, se řídí dosavadními předpisy.

§ 43

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 358 hosp. zák.

2) § 17 hosp. zák., k tomu též § 22 směrnic federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 10/1972 a registrovaných v částce 7/1973 Sb.

3) § 352 obč. zák.

4) § 164 hosp. zák.

5) § 8 odst. 1 tr. ř.

6) Např. § 345 hosp. zák.

7) § 359 odst. 3 a § 360 odst. 1 hosp. zák.

8) § 359 odst. 5 hosp. zák.

9) § 4 odst. 2 zák. č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zák. č. 162/1968 Sb.

10) Toto pojištění je sjednáváno podle zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu).

11) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků.

12) § 359 odst. 1 hosp. zák.

13) § 358 odst. 2 písm. c) hosp. zák.

14) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 17/1978 Sb., o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi.

Přesunout nahoru