Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 175/1982 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Částka 37/1982
Platnost od 22.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.01.2006 (94/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

175

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1982,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, se mění a doplňuje takto:

1. § 4 zní:

"§ 4

Příjmy Fondu jsou

a) odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, 1)

b) dotace ze státního rozpočtu.".

2. V § 5 se v prvním řádku slovo "budou" nahrazuje slovem "jsou".

3. § 5 písm. e) zní:

"e) další zdroje stanovené zvláštními předpisy.".

4. § 7 zní:

"§ 7

(1) Z Fondu se mohou poskytovat subvence nebo půjčky na

a) výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, údržbu a provoz odvodnění a závlah zemědělských pozemků, jakož i nezbytné investice umožňující plné využití těchto zařízení,

b) úpravu vodních toků, s výjimkou toků vodohospodářsky významných, 2)

c) zřizování malých vodních nádrží 3) jako zdrojů vody pro závlahy,

d) výstavbu a obnovu rybníků a jejich čištění v souvislosti s řešením vodního režimu,

e) výstavbu silážních jam, kompostáren a zařízení pro zvýšení obsahu organických látek v půdě,

f) zřizování pastevních areálů,

g) výstavbu a úpravy zpevněných polních cest,

h) zakládání ovocných sadů, vinic a chmelnic,

i) hospodářsko-technické úpravy pozemků, 4)

j) další zúrodňovací práce, a to

1. rekultivace nevyužívané půdy,

2. rekultivace luk a pastvin,

3. rekultivace a zúrodňování písčitých a těžkých půd,

4. rekultivace a zvyšování úrodnosti orné půdy,

5. protierosní opatření, terasování svahů a technické úpravy půdy (rekultivace starých cest a jam, odstraňování křovin, keřů, náletů, kamenů a terénních nerovností),

6. meliorační vápnění,

7. povážení pozemků vhodnými přírodními nebo odpadními hmotami k trvalému zlepšení půdní struktury a zvýšení úrodnosti.

(2) Prostředky Fondu se neposkytují na rekultivace pozemků, které provádí investor podle předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu. 5)".

5. V § 8 se v odstavci 1 a v odstavci 2 větě druhé vypouští slovo "zákona" a v odstavci 5 větě druhé se slova v závorce "(§ 10 odst. 1 zákona)" nahrazují slovy v závorce "(§ 9 odst. 1)".

6. V § 9 odst. 1 větě druhé se vypouštějí slova "hospodařící na půdě".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 16 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.).
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 103/1976 Sb., o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

2) § 32 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

3) ČSN 73 6824 - Malé vodní nádrže.

4) Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.

5) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.).

Přesunout nahoru