Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 174/1982 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení

Částka 37/1982
Platnost od 22.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.01.1991 (576/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

174

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1982

o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Tento zákon upravuje rozpočtové určení výnosu a správu odvodů, důchodové daně, příspěvku na sociální zabezpečení a pokuty podle zákona o odvodech do státního rozpočtu 1) a zákona o důchodové dani, 2) s výjimkou výnosu odvodů, důchodové daně, příspěvku na sociální zabezpečení a pokuty, který je příjmem státního rozpočtu československé federace.

§ 2

(1) Výnos odvodu ze zisku, odvodu ze zisku na základě finančního plánu, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení plyne

a) od organizací se sídlem na území České socialistické republiky řízených ústředními státními orgány do státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky"),

b) od organizací řízených národními výbory do rozpočtu národního výboru, který je řídí,

c) od družstevních, společenských a ostatních organizací do rozpočtu okresního národního výboru, v jehož územním obvodu má organizace sídlo.

(2) Výnos dodatkových regulačních a cenových odvodů, plyne

a) od rozpočtových a příspěvkových organizací do státního rozpočtu republiky,

b) od ostatních organizací do rozpočtu, do kterého od těchto organizací plynou výnosy podle odstavce 1 nebo daň ze zisku podle zákona o zemědělské dani, 3) pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 4)

(3) Výnos pokuty uložené poplatníkům podle zákona o důchodové dani 2) plyne do rozpočtu, do kterého od těchto poplatníků plyne výnos důchodové daně.

§ 3

(1) Správu odvodů, důchodové daně, příspěvku na sociální zabezpečení a pokuty, jejichž výnos plyne do rozpočtů národních výborů, vykonávají okresní národní výbory.

(2) Správu odvodů, důchodové daně, příspěvku na sociální zabezpečení a pokuty, kterým podléhají organizace řízené Národním výborem hlavního města Prahy, vykonává Národní výbor hlavního města Prahy.

(3) Správu důchodové daně a pokuty, kterým podléhají poplatníci se sídlem v cizině, vykonává, je-li zdroj příjmů na území České socialistické republiky, obvodní finanční správa v Praze 1.


§ 4

Zrušuje se zákon České národní rady č. 117/1971 Sb., o rozpočtovém určení a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 89/1977 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek, a zákona České národní rady č. 183/1980 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.

2) Zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani.

3) Zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani.

4) Např. nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků.

Přesunout nahoru