Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví

Částka 2/1982
Platnost od 29.01.1982
Účinnost od 01.03.1982
Zrušeno k 01.07.1998 (137/1998 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

17

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 14. ledna 1982

o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvy výstavby a techniky republik podle § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví:


§ 1

Účel vyhlášky a rozsah její platnosti

Vyhláška upravuje technické požadavky na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví, u kterých se uplatňuje zvýhodněná finanční a úvěrová pomoc individuální bytové výstavbě. 1) Vyhláška platí pro skupinové rodinné domky v rozptýlené zástavbě, v soustředěné zástavbě a v soustředěné zástavbě tvořící součást obytných souborů komplexní bytové výstavby, které byly povoleny po účinnosti této vyhlášky.

§ 2

Členění skupinových rodinných domků

Skupinovými rodinnými domky jsou:

a) skupinové řadové domky

b) skupinové terasové domky

c) skupinové atriové domky.

§ 3

Skupinové řadové domky

(1) Skupinu vytvářejí nejméně čtyři řadové domky. Jestliže zvláštní územně technické podmínky území nebo jeho části, v němž se umísťují skupinové řadové domky, neumožňují výstavbu požadované nejmenší velikostní skupiny, je možné umístit ve skupině alespoň dva domky se čtyřmi byty, pokud takové řešení je zahrnuto v seznamu pozemků pro výstavbu rodinných domků nebo je schválí stavební úřad v územním řízení.

(2) Nejvyšší výměra pozemku určeného pro řadový skupinový domek je 300 m2 u domku s jedním bytem a 400 m2 u domku se dvěma byty.

(3) Pokud při stanovení výměr pozemků podle odstavce 2 zbudou části pozemků, které nelze využít pro účely další stavby nebo jinak hospodárně využít, mohou se zbývající plochy sloučit s přilehlými pozemky určenými pro výstavbu řadových domků za podmínky, že pozemek zvětšením nepřesáhne 400 m2 u domku s jedním bytem a 500 m2 u domku se dvěma byty, a že takové řešení schválí stavební úřad v územním řízení.

(4) Domek musí mít nejméně dvě nadzemní obytná podlaží nebo při využití šikmých střech nejméně jedno nadzemní obytné podlaží a obytné podkroví.

(5) Jednotlivé řadové domky ve skupině musí na sebe navazovat alespoň třetinou šířky štítové zdi. Řadové domky s jedním nadzemním obytným podlažím a s obytným podkrovím musí na sebe navazovat nejméně polovinou šířky štítové zdi.

(6) Skupinové řadové domky musí mít zajištěn přístup z veřejné pozemní komunikace. 2) Pokud to podmínky území umožňují, musí se uplatnit zásada zástavby po obou stranách komunikace; nepřipouští se zřizování komunikace k zadním částem pozemků.

(7) Šířka řadového skupinového domku přilehlá ke komunikaci nesmí přesáhnout 9 m (měřeno v délce přilehlé komunikace). Vyžadují-li to zvláštní územně technické podmínky, může stavební úřad povolit větší šířku.

(8) Umístění skupinových řadových domků, jejich napojení na rozvodné sítě a kanalizaci a řešení bytů musí odpovídat obecným technickým požadavkům na výstavbu. 2)

(9) Doplňuje-li výstavba jednotlivých řadových domků existující řadovou zástavbu, považuje se taková dostavba za skupinovou řadovou zástavbu a řídí se odpovídajícími požadavky této vyhlášky. Odchylná řešení dostavby, vyplývající z územně technických podmínek, schválí stavební úřad v územním řízení.

(10) Hustota zástavby skupinových řadových domků musí dosáhnout alespoň 110 obyv./ha (při 4 obyvatelích na jeden domek a při započtení plochy komunikací).

§ 4

Skupinové terasové domky

(1) Skupinu vytvářejí nejméně čtyři terasové domky, seřazené nejméně do dvou nadzemních podlaží ve směru svahu.

(2) Plocha terasy může dosáhnout nejvýše 150 m2, nesmí však přesáhnout zastavěnou plochu níže umístěného bytu nebo vlastního bytu.

(3) Skupinové terasové domky musí mít zajištěn přístup z veřejné pozemní komunikace. 2) Pokud to podmínky území umožňují, musí se uplatnit zásada zástavby po obou stranách komunikace.

(4) Pro umístění skupinových terasových domků, jejich napojení na rozvodné sítě a kanalizaci a pro řešení bytů platí ustanovení § 3 odst. 8.

(5) Hustota zástavby skupinových terasových domků musí dosáhnout alespoň 120 obyv./ha (při 4 obyvatelích na jeden domek a započetí plochy komunikací).

§ 5

Skupinové atriové domky

(1) Skupinu vytváří nejméně osm atriových domků o jednom nadzemním obytném podlaží, řazených formou kobercové zástavby. Neumožňují-li podmínky území určeného pro umístěného skupinových atriových domků požadovanou nejmenší velikost skupiny, je možné zmenšit skupinu až na čtyři atriové domky, pokud takové řešení je zahrnuto v seznamu pozemků pro výstavbu rodinných domků nebo je schválí stavební úřad v územním řízení.

(2) Plocha pozemku pro atriový domek nesmí přesáhnout 300 m2.

(3) Skupinové atriové domky musí spolu stavebně souviset buď obvodovou zdí nebo ohrazením atria.

(4) Skupinové atriové domky musí mít zajištěn přístup z veřejné pozemní komunikace. 2) Pokud to podmínky území umožňují, musí se uplatnit zásada zástavby po obou stranách komunikace. Délka veřejné pozemní komunikace pro motorová vozidla, na kterou jsou skupinové atriové domky napojeny, nesmí v průměru přesáhnout 10m na jeden atriový domek.

(5) Hustota zástavby skupinových atriových domků musí dosáhnout alespoň 100 obyv./ha na rovinných pozemcích, 120 obyv./ha na svažitých pozemcích přivrácených k jihu, západu nebo východu, 85 obyv./ha na svažitých pozemcích přivrácených k severu, k severovýchodu a k severozápadu (při 4 obyvatelích na jeden domek).


§ 6

Závěrečná ustanovení

(1) Ode dne počátku účinnosti této vyhlášky nelze postupovat podle technických podmínek ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky a ministerstva financí České socialistické republiky ze dne 2. ledna 1973 a technických podmínek ministerstva výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky ze dne 2. ledna 1973 pro přípravu, výstavbu a financování skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1982.


Ministr.

Ing. Šupka v. r

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR a Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě.

2) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.
Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 5/1979 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.
Nařízení Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ze dne 28. 11. 1980 o všeobecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě SSR Bratislavě.

Přesunout nahoru