Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 162/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva

Částka 34/1982
Platnost od 16.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1982,

kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Od daně jsou dále osvobozeni občané, jejichž příjem z poskytování služeb na základě povolení národního výboru 1) nepřesahuje v roce rozhodném pro zdanění částku 6 000 Kčs.".

2. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Příjmy z poskytování služeb na základě povolení národního výboru se zdaňují odděleně od ostatních příjmů poplatníka. Při stanovení základu daně se od těchto příjmů, přesahují-li částku 6000 Kčs, odečte:

a) 20 % jako paušální částka na věcné výdaje, neprokáže-li poplatník hodnověrnými doklady výdaje vyšší částkou,

b) částka 6 000 Kčs, má-li poplatník dvě a více vyživovaných osob a nejsou-li tyto uznány za vyživované u jiného poplatníka nebo u jiné daně.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 7 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Z příjmů z poskytování služeb na základě povolení národního výboru činí daň z příjmů obyvatelstva

u poplatníků, kteří ze základu

při základu daně přes Kčs do Kčs u poplatníků, kteří vyživují alespoň jedno dítě nebo je vychovali2) u ostatních poplatníků ze základu daně přesahujícího Kčs
3 600 5 % 5 %
3 600 7 200 10 % 10 %
7 200 20 000 720 Kos a 20 % 720 Kčs a 24 % 7 200
21) 000 30 000 3 280 Kčs a 25 % 3 790 Kčs a 28 % 20 000
30 000 40 000 5 780 Kčs a 28 % 6 590 Kčs a 32 % 30 000
40 000 60 000 8 580 Kčs a 42 % 9 790 Kčs a 48 % 40 000
60 000 80 000 16980 Kčs a 56 % 19 390 Kčs a 64 % 60 000
80 000 a výše 28180 Kčs a 70 % 32 190 Kčs a 80 % 80 000.

K vyživovanému nebo vychovanému dítěti se přihlíží pouze u jednoho poplatníka a u jedné daně.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 9 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Paušální částkou může být stanovena daň i poplatníkům, kteří poskytují služby na základě povolení národního výboru.".

5. V § 13 se za slovo "živnostníkům" vkládají slova "jakož i občanům, kteří poskytují služby na základě povolení národního výboru, pokud tito občané pobírají plný starobní důchod, důchod invalidní (kromě částečného), sociální, vdovský nebo důchod za výsluhu let.".

6. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

"§ 13a

Při stanovení daně podle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 se nepoužije ustanovení § 6, 8 a 10.".


Čl. II

(1) Daň podle tohoto zákona se vyměří poprvé z příjmů dosažených v roce 1983.

(2) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády ČSR č. 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.
Nařízení vlády SSR č. 158/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

2) § 17 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

Přesunout nahoru