Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 154/1982 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru

Částka 33/1982
Platnost od 14.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.02.1988 (1/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1982

o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 22b odst. 1 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy, a podle § 489a odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy:


§ 1

(1) Na základě povolení národního výboru může občan poskytovat za úplatu věcná plnění a výkony stanovené tímto nařízením (dále jen "služby").

(2) Povolení uděluje na žádost občana místní národní výbor, obvodní národní výbor nebo městský národní výbor (dále jen "národní výbor"), v jehož územním obvodu mají být služby poskytovány. 1)

(3) Poskytování služeb i na území jiné obce může národní výbor povolit jen po předchozím projednání s národním výborem v této obci.

§ 2

(1) Povolení lze udělit pouze k poskytování služeb občanům, jde-li o

a) řemeslnické práce včetně údržby domovního majetku a bytů,

b) osobní služby, služby úklidové, služby nosičů, kopáčské práce a provozování přívozu.

(2) Ustanovení zvláštních předpisů, pokud vyžadují k provozování některých činností zvláštního povolení, 2) zůstávají nedotčena.

(3) Občan, jemuž bylo podle zvláštních předpisů 3) národním výborem uděleno povolení k prodeji vlastních po domácku vyráběných nebo zpracovaných výrobků, nepotřebuje k jejich výrobě nebo zpracování povolení podle tohoto nařízení.

(4) Povolení nelze udělit k provádění záručních oprav, ani k poskytování služeb, které jsou zvláštními předpisy vyhrazeny socialistickým organizacím. 4)

§ 3

(1) Povolení lze udělit občanu

a) staršímu 18 let, který má potřebnou odbornou kvalifikaci a

b) který bude služby poskytovat vedle svého hlavního zaměstnání, nebo jde-li o důchodce, ženu z domácnosti nebo občana se změněnou pracovní schopností.

(2) Národní výbor může udělit povolení i jinému občanu, který splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), jde-li o poskytování služby v nedostatkovém oboru v místě a její zabezpečení jiným způsobem by bylo nehospodárné.

§ 4

(1) V žádosti o udělení povolení občan uvede

a) své jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu a rodné číslo,

b) zda je občanem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. b),

c) zaměstnání (název a adresu organizace, u níž je v pracovním nebo obdobném poměru), u důchodců druh důchodu,

d) jakou službu a v jakém územním obvodu hodlá poskytovat.

(2) K žádosti je nutno přiložit doklad o odborné kvalifikaci potřebné pro příslušnou činnost (např. výuční list, osvědčení stanovené zvláštními předpisy pro určité činnosti apod.).

(3) Žádá-li občan o povolení podle § 3 odst. 2, je nutno k žádosti připojit též

a) vyjádření národního výboru místa trvalého pobytu, pokud mají být služby poskytovány v územním obvodu jiného národního výboru a

b) výpis z rejstříku trestů.

(4) Národní výbor může upustit od předložení dokladu uvedeného v odstavci 2 u občana, který má přiměřenou praxi a zkušenosti v příslušné činnosti. Od předložení dokladu však nemůže upustit v těch případech, kdy k výkonu určité činnosti se podle zvláštních předpisů vyžaduje zvláštní povolení. 2)

(5) Občan může poskytovat služby za pomoci manžela, manželky, dětí, pokud ukončily povinnou školní docházku, rodičů, druha nebo družky (dále jen "rodinný příslušník"), nejvíce však za pomoci pěti rodinných příslušníků. V takovém případě musí žádost obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a c), i pokud jde o tohoto občana.

(6) Občan, který obdržel povolení poskytovat služby vedle svého hlavního zaměstnání, je povinen to oznámit organizaci, u níž je v pracovním nebo obdobném poměru.

§ 5

(1) Národní výbor udělí povolení zpravidla na dobu neurčitou. V povolení stanoví

a) druh povolených služeb,

b) územní obvod, v němž budou služby poskytovány,

c) provozní dobu, je-li to účelné,

d) jméno rodinného příslušníka, který může pomáhat při poskytování služeb,

e) popřípadě další podmínky k poskytování služeb.

(2) Nemá-li občan, jemuž se uděluje povolení podle § 3 odst. 2 dosud ukončen pracovní nebo obdobný poměr, národní výbor v povolení stanoví, že občan může poskytovat služby teprve počínaje dnem následujícím po dni ukončení pracovního nebo obdobného poměru.

(3) Národní výbor může občanu uložit, aby ve stanovené lhůtě uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout v souvislosti s poskytováním některých služeb.

(4) Národní výbor zašle opis povolení národnímu výboru, který spravuje daň z příjmů obyvatelstva.

§ 6

Občan, kterému bylo uděleno povolení, je povinen

a) poskytovat služby v souladu s povolením a s obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují na služby uvedené v povolení,

b) vydat na žádost občana stvrzenku o rozsahu provedené služby a o zaplacení ceny za ni.

§ 7

(1) Národní výbor může povolení odejmout

a) jestliže občan povolení bez závažných důvodů nevyužívá,

b) na návrh organizace, u níž je pracovník v pracovním či obdobném poměru, že mu činnost podle uděleného povolení brání plnit řádně povinnosti vyplývající pro něj z pracovního nebo obdobného poměru,

c) porušuje-li občan při poskytování služeb povinnosti vyplývající z tohoto nařízení i jiných obecně závazných právních předpisů nebo některou povinnost uloženou mu v povolení.

(2) V rozhodnutí o odnětí povolení stanoví národní výbor přiměřenou lhůtu potřebnou pro ukončení činnosti.

§ 8

(1) Při poskytování služeb podle tohoto nařízení občan poskytující službu

a) není vázán lhůtami, které národní výbor stanovil pro provedení služby 5) a pro odstranění vady poskytnuté služby, 6)

b) není povinen vydávat záruční list,

c) je povinen odstranit vady poskytnuté služby ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem; nedojde-li k dohodě o lhůtě k odstranění vady poskytnuté služby, je povinen tuto vadu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze služby a okolnostem jejího poskytování,

d) není-li služba poskytnuta na počkání, vydává písemné potvrzení o přijetí objednávky jen na žádost občana, jemuž službu poskytuje.

(2) Na služby poskytované podle tohoto nařízení se vztahují ustanovení § 1 až 3, § 5, § 7 odst. 3 a § 9 vyhlášky č. 66/1979 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, upravující poskytování služeb.

§ 9

(1) Důchodové zabezpečení občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru upravují zvláštní předpisy.

(2) Poskytování služeb v rozporu s tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů. 7)

§ 10

Povolení vydaná občanům podle dosavadních předpisů 8) přezkoumá národní výbor, který povolení vydal, do šesti měsíců po nabytí účinnosti tohoto nařízení; povolení, které není v souladu s tímto nařízením, doplní, popřípadě zruší.


§ 11

Zrušují se Zásady č. 20/1965 Sb., pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 7 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

2) Např. zákon č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu.

3) § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

4) Např. vyhláška ministerstva vnitra ČSR č. 111/1981 Sb., o čistění komínů, vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

5) § 268 odst. 1 a § 277 občanského zákoníku.

6) § 273 odst. 1 a § 281 odst. 1 občanského zákoníku.

7) Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.
Zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech.
Trestní zákon č. 140/1961 Sb.

8) Zásady č. 20/1965 Sb., pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru.

Přesunout nahoru