Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 153/1982 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů

Částka 33/1982
Platnost od 14.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

153

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1982,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 6 odst. 5 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, a zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (dále jen "zákon"):


Čl. I

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy, Národní výbor města Plzně a městské národní výbory první a druhé kategorie (§ 10 odst. 3 a 4 zákona), jakož i městské národní výbory v obcích, které jsou lázeňským místem, mohou zřídit k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti inspekci veřejného pořádku národního výboru (dále jen "inspekce"). Jiné městské národní výbory, jakož i místní národní výbory mohou tak učinit jen se souhlasem krajského národního výboru po vyjádření okresního národního výboru.".

2. V § 3

se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Národní výbor může pro pracovníky inspekce zavést stejnokroj a hodnosti podle jednotných zásad stanovených ministerstvem vnitra.",

se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 5 a na konci se připojuje tato věta: "Rukávovou páskou inspekce nemusí být zevně označeni pracovníci inspekce, kteří nosí stejnokroj.",

se dosavadní odstavec 5 vypouští.

3. V § 5 odst. 1

úvodní věta zní:

"Pracovníci inspekce mají při plnění svých úkolů tato oprávnění:",

ustanovení písmene c) zní:

"c) vyzvat občana, který narušil veřejný pořádek, aby prokázal svou totožnost, a neprokáže-li ji hodnověrně a věc nelze vyřídit na místě v blokovém řízení, předvést ho na národní výbor, popřípadě na útvar Sboru národní bezpečnosti.",

se z ustanovení písmene e) vypouštějí slova "na základě pověření okresního národního výboru".


Čl. II

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Korčák v. r.

Přesunout nahoru