Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 151/1982 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů

Částka 33/1982
Platnost od 14.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.07.1988 (115/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1982

o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 61 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Krajské národní výbory zřizují

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor oblastního plánování,

odbor finanční,

odbor výstavby a územního plánování,

odbor místního hospodářství,

odbor obchodu a cestovního ruchu,

odbor dopravy,

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,

odbor školství,

odbor kultury,

odbor sociálních věcí a pracovních sil,

odbor zdravotnictví,

odbor vnitřních věcí,

(2) Krajský národní výbor může se souhlasem vlády České socialistické republiky (dále jen "vláda") rozdělit odbor výstavby a územního plánování na odbor výstavby a odbor územního plánování.

(3) Krajský národní výbor může slučovat odbory uvedené v odstavci 1, popřípadě odbory vzniklé rozdělením odboru podle odstavce 2.

§ 2

(1) Národní výbor hlavního města Prahy zřizuje

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor oblastního plánování,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor místního průmyslu a služeb,

odbor dopravy,

odbor obchodu a cestovního ruchu,

odbor vodního a lesního hospodářství, energetiky a zemědělství

odbor bytového hospodářství,

odbor školství,

odbor kultury,

odbor zdravotnictví,

odbor sociálních věcí,

odbor vnitřních věcí,

útvar hlavního architekta hlavního města Prahy.

(2) Obvodní národní výbory v Praze zřizují

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor energetiky, dopravy a zemědělství,

odbor bytového hospodářství,

odbor obchodu a služeb,

odbor školství a kultury,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

odbor pracovních sil,

odbor vnitřních věcí.

(3) Národní výbor hlavního města Prahy může slučovat odbory uvedené v odstavci 1; obvodní národní výbory v Praze mohou po projednání s Národním výborem hlavního města prahy slučovat odbory uvedené v odstavci 2.

§ 3

(1) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně zřizují

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor územního plánování a architektury,

odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu,

odbor bytového hospodářství,

odbor dopravy,

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,

odbor školství,

odbor kultury,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

odbor pracovních sil,

odbor vnitřních věcí,

(2) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně mohou se souhlasem krajského národního výboru rozdělit odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu na odbor místního hospodářství a odbor obchodu a cestovního ruchu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví na odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví.

(3) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně mohou po projednání s krajským národním výborem slučovat odbory uvedené v odstavci 1, popřípadě odbory vzniklé rozdělením podle odstavce 2.

(4) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně stanoví, které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory.

§ 4

(1) Okresní národní výbory zřizují

odbor organizační,

odbor kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby a územního plánování,

odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu,

odbor dopravy,

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,

odbor školství,

odbor kultury,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

odbor pracovních sil,

odbor vnitřních věcí,

(2) Okresní národní výbor může se souhlasem krajského národního výboru rozdělit odbor výstavby a územního plánování na odbor výstavby a odbor územního plánování, odbor místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu na odbor místního hospodářství a odbor obchodu a cestovního ruchu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví na odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví.

(3) Okresní národní výbor může po projednání s krajským národním výborem slučovat odbory uvedené v odstavci 1, popřípadě odbory vzniklé rozdělením odborů podle odstavce 2.

§ 5

(1) Městské národní výbory první kategorie (§ 10 odst. 3 zákona)

a) zřizují

odbor organizační a vnitřních věcí,

odbor (útvar) kádrové a personální práce,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor územního plánování a architektury,

odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu,

odbor bytového hospodářství,

odbor školství a kultury,

odbor sociálních věcí, pracovních sil a zdravotnictví;

b) mohou se souhlasem krajského národního výboru rozdělit odbor organizační a vnitřních věcí na odbor organizační a odbor vnitřních věcí, odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu na odbor místního hospodářství a obchodu a odbor dopravy.

(2) Městské národní výbory druhé kategorie (§ 10 odst. 4 zákona) mohou se souhlasem okresního národního výboru zřídit

odbor organizační a vnitřních věcí,

odbor plánovací,

odbor finanční,

odbor výstavby,

odbor územního plánování a architektury,

odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu,

odbor bytového hospodářství,

odbor školství a kultury,

odbor sociálních věcí, pracovních sil a zdravotnictví.

(3) Ostatní městské národní výbory a místní národní výbory mohou se souhlasem okresního národního výboru zřizovat

a) v obcích s počtem obyvatel nad 5 000 odbor plánovací a finanční, odbor výstavby, místního hospodářství a obchodu, odbor správní;

b) v obcích s počtem obyvatel do 5 000 jeden odbor, zpravidla hospodářskosprávní.

(4) Městské národní výbory a místní národní výbory mohou slučovat odbory uvedené v předchozích odstavcích, a to městské národní výbory první kategorie (§ 10 odst. 3 zákona) po projednání s krajským národním výborem a jiné městské národní výbory a místní národní výbory po projednání s okresním národním výborem.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 platí obdobně pro místní národní výbory v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni.

§ 6

Jiné odbory a útvary národních výborů, než které jsou uvedeny v předchozích ustanoveních, mohou národní výbory zřizovat jen podle zvláštních předpisů.1)

§ 7

Pokud městské národní výbory druhé kategorie (§ 10 odst. 4 zákona) zřídily před počátkem účinnosti tohoto nařízení vlády odbor (útvar) kádrové a personální práce, mohou jej ponechat i nadále.


§ 8

Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 135/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů.


§ 9

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např . útvar obrany, aparát výboru lidové kontroly, štáb civilní obrany.

Přesunout nahoru